K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

17 giờ trước (10:01)

a.

( x - 7,025 ) x 2,5 = 27,75

x - 7,025 = 27,75 : 2,5

x - 7,025 = 11,1

x = 11,1 + 7,025

x = 18,125

b.

x - 18,5 x 2,2 = 88,88

x - 40,7 =88,88

x = 88,88 + 40,7

x = 129.58

16 giờ trước (10:03)

\(a,\left(x-7,025\right)\times2,5=27,75\)

      \(x-7,025\)           \(=27,75:2,5\)

      \(x-7,025\)           \(=11,1\)

      \(x\)                         \(=11,1+7,025\)

      \(x\)                         \(=18,125\)

\(b,x-18,5\times2,2=88,88\)

   \(x-\) \(40,7\)            \(=88,88\)

   \(x\)                       \(=88,88+40,7\)

   \(x\)                       \(=129,58\)

7 tháng 12 2017

x*4+x*5=2,7

x*[4+5]=2,7

x*9=2,7

x    = 2,7 :9

x    =  0,3

Chúc bạn học tốt !

7 tháng 12 2017

ở đoạn đầu bn cần vt x * 4 + x * 5 = 2,7

khóoooooooooooooooooooooooooooooo

AH
Akai Haruma
Giáo viên
3 tháng 1

Sao lại = ... hả bạn? Nếu $35\times x+45$ không có giá trị nào thì cũng không tìm được $x$ nhé.

16 tháng 2 2022

675,4 - X x 2,5 = 0,4
            X x 2,5 = 675,4 - 0,4
            X x 2,5 = 675
                     X = 675 : 2,5
                     X = 27
chúc bạn HT

1 tháng 11 2015

a)

x=1;2                                                          x=6;5;4;3

b)x=2,11;2,12;2,13;2,14;2,15

23 tháng 12 2016

đề:..

=(2,5.4).6,953.3,7+69,53.6,3

=69,53.3,7+69,53.6,3

=69,53.(3,7+6,3)

=69,53.10

=695,3

23 tháng 12 2016

(2,5 x 6,95300 x 4 x 3,7) + (69,53 x 6,3) =695,3

tk nha bạn

thank you bạn

(^_^)

6 tháng 12 2015

kiểu gì tick rồi cũng chẳng làm cho đâu nhể

6 tháng 12 2015

=4,5x2,5+4,5x4,5+4,5x2+4,5

=4,5x(2,5+4,5+2+1)

=4,5x10

=45

21 tháng 2 2022

\(a.0,4:x=1,6-0,5:x.\\ 0,4:x+0,5:x=1,6.\\ \left(0,4+0,5\right):x=1,6.\\ 0,9:x=1,6.\\ x=\dfrac{9}{16}.\)

\(b.72,6-x\times25=68,6.\\ x\times25=4.\\ x=\dfrac{4}{25}.\)

9 tháng 6 2021

1.

x. 2,5 . 0,4 = 25. 4

=> x. 1 = 100 => x= 100

2. 

Ta có A=\(\frac{2020.2021}{2020+2020.2020}=\frac{2020.2021}{2020\left(2020+1\right)}=\frac{2020.2021}{2020.2021}=1\)1

=> A = 1

k mình nha

9 tháng 6 2021

số 1 ở câu 2 dòng 2 bỏ đi dùm mình nha