Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

20 tháng 6 2015 lúc 13:17

Tính nhanh mỗi biểu thức sau:

a, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20

= (0 + 20) + (1 + 19) + (2 + 18) + (3 + 17) + (4 + 16) + (5 + 15) + (6 + 14) + (7 + 13) + (8 + 12) + (9 + 11) + 10

= 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 10

= 20 x 10 + 10

= 200 + 10

= 210

b, 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 x (4 x 9 - 36)

= 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 x (36 - 36)

= 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 x 0

= A x 0

= 0

c, (81 - 7 x 9 - 18) : (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)

= (81 - 63 - 18) : (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)

= (18 - 18) : (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)

= 0 :(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)

= 0 : A

= 0

d, (6 x 5 + 7 - 37) x (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10)

= (30 + 7 - 37)  x (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10)

= (37 - 37)  x (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10)

= 0  x (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10)

= 0 x A

= 0

e, (11 x 9 - 100 + 1) : (1 x 2 x 3 x 4 x ... x 10)

= (99 - 100 + 1) : (1 x 2 x 3 x 4 x ... x 10)

= (99 + 1 - 100) : (1 x 2 x 3 x 4 x ... x 10)

= (100 - 100) : (1 x 2 x 3 x 4 x ... x 10)

= 0 : (1 x 2 x 3 x 4 x ... x 10)

= 0 : A

= 0

g, (m : 1 - m x 1) : (m x 2008 + m x 2008)

= (m - m) : (m x 2008 + m x 2008)

= 0 : (m x 2008 + m x 2008)

= 0 : A

= 0

h, (2 + 4 + 6 + 8 + m x n) x (324 x 3 - 972)

= (2 + 4 + 6 + 8 + m x n) x (972 - 972)

= (2 + 4 + 6 + 8 + m x n) x 0

= A x 0

= 0

l, (1 + 2 + 3 + ... + 99)  x (13 x 15 - 12 x 15 - 15)

= (1 + 2 + 3 + ... + 99) x (15 x (13 - 12 - 1))

= (1 + 2 + 3 + ... + 99) x (15 x 0)

= (1 + 2 + 3 + ... + 99) x 0

= A x 0

= 0

i, (0 x 1 x 2 x...x 99 x 100) : (2 + 4 + 6 +...+ 98)

= 0 x : (2 + 4 + 6 +...+ 98)

= 0 x A

= 0

k, (0 + 1 + 2 +...+ 97 + 99) x (45 x 3 - 45 x 2 - 45)

= (0 + 1 + 2 +...+ 97 + 99) x (45 x (3 - 2 - 4))

= (0 + 1 + 2 +...+ 97 + 99) x (45 x 0)

= (0 + 1 + 2 +...+ 97 + 99) x 0

= A x 0

= 0

11 tháng 1 2022 lúc 12:18

GIÚP MÌNH VỚI  

(-7) NHÂN (-24) + (-36) : (-3)^2 - (-5)^3

5 tháng 4 2022 lúc 13:11

mik đang cần gấp đây

Ai trả lời nhanh mik cho cái đấu k nha

5 tháng 4 2022 lúc 13:31

giải hộ mik tí đi ko là tôi phải nộp cho cô bây giờ

27 tháng 7 2020 lúc 11:04

a, \(\frac{2}{3}:\frac{5}{7}:\frac{x}{9}=\frac{2}{7}:\frac{3}{5}:\frac{10}{9}\Leftrightarrow\frac{2\times7\times9}{3\times5\times x}=\frac{2\times5\times9}{7\times3\times10}\Leftrightarrow\frac{42}{5\times x}=\frac{3}{7}\Leftrightarrow294=15\times x\Leftrightarrow x=19,6\)

Các phần sau tương tự.

Dùng phương pháp nhân chéo và kiểm tra trình độ tính toán, khả năng rút gọn.

Thay kết quả vào x để kiểm tra lại bài.

22 tháng 3 lúc 19:29

loading...

4 tháng 4 2022 lúc 19:00

a) m/n=1/2

b)m/n=31/35

c)m/n=8/27

d)m/n=2/3

4 tháng 4 2022 lúc 19:00

a) m/n = 7/6 - 2/3

m/n = 1/2

b) m/n = 9/7 - 2/5

m/n = 31/35

c) m/n = 8/9 : 3

m/n = 8/27

d) m/n = 14/19 : 42/38

m/n = 2/3

5 tháng 3 2022 lúc 14:33

đề bài là làm gì vậy bạn?

Tính m x n nhé bạn

21 tháng 4 2022 lúc 21:25

hong ai giúp mik dọ? ;-;

 

7 tháng 3 2022 lúc 22:07

=(6-5+4-3+2-1)/7=3/7

18 tháng 2 2022 lúc 15:11

y=41/45

8/15

m=33/20

21/22 nhé

6/7

21/35 và 20/35 nhé