K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

15 tháng 1 2018

Chọn A

14 tháng 12 2018

13 tháng 5 2017

Chọn D.

31 tháng 10 2017

Chọn B.

14 tháng 10 2017

Chọn B.

23 tháng 6 2017