Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

6 tháng 2 2016 lúc 20:23

Diện tích trần nhà: 8 x 6 = 48 (m2)

Chu vi phòng học: (8 + 6) x 2 = 28 (m)

Diện tích bốn bức tường hoặc diện tích xung quanh  phòng học:

28  x  3,8  =  106,4 (m2)

Diện tích các cửa:  48  : 100  x  12  =  5,76 (m2)

Diện tích cần quét vôi: (48  +  106,4)  -  5,76  = 148,64(m2)

27 tháng 3 2022 lúc 20:03

 ko đúnggianroi

19 tháng 2 2022 lúc 17:17

tk

Diện tích xung quanh phòng học là : ( 8,5 + 6,4)*2*3,5=104,3(m2)

Diện tích cần quét vôi là : 104,3+(8,5*6,4)-13,6=145,1(m2)

                                   Đáp số : 145,1m2

19 tháng 2 2022 lúc 17:18

145,1m2

28 tháng 2 2022 lúc 21:20

9m2 các cậu oi

 

hnamyuh
hnamyuh CTVVIP
28 tháng 2 lúc 18:19

28 tháng 2 lúc 18:21

Diện tích xung quanh phòng học đó là:

Diện tích trần nhà của phòng học là:

Diện tích các cửa của phòng học là :

Diện tích cần quét vôi xung quanh phòng học đó là:

4 tháng 12 2021 lúc 20:55

                    Bài giải
Diện tích trần nhà là:
       6 x 3,6 = 21,6 ( m2
Chu vi trần nhà là:
       ( 6 + 3,6 ) x 2 = 19,2 ( m )
Diện tích xung quanh căn phòng là:
        19,2 x 3,8 = 72,96 ( m2 )

Diện tích cần quét vôi là: 
         72,96 - 8 = 64,96 ( m)
                    Đáp số: 64,96 m2

Tích cho mik nha!

10 tháng 3 2022 lúc 12:23

Diện tích xung quanh căn phòng là:
 (8,5 + 6,4) x 2 x 3,5 = 104,3 (m2)
Diện tích trần căn phòng là:
 8,5 x 6,4 = 54,4 (m2)
Diện tích các cửa là:
 54,4 : 100 x 25 = 13,6 (m2)
Diện tích cần quét vôi là:
 (104,3 + 13,6) - 54,4 = 63,5 (m2)
               Đáp số : 63,5 m2

10 tháng 3 2022 lúc 9:42

Diện tích các bức tường phía trong ăn phòng là :

( 8,5 + 6,4 ) x 2 x 3,5 = 104,3 ( m2 )

Diện tích trần nhà là ; 

8,5 x 6,4  = 54,4 ( m)

Diện  tích các  cửa là :

54,4 x 25 % = 13,6 ( m2 )

Diện tích cần quét sơn là :

104,3 + 54,4 - 13,6 = 145,1 ( m2 )

19 tháng 2 2022 lúc 17:13

mn giúp zới ặ 

em cần ngay bây giờ mà chẳng thấy ai trl hết 20' rùi ặ

7 tháng 3 2022 lúc 9:53

Diện tích xung quanh phòng học là:
 (8 + 5) x 2 x 4,5 = 117 (m2)
Diện tích trần nhà của phòng học là:
 8 x 5 = 40 (m2)
Diện tích cần quét vôi là:
 (117 + 40) - 9,5 = 147,5 (m2)
             Đáp số: 147,5 m2