Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

5 tháng 5 2015 lúc 9:39

đáy bé là : 2/3 x 15 =10m

diện tich hình thang (10+15)/2x 12=150m2

phần thêm dạng hình tam giác vuông có cạnh góc vuông là chiều cao hình thang và phần chiều rộng kéo dài là 15-10=5m

S phần thêm là (12x5)/2= 30m2

% bằng 30: 150x 100= 20%

18 tháng 4 2021 lúc 21:38

Đáy bé dài là : 2/3 x 15 =10m

Diện tích hình thang : (10+15)/2x 12=150m2

Phần thêm dạng hình tam giác vuông có cạnh góc vuông là chiều cao hình thang và phần chiều rộng kéo dài là : 15-10=5m

Diện tích phần thêm là (12x5)/2= 30m2

% bằng 30: 150x 100= 20%

                               Đ/s:................

29 tháng 5 2018 lúc 21:14

chiều cao mảnh đất hình thang là : 

7.5*2:3=5 (m)
S mảnh đất khi chưa mở rộng là : 

(8.5+15)*5:2=58.75 (m2)

Đáp số : 58.75m2

29 tháng 5 2018 lúc 21:20

Nếu tăng đáy lớn lên 3m thi diện tích tăng thêm là một hình tam giác có chiều cao bằng chiêu cao ban đầu.Vậy chiều cao hình thăng ban đầu là:

                               7.5x2:3=5(m)

Diện tích hình thang ban đầu là:

                              (15+8.5)x5:2=58.75(m2)

                                               Đáp số:58.75m2

25 tháng 1 2018 lúc 20:12

đáy lớn miếng đất hình thang là

\(8,5\times3=25,5\left(m\right)\)

chiều cao miếng đất hình thang là

\(18,4\div4=4,6\left(m\right)\)

diện tích miếng đất ban đầu là

\(\left(25,5+8,5\right)\times4,6\div2=78,2\left(m^2\right)\)

đáp số : \(78,2m^2\)

25 tháng 1 2018 lúc 20:00
Giúp mình nha mọi người !