Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

17 tháng 5 2022 lúc 20:00

Cạnh hình vuông là: \(48:4=12\left(m\right)\)

Diện tích hình vuông là: \(12\times12=144\left(m^2\right)\)

Đáy lớn hình thang là: \(16\times\dfrac{5}{4}=20\left(m\right)\)

Chiều cao hình thang là: \(144\times2:\left(16+20\right)=8\left(m\right)\)

15 tháng 6 2015 lúc 17:33

Một cạnh của hình vuông là :

48 : 4 = 12 (m)

Diện tích của hình vuông là :

12 x 12 = 144 (m²)

chiều cao hình thang là :

144 : ( 20 + 16 ) = 4 (m)

15 tháng 6 2015 lúc 16:48

lớp 4 chưa học hình thang mà bạn !

18 tháng 1 2017 lúc 21:46

Cạnh hình vuong :

48 : 4 = 12 m

DT hình thang :

12 x 12 = 144 m2

Chiều cao hình thang :

144 : (20 + 16) : 2 = 8m

18 tháng 1 2017 lúc 21:50

Diện tích của hình vuông và hình thang là:

(48:4)x(48:4)=144(m2)

Chiều cao của hình thang là:

144x2:(20+16)=8(m)

k cho tớ nha bn

26 tháng 4 2022 lúc 21:58

Tổng của đáy lớn đáy bé là :
20 + 16 = 36 ( m )

1 cạnh của mảnh đất hình vuông là :

48 : 4 = 12 ( m )

Diện tích mảnh đất hình thang là :

12 x 12 = 144 ( m2 )

Độ dài chiều cao là :
144 : 36 x 2 = 8 ( m )

Đáp số : 8  m

28 tháng 1 2016 lúc 21:30

diện tích hình thang:

48:4x48:4=144(m2)

chiều cao của hình thang là:

144x2:(20+16)=8(m)

28 tháng 1 2016 lúc 21:30

Diện tích hình vuông là:

48*48=2304(m2)

10 tháng 2 2022 lúc 17:38

Diện tích hình vuông:8x8=64(m2)
Chiều cao là:64x2:(20+16)=\(\frac{32}{9}\)(M2)
đáp số:\(\frac{32}{9}\)m2
 

26 tháng 4 2017 lúc 17:20

Chiều cao bằng 32/9m

26 tháng 4 2017 lúc 17:24

Diện tích hình vuông là:

          \(8\times8=64\left(m^2\right)\)

Chiều cao hình thang là:

         \(\frac{64\times2}{16+20}\approx3,55\left(m\right)\)

                   ĐS:3,55m

16 tháng 8 2015 lúc 16:59

Cạnh mảnh đất HV là :

56 : 4 = 14 ( m )

S mảnh đất HV là :

14 x 14 = 196 ( m2)

Vậy S mảnh đất HT là 196 m2

Chiều cao mảnh đất HT là :

196 x 2 : ( 16 + 12 ) = 14 ( m )

Đ/s: 14 

9 tháng 3 2022 lúc 14:02

đáy bé hình thang là :

16 x \(\frac{3}{4}\)= 12 ( m )

diện tích hình thang là :

\(\frac{\left(16+12\right)\times10}{2}\)= 140 ( m2 )

đáp số : 140 m2

/HT\

9 tháng 3 2022 lúc 14:03
Đáy bé là : 16 x 3/4 =12 S hình thang đó : (16+12)x10:2=90 ĐS