Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

27 tháng 1 2023 lúc 20:18

Ta có: \(n_{Y\left(29,12g\right)}=n_{CO_2}=\dfrac{14,08}{44}=0,32\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow M_Y=\dfrac{29,12}{0,32}=91\left(g/mol\right)\)

Gọi CTPT của Y là CxHyOzNt.

\(\Rightarrow x:y:z:t=\dfrac{14,4}{12}:\dfrac{3,6}{1}:\dfrac{12,8}{18}:\dfrac{5,6}{14}=1,2:3,6:0,8:0,4=3:9:2:1\)

\(\Rightarrow\) CTĐGN của Y là (C3H9O2N)(n nguyên dương)

\(\Rightarrow n=\dfrac{91}{12.3+9+16.2+14}=1\left(tm\right)\)

Vậy: CTPT của Y là C3H9O2N.

8 tháng 6 2017 lúc 9:08

2>Mtb=39,2 -> có 1 anken là c2h4

gs số mol bd =1 mol=> B=40.1/100=0,4 mol => 28.(1-0,4)+B.0,4=39,2

=> B=56=> C4H8

8 tháng 6 2017 lúc 9:13

3> khí thoát ra là ankan => n= 0,5 mol=> n anken= 22,4/22,4- 0,5 =0,5 mol

m bình tăng= m anken=28 g => Manke=56=> c4h8

n CO2 do ankan tạo ra= 2 n Na2CO3+ nNaHCO3=3 mol => số C trong ankan=3/0,5 =6 => c6h14

Quoc Tran Anh Le
Quoc Tran Anh Le Giáo viên
26 tháng 8 2023 lúc 14:46

26 tháng 8 2023 lúc 19:18

Phương trình hóa học:

\(Ca_3\left(PO_4\right)_2+2H_2SO_{4\left(đặc\right)}\rightarrow Ca\left(H_2PO_4\right)_2+2CaSO_4.\)

\(Ca_3\left(PO_4\right)_2+3H_2SO_{4\left(đặc\right)}\rightarrow2H_3PO_4+3CaSO_4.\)

26 tháng 8 2023 lúc 19:20

\(Ca_3\left(PO_4\right)_2+2H_2SO_4\left(đ\right)\rightarrow Ca\left(H_2PO_4\right)_2+2CaSO_4\)

\(Ca_3\left(PO_4\right)_2+3H_2SO_4\left(đ\right)\rightarrow2H_3PO_4+3CaSO_4\)

Gọi CTPT của hợp chất hữu cơ là CxHyOz (x, y, z nguyên dương; z ≥ 0)

Ta có:

BT nguyên tố ⇒ nC = nCO2 = 0,03 mol ⇒ mC = 12. 0,03 = 0,36g

BT nguyên tố ⇒ nH = 2.nH2O = 2. 0,04 = 0,08 mol ⇒ mH = 0,08. 1 = 0,08 g

mO = 0,6 - 0,36 - 0,08 = 0,16(g)

⇒ Hợp chất A có chứa C, H, O

Phần trăm khối lượng các nguyên tố trong phân tử A là:

đừng k em copy mạng

31 tháng 12 2021 lúc 8:15

em học lớp 4 nên ko biết

27 tháng 1 2022 lúc 23:19

-Trích mỗi chất 1 ít làm mẫu thử

-Cho quỳ tím lần lượt vào các mẫu thử:

+)Quỳ tím hóa đỏ -> dd CH3COOH

+)Quỳ tím ko đổi màu  -> 2 dd còn lại

-Cho lần lượt 1 mẩu Na và 2 dd còn lại

+)Có sủi bọt khí    ->C2H5OH

PTHH:  C2H5OH+Na->C2H5ONa+1/2H2

+)Ko có hiện tượng:H2O

1. Các ion nào sau đây không cùng tồn tại trong dd? A. Zn²+, Al³+, Cl- , SO4²- B. Mg²+, H+ , Cl- , NO3- C. K+ , Ca²+ , OH- , NO3- D. Na+, Ba²+, OH- , SO4²- 2.Trộn lẫn 50ml dd Na2SO4 4M với 150ml dd BaCl2 1M . Sau phản ứng, dd thu được có nồng độ ion SO4²- là:A. 0.15M B. 0.25M C.0.2M D.0.1M 3. Hòa tan m (gam) Na2SO4 vào nước để được 100ml dd có [SO4²-] = 0.25M. Giá trị của m là (O= 16, Na=23, S=32) A. 5.55 B.3.55 C. 3.5 D. 5.35 4. Hòa...
Đọc tiếp

1. Các ion nào sau đây không cùng tồn tại trong dd?

A. Zn²+, Al³+, Cl- , SO4²-

B. Mg²+, H+ , Cl- , NO3-

C. K+ , Ca²+ , OH- , NO3-

D. Na+, Ba²+, OH- , SO4²-

2.Trộn lẫn 50ml dd Na2SO4 4M với 150ml dd BaCl2 1M . Sau phản ứng, dd thu được có nồng độ ion SO4²- là:

A. 0.15M

B. 0.25M

C.0.2M

D.0.1M

3. Hòa tan m (gam) Na2SO4 vào nước để được 100ml dd có [SO4²-] = 0.25M. Giá trị của m là (O= 16, Na=23, S=32) A. 5.55 B.3.55 C. 3.5 D. 5.35 4. Hòa tan hỗn hợp gồm NaHSO3 và Na2SO3 vào nước thu được dd X. Bỏ qua sự phân li của nước thì dd X gồm những thành phần nào?

A. Na+ , H+ , HSO3- , SO3²- , OH- , H2O

B. Na+ , H+ , HSO3- , SO3²- , H2O

C. Na+ , HSO3- , SO3²- , H2O

D. NaHSO3 , Na2SO3 , H2O

5. Nồng độ ion Mg²+ , Al³+ , SO4²- trong dd chứa hỗn hợp muối MgSO4 2,5M và Al2(SO4)3 1,5M lần lượt là :

A 2.5M - 4.5M- 4M

B. 2.5M -3M -7M

C. 2.5M -1.5M -4M

D. 5M- 4.5M -7

0
Quoc Tran Anh Le
Quoc Tran Anh Le Giáo viên
13 tháng 11 2023 lúc 19:21

Trong hợp chất sulfur dioxide (SO2), nguyên tố sulfur có số oxi hoá +4, là số oxi hoá trung gian giữa các số oxi hoá -2 và +6. Do vậy, khi tham gia phản ứng oxi hoá – khử, SO2 có thể bị khử hoặc bị oxi hoá.