Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

27 tháng 1 lúc 20:18

Ta có: \(n_{Y\left(29,12g\right)}=n_{CO_2}=\dfrac{14,08}{44}=0,32\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow M_Y=\dfrac{29,12}{0,32}=91\left(g/mol\right)\)

Gọi CTPT của Y là CxHyOzNt.

\(\Rightarrow x:y:z:t=\dfrac{14,4}{12}:\dfrac{3,6}{1}:\dfrac{12,8}{18}:\dfrac{5,6}{14}=1,2:3,6:0,8:0,4=3:9:2:1\)

\(\Rightarrow\) CTĐGN của Y là (C3H9O2N)(n nguyên dương)

\(\Rightarrow n=\dfrac{91}{12.3+9+16.2+14}=1\left(tm\right)\)

Vậy: CTPT của Y là C3H9O2N.

16 tháng 12 2021 lúc 22:53

Ta có \(n_{CO_2}=\dfrac{8,8}{44}=0,2(mol);n_{H_2O}=\dfrac{3,6}{18}=0,2(mol)\)

Bảo toàn C và H: \(n_{C}=0,2(mol);n_{H}=0,4(mol)\)

\(\Rightarrow m_A=m_C+m_H=0,2.12+0,4.1=2,8<6\)

Do đó A chứa O

\(\Rightarrow m_O=6-2,8=3,2(g)\\ \Rightarrow n_O=\dfrac{3,2}{16}=0,2(mol)\)

Đặt \(CTHH_A:C_xH_yO_z\)

\(\Rightarrow x:y:z=0,2:0,4:0,2=1:2:1\\ \Rightarrow CTPT_A:CH_2O\)

2 tháng 8 2018 lúc 7:47

Theo đề bài ta có  

Vì sản phẩm cháy thu được CO2 và H2O nên Y chắc chắn chứa C, H, có thể có O.

Khối lượng các nguyên tố trong 4,4 gam chất Y là:

Gọi CTPT của chất Y là CxHyOz . ta có như sau:  

Vậy ta có x = 4, y = 8 và z = 2

CTPT của Y là C4H8O2

Đáp án A.

27 tháng 2 2022 lúc 12:59

a) 

CTPT: CnH2n+2

\(\%C=\dfrac{12n}{14n+2}.100\%=83,72\%\)

=> n = 6

=> CTPT: C6H14

b) 

 \(n_{CH_4}=\dfrac{2,4}{16}=0,15\left(mol\right)\)

=> \(n_Y=0,15\left(mol\right)\)

=> \(M_Y=\dfrac{8,7}{0,15}=58\left(g/mol\right)\)

=> CTPT: C4H10

c) CTPT: CnH2n+2

Xét \(\dfrac{m_C}{m_H}=\dfrac{12.n}{1\left(2n+2\right)}=4\)

=> n = 2

=> CTPT: C2H6

d) 

Giả sử các khí đo ở điều kiện sao cho 1 mol khí chiếm thể tích V lít

\(n_{C_nH_{2n+2}}=\dfrac{1}{V}\left(mol\right)\)\(n_{O_2}=\dfrac{6,5}{V}\left(mol\right)\)

PTHH: CnH2n+2 + \(\dfrac{3n+1}{2}\)O2 --to--> nCO2 + (n+1)H2O

=> \(\dfrac{1}{V}.\dfrac{3n+1}{2}=\dfrac{6,5}{V}\)

=> n = 4

=> CTPT: C4H10

e) 

CTPT: CnH2n+2

=> CTPT của dẫn xuất monoclo: CnH2n+1Cl

=> \(\%Cl=\dfrac{35,5}{14n+36,5}.100\%=55,039\%\)

=> n = 2

=> CTPT: C2H6

16 tháng 1 2021 lúc 21:09

\(Đặt:CTHH:C_xH_yO_z\)

\(x:y:z=\dfrac{52.17}{12}:\dfrac{13.04}{1}:\dfrac{34.78}{16}=4.3475:13.04:2.17375=2:6:1\)

\(CTđơngiản:\left(C_2H_6O\right)_n\)

\(M_Y=\dfrac{9.2}{\dfrac{5.6}{28}}=46\left(\dfrac{g}{mol}\right)\)

\(\Leftrightarrow46n=46\\ \Leftrightarrow n=1\)

\(Vậy:CTHH:C_2H_6O\)

25 tháng 8 2018 lúc 15:13

Đáp án B 

C3H6O

30 tháng 1 2017 lúc 15:03

Đáp án B

Đặt CTPT của X là CxHyOz

Do ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất thì tỉ lệ về thể tích cũng chính là tỉ lệ về số mol.

Bùi Thế Nghị
Bùi Thế Nghị Giáo viên VIP
24 tháng 12 2020 lúc 8:57

nCO2 = \(\dfrac{1,32}{44}\)=0,03 mol , nH2O =\(\dfrac{1,08}{18}\)=0,06 mol

mC = nCO2.12 = 0,03.12 = 0,36 gam , mH= 2nH2O.1 = 0,06.2 = 0,12 gam

=> mC + mH = 0,36 + 0,12 = 0,48 <=> X chỉ chứa C và H

Gọi CTĐGN của X là CxHy <=> CTPT của X là (CxHy)n

x:y = nC : nH = 0,03 : 0,12 = 1:4 => CTĐGN là CH4

Thể tích của 0,48 gam X = thể tích 0,96 gam O2 ( ở cùng đk to,p) thì số mol của 0,48 gam X cũng bằng mol của 0,96 gam O2 = 0,03 mol

=>Mx=\(\dfrac{0,48}{0,03}\)=16 => n =1 <=> CTPT X là CH4

4 tháng 2 2021 lúc 13:48

\(n_{CO_2}=\dfrac{4.4}{44}=0.1\left(mol\right)\)

\(n_{H_2O}=\dfrac{1.8}{18}=0.1\left(mol\right)\)

\(m_O=3-0.1\cdot12-0.1\cdot2=1.6\left(g\right)\)

\(n_O=\dfrac{1.6}{16}=0.1\left(mol\right)\)

\(CT:C_xH_yO_z\)

\(x:y:z=0.1:0.2:0.1=1:2:1\)

\(CTnguyên:\left(CH_2O\right)_n\)

\(M_A=\dfrac{3}{\dfrac{1.6}{16}}=30\left(đvc\right)\)

\(\Leftrightarrow30n=30\)

\(\Leftrightarrow n=1\)

\(CTPT:CH_2OhayHCHO\)

4 tháng 2 2021 lúc 14:10

Cảm ơn bạn nhé!!

20 tháng 4 2018 lúc 3:58

Đáp án : A

3,7g X ứng với  1 , 6 32  = 0,05 mol  => MX = 74

Đốt  1g X  → nCO2 > 0,7 lít

=> Số C của X =   n CO 2 n X > 0 , 7 22 , 4 1 74  = 2,3125

=> X có 3 C; X là C3H6O2  (HCOOC2H5)