K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

12 tháng 6

Số số hạng của dãy số là:                                                                                        (112,2 - 1,1) : 1,1 + 1 = 102                                                                                     Đáp số:102

22 tháng 4 2015

a)Số hạng của dãy là :

        (110,0-1,1):1,1+1=100(số hạng)

b)Số hạng thứ 50 của dãy số là :

         1,1+(50-1)*1,1=55,0

                            Đáp số:a)100 số hạng

                                        b)55,0

22 tháng 4 2015

đề thấy lạ lạ ấy,ko hiểu quy tắc.

28 tháng 11 2015

a.Dãy số trên có bao nhiêu số hạng.?

- Quy luật của dãy số là: Kể từ số hạng thứ ba sẽ bằng số hạng liền trước nó cộng với 1,1

Vậy dãy trên có số các số hạng là: (110 - 2,2) : 1,1 + 1 + 1 = 100 (số hạng)

b.Số hạng thứ 50 của dãy là số nào?

Số hạng thứ 50 của dãy cũng chính là số hạng thứ 49 của dãy số cách đều: 2,2; 3,3; 4,4; ...; 108,9; 110,0. (Trừ số hạng đầu tiên)

Số hạng thứ 50 của dãy là: (110 + 2,2) : 2 - 1,1 = 55 

6 tháng 12 2016

thiếu đề bài rồi

14 tháng 1 2017

a) Dãy số này có số số hạng là

( 110 .0 - 1,1 ) :1,1 + 1 = 100 ( số )

b) Số hạng thứ 50 là

( 50 - 1 ) x 1,1 + 1,1 = 55

Đáp số : a) 100 số ; b) 55

14 tháng 1 2017

dễ lắm

10 tháng 7 2017

Khỏng cach giữa 2 số là 1,1.

a, Gọi số hạng thứ 50 là a , ta có:

   ( a - 1,1 ) : 1,1 + 1 = 50          hay cách khác: lấy 50 * 1,1 ( khoảng cách ) = 55.

   ( a - 1,1 ) : 1,1 = 49

   a - 1,1 = 49 * 1,1

   a = 53,9 + 1,1

   a = 55

Vậy số cần tìm là: 55.

b,Số số hạng của dãy số là:

     ( 99 - 1,1) : 1,1 + 1 = 90 ( số )

c,Tổng dãy số trên là:

      (99 + 1,1) * 90 : 2 = 4504,5

                   Đáp số : a,          b,               c,

k mình nhé

10 tháng 7 2017

2 số liền nhau cách nhau 1,1 đơn vị:

số thứ 50 của dãy là:

1,1+(49.1,1)=55

dãy số này có số số hạng là:

(99,0-1,1):1,1+1=90(số hạng)

tổng dãy số trên là:

\(\frac{\left(1,1+99\right).90}{2}=4504,5\)

Đ/S:4504,5

Câu 2 trên câu 1 dưới nhé :

Câu 2:

a. Trong dãy số : 

Số thứ 2 có 1 chữ số 0 ở phần thập phân.

Số thứ 3 có 2 chữ số 0 ở phần thập phân.

Số thứ 1000 có 999 chữ số 0 ở phần thập phân.

 b. Trong dãy số trên từ số thứ nhất đến số 100 có 100 chữ số , mỗi số 1 chữ số 1 nên có 100 chữ số 1.

Trong dãy số trên từ số thứ nhất đến số 100 có chữ số 0 là :

( 1 + 100 ) x 100 : 2 = 5050 chữ số

Vậy có 5050 chữ số 0.

Câu 1 : 

a.Quy luật của dãy số trên là : Kể từ số hạng thứ ba sẽ bằng số hạng liền trước nó cộng với 1,1

Vậy dãy số trên có số hạng là : ( 110-2,2) : 1,1 + 1 + 1 = 100 ( số hạng )

b. Số hạng thứ 50 của dãy số chính là số hạng thứ 49 của dãy số cách đều : 2,2 ; 3,3 ; 4,4......108,9 ; 110,0 ( Trừ số hạng đầu tiên )

Nên số hạng thứ 50 của dãy là : ( 110 + 2,2 ) : 2 - 1,1 = 55

@ Học tốt 

a) Ta gọi số hạng thứ 10 là a

Khoảng cách giữa các số là 2

Suy ra ta có công thức tính số các số hạng của dãy, cụ thể ở đây là 10: (a - 2012) : 2 + 1 = 10

Ta có : (a - 2012) : 2 + 1 = 10

Giải ra ta được a = 2030

Vậy số hạng thứ 10 là 2030

b) Tổng 10 số hạng đầu tiên là:

(2030 + 2012) x 10 : 2 = 20210

6 tháng 12 2017

khoảng cach là

8-4=2

số số hang la

(2000-4):4+1=249

số hang thu 50 là

4*50+4=204

tổng là

(2000+4)*297:2=297594

12 tháng 6 2018

Ta có:

Khoảng cách giữa các số hạng liền nhau là:

8-4=4

a,Dãy trên có :(2000-4):4+1=500(số hạng)

b,Số hạng thứ 50 của dãy là:4+(2000-1)×4=8 000

c,Tổng của dãy là:(2000+4)×2000÷2=2 004 000

Đáp số:a,500 số hạng

             b,8 000

             c,2 004 000.

Mk lm đúng 100% luôn đó.k mk nhé!!!

b1 : 

a, 20,23,26

b, ko

c, ko bt

a) Quy luật : Số sau hơn số trước 3 đơn vị

b) GỌi số hạng thứ 237 là a

Ta có : ( a - 13 ) : 3 + 1 = 237

=> ( a - 13 ) : 3 = 236

=> a - 13 = 708

=> a = 721

c) Giả sử 2987 thuộc nhóm trên 

=> ( 2987 - 13 ) : 3 + 1 là 1 số tự nhiên

=> 2974 : 3 + 1 là 1 số tự nhiên

Mà 2974 không chi hết cho 3 => 2974 : 3+ 1 không là số tự nhiên

=> 2987 không thuộc nhóm trên

d) Giả sử số 373 thuộc nhóm trên

=> ( 373 - 13 ) : 3 + 1 là 1 số tự nhiên 

=> 360 : 3 + 1 là 1 số tự nhiên

=> 120 + 1 là 1 số tự nhiên

=> 121 là 1 số tự nhiên ( thỏa mãn )

Vậy số 373 thuộc nhóm trên và là số hạng thứ 121