Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

2 tháng 5 2017 lúc 9:14

số m 2 đội kia hơn đội 1 là

2600+300=3900[m]

số m đội 1 làm là

[15300-3900];2 =5700[m]

tk nha

15 tháng 12 2017 lúc 22:35

Vậy cả 3 độ đào dc :

3x3=9 (km)

       = 9000m

Nhưng do đội 2 đào được 2548 m 

nên hai đội kia đào được

9000-2548=6452 (m)

có đội 1 đào được :

(6452-600):2=2926(m)

đội 3 đào được 

6452-2926=3526 (m)

15 tháng 6 2022 lúc 15:28

1 ngày, đội 2 làm được số mét đường là:

36  + 4 = 40 ( m )

Nếu đội 2 làm số ngày bằng đội 1 thì quãng đường dài hơn là:

40 x 2 = 80 ( m )

Đội 2 làm nhiều hơn đội 1 là :

40 - 36 = 4 ( m )

Thời gian đội 1 làm là:

80 : 4 = 20 (  ngày )

Quãng đường mỗi đội được giao là:

36 x 20 = 720 ( m )

Đáp số : 720m.

2 tháng 10 2017 lúc 18:18

Bài giải

Nếu đội 2 làm số ngày bằng đội 1 thì quãng đường dài hơn là:

(36 + 4) x 2 = 80 (m)

Vì 1 ngày đội 2 làm nhiều hơn đội 1 là 4m, nên thời gian đội 1 làm là:

80 : 4 = 20 (ngày)

Quãng đường mỗi đội được giao dài:

36 x 20 = 720 (m)

Đáp số: 720 m

2 tháng 10 2017 lúc 18:23

Gọi thời gian hoàn thành của đội  1 là a, thời gian của đội 2 là a-2

Mỗi ngày đội 2 làm được 36 + 4 = 40m

Quãng đường đội 1 làm : 36 x a

Quãng đường đội 2 làm 40 x (a -2)

36 a = 40 (a-2)

36a = 40a -80

4a = 80

a = 40 ngày

Vậy quãng đường mỗi đội được giao là 36 x 40 = 1440m 

18 tháng 3 2017 lúc 14:43

360m nha bạn

k mình nha

18 tháng 3 2017 lúc 14:44

bạn hứa j rồi đấy

18 tháng 3 2017 lúc 19:46

Gọi số ngày để đội 1 làm hết số m đường là a (ngày ).                                                                                                                         Suy ra số ngày để đội 2 làm hết số m đường là a-2 ( ngày ).                                                                                                                Ta có :                                                                                                                                                                                             36*a=(36+4)*(a-2).                                                                                                                                                                              36*(a-2+2)=40*(a-2).                                                                                                                                                                        36*(a-2)+36*2=40*(a-2).                                                                                                                                                                    36*(a-2)+72=40*(a-2).                                                                                                                                                                       72=4*(a-2).                                                                                                                                                                                    a-2=18.                                                                                                                                                                                         a=20(ngày).                                                                                                                                                                                Suy ra 36*a=720(m).                                                                                                                                                                Vậy mỗi đội đã được giao lam 720 m đường. 

24 tháng 4 2021 lúc 22:38

undefined

7 tháng 12 2021 lúc 19:43

1/4 số mét đường đội thứ 2 đã sửa là : \(8265-230=8035m\)

Số m đường đội thứ 2 đã sửa là : \(8035\times4=32140\)