Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

20 tháng 3 lúc 14:55

a) Ta có:

\(f\left(x\right)=2x^3-x^5+3x^4+x^2-\dfrac{1}{2}x^3+3x^5-2x^2-x^4+1\)

\(f\left(x\right)=\left(-x^5+3x^5\right)+\left(3x^4-x^4\right)+\left(2x^3-\dfrac{1}{2}x^3\right)+\left(x^2-2x^2\right)+1\)

\(f\left(x\right)=2x^5+2x^4+\dfrac{3}{2}x^3-x^2+1\)

Sắp xếp đa thức f(x) the lũy thừa giảm dần của biến, ta được:

\(f\left(x\right)=2x^5+2x^4+\dfrac{3}{2}x^3-x^2+1\)

b) Bậc của đa thức f(x) là 5

c) Ta có:

\(f\left(1\right)=2\cdot1^5+2\cdot1^4+\dfrac{3}{2}\cdot1^3-1^2+1=5,5\) . Vậy f(1) = 5,5.

\(f\left(-1\right)=2\cdot\left(-1\right)^5+2\cdot\left(-1\right)^4+\dfrac{3}{2}\cdot\left(-1\right)^3-\left(-1\right)^2+1=-1,5\). Vậy f(-1) = -1,5.

12 tháng 6 2021 lúc 10:12

a) f(x) = 3x3-2x2+7x-1

g(x) = x2+4x-1

b) h(x) = 3x3-2x2+7x-1-x2-4x+1

            = 3x3-3x2+3x

h(x) = 3x3-3x2+3x=0

       ⇒ 3(x3-x2+x)=0

       ⇒ x3-x2+x=0

đến đây mik ko biết làm nữa

6 tháng 3 lúc 22:55

a: F(x)=2x^3-1/2x^3-x^5+3x^5+3x^4-x^4+x^2-2x^2+1

=2x^5+2x^4+3/2x^3-x^2+1

b: bậc là 5

c: F(1)=2+2+3/2-1+1=4+3/2=11/2

F(-1)=-2+2-3/2-1+1=-3/2

14 tháng 4 2021 lúc 20:56

Bài 1:

a) Ta có: \(P\left(x\right)=3x^4+2x^2-3x^4-2x^2+2x-5\)

\(=\left(3x^4-3x^4\right)+\left(2x^2-2x^2\right)+2x-5\)

\(=2x-5\)

14 tháng 4 2021 lúc 20:56

Bài 1: 

b) 

\(P\left(-1\right)=2\cdot\left(-1\right)-5=-2-5=-7\)

\(P\left(3\right)=2\cdot3-5=6-5=1\)

7 tháng 4 2016 lúc 19:58

a, f(x) = (2x4 - x4) + (5x3 - x- 4x3) + ( -x2 + 3x2) + 1

f(x) = x4 + 2x2 +1

b, f(1) = 14 + 2.12 + 1 = 1 + 2 + 1= 4

f(-1) = (-1)4 + 2.(-1)2 + 1 = 1 + 2 +1 =4

c,Có x4 >= 0      Vx  

2x2 >= 0         Vx

=> x4 + 2x2 + 1 >= 1 > 0 

=> f(x) ko có nghiệm

8 tháng 5 2022 lúc 13:15

giúp mình pls khocroi

8 tháng 5 2022 lúc 13:20

tham khảo link: https://qanda.ai/vi/solutions/uYjsva7GWp

10 tháng 5 2020 lúc 10:51

Bài làm:

Ta có: 

\(f\left(x\right)=x^3-3x^2+2x-5+x^2\)

\(f\left(x\right)=x^3-2x^2+2x-5\)

Và:

\(g\left(x\right)=-x^3-5x+3x^2+3x+4\)

\(g\left(x\right)=-x^3+3x^2-2x+4\)

Chúc bạn học tốt!