Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

18 tháng 3 lúc 16:11

? : 926 + 15 = 16

? : 926 = 16 - 15

? : 926 = 1

? = 926 : 1

? = 926 

Nhớ tick đúng nha

20 tháng 3 lúc 20:07

gọi x là ?

x : 926 + 15 = 16

x : 926 = 16 - 15

x: 926 = 1

x = 926 : 1

x = 926

vậy ? = 926

13 tháng 5 2019 lúc 12:46

a/ 48 + 25 – 38 = 73 – 38 = 35

b/ 100 - 38 + 15 = 62 + 15 = 77

9 tháng 11 2018 lúc 9:41

a) x × 5 = 50 – 15

x × 5 = 35

x = 35 : 5

x = 7

b) x : 4 = 38 – 33

x : 4 = 5

x = 5 × 4

x = 20

c) x + 356 = 414 + 62

x + 356 = 476

x = 476 – 356

x = 120

d) x : 4 = 2 × 3

x : 4 = 6

x = 6 × 4

x = 24

28 tháng 12 2017 lúc 5:12

Phương pháp giải:

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Lời giải chi tiết:

a) x − 27 = 15

    x = 15 + 27

    x = 42

b) x + 38 = 83

    x = 83 − 38

    x = 45

c) 24 + x = 73

    x = 73 − 24

    x = 49

18 tháng 3 2019 lúc 6:58

Phương pháp giải:

Tính theo thứ tự từ phải sang trái rồi điền kết quả vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết:

    14 + 9 + 7 = 30

    25 + 25 − 19 = 31

    44 + 48 − 38 = 54       

    63 − 15 + 27 = 75

10 tháng 2 2022 lúc 9:39

14+9+7=30

25+25-19=31

44+48-38=54

63-15+27=77

12 tháng 1 2019 lúc 6:38

30 tháng 3 2022 lúc 18:09

Câu trả lời đây nha em !

3 tháng 8 2019 lúc 8:46

Phương pháp giải:

- Tính giá trị của mỗi vế

- So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết:

19 + 7 < 19 + 9            17 + 7 < 17 + 9

17 + 9 = 19 + 7            37 + 15 < 55 − 1

38 − 8 = 23 + 7            28 − 3 > 17 + 6

8 tháng 9 2021 lúc 9:03

undefinedDể quá

25 tháng 12 2017 lúc 20:29

đề bài sai rồi,

25 tháng 12 2017 lúc 20:31

Hình như đề bài có gì đó sai sai

1 tháng 9 2017 lúc 15:42

38 + 200 = 238 

1 tháng 9 2017 lúc 15:43

38 + 200 = 238

26 tháng 4 2020 lúc 20:36

câu 1: 15 + 27 = 42

ta có:tìm một số cộng với 12 = 42,vậy: ta gọi con số cần tìm là x, ta có:

x + 12 = 42,  x = 42- 12,    x = 30

vậy số cần tìm là 30

câu 2: 39 - 22 = 17

ta có một số biết 95 - ...= 42, ta gọi số cần tìm là x, ta có:

95 - x = 42,  x = 95 - 42,  x= 53

vậy số cần tìm là 53

câu 3 : ta gọi số cần tìm là x, ta có:

x nhân 5 - 12 = 38

x nhân 5 = 38 + 12

x nhân 5 = 50

x= 50 : 5,  x=10

vậy x= 10


 

mình không biết nút nhân là nút nào trong bàn phím nên mình ghi lá nhân. chúc bạn học tốt

27 tháng 4 2020 lúc 20:18

nút nhân là x cậu ạ