K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

20 tháng 3 2023

a/Diện tich xung quanh bể nước:
\(2\times1,2\times\left(2,8+1,5\right)=10,32\left(m^2\right)\)
b/Số lít nước có trong bể khi bể đầy nước:
\(2,8\times1,5\times1,2=5,04\left(m^3\right)=5040\left(l\right)\)
#DatNe

Diện tích xung quanh bể là:

\(S_{sq}=\left(2,4+1,8\right)\cdot2\cdot1,5=12,6\left(m^2\right)\)

Thể tích vể là:

\(V=2,4\cdot1,8\cdot1,5=6,48\left(m^3\right)\)

\(6,48m^3=6480dm^3\)

Lượng nước trong bể là:

\(6480-864=5616\left(dm^3\right)=5616\left(l\right)\)

Đáp số: 12,6\(m^2\) và 5616\(l\)

29 tháng 4 2023

a, Diện tích xung quanh bể:

2 x 1,5 x (2,5+1,5)= 12(m2)

b, Thể tích bể:

2,5 x 1,5 x 1,5= 5,625(m3)= 5625(dm3)= 5625(lít)

DD
19 tháng 7 2021

a) Diện tích xung quanh của bể là: 

\(\left(3,5+1,5\right)\times2\times1,6=16\left(m^2\right)\)

b) Bể đó chứa được nhiều nhất số nước là: 

\(3,5\times1,5\times1,6=8,4\left(m^3\right)\)

Đổi: \(8,4m^3=8400\left(l\right)\)

25 tháng 2 2023

Giúp mình với

19 tháng 5 2022

Giải

Chiều cao của bể nước là: 1,2 : 2 = 0,6 (m)

Khi bể đầy nước thì trong bể có số lít nước là: 1,2 x 1,5 x 0,6 = 1,08 (m3)

Đổi 1,08m3 = 1080dm3 = 1080l

 

 

 

 

5 tháng 4 2016

2,7 giờ nhé. Bài này có khó đâu.

5 tháng 4 2016

thể tích của bể chứa nước là:

1,8 x 1,5 x 1,2 = 3,24 ﴾m3﴿

thể tích nước của bể sau khi chảy là:

3,24 : 100 x 75 = 2,43 ﴾m3﴿ 2,43 m3 = 2430 dm3 = 2430 lít

 số giờ vòi nước chảy được 75% thể tích bể là:

2430 : 900 = 2,7 ﴾giờ﴿ 

24 tháng 5 2020

a] diện tích xung quanh của bể nước hình hộp chữ nhật đó là :

                [1,2+0,5] * 2 * 0,6 = 2,04 [m2]

      thể tích của bể nc đó là :

                1,2* 0,5* 0,6 = 0,36 [ m3 ]

                             ĐS