Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 2023

7% của 120 là 8,4 ; 3,5% của 120 là 4,2;55% của 40 là 22;12,5% của 140 là 17,5

10 tháng 4 2023

a, Cạnh hình vuông là:

120 : 4 = 30 (m)

Diện tích thửa ruộng hình vuông là:

30 \(\times\) 30 = 900 (m2)

Diện tích thửa ruộng hình thang bằng diện tích thửa ruộng hình vuông và bằng 900 m2

Chiều cao thửa ruộng hình thang là:

900 \(\times\) 2: 120  =  15 (m)

b, Hiệu độ dài hai đáy là 8m

   Tổng độ dài hai đáy là 120 m 

Ta có sơ đồ:

loading...

Theo sơ đồ ta có:

        Đáy lớn là: (120+8):2 = 64 (m)

      Đáy bé là: 120 - 64 = 56 (m)

       Đáp số: a, 15 m

                   b, đáy bé 56 m

                     đáy lớn 64 m 

 

7 tháng 1

Cạnh BC của tam giác ABC là:

   25 - (7 + 10) = 8 (cm)

Đáp số

27 tháng 1

Tỉ số phần trăm của 8 và 40:

\(8:40\times100\%=20\%\)

27 tháng 1

Bn lấy 8x100:40=20%

Vậy tỉ số phần trăm của 8 và 40 là 20%

30 tháng 1

a) Tỉ số phần trăm của \(7,5\) và \(25\) là:

\(7,5:25=0,3\times100=30\%\)

b) \(40,5\%\) của \(200\) là:

\(200:100\times40,5=81\)

c) Vậy số \(x\) cần tìm là:

\(2,4:8\times100=30\)

Vậy số \(x\) cần tìm là \(30\).

Đáp số: a) \(30\%\)

             b) \(81\)

             c) \(x\) cần tìm là \(30\)

a/3,333333...%

b,81

c,30

Chiều cao bể nước đó là:

\(6,3:2,3:1,5=1,826\left(m\right)\)

Đáp số: \(1,826m\)

6 tháng 2 2023

 

Ta có:

a : b = 6 (dư 2)

a + 2 = 109

a       = 109 - 2 = 107

 

7 tháng 2 2023

 

Ta có: a + b + 2 = 109 (a = số bị chia; b = số chia)

           a + b       = 109 - 2 = 107

=> a = b x 6 + 2

=> a - 2 + b x 6 = 107 - 2 = 105

=>a = 6 phần               b = 1 phần

Số bị chia là: 105 : (6 + 1) x 6 + 2 = 90 

Đáp số: 92

Sorry mik đọc nhầm

ko có số à

ghi công thức thôi

 

18 tháng 5 2021

Số học sinh toàn khối 5 của trường là:

120 : 60 x 100 = 200 (hs) 

Số học sinh giỏi khối 5 của trường là:

200 x 25 : 100 = 50 (hs) 

Số học sinh trung bình khối 5 của trường là:

200 - 120 - 50 = 30 (hs) 

 

18 tháng 5 2021

Số học sinh toàn khối 5 của trường là:

120 : 60 x 100 = 200 (học sinh) 

Số học sinh giỏi khối 5 của trường là:

200 x 25 : 100 = 50 (học sinh) 

Số học sinh trung bình của khối 5 toàn trường là: 

200 - 120 - 50 = 30 (học sinh)

Đ/S: ...