K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

5 tháng 7 2017

a, = -59/588

b, = -73/63

c,= 1/3

d, = 53/14

5 tháng 7 2017

a)-1/49

b)-1

c)14/12

8 tháng 4 2017

a)\(\dfrac{-1}{21}+\dfrac{-1}{28}=\dfrac{-4-3}{84}=\dfrac{-7}{84}=\dfrac{-1}{12}\)

b)\(\dfrac{-8}{18}-\dfrac{15}{27}=\dfrac{-24-30}{54}=\dfrac{-54}{54}=-1\)

c)\(\dfrac{-5}{12}+0,75=\dfrac{-5}{12}+\dfrac{3}{4}=\dfrac{-5+9}{12}=\dfrac{4}{12}=\dfrac{1}{3}\)

d)\(3,5-\left(-\dfrac{2}{7}\right)=\dfrac{7}{2}+\dfrac{2}{7}=\dfrac{49+4}{14}=\dfrac{53}{14}\)

8 tháng 4 2017

a)-\(\dfrac{1}{12}\)

b)-1

c)\(\dfrac{1}{3}\)

d)\(\dfrac{53}{14}\)

17 tháng 8 2017

a) \(\frac{-1}{21}\)\(+\)\(\frac{-1}{28}\)\(=\)\(\frac{-1}{12}\)

b) \(\frac{-8}{18}\)\(-\)\(\frac{15}{27}\)\(=\)\(-1\)

c) \(\frac{-5}{12}\)\(+\)\(0.75\)\(=\)\(\frac{-5}{12}\)\(+\)\(\frac{3}{4}\)\(=\)\(\frac{1}{3}\)

d) \(3.5\)\(-\)\(\left(\frac{-2}{7}\right)\)\(=\)\(\frac{7}{2}\)\(+\)\(\frac{2}{7}\)\(=\)\(\frac{53}{14}\)

31 tháng 8 2016

giai bai 6 SGK trang 10 toan lop 7

31 tháng 8 2016

cái hình cop ở đâu z

8 tháng 6 2018

-1/21 + -1/28 = -4/84 + -3/84 = -7/84 = -1/12

-8/18 + -15/27 = -4/9 + -5/9 = -9/9 = -1

x - 2/5 = 5/7

x = 5/7 + 2/5

x = 25/35 + 14/35

x = 39/35

4/5 - 7/10 + 2/7 = 56/70 - 49/70 + 20/70 = 27/70

2/3 + 7/4 + 1/2 + 3/8 = 16/24 + 42/24 + 12/24 + 9/24 = 79/24

4 tháng 10 2021

yutyugubhujyikiu

30 tháng 8 2015

-1

1/3

53/`4

30 tháng 8 2015

\(\frac{-8}{18}-\frac{15}{27}=\frac{-8.27-15.18}{18.27}=\frac{-216-270}{486}=-1\)

\(\frac{-5}{12}+0,75=\frac{-5}{12}+\frac{3}{4}=\frac{-5}{12}+\frac{9}{12}=\frac{1}{3}\)

\(3,5-\frac{-2}{7}=\frac{7}{2}-\frac{-2}{7}=\frac{7.7--2.2}{2.7}=\frac{49--4}{14}=\frac{53}{14}\)

11 tháng 9 2016

Ai mún nhờ mk giải violympic vòng 1 300 đ ko

10 nghìn 1 lần nhé hoặc là xóa nick facebook (20 nghìn 1 lần)

Hoặc Hack facebook (10 nghìn 1 lên 500 )

5 tháng 7 2017

a, = [-28+ (-21)]/ (21.28)

=-59/ 588

b, = 53/14

c, = 1/9