K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

12 tháng 6

Giá 24 quyển vở nếu không được giảm là:

\(306000:\left(100\%-15\%\right)=360000\) (đồng)

Giá mỗi quyển vở là:

\(360000:24=15000\) (đồng)

Vậy...

19 tháng 12 2021

430.000 đồng

19 tháng 12 2021

430.000 đồng nhé

Đáp án:

bạn An nên mua ở cửa hàng A để được nhiều vở hơn

Giải thích các bước giải:

Ở cửa hàng A bạn An mua được số quyển vở là: 100:5=20 quyển

Vì 100=6.16+4

Vậy ở cửa hàng B bạn An chỉ mua được 16 quyển vở

Mà ở cửa hàng B cứ mua 5 quyển lại được khuyến mãi 1 quyển

Ta có: 16=5.3+1

-> Bạn An được khuyến mãi thêm 3 quyển nữa

-> Ở cửa hàng B bạn An mua được tất cả 16+3=19 quyển vở

-> bạn An nên mua ở cửa hàng A để được nhiều vở hơn

28 tháng 6 2016

8 quyển sách khi không được giảm có giá là:

324000 : ( 100 - 10 ) . 100 = 360000 ( đồng )

Giá ghi trên bìa là:

360000 : 8 = 45000 ( đồng )

Người đó phải trá mỗi cuốn sách là :

324000 : 8 = 40500 ( đồng )

Coi giá ghi trên bìa mỗi cuốn sách là 100% thì giá tiền phải trả mỗi cuốn sách là :

100% - 10% = 90% ( Giá ghi trên bà của mỗi cuốn sách )

Giá ghi trên bìa của mỗi cuốn sách đó là :

40500 : 90% = 45000 ( đồng )

21 tháng 6 2015

Người đó phải trả mỗi cuốn sách là:

 324000 : 8 = 40500 (đồng)

Coi giá ghi trên bìa mỗi cuốn sách là 100% thì giá tiền phải trả mỗi cuốn sách là:

100% - 10% = 90% (giá ghi trên bìa mỗi cuốn sách)

Giá ghi trên bìa của mỗi cuốn sách đó là:

40500 : 90%  = 45000 (đồng)

15 tháng 3 2017

45000(dong)

18 tháng 6 2018

Số tiền của một quyển truyện sau khi được giảm giá 10% là :

\(90000:5=18000\)( đồng )

10% ứng với số tiền là :

\(18000\times10\%=1800\)( đồng )

Gía bìa của mỗi quyển truyện là :

\(18000+1800=19800\)( đồng )

Đáp số : \(19800\)đồng

19 tháng 5 2018

Sau khi giảm 10% thì số sách mỗi quyển là:

218700:6=36450đồng

Giá bìa mỗi quyển sách là:

36450:90/100   = 40500

đáp số 40500đồng                                                                                                                                                                              

12 tháng 7 2017

Gọi giá tiền của 1 cây bút là a

Gọi giá tiền của 1 quyển vở là b

Theo đề ta có : 6a + 5b = 85000 đ và 11a + 10b = 165000 đ

=> 11a + 10b - 6a - 5b = 165000 - 85000

=> 5a + 5b = 80000

=> 5 x (a+b) = 80000

=> a + b = 80000 : 5 = 16000 (đồng)

 Từ  6a + 5b = a + 5a + 5b = a + 5(a+b) = 85 000 (đồng) biết ta đã tìm đc 5 x (a+b) = 80000(đồng)

=> a = 85 000 - 5 x (a+b) =85000-80000

=> a= 5000(đ) biết a+b = 16000đồng

=> b = 16 000 - 5000 = 11 000 đồng

Vậy 1 cây bút bằng 5000 đồng và 1 quyển vở bằng 11 000 đồng.

Can you k for me !Hieu Nguyen

12 tháng 7 2017
Đặt giá bút bi là x, vở là y 6x+5y=85 11x+10y=165 => x=5, y=11

Số tiền mua 1 quyển vở loại 1 và 1 quyển loại 2 là 7500+6000=13500 đồng

số tiền mua 2 quyển vở loại 1 và 2 quyển loại 2 là 2*7500+2*6000=27000 đồng

cứ vậy ta được 

số tiền mua 6 quyển loại 1 và 6 quyển loại 2 là 6*7500 +6*6000 = 81000 đồng

số tiền mua 7quyển loại 1 và 7 quyển loại 2 là 7*7500 +7*6000 = 94500 đồng

vậy An chỉ mua được nhiều nhất là 6 vở loại 1 và 6 quyển loại 2

Gọi số vở mỗi loại mà An có thể mua nhiều nhất là x

Như vậy tổng số tiền mua x quyển giá 7500 đồng và x quyển giá 6000 nhỏ hơn hoặc bằng 85000 đồng

Ta được: \(7500x+6000x\le85000\Rightarrow x\left(7500+6000\right)\le85000\Rightarrow x13500\le85000\)

Thử lần lượt x={1,2,3...}

Thì có x lớn nhất là x=6

thì 13500.6=81000<85000

Nên mỗi loại An có thể mua nhiều nhất 6 quyển

Vậy An có thể mua nhiều nhất 12 quyển cả 2 loại.

20 tháng 10 2021

Số tiền bạn Lan mua 30 quyển vở là:

              30x7000=210000(đồng)

Số tiền bạn Lan mua 5 cái bút bi là:

              5x6000=30000(đồng)

Số tiền bạn Lan mua 40 cái nhẵn vở là:

              40x250=10000(đồng)

Số tiền bạn Lan phải trả cho người bán hàng là:

             210000+30000+10000=250000(đồng)

                Đáp số:250000 đồng