Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

27 phút trước

a) Cỡ áo nào có tỉ lệ học sinh đặt mua nhiều nhất? -> Cỡ M

b) Cỡ áo nào có tỉ lệ học sinh đặt mua ít nhất? -> Cỡ XL

c) Biết lớp 7A có 40 học sinh. Tính số lượng bạn đã mua áo đồng phục mỗi loại.

Số bạn mua áo cỡ S:

\(15\%.40=6\left(HS\right)\)

Số bạn mua áo cỡ M:

\(50\%.40=20\left(HS\right)\)

Số bạn mua áo cỡ L:

\(30\%.40=12\left(HS\right)\)

Số bạn mua áo cỡ XL:

\(5\%.40=2\left(HS\right)\)

Đ.số:.......

37 phút trước

Nếu \(x\); y nguyên thì em làm như sau em nhé:

(\(x\) + \(xy\)) + (y + 1) = 9 + 1

\(x\).(1 + y) + (y + 1) = 10

(y + 1).(\(x\) + 1) = 10

10 = 2.5;  Ư(10) = {-10; -5; -2; -1; 1; 2; 5; 10}

Lập bảng ta có:

\(x\) + 1 -10 -5 -2 -1 1 2 5 10
\(x\) -11 -6 -3 -2 0 1 4 9
y + 1 -1  - 2  - 5 -10 10 5 2 1
y -2 -3 -6 -11 9 4 1 0

Theo bảng trên ta có các cặp \(x\); y nguyên thỏa mãn đề bài là:

(\(x\); y) = (-11; -2) ; (-6; -3); (-3; -6); (-2; - 11); (0; 9); (1; 4); (4; 1) ; (9; 0)

 

13 phút trước

(x - 1)(x - 3) < 0

⇒ x - 1 > 0 và x - 3 < 0

Hoặc x - 1 < 0 và x - 3 > 0

TH1: x - 1 > 0 và x - 3 < 0

*) x - 1 > 0

x > 0 + 1

x > 1 (1)

*) x - 3 < 0

x < 0 + 3

x < 3 (2)

Từ (1) và (2) ⇒ 1 < x < 3

TH2: x - 1 < 0 và x - 3 > 0

*) x - 1 < 0

x < 1 (3)

*) x - 3 > 0

x > 3 (4)

Từ (3) và (4) ⇒ không tìm được x thỏa mãn trường hợp 2

Vậy 1 < x < 3 thì (x - 1)(x - 3) < 0

45 phút trước

(x-1)(x-3)<0

=> x-1 > 0 và x - 3 < 0 ( Vì : x-1 > x-3 với mọi x )

=> x>1 và x < 3

=> 1<x<3

2 giờ trước (12:54)

CNửa chu vi của mảnh đất hình chữ nhật đó là: 9 x 4 = 36(m)

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là: (36 - 18) : 2 = 9(m)

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là: 36 - 9 = 27(m)

 

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó là: 27 x 9 = 243(m2)

2 giờ trước (12:33)

a) (-3) . (-2) . (-5) . (-4)

= [(-3).(-4)] . [(-2).(-5)]

= 12.10

= 120

b) 3.2.(-8).(-5)

= [3.(-8)].[2.(-5)]

= -24.(-10)

= 240

15 phút trước

(-7).\(x\) = -37 + 79

-7\(x\)    = 42

   \(x\)     = 42: (-7)

  \(x\)     = -6