Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

47 phút trước

vì p là số nguyên tố lơn hơn 3 nên p : 3 dư 1 hoặc 2 

p có dạng p = 3k + 1; p = 3k + 2 ( k ϵ N*)

Lập bảng xét các số p; p+4; p+ 8 theo k ta có 

 3k + 1  3k + 2
p + 4  3k + 5  3k + 6⋮ 3 (loại) vì  p + 4 \(\in\) P 
p + 8   3k + 9    

 Vì 3k + 9 ⋮ 3 

Nên  với p và p + 4 là hai số nguyên tố lớn hơn 3 thì p + 8 là hợp số

1 giờ trước (10:46)

 x2 + x + 1  là bội của x - 2 

⇔ x2 + x + 1 ⋮ x - 2

x2 - 4 + x - 2 + 7 ⋮ x - 2

(x2 - 2x) + ( 2x - 4) + ( x - 2) + 7 ⋮ x - 2

x( x - 2) + 2 ( x - 2) + ( x - 2) + 7 ⋮ x - 2

(x-2)( x + 2) + (x -2) + 7 ⋮ x - 2

⇔ 7 ⋮ x - 2

x - 2 \(\in\) { -7; -1; 1; 7}

Lập bảng 

x- 2 -7  -1  1  7
x  -5  1  3  9

Vậy x \(\in\) { -5; 1; 3; 9}

 

13 phút trước

Cách 2 : nhanh hơn nếu dùng bezout

Theo bezout ta có : F(x) = x2 + x + 1 ⋮ x - 2⇔ F(2) ⋮ x - 2

⇔ 22 + 2 + 1 ⋮  x - 2 ⇔ 7 ⋮ x - 2;  ⇒ x - 2 \(\in\) { -7; -1; 1;7}

x ϵ { -5; 1; 3; 9}

1 giờ trước (10:37)

Nhà trắng ở bên Mỹ ( USA)

1 giờ trước (10:32)

Đề bài chỉ cho Vy có 25 000 đồng

                       My có 100 000  đồng

Thực tế ta chưa rõ Ly có bao nhiêu tiền, giá tiền cục tẩy là bao nhiêu?

Từ lập luận trên cho thấy việc Ly  mua có mua tẩy hay không là không thể xác định 

2 giờ trước (10:13)

good

 

 

 

2 giờ trước (9:49)

\(0,8=\dfrac{8}{10}=\dfrac{4}{5}\)

2 giờ trước (10:31)

Ta có: \(0,8=\dfrac{8}{10}=\dfrac{4}{5}\)

Câu 1 : Cô giáo viết lên bảng một số và đố cả lớp tìm đươc số cô viết, biết nếu chia số đó cho 5 thì được số bé nhất có bốn chữ số khác nhau. Vậy số cô giáo viết là………. Câu 2 : Mỗi bộ quần áo may hết 3m vải. Hỏi có 8394m vải thì may được …… bộ quần áo?           a/ 2879 bộ quần áo                   b/ 2987 bộ quần áo           c/ 2798 bộ quần áo                   d/ 2789 bộ quần áo  Câu 3 : Người ta...
Đọc tiếp

Câu 1 : Cô giáo viết lên bảng một số và đố cả lớp tìm đươc số cô viết, biết nếu chia số đó cho 5 thì được số bé nhất có bốn chữ số khác nhau. Vậy số cô giáo viết là……….
Câu 2 : Mỗi bộ quần áo may hết 3m vải. Hỏi có 8394m vải thì may được …… bộ quần áo?

          a/ 2879 bộ quần áo                   b/ 2987 bộ quần áo

          c/ 2798 bộ quần áo                   d/ 2789 bộ quần áo

 Câu 3 : Người ta lắp bánh xe vào ô tô, mỗi ô tô cần lắp 4 cái bánh xe. Để lắp được 1927 chiếc ô tô thì cần bao nhiêu cái bánh xe?

a/ 7087 cái bánh xe                 b/ 7807 cái bánh xe

           c/ 7078 cái bánh xe                   d/ 7708 cái bánh xe

Câu 4: Lấy số chẵn lớn nhất có bốn chữ số có chữ số hàng đơn vị và hàng trăm giống nhau chia cho số lẻ lớn nhất có một chữ số thì được số dư là:

          a/ 5                       b/ 6                       c/ 7                        d/ 8

2
2 giờ trước (9:54)

Câu 1: Số bé nhất có 4 chữ số khác nhau là 1234

=> Số cần tìm là: 6170 

Câu 2: Số bộ quần áo may được là: 8394 : 3 = 2798 bộ quần áo 

=> đáp án c

Câu 3: Số bánh xe cần là: 4 x 1927 = 7708 bánh => đáp án B

Câu 4: Số chẵn lớn nhất có 4 chữ số là: 9988

Số lẻ lớn nhất có mooth chữ số là: 9 

Ta được kết quả là 1109 dư 7 

=> đáp án C

2 giờ trước (10:29)

Câu 1 :

Số bé nhất có 4 chữ số khác nhau là: 1023

Số cô viết là: 1023 x 5 = 5115

Câu 2: 8394 m may được số bộ quần áo là:

8394 : 3 = 2798 ( bộ)

Chọn c 2798 bộ

Câu 3 : Cần số bánh xe là: 1927 x 4 = 7708 

Chọn d 7708 bánh xe

Câu 4 : Số chẵn lớn nhất có 4 chữ số là 9998

Vì số đó là số chẵn lớn nhất có 4 chữ số mà chữ số hàng đơn vị và hàng trăm giống nhau nên số đó là 9898

Số lẻ lớn nhất có một chữ số là : 9

Ta có : 9898 : 9 = 1099 dư 7

Chọn c 7

 

 

3 giờ trước (9:13)

Ta có: 6 = 1 + 2 + 3 + 0 nên các chữ số có 4 chữ số tổng bằng 6 là:

1023; 1032; 1203; 1230; 1302; 1320

2013; 2031; 2103; 2130; 2301; 2310

3021; 3012; 3102; 3120; 3201; 3210

Có 18 số 

Tổng có chữ số khác nhau cộng lại bằng 6 là \(1+0+2+3\)

Vậy từ 4 chữ số 1,0,2,3 ta lập được số lượng các số là:

\(3\cdot3\cdot2\cdot1=18\left(số\right)\)

Đáp số: 18 số

3 giờ trước (9:10)

Diện tích giấy màu là: 

8 x 5 = 40 cm vuông

Diện tích 1 lá cờ hình tam giác là: 

\(\dfrac{1}{2}.5.4=10\) cm 

Số lá cờ cắt được là: 

40 : 10 = 4 hình 

b. Muốn cắt 80 lá cờ hình tam giác cần cm vuông giấy màu là: 

10 x 80 = 800 cm vuông

Số giấy màu cần là: 

800 : 40 = 20 giấy màu 

 

a) Diện tích giấy màu là:

\(8\cdot5=40\left(cm^2\right)\)

Diện tích lá cờ là:

\(5\cdot4=20\left(cm^2\right)\)

Mỗi tờ giấy màu cắt được số lá cờ là:

\(40:20=2\left(lá\right)\)

b) 80 lá gấp 2 lá số lần là:

\(80:2=40\left(lần\right)\)

Số giấy màu cần là:

\(40\cdot1=40\left(tờ\right)\)

Đáp số: a) \(2lá\) ; b) \(40tờ\)