Tất cảToánTiếng ViệtTiếng Anh

moon 14 tháng 3 lúc 8:58
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Từ giả thiết suy ra:

\(\frac{2a+b+c+d}{a}-1=\frac{a+2b+c+d}{b}-1=\frac{a+b+2c+d}{c}-1=\frac{a+b+c+2d}{d}-1\)

\(\Rightarrow\frac{a+b+c+d}{a}=\frac{a+b+c+d}{b}=\frac{a+b+c+d}{c}=\frac{a+b+c+d}{d}\)

* Nếu a + b + c + d = 0 thì a + b = - ( c + d ); b + c = - ( d + a ); c + d = - ( a + b ); d + a = - ( b + c )

Khi đó M = ( - 1 ) + ( - 1 ) + ( - 1 ) + ( - 1 ) = - 4

* Nếu a + b + c + d \(\ne0\) thì \(\frac{1}{a}=\frac{1}{b}=\frac{1}{c}=\frac{1}{d}\)nên a = b = c = d

Khi đó M = 1 + 1 + 1 + 1 = 4

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh Minh 7 tháng 11 2018 lúc 9:10
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Đặt dãy tỷ số bằng nhau là (1)

\(\Rightarrow\left(1\right)=\frac{5\left(a+b+c+d\right)}{a+b+c+d}=5\)

\(\Rightarrow\left(1\right)=\frac{2\left(a+b\right)+3\left(c+d\right)}{c+d}=\frac{2\left(a+b\right)}{c+d}+3=5\Rightarrow\frac{\left(a+b\right)}{c+d}=1\)

Chứng minh tương tự ta tính và suy ra

\(\frac{b+c}{d+a}=\frac{c+d}{a+b}=\frac{d+a}{b+c}=1\)

\(\Rightarrow\frac{a+b}{c+d}+\frac{b+c}{d+a}+\frac{c+d}{a+b}+\frac{d+a}{b+c}=1+1+1+1=4\)

Đọc tiếp...
๖ۣۜRan Mori๖ۣۜ.♡ 2 giờ trước (15:42)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Trả lời

Với mọi giá trị của x ; y ∈ Z x;y∈Z ta có:

| x − 3 | ≥ 0 ; | y + 5 | ≥ 0 |x−3|≥0;|y+5|≥0

⇒ | x − 3 | + | y + 5 | ≥ 0 ⇒|x−3|+|y+5|≥0

với mọi giá trị của x ; y ∈ Z x;y∈Z

Để | x − 3 | + | x + 5 | = 0 |x−3|+|x+5|=0 thì

{ | x − 3 | = 0 | y + 5 | = 0 ⇒ { x − 3 = 0 y + 5 = 0 ⇒ { x = 3 y = − 5 {|x−3|=0|y+5|=0⇒{x−3=0y+5=0⇒{x=3y=−5 Vậy x = 3 ; y = − 5 x=3;y=−5 thoả mãn yêu cầu đề bài.

Chúc bạn học tốt!~~~

Đọc tiếp...
Vương Mạt Mạt 3 giờ trước (14:43)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Với mọi giá trị của \(x;y\inℤ\)có:

\(\left|x-3\right|\ge0;\left|y-5\right|\ge0\)

\(\Rightarrow\left|x-3\right|+\left|y-5\right|\ge0\forall x;y\inℤ\)

Để \(\left|x-3\right|+\left|y-5\right|=0\)thì:

\(\hept{\begin{cases}\left|x-3\right|=0\\\left|y-5\right|=0\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x-3=0\\y-5=0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=3\\y=5\end{cases}(}TM)}\)

Vậy x = 3; y = 5 

Đọc tiếp...
Tiểu Thiên Yết 5 giờ trước (13:11)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Dễ thấy \(\left|x-3\right|\ge0;\left|y-5\right|\ge0\)

\(\Rightarrow\left|x-3\right|+\left|y-5\right|\ge0\)

Mà \(\left|x-3\right|+\left|y-5\right|=0\) nên \(\left|x-3\right|=0;\left|y-5\right|=0\)

\(\Leftrightarrow x=3;y=5\)

Vậy x=3;y=5

Đọc tiếp...
Phộng Đậu 6 giờ trước (11:29)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

15 mm = 1,5 cm

6 mm = 0,6 cm

3 tấn 6 tạ = 36 tạ

4 km \(^2\)62 ha = 4620000 m\(^2\)

7 km\(^2\)6 m\(^2\)=  7000006 m\(^2\)

5 m 2 dm = 52 dm

2 m 47 mm = 2047 mm

9 tạ 2 kg = 902 kg

8 dam\(^2\)4 m\(^2\)= 804 m\(^2\)

7 km 5 m = 7005 m

8 tấn 6 kg = 8006 kg

7 yến 16 g = 70016 g

4575 m = 4 km 575 m

37054 mm = 37 m 54 mm

5678 kg = 5 tấn 678 kg

4087 g = 4 kg 87 g

6434 dam\(^2\)= 64 ha 3400 m\(^2\)

834 mm\(^2\) = 8 cm\(^2\) 34 mm\(^2\)

Đây chỉ là ý kiến của mk thôi còn tùy bạn tham khảo nhe !

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Linh 7 giờ trước (11:13)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

15mm=.1,5...cm                         2m 47mm=.2047.....mm             4575m=..5..km.575....m

6mm=...0,6cm                            9 tạ 2 kg=..902.kg                    37054mm=...370..m.54...mm

3 tấn 6 tạ=...36.tạ                       8dam2 4m2=..804..m2              5687kg=....5.tấn.687....kg

4km2 62ha=.4620000...m2                   7km 5m=..7005...m                    4087g=..4.kg...87...g

7km2 6m2=..700006..m2                    8 tấn 6 kg=8006....kg                 6434dam2= ....64..ha..340.m2

học tốt

5m2dm=....52.dm                        7 yến 16 g=.716...g                  834mm2=    cm2....mm2

Đọc tiếp...
Tiểu Thiên Yết 5 giờ trước (13:14)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Áp dụng BĐT quen thuộc sau:\(\frac{4}{a+b}\le\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\)

\(\frac{16}{2x+y+z}\le\frac{4}{x+y}+\frac{4}{x+z}\le\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{x}+\frac{1}{z}=\frac{2}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\)

Tương tự:

\(\frac{16}{x+2y+z}\le\frac{1}{x}+\frac{2}{y}+\frac{1}{z}\)

\(\frac{16}{x+y+2z}\le\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{2}{z}\)

Khi đó:\(16VT\le4\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)=16\)

\(\Rightarrow VT\le1\)

Đọc tiếp...

Bài 1:Khoanh tròn vào đáp án đúng trong số A,B, C hoặc D :

1. What's his job?- He's a .......

A. teacher                              B. engineer                            C. work                      D. house work

2. Do you like to ......?

A. hear to music                   B. listen music          C.listen to music       D. listen of music

3. Choose the word that has the underlined part pronounced differently

A. bottle                                 B. job                                      C. movie                    D. chocolate

4. Fish is my favourite ....

A. drink                                  B. food                                   C. fruit                        D. juice

5. My son often ....... his teeth before going to bed.

A. washes                              B. brushes                              C. clean                      D. gets

6. Choose the word that has the underlined part pronounced differently

A. some                                  B. come                                  C. love                        D. home

7. Choose the odd one

A. fifteen                               B. twenty                               C. one hundred         D. time

8. ........ go to the movies tonight? - OK.

A.Let's                                    B. What about                       C. Why don't we       D. How about

9. What are we going to do? - ......

A. Let we go camping                                                          B. Why do we go camping?

C. What about going camping?                                          D. What about to go camping?

10. ....... Music lessons, we learn to sing songs

A. On                                      B. Between                            C. At                           D. During

Bài 2: Điền vào chỗ trống bằng một từ còn thiếu

1.  _  _  _  _  does he do? - He's a police officer.

2. How  _  _  _  _  is a pair of shorts? - It is 90.000 dong.

3. I'm going to the post  _  _  _  _  _  _  . I want to buy some stamps.

4. December is the twelfth  _  _  _  _  _  of the year.

5.  _  _  _  do you like Informatics? - Because it is interesting.

6.  _  _  _  is Ann's English teacher? - Mrs. Susan.

7. Why are Science lessons interesting  _  _ _  her?

8. How  _  _  _  _  super markets are there in your city?

9. My uncle  _  _  _  _  _  as a doctor in the hospital.

10. My daughter wants to become a teacher  _  _  English.

Bài 3:  Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời phù hợp ở cột B

A

B

1. What’s the matter with you ?

2. I’ve got a sore throat

3. What do you do in your free time ?

4. What did you do in Nha Trang ?

5. Don’t ride so fast

6. Why shouldn’t they jump into the river ?

7. What character do you like ?

8. What will your dream house like ?

9. What will there be in your dream house ?

10. What happened first ?

A. I often see cartoon on TV

B. Because they may drown

C. I’ve got a toothache

D. There’ll be a robort. I’ll use it to do the housework

E. I like the fox. Because it’s clever

F. It’ll be a large house in the countryside. It’s got a yard in the front.

G. The crow asked “ Can you sing ? “

H. You may fall off your bike

I. I went to Tri Nguyen Aquarium

J. You should see the doctor

 

Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: