Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

4 phút trước

????

trong đây muốn hỏi bài thì ghi câu hỏi chứ ghi " haha " làm gì vậy ? 

ko có câu hỏi thì đừng lên đây đặt bậy bạ chứ ?

29 phút trước

a) 600 trang

b) 400 trang

a) Phân số trang sách còn lại sau ngày 1 là:

          \(1-\dfrac{1}{5}=\dfrac{4}{5}\)    (trang)

   Phân số trang sách đọc được sau ngày 2 là:

          \(\dfrac{4}{5}\) x \(\dfrac{2}{3}=\dfrac{8}{15}\)     (trang)

   Phân số trang sách chỉ 200 trang ngày 3 là:

        \(\dfrac{4}{5}-\dfrac{8}{15}=\dfrac{4}{15}\)    (trang)

  Số trang cuốn sách đó dày là

       \(200:\dfrac{4}{15}=750\)   (trang)

b) Số trang sách Ngọc đọc trong ngày 1 là: 

        \(750.\dfrac{1}{5}=150\)   (trang)

   Số trang sách Ngọc đọc trong ngày 2 là:

        \(750.\dfrac{8}{15}=400\)    (trang)

            Đáp số: a) \(750\) trang

                         b) Ngày 1: \(150\) trang

                             Ngày 2: \(400\) trang

       

 

 

     

39 phút trước

gạch chữ thân đi nhé 

 

48 phút trước

m-3 < m-2 < m < m+1 < m+2

48 phút trước

m-3 < m-2 < m-1 < m < m+1 < m+2

54 phút trước

\(\dfrac{5x7x99}{27x35x11}\)=\(\dfrac{1x9}{27x1x1}\)=\(\dfrac{1}{3}\)