Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Bài 1: Cho ba điểm E, F, P nằm ngoài đường thẳng m. Biết rằng cả hai đoạn thằng EF, EP đều cắt đường thẳng m. Đường thẳng m có cắt đường thẳng FP không? Vì sao? Gọi tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ m. Bài 2:Cho bốn điểm A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng và không có điểm nào thuộc đường thẳng a. Biết điểm A thuộc nửa mặt phẳng bờ a, còn ba điểm B, C, D thuộc...
Đọc tiếp

Bài 1: Cho ba điểm E, F, P nằm ngoài đường thẳng m. Biết rằng cả hai đoạn thằng EF, EP đều cắt đường thẳng m. Đường thẳng m có cắt đường thẳng FP không? Vì sao? Gọi tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ m.

Bài 2:Cho bốn điểm A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng và không có điểm nào thuộc đường thẳng a. Biết điểm A thuộc nửa mặt phẳng bờ a, còn ba điểm B, C, D thuộc cùng nửa mặt phẳng đối. Hỏi trong số các đoạn thẳng nối hai điểm (trong số bốn điểm A, B, C, D) thì: a) Đường thẳng a cắt những đoạn thẳng nào? b) Đường thẳng a không cắt những đoạn thẳng nào?

Bài 3:Cho đường thẳng a. Lấy năm điểm A, B, C, D, E không có ba điểm nào thẳng hàng và cũng không có điểm nào nằm trên đường thẳng a. Biết đường thẳng a cắt các đoạn thẳng AB, AC, AD, AE. Vậy đường thẳng a không cắt những đoạn thẳng nào? Vì sao?

 

0
Bài 1: Cho ba điểm E, F, P nằm ngoài đường thẳng m. Biết rằng cả hai đoạn thằng EF, EP đều cắt đường thẳng m. Đường thẳng m có cắt đường thẳng FP không? Vì sao? Gọi tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ m.Bài 2:Cho bốn điểm A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng và không có điểm nào thuộc đường thẳng a. Biết điểm A thuộc nửa mặt phẳng bờ a, còn ba điểm B, C, D thuộc...
Đọc tiếp

Bài 1: Cho ba điểm E, F, P nằm ngoài đường thẳng m. Biết rằng cả hai đoạn thằng EF, EP đều cắt đường thẳng m. Đường thẳng m có cắt đường thẳng FP không? Vì sao? Gọi tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ m.

Bài 2:Cho bốn điểm A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng và không có điểm nào thuộc đường thẳng a. Biết điểm A thuộc nửa mặt phẳng bờ a, còn ba điểm B, C, D thuộc cùng nửa mặt phẳng đối. Hỏi trong số các đoạn thẳng nối hai điểm (trong số bốn điểm A, B, C, D) thì: a) Đường thẳng a cắt những đoạn thẳng nào? b) Đường thẳng a không cắt những đoạn thẳng nào?

Bài 3:Cho đường thẳng a. Lấy năm điểm A, B, C, D, E không có ba điểm nào thẳng hàng và cũng không có điểm nào nằm trên đường thẳng a. Biết đường thẳng a cắt các đoạn thẳng AB, AC, AD, AE. Vậy đường thẳng a không cắt những đoạn thẳng nào? Vì sao?

0
Bài 1: Cho ba điểm E, F, P nằm ngoài đường thẳng m. Biết rằng cả hai đoạn thằng EF, EP đều cắt đường thẳng m. Đường thẳng m có cắt đường thẳng FP không? Vì sao? Gọi tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ m.Bài 2:Cho bốn điểm A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng và không có điểm nào thuộc đường thẳng a. Biết điểm A thuộc nửa mặt phẳng bờ a, còn ba điểm B, C, D thuộc...
Đọc tiếp

Bài 1: Cho ba điểm E, F, P nằm ngoài đường thẳng m. Biết rằng cả hai đoạn thằng EF, EP đều cắt đường thẳng m. Đường thẳng m có cắt đường thẳng FP không? Vì sao? Gọi tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ m.

Bài 2:Cho bốn điểm A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng và không có điểm nào thuộc đường thẳng a. Biết điểm A thuộc nửa mặt phẳng bờ a, còn ba điểm B, C, D thuộc cùng nửa mặt phẳng đối. Hỏi trong số các đoạn thẳng nối hai điểm (trong số bốn điểm A, B, C, D) thì: a) Đường thẳng a cắt những đoạn thẳng nào? b) Đường thẳng a không cắt những đoạn thẳng nào?

Bài 3:Cho đường thẳng a. Lấy năm điểm A, B, C, D, E không có ba điểm nào thẳng hàng và cũng không có điểm nào nằm trên đường thẳng a. Biết đường thẳng a cắt các đoạn thẳng AB, AC, AD, AE. Vậy đường thẳng a không cắt những đoạn thẳng nào? Vì sao?

0
Bài 1 cho ba điểm A,B,C nằm ngoài đường thẳng a .Biết rằng đoạn thẳng AB không cắt a .Hỏi đường thẳng a có cắt đoạn thẳng BC không ?  Bài 2 cho 4 điểm A,B,C,D nằm ngoài đường thẳng a .Biết rằng cả 3 đoạn thẳng AB,BC,CD đều cắt a , hỏi đoạn thẳng BD có cắt a không ?bài 3 cho đoạn thẳng a và 3 điểm A,B,C thuộc a . Vẽ tia OA ,OB ,OC . Giải thích vì sao trong ba tia đó , có một và chỉ một...
Đọc tiếp

Bài 1 cho ba điểm A,B,C nằm ngoài đường thẳng a .Biết rằng đoạn thẳng AB không cắt a .Hỏi đường thẳng a có cắt đoạn thẳng BC không ?  

Bài 2 cho 4 điểm A,B,C,D nằm ngoài đường thẳng a .Biết rằng cả 3 đoạn thẳng AB,BC,CD đều cắt a , hỏi đoạn thẳng BD có cắt a không ?

bài 3 cho đoạn thẳng a và 3 điểm A,B,C thuộc a . Vẽ tia OA ,OB ,OC . Giải thích vì sao trong ba tia đó , có một và chỉ một tia nằm giữa 2 tia cò lại 

bài 4 cho đoạn thẳng xy và hai điểm M,N thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ xy ( M,N không thuộc xy ) . Hãy trình bày cách lấy một điểm O thuộc xy sao cho : 

    a/ tia Ox nằm giữa hai tia OM và ON 

    b/ tia Ox không nằm giữa hai tia OM và ON

   bài 5 trên một nửa mặt phẳng bờ a lấy hai điểm A và B , trên nửa mặt phẳng đối lấy điểm C ( A,B,C thuộc a ). Gọi I và K  lần lượt và giao điểm của hai đoạn thẳng AC và BC với đưởng thẳng a

     a/ chứng tỏ tia AK nằm giữa hai tia AB , AC ; tia BI nằm giữa hai tia BA , BC 

     b/ giải thích tại sao hai đoạn thẳng AK và BI cắt nhau ?

0
1Cho 3 điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng a cắt các đoạn AB, AC và không đi qua A, B, C. Chọn khẳng định sai.A. Đoạn thẳng BC cắt đường thẳng a.B. Đoạn thẳng BC không cắt đường thẳng a.C. Đường thẳng a cắt đoạn thẳng AB.D. Đường thẳng a cắt đoạn thẳng AC.2Gọi N là điểm nằm giữa hai điểm M, P. Lấy điểm O không nằm trên đường thẳng MP. Vẽ tia OM, ON, OP. Hỏi tia nào...
Đọc tiếp

1
Cho 3 điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng a cắt các đoạn AB, AC và không đi qua A, B, C. Chọn khẳng định sai.

A. Đoạn thẳng BC cắt đường thẳng a.
B. Đoạn thẳng BC không cắt đường thẳng a.
C. Đường thẳng a cắt đoạn thẳng AB.
D. Đường thẳng a cắt đoạn thẳng AC.
2
Gọi N là điểm nằm giữa hai điểm M, P. Lấy điểm O không nằm trên đường thẳng MP. Vẽ tia OM, ON, OP. Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

A. Tia OM nằm giữa hai tia ON và OP.
B. Tia ON nằm giữa hai tia OM và OP.
C. Tia OP nằm giữa hai tia OM và ON.
D. Tia OM nằm giữa hai tia OA và OB.
3
Cho ba điểm A, B, C nằm ngoài đường thẳng a. Biết rằng cả hai đoạn thẳng BA, BC đều cắt đường thẳng a. Hỏi đoạn thắng AC có cắt đường thẳng a hay không?

A. Có
B. Không
4
Cho bốn điển A, B, C, D không nằm trên đường thẳng a, trong đó A và B thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ a, còn C và D thuộc nửa mặt phẳng kia. Chọn khẳng định sai.

A. Đường thẳng a cắt đoạn thẳng AD.
B. Đường thẳng a cắt đoạn thẳng BC.
C. Đường thẳng a cắt đoạn thẳng AC.
D. Đường thẳng a cắt đoạn thẳng AB.
5
Cho bốn điểm M, N, P, Q không nằm trên đường thẳng a, trong đó M và P, N và Q thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau, M và N thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ a. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

A. Đường thẳng a cắt đoạn thẳng MN.
B. Đường thẳng a cắt đoạn thẳng PQ.
C. Đường thẳng a không cắt đoạn thẳng MQ.
D. Đường thẳng a cắt đoạn thẳng NP.

giúp mk vs

0
Toán hình lớp 6 nha.1. Cho ba điểm A,B,C nằm ngoài đường thẳng A. Biết rằng cả hai đoạn thẳng BA,BC đều cắt đường thẳn a. Hỏi đoạn thẳng AC có cắt đường thẳng a hay không? Vì sao? gọi tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a. 2. Cho 4 điểm A,B,C,D không nằm trên đường thẳng a, trong đó A và B thuộc cùng một cắt đường thẳng a, còn C,D thuộc nửa mặt phẳng kia. Hỏi đường thẳng a...
Đọc tiếp

Toán hình lớp 6 nha.

1. Cho ba điểm A,B,C nằm ngoài đường thẳng A. Biết rằng cả hai đoạn thẳng BA,BC đều cắt đường thẳn a. Hỏi đoạn thẳng AC có cắt đường thẳng a hay không? Vì sao? gọi tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a. 

2. Cho 4 điểm A,B,C,D không nằm trên đường thẳng a, trong đó A và B thuộc cùng một cắt đường thẳng a, còn C,D thuộc nửa mặt phẳng kia. Hỏi đường thẳng a cắt đoạn thẳng nào, không cắt đoạn thẳng nào trong các đoạn thẳng nối 2 trong 4 điểm A,B,C,D ?

3. Cho 2 tia Oa, Ob không đối nhau. Lấy các điểm A và B không trùng O sao cho A thuộc tia Oa, b thuộc tia Ob, Gọi C là điểm nằm giữa A,B. Vẽ điểm D sao cho B nằm giữa A và D. hỏi trong hai tia OC, OD thì tia nào nằm giữa hai tia OA, OB, tia nào không nằm giữa hai tia OA, OB

Mình cần gấp, do não cá vàng nên đọc chả hiểu gì . Giúp mình với, mình tích cho :(

 

 

4
18 tháng 2 2018 lúc 18:44

1. Ta có hình:

a B A C

Đoạn thẳng AC cắt đường thẳng a . Vì BA và BC đều cắt đường thẳng A (Với ĐK: BA < BC).

Tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a: ...... bạn tự làm............

18 tháng 2 2018 lúc 18:48

1. Thôi đã làm thì làm luôn cho bạn cái nửa mặt phẳng:

 Gọi tên hai nửa mặt phẳng: Ta gọi tên nửa mặt phẳng I (Bờ a) là nửa mặt phẳng chứa điểm A (Như hình vẽ)

Gọi tên nửa mặt phẳng II (bờ a) là nửa mặt phẳng không chứa điểm A