Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

30 tháng 11 2022 lúc 18:33

bảo cô giáo cho thi lại

 

9 tháng 10 2021 lúc 11:26
Số thóc còn lại trong mỗi kho chiếm số phần trăm là: 100% – 25% = 75% (số thóc mỗi kho) Ta có 75% tổng số thóc 2 kho là 225 tấn nên tổng số thóc của 2 kho ban đầu là: 225 : 75 ×× 100 = 300 (tấn) Số thóc ở kho A ban đầu là: (300 + 30) : 2 = 165 (tấn) Đáp số: 165 tấn. 
9 tháng 10 2021 lúc 11:27

thank you bạn nha!

Đoàn Đức Hà
Đoàn Đức Hà Giáo viên VIP
9 tháng 10 2021 lúc 17:31

Số thóc còn lại ở hai kho bằng số phần trăm số thóc ban đầu là: 

\(100\%-25\%=75\%\)

Ban đầu hai kho chứa tổng số thóc là: 

\(225\div75\%=300\)(tấn) 

Lúc đầu kho B chứa số thóc là: 

\(\left(300-20\right)\div2=140\)(tấn) 

Lúc đầu kho A chứa số thóc là:

\(140+20=160\)(tấn) 

Ban đầu số thóc ở kho B bằng số phần trăm số thóc của kho A là: 

\(140\div160\times100\%=87,5\%\)

2 tháng 2 2019 lúc 9:53

tui ko biết////

2 tháng 2 2019 lúc 10:17

trả lời:

bạn vào câu hỏi tương tự nhé!!!

học tốt

nhớ k

#Hàn#

3 tháng 11 2016 lúc 20:10

Số thóc kho A còn lại là :

1 - 1/4 = 3/4 ( số thóc )

Số thóc kho B còn lại là :

1 - 1/5 = 4/5 ( số thóc )

Ta thấy :

3/4 = 12/16 

4/5 = 12/15

Coi số thóc kho A là 16 phần và kho B là 15 phần như thế .

số thóc kho A lúc đầu là :

465 : ( 15+  16 ) x 16 = 240 ( tấn )

Số thóc kho b chiếm luc đầu là :

465 - 240 = 225 ( tấn )

Đáp số : 240 tấn và 225 tấn

đúng thì k mk nha để mk còn biết

17 tháng 12 2016 lúc 15:14

vậy kết quả bằng : 32 học sinh nha

17 tháng 12 2016 lúc 15:13

tỉ số phần trăm của số học sinh được điểm 9 là:

                25% + 6,25% = 31,25%

tỉ số phần trăm của số hoc sinh đươc điểm 9 hoặc điiểm 10 là:

               25% + 31,25% = 56,25%

số học sinh của lớp 5C là:

              18 x 100 : 56,25 = 32 ( học sinh)

                             đáp số : 32 học sinh

24 tháng 12 2016 lúc 7:27

câu thứ nhất * là 7. vì thế A= 21.22.23.24.5= 1 275 120

Từ đề, suy ra số thóc A = số thóc B

Vậy kho A chứa: 232,5

       kho B = kho A, vậy kho B cũng chứa 232,5

24 tháng 5 2019 lúc 11:25

Nếu chuyển 24 tấn tóc ở kho A và thêm 9 tấn thóc ở kho B thì tổng số thóc ở 2 kho lúc này là :

     60 - 24 + 9 = 45 ( tấn )

 45 tấn thóc ứng với sô s phần bằng nhau là :

    2 + 3 = 5 ( phần )

 Số thóc ở kho B sau khi chuyển là :

   45 : 5 * 3 = 27 ( tấn )

 Số thóc ở kho B ban đầu là :

   27 - 9 = 16 ( tấn )

 Số thóc ở kho A lúc đầu là :

   60 - 16 = 44 ( tấn )

       Vậy...

                                               #Tề _ Thiên

12 tháng 1 2020 lúc 10:54

là 44 tấn

20 tháng 4 2015 lúc 13:57

Sau khi lấy ra 30 tấn ở kho A và 25 tấn ở kho B thì số thóc còn lại ở hai kho là:

         325 - 30 - 25 = 270 (tấn)

Đổi 125% = 5/4

Số thóc kho A còn lại sau khi lấy ra 30 tấn:

     270 : (5 +4) x 5 = 150 (tấn)

Số thóc kho A ban đầu:

      150 + 30 = 180 (tấn)

1 ĐÚNG NHÉ

16 tháng 2 2016 lúc 20:51

180 tan tick cho minh nha