Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Số đó là 100080

Đọc tiếp...

Số đó là:100080

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

a) số chia hết cho 5 nên có tận cùng là 0 hoặc 5; số chia hết cho 3 nên tổng các chữ số chia hết cho 3

Vì số đó là số nhỏ nhất có 6 chữ số khác nhau nên chọn các chữ số nhỏ nhất có thể và khác nhau để tổng các chữ số của nó chia hết cho 3

Chọn các chữ số là: 0; 1;2;3;4; 5. số đó là 102 345

b) tương tự : chọn các chữ số là 0; 1;2;4

Số đó là 1026

c)  chọn các chữ số nhỏ nhất và có tổng các chữ số bằng 9. các chữ số có thể là 1;0;0;0;0;8

Số đó là: 100 008

Đọc tiếp...

102 345

1 026

100 008

 

Đọc tiếp...

a) 10245

b) 1026

c) 100008

Đọc tiếp...

a, 102

b,1080

c,999

d, 9990

Đọc tiếp...

a=102 

b=1080

c=990

d=990(nhớ tích đúng)

Đọc tiếp...

a,102

b,1035

c,979

d,990

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: