Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Ta có : \(2^{2013}=\left(2^3\right)^{671}=8^{671}\)

Ta lại có : \(3^{1344}=\left(3^2\right)^{672}=9^{672}\)

Mà : \(8^{671}< 9^{672}\)

\(\Rightarrow2^{2013}< 3^{1344}\)

k mk nha

thank you very much

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

\(y^{100}=y\)

\(\Leftrightarrow y^{100}-y=0\)

\(\Leftrightarrow y\left(y^{99}-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow y=0\left(h\right)y^{99}-1=0\)

\(\Leftrightarrow y=0\left(h\right)y^{99}=1\)

\(\Leftrightarrow y=0\left(h\right)y=1\)

Vậy y = 0 hoặc y = 1 

Đọc tiếp...

Y= 0 hoặc 1 :)) Vì o và 1 mũ mấy lên thì cx bằng chính nó

Đọc tiếp...

\(y^{100}=y\)

=>\(\orbr{\begin{cases}y=1\\y=0\end{cases}}\)

Vậy y \(\in\){ 1 ; 0 }

Hok tốt

Đọc tiếp...

\(2n+4⋮2n-1\)

\(\Leftrightarrow2n-1+5⋮2n-1\)

Vì \(2n-1⋮2n-1\)nên \(5⋮2n-1\)

=> \(2n-1\inƯ\left(5\right)=\left\{-1;1;-5;5\right\}\)

 \(\Rightarrow2n-1\in\left\{-1;1;-5;5\right\}\)

\(\Rightarrow n=\left\{0;1;-2;3\right\}\)

vì \(n\)là số tự nhiên nên \(n\in\left\{0;1;3\right\}\)

Đọc tiếp...

ta có 4n+ 7 chia hết cho 2n +1 (1)

2n+ 1 chia hết cho 2n+1

=> 2(2n+1) chia hết cho 2n+1

=> 4n+2 chia hết cho 2n+1 (2)

từ (1) và (2) 

Đọc tiếp...

Sao bạn làm dở dang thế mà bạn nhìn sai đề rồi kìa!!!!

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: