Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập


Báo cáo sai phạm

Ta có : \(2^{2013}=\left(2^3\right)^{671}=8^{671}\)

Ta lại có : \(3^{1344}=\left(3^2\right)^{672}=9^{672}\)

Mà : \(8^{671}< 9^{672}\)

\(\Rightarrow2^{2013}< 3^{1344}\)

k mk nha

thank you very much

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Huỳnh Phước Lộc 30 tháng 11 2017 lúc 11:45
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(2n+4⋮2n-1\)

\(\Leftrightarrow2n-1+5⋮2n-1\)

Vì \(2n-1⋮2n-1\)nên \(5⋮2n-1\)

=> \(2n-1\inƯ\left(5\right)=\left\{-1;1;-5;5\right\}\)

 \(\Rightarrow2n-1\in\left\{-1;1;-5;5\right\}\)

\(\Rightarrow n=\left\{0;1;-2;3\right\}\)

vì \(n\)là số tự nhiên nên \(n\in\left\{0;1;3\right\}\)

Đọc tiếp...
ĐếCh CầN BiếT TêN 30 tháng 11 2017 lúc 11:41
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

ta có 4n+ 7 chia hết cho 2n +1 (1)

2n+ 1 chia hết cho 2n+1

=> 2(2n+1) chia hết cho 2n+1

=> 4n+2 chia hết cho 2n+1 (2)

từ (1) và (2) 

Đọc tiếp...
Phạm Quang Dương 22 tháng 9 2018 lúc 22:05
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(y^{100}=y\)

\(\Leftrightarrow y^{100}-y=0\)

\(\Leftrightarrow y\left(y^{99}-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow y=0\left(h\right)y^{99}-1=0\)

\(\Leftrightarrow y=0\left(h\right)y^{99}=1\)

\(\Leftrightarrow y=0\left(h\right)y=1\)

Vậy y = 0 hoặc y = 1 

Đọc tiếp...
việt hoàng 22 tháng 9 2018 lúc 21:58
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

y=1  hoặc y =0 nha

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: