Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

 (-183)x(26-17)-17x(183+26)

=-183x26-(-183x17)-17x183+17x26

=-183x26+17x26+(-183x17)-17x183

=26x(183+17)+0

=26x200

=5200

Đọc tiếp...

Kết quả mình làm thì ra -5200 bạn à.

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

(-183).(26-17)-17.(183+26)

=(-183).26-(-183).17-(17.183+17.26)

=(-183).26-(-183).17-17.183-17.26

=(-183).26+(183.17-17.183)-17.26

=-183.26+0-17.26

=(-183+17).26

=-200.26

=-100.52

=-5200

Đọc tiếp...

a) 17.(-183)+17.83

= 17.(-183+83)

= 17.100=1700

 b) (-27).145+27.45

= 27.(-145)+27.45

= 27.(-145+45)

= 27.100=2700

 c) -38.(25-4)+25.(-4+38)

= -38.25-(-38).4+25.(-4)+25.38

= -38.25+25.38+38.4+25.(-4)

= 0+38.4+(-25).4

= 4.(-25+38)

= 4.13=52

 d) 23.(145-17)-145.(23-37)

= (23.145-23.17)-(145.23+145.37)

= [23.(145-17)]-[145.(23+37)]

= (23.128)-(145.60)

= 2944-8700=-5756

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: