Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Nguyễn Huy Tú 23 tháng 9 2016 lúc 22:29
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2^{19}.27^3+15.4^9.9^4}{6^9.2^{10}+12^{10}}\)

\(=\frac{2^{19}.\left(3^3\right)^3+3.5.\left(2^2\right)^9.\left(3^2\right)^4}{\left(2.3\right)^9.2^{10}+\left(2^2.3\right)^{10}}\)

\(=\frac{2^{19}.3^9+3.5.2^{18}.3^8}{2^9.3^9.2^{10}+2^{20}.3^{10}}\)

\(=\frac{2^{19}.3^9+2^{19}.3^9.5}{2^{19}.3^9+2^{20}.3^{10}}\)

\(=\frac{2^{19}.3^9.\left(1+5\right)}{2^{19}.3^9\left(1+2.3\right)}\)

\(=\frac{6}{7}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thùy Trang 11 tháng 2 2017 lúc 21:52
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(\frac{6}{7}\)

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: