Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Vũ Phương Linh 31 tháng 1 2015 lúc 16:07
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Gọi S=a x b

S tăng = 3/2a x 3/2b = 9/4 S

Diện tích mới:  360 x 9/4 = 810 (cm2)

Đọc tiếp...
lê thị châu phương 1 tháng 2 2015 lúc 19:35
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

810 xăng ti mét vuông !

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: