Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

x + 100 +550 + 750 = 2 000

=> x + 1400 = 2000

=>x = 2000-1400

=>x=600.

vậy x=600.

Đọc tiếp...

x + 100 + 550 +750 = 2 000

=> x+ 100 + 1 300 = 2 000

=> x + 1 400 = 2 000

=>x = 2 000 - 1 400

=>x = 700

vậy x=700. 

Đọc tiếp...

x=2000-100-550-750

x=600

tk nha

kb nha

Đọc tiếp...

x+100+550+750=2000

=> x+1400=2000

=>x=2000-1400

=>x= -600

Vậy x= -600

Đọc tiếp...

X+100+550+750=2000

X+(100+550+750)=2000

X+1400=2000

X=2000-1400

X=600

Đọc tiếp...

x = 2000 - 750 - 550 - 100

x = 600

Chúc bạn luôn luôn học giỏi nhé !

Đọc tiếp...

x  +  100  +  550  +  750  = 2000

                          x          =  2000  -  750  -  550  -  100

                          x          =         600

Happy new year ! Mk cung Ma Kết lun nè !

Đọc tiếp...

x+100+550+750=2000

x=2000-100-550-750

x=600

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

=> x - 750 + 100 -550 = 450

=> x-750 + 100=1000

=> x - 750=900

=> x=1650

Đọc tiếp...

x - 750 + 100 - 550 = 900 : 2

x - 750 + 100 - 550 = 450

x - 750 + 100 = 450 + 550

x - 750 + 100 = 1000

x - 750 = 1000 - 100

x - 750 = 900

x = 900 + 750

x = 1650

Đọc tiếp...

có x-750+100-550=900:2

=)x-1200=450

x=450+1200

x=1650

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: