Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

x+400=500-100

x+400=400

x       =400-400

x       =0

Đọc tiếp...

x + 400 = 500 - 100

x + 400 = 400

x = 400 - 400

x = 0

K mk nha

Mk k lại

Đọc tiếp...

x= 0 

tk nha 

thanks 

chúc bn học tốt

Đọc tiếp...

x+400=500-100

x+400=400

x       =400-400

x       =0

Đọc tiếp...

x + 400 = 500 - 100

x + 400 = 400

x = 400 - 400

x = 0

K mk nha

Mk k lại

Đọc tiếp...

x + 400 = 500 - 100

x + 400 = 400

x = 400 - 400

x = 0

K mk nha

Mk k lại

Đọc tiếp...

x + 400 = 500 - 100

x + 400 = 400

x          = 400 - 400

x          = 0

Đọc tiếp...

x + 400 = 500 - 100

x + 400 = 400

x = 400 - 400

x = 0

K mk nha

Mk k lại

Đọc tiếp...

x + 400 = 500- 100

x+400=400

x      = 0

vậy x=0.

bạn tk mk nha, mong các bạn giúp đỡ.

Đọc tiếp...

=0 nha

k nhe xin ban do

Đọc tiếp...

x+400=400

x=400-400

x=0 kích mình nha

Đọc tiếp...

x + 400 = 500 - 100

x + 400 =     400

         x =  400 - 400

         x = 0

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

500 + x = 100 + 500

500 + x = 600

          x = 600 - 500

          x = 100

300 - x = 300 + 200

300 - x = 500

         x =  500 - 300

         x = 200

400 - x = 200 + 400

400 - x = 600

         x = 600 - 400

         x = 200

tk mk mk tk lại

Đọc tiếp...

500 + 100 = 100 + 500

300 + 200 =  300 + 200

400 + 200  = 200 + 400

Đọc tiếp...

x + 400 = 500 + 100

Đọc tiếp...

Được cập nhật 18 tháng 1 2017 lúc 11:36

8

x + 400 = 500 + 100

x + 400 = 600

x          = 600 - 400 

x          = 200

Đọc tiếp...

x + 400 = 500 + 100

x + 400 = 600

          x = 600 - 400

          x = 200

ai k mk mk k lại ^_^

Đọc tiếp...

x + 400 = 500 +100

x + 400 =600

x          = 600-400

x          =200 

k mik nha

Đọc tiếp...

x + 400 = 500 - 100

Đọc tiếp...

Được cập nhật 19 tháng 1 2017 lúc 23:30

14

x + 400 = 500 - 100

x + 400 = 400

x =400 - 400

x = 0

Vậy x = 0

Đọc tiếp...

x + 400 = 500 - 100

x + 400 = 400

x = 400 - 400

x = 0

Đọc tiếp...

x=0

Tk mik nhé, cảm ơn bạn và chúc bạn học giỏi

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: