Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

diện tích hình tam giác BCD 18,6 x 9,5 ; 2 = 88,35

 

diện tích tam giác BHC 4,8 x 9,5 : 2 = 22,8

Đọc tiếp...

diện tích hình tam giác BCD là : 18,6 x 9,5 : 2 = 88, 35 cm

diện tích tam giác BHC là 4,8 x 9,5 ; 2 = 22 , 8

  

Đọc tiếp...

mình bị thiếu đơn vị cm2

nhớ tike nha !

Đọc tiếp...

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: