Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Hãy tham gia nhóm Học sinh Hoc24OLM

a) chu vi của bánh xe đó là :

       0,65 x 3,14 = 2,041 (m)

 quãng đường bánh xe lăn 10 vòng là:

     2,041 x 10 = 20,41 ( m )

  số vòng  người đó đi quãng đường dài 408,2 m là 

     408,2 :2,041 = 200 ( vòng )

            đáp số a ) 2,041 m     b ) 20,41 m        c ) 200 vòng

Đọc tiếp...

a) Chu vi bánh xe đó là :

0,65 × 3,14 = 2,041 ( m )

b) Quãng đường bánh xe lăn 10 vòng là :

2,041 × 10 = 20,41 ( m )

c) Số vòng người đó đi quang đường dài 408,2 m là :

408,2 ÷ 2,041 = 200 ( vòng )

Vậy : a) 2,041 m 

         b) 20,41 m

        c) 200 vòng

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

a,chu vi bánh xe là:0,65*3,14=2,041(m)

c,bánh xe lăn đc số vòng là:408,2:2,041=200(vòng)

phần b mk tính rùi nhưng ko ra (bị dư)

   tk mk nha thanks

Đọc tiếp...

phần b:2,041*10=20,419(m)

sorry nhé phần b ko dư

Đọc tiếp...

Chu vi  là:

0,65x3,14=2,041(m)

Đi 10 vòng được là:

2,041x10=20,41(m)

Đi quãng đường dài 408,2m phải đi so vong la:

408,2:2,041=200(vong)

Đọc tiếp...

bài nỲ LÀ HỌC DẠNG TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHU VI HÌNH TRÒN

Đọc tiếp...

Bạn lấy bài này trong sách giáo khoa lớp 5, chương trình VN chứ gì?

Giải như sau:

a)Chu vi bánh xe là:

   0,65 x 3,14 = 2,041 (m)

b) Khi bánh xe lăn trên mặt đất 10 vòng thì người đi xe đạp đi được:

2,041 x 10 = 20,41 (m)

c) Bánh xe lăn được số vòng là:

408,2 : 2,041 = 200 ( vòng)

Đáp số: (bạn tự ghi)

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: