Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

17 tháng 8 2022 lúc 16:59

Mobile phone is one of the great inventions of l people. Everyone owns at least one phone these days. The Phones were invented and officially operated in 1877. So far, many different phones have come into being: public phones, telephones, phones and smartphones. The most commonly used phone type today is a smart phone. Smartphones have touch screens for you to manipulate on it. A smartphone screen is usually larger than a hand. Smartphones have the full functionality of a phone. Also we can use it to watch movies, listen to music, study and play games. The function of taking pictures and recording videos is also very popular with people. There are many brands that manufacture smartphones like Apple, Samsung, LG, … I use the Apple iPhone X and I love it. I have great admiration and gratitude for the creators of such great products as smartphones.

17 tháng 8 2022 lúc 17:19

Điện thoại di động là một trong những phát minh vĩ đại của con người. Ngày nay ai cũng sở hữu ít nhất một chiếc điện thoại. Điện thoại được phát minh và chính thức hoạt động vào năm 1877. Cho đến nay đã có rất nhiều loại điện thoại khác nhau ra đời: điện thoại công cộng, điện thoại công cộng, điện thoại thông minh. Loại điện thoại được sử dụng phổ biến nhất hiện nay là điện thoại thông minh. Điện thoại thông minh có màn hình cảm ứng để bạn thao tác trên đó. Màn hình điện thoại thông minh thường lớn hơn bàn tay. Điện thoại thông minh có đầy đủ chức năng của một chiếc điện thoại. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng nó để xem phim, nghe nhạc, học tập và chơi game. Chức năng chụp ảnh và quay video cũng được mọi người rất ưa chuộng. Có rất nhiều thương hiệu sản xuất điện thoại thông minh như Apple, Samsung, LG,… Tôi sử dụng Apple iPhone X và tôi rất thích nó. Tôi vô cùng ngưỡng mộ và biết ơn những người đã tạo ra những sản phẩm tuyệt vời như điện thoại thông minh.

3. Write a paragraph (120 - 150 words) to describe two or three benefits of the invention you chose in 1. Use the outline below to help you.(Viết một đoạn văn (120 - 150 từ) để mô tả hai hoặc ba lợi ích của phát minh mà bạn đã chọn trong 1. Sử dụng dàn ý dưới đây để giúp bạn.)First sentence (Introduction): (Câu đầu tiên - Giới thiệu)What is the invention? (Phát minh là gì?)Supporting sentences (Development): (Câu hỗ trợ - Phát triển)- What is...
Đọc tiếp

3. Write a paragraph (120 - 150 words) to describe two or three benefits of the invention you chose in 1. Use the outline below to help you.

(Viết một đoạn văn (120 - 150 từ) để mô tả hai hoặc ba lợi ích của phát minh mà bạn đã chọn trong 1. Sử dụng dàn ý dưới đây để giúp bạn.)

First sentence (Introduction): (Câu đầu tiên - Giới thiệu)

What is the invention? (Phát minh là gì?)

Supporting sentences (Development): (Câu hỗ trợ - Phát triển)

- What is the first benefit? Give some explanation and/or examples.

(Lợi ích đầu tiên là gì? Đưa ra một số giải thích và / hoặc ví dụ.)

- What is the second benefit? Give some explanation and/or examples.

(Lợi ích thứ hai là gì? Đưa ra một số giải thích và / hoặc ví dụ.)

- What is the third benefit? Give some explanation and/or examples.

(Lợi ích thứ ba là gì? Đưa ra một số giải thích và / hoặc ví dụ.)

Last sentence (Conclusion): (Câu cuối - Kết luận)

How important / useful is the invention in our life?

(Phát minh quan trọng / hữu ích như thế nào trong cuộc sống của chúng ta?)


 

0
6 tháng 2 lúc 22:38

Tự làm!!!🤬

6 tháng 2 lúc 20:50

Refer

There are several things that we should do to reduce the negative impact of travelling on the environment. First of all, we should reduce our carbon footprint during the trip. We should only fly when the trip is long and choose environmentally-friendly means of transport such as cycling or public transport. The next thing is that wherever we go, we should always protect our environment. By keeping it clean and safe, we can reduce the negative impact of travelling on the environment. In addition, we had better choose activities that are good for local people and the environment. These will not only help us understand but also respect the nature more and stop doing things that harm the environment and local area as well

6 tháng 2 lúc 20:51

ê má ai cho tham khảo câu hỏi của ctvvip .-.