Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

\(a)\) \(d\)đi qua \(A\left(-1;2\right)\)

Khi đó: 

\(y=ax\Leftrightarrow-1a=2\Leftrightarrow a=-2\) 

\(b)\) (*) Xét \(M\left(2;-3\right)\)

Thay \(\hept{\begin{cases}x=2\\y=-3\end{cases}}\)vào hàm số \(y=-2x\)

Nên: \(2\left(-2\right)\ne-3\)

\(\Rightarrow M\notin\) hàm số trên

(*) Xét \(A\left(1;-2\right)\)

Thay \(\hept{\begin{cases}x=1\\y=-2\end{cases}}\)vào hàm số \(y=-2x\)

Nên: \(1\left(-2\right)=-2\)

\(\Rightarrow A\in\) đths trên

(*) Xét \(I\left(-2;4\right)\)

Thay \(\hept{\begin{cases}x=-2\\y=4\end{cases}}\)vào hàm số \(y=-2x\)

Nên: \(-2\left(-2\right)=4\)

\(\Rightarrow I\in\) đths trên

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

a) Vì (d) đi qua A(-1;-2)

=> -2 = -a

=> a = 2

b) Theo câu a) thì a = 2

=> (d) y = 2x

*Với x =2

=> y = 2.2 = 4

=> điểm m(2;3) ko thuộc (d)

TƯơng tự vs A và l , bạn lm nốt nhé !

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: