Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

20 tháng 9 lúc 11:46

a) \(70-\left(x-3\right)=45\)

\(x-3=70-45\)

\(x-3=25\)

\(x=25+3\)

\(x=28\)

b) \(12+\left(5+x\right)=20\)

\(5+x=20-12\)

\(5+x=8\)

\(x=8-5\)

\(x=3\)

c) \(130-\left(100+x\right)=25\)

\(100+x=130-25\)

\(100+x=105\)

\(x=105-100\)

\(x=5\)

d) \(175+\left(30-x\right)=200\)

\(30-x=200-175\)

\(30-x=25\)

\(x=30-25\)

\(x=5\)

e) \(\left(x+12\right)+22=92\)

\(x+12=92-22\)

\(x+12=70\)

\(x=70-12\)

\(x=58\)

f) \(95-\left(x+2\right)=45\)

\(x+2=95-45\)

\(x+2=50\)

\(x=50-2\)

\(x=48\)

20 tháng 9 lúc 11:50

a)

70 - (x - 3) = 45

x - 3 = 70 - 45 = 25

x = 25 + 3 = 28

Vậy x = 28

b)

12 + (5 + x) = 20

5 + x = 20 - 12 = 8

x = 8 - 5 = 3

Vậy x = 3

c)

130 - (100 + x) = 25

100 + x = 130 - 25 = 115

x = 115 - 100 = 15

Vậy x = 15

d)

175 + (30 - x) = 200

30 - x = 200 - 175 = 25

x = 30 - 25 = 5

Vậy x = 5

e)

(x + 12) + 22 = 92

x + 12 = 92 - 22 = 70

x = 70 - 12 = 58

Vậy x = 58

f)

95 - (x + 2) = 45

x + 2 = 95 - 45 = 50

x = 50 - 2 = 48

Vậy x = 48

15 tháng 8 2018 lúc 22:15

a) \(70-5\left(x-3\right)=45\)

\(5\left(x-3\right)=25\)

\(x-3=5\)

\(\Rightarrow x=8\)

b) \(12+\left(5+x\right)=20\)

\(5+x=8\)

\(\Rightarrow x=3\)

c) \(130-\left(100+x\right)=25\)

\(100+x=105\)

\(\Rightarrow x=5\)

d) \(175+\left(30-x\right)=200\)

\(30-x=25\)

\(\Rightarrow x=5\)

e) \(5\left(x+12\right)+22=92\)

\(5\left(x+12\right)=70\)

\(x+12=14\)

\(\Rightarrow x=2\)

15 tháng 8 2018 lúc 22:16

a. 70 - 5.(x - 3) = 45

5.(x - 3)             = 70 - 45

x - 3                  = 25 : 5

x                       = 5 + 3

x                       = 8

b. 12 + (5 + x) = 20

5 + x               = 20 - 12

x                     = 8 - 5

x                     = 3

c. 130 - (100 + x) = 25

100 + x                = 130 - 25

x                          = 105 - 100

x                         = 5

d. 175 + (30 - x) = 200

30 - x                 = 200 - 175

x                        = 30 - 25

x                        = 5

e. 5.(x + 12) + 22 = 92

5.(x + 12)             = 92 - 22

x + 12                  = 70 : 5

x                          = 14 - 12

x                          = 2

8 tháng 9 2019 lúc 10:06

1) 70 - 5( x - 3 ) = 45

5( x - 3 ) = 70 - 45

5( x - 3 ) = 25

x - 3 = 25 : 5

x - 3 = 5

x = 5 + 3

x = 8

2) 12 + ( 5 + x ) = 20

5 + x = 20 - 12

5 + x = 8

x = 8 - 5

x = 3

3) 130 - ( 100 + x ) = 25

100 + x = 130 - 25

100 + x = 105

x = 105 - 100

x = 5

4) 175 + ( 30 - x ) = 200

30 - x = 200 - 175

30 - x = 25

x = 30 - 25

x = 5

8 tháng 9 2019 lúc 10:10

5) 5( x + 12 ) + 22 = 92

5( x + 12 ) = 92 - 22

5( x + 12 ) = 70

x + 12 = 70 : 5

x + 12 = 14

x = 14 - 12

x = 2

6) 95 - 5( x + 2 ) = 45

5( x + 2 ) = 95 - 45

5( x + 2 ) = 50

x + 2 = 50 : 5

x + 2 = 10

x = 10 - 2

x = 8

7) 14x + 54 = 82

14x = 82 - 54

14x = 28

x = 28 : 14

x = 2

8) 15x - 133 = 17

15x = 17 + 133

15x = 150

x = 150 : 15

x = 10

9) 155 - 10( x + 1 ) = 55

10( x + 1 ) = 155 - 55

10( x + 1 ) = 100

x + 1 = 100 : 10

x + 1 = 10

x = 10 - 1

x = 9

26 tháng 2 2020 lúc 13:43

\(\left(d\right)30-x=200-175\)

\(30-x=25\)

\(x=5\)

\(\left(e\right)5\left(x+12\right)=70\)

\(x+12=14\)

\(x=2\)

tương tự 2 câu trên bạn tự làm câu cuối nhé, mình không ghi lại đề đâu

#quankun^^

26 tháng 2 2020 lúc 13:44

 d,175+(30-x)=200

    (30-x)       = 200 - 175

     30 - x      = 25

           x       = 30 - 25 

           x       = 5. 

e,5(x+12)+22=92

   5(x+12)      = 92 -  22

   5(x+12)      = 70

       x+12       = 70 : 5

         x + 12   = 14

         x           = 14 - 12

          x          = 2.

f,95-5(x+2)=45

       5(x+2) = 95 - 45

        5(x+2)= 50

         x + 2 = 50 : 5

         x + 2 = 10

          x      =10 -2

          x      = 8

Hok tốt !

1 tháng 8 2020 lúc 20:13

a) 12 + ( 5 + x ) = 20 

⇔ 5 + x = 8

⇔ x = 3

Vậy x = 3

b) 120 + ( 50 + x ) = 180

⇔ 50 + x = 60

⇔ x = 10

Vậy x = 10

c) 175 + (  30 - x ) = 200

⇔ 30 - x = 25

⇔ x = 5

Vậy x = 5

d) 130 - ( 100 + x ) = 25

⇔ 100 + x = 105

⇔ x = 5

Vậy x = 5

e) 145 - ( 125 + x ) = 12

⇔ 125 + x = 133

⇔ x = 8

Vậy x = 8

j) 5 ( x + 12 ) + 22 = 92

⇔ 5x + 60 + 22 = 92

⇔ 5x + 82 = 92

⇔ 5x = 10

⇔ x = 2

Vậy x = 2

g) 3 ( x + 23 ) + 6 = 96

⇔ 3x + 69 + 6 = 96

⇔ 3x + 75 = 96

⇔ 3x = 21

⇔ x = 7

Vậy x = 7

1 tháng 8 2020 lúc 20:15

Tìm x : 

a) 12 + ( 5 + x ) = 20

5 + x =20 - 12

5 +  x = 8

x = 3 

b) 120 + ( 50 + x ) = 180

50 + x = 180-120

50 + x = 60

x = 60 - 50

x = 10

c) 175 + ( 30 - x ) = 200

30 -x = 200 - 175

30 - x = 25

x = 30-25

x=5

d) 130- ( 100 +x ) =25

100 + x =130 - 25

100+x= 105

x=105-100

x=5

e) 145 - (125+x) = 12

125+x = 145-12

125+x=133

x= 133-125

x=8

j) 5 (x+12) +22 = 92 

5 ( x+12) = 92 -22

5 (x+12)=70

x+12=70 : 5

x + 12 = 14

x = 14-12

x=2

g) 2 (x+23) + 6 =96

2 (x+23) = 96 - 6

2 (x+23)= 90

x+23=90:2

x+23=45

x= 45-23

x=22

CHÚC BẠN HỌC TỐT

10 tháng 8 2018 lúc 21:31

b giúp mk câu hỏi của mkn nha

26 tháng 2 2020 lúc 9:38

a,70-5(x-3)=45

       5(x-3) = 70 - 45

       5(x-3) = 25

          x-3   = 25 : 5

          x - 3 = 5

           x     = 5 + 3

             x   = 8.

b,12+(5+x)=20

         (5+x) = 20 - 12

        (5+x)  = 8

            x     = 8 - 5

            x     = 3

c,130-(100 + x)=25

           100 + x = 130 - 25

           100 + x = 105

                 x      = 105 - 100

                x       = 5 

Hok tốt !

26 tháng 2 2020 lúc 9:41

a,70-5(x-3)=45

     5(x-3)  =70-45

     5(x-3)  =25

       (x-3)  =25:5

       x-3    =5

       x=5+3

       x=8

27 tháng 7 2016 lúc 9:12

a)13-2(x+1)=7

  2.(x+1)=13-7

  2.(x+1)=6

  x+1=6/2

  x+1=3 

  x=3-1

  x=2

27 tháng 7 2016 lúc 9:08

a, 13 - 2 ( x + 1 ) = 7

          2 .( x + 1 ) = 13 - 7
          2 .( x + 1 ) = 6
                x + 1   = 6 : 2
                x + 1    = 3
                x          = 3 - 1
                x           = 4

26 tháng 12 2022 lúc 20:08

Bài 2:

\(a,45+170+25+30\)

\(=\left(45+25\right)+\left(170+30\right)\)

\(=60+200=260\)

Bài 3:

\(a,\left(x-6\right).5=150\)

\(x-6=150:5\)

\(x-6=30\)

\(x=30+6\)

\(x=36\)

\(b,2^5.\left(3x-2\right)=2^3.2^6\)

\(2^5.\left(3x-2\right)=2^{3+6}\)

\(2^5.\left(3x-2\right)=2^9\)

\(3x-2=2^9:2^5\)

\(3x-2=2^4=16\)

\(3x=16+2\)

\(3x=22\)

\(x=22:3\)

\(x\approx7,3\)

\(c,100-7.\left(x-5\right)=51\)

\(7.\left(x-5\right)=100-51\)

\(7.\left(x-5\right)=49\)

\(x-5=49:7\)

\(x-5=7\)

\(x=7+5\)

\(x=12\)

Phần d) bạn thiếu dữ liệu ạ.

 

 

 

26 tháng 12 2022 lúc 15:37

Giúp với ạ