Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

28 tháng 4 2017 lúc 13:28

1. Chiều rộng mảnh đất là :

       1998 : 54 = 37 ( m )

   Chu vi mảnh đất là : 

   (  54 + 37) x 2 = 182 ( m )

2. Nửa chu vi là :

        \(\frac{29}{5}:2=\frac{29}{10}\)(m)

     Chiều dài là :

       \(\left(\frac{29}{10}+\frac{21}{10}\right):2=\frac{1}{2}\left(m\right)\)

    Chiều rộng là :

      \(\left(\frac{29}{10}-\frac{21}{10}\right):2=\frac{7}{20}\left(m\right)\)

 Diện tích là :

      \(\frac{1}{2}\times\frac{7}{20}=\frac{7}{40}\left(m^2\right)\)

Đúng 100%

Đúng 100%

Đúng 100%

28 tháng 4 2017 lúc 13:34

a) Chieu rong manh dat do la

1998:54=37m

Chu vi nhanh dat do la (37+54)×2=182m

b) tong chieu dai va chieu rong cua mieng bia do la

29/5:2=29/10m

Chieu dai mieng bia do la( 29/10+21/10):2=5/2m

Chieu rong mieng bia do la 29/10-5/2=2/5m

K minh nha

3 tháng 5 2022 lúc 21:48

a,Độ dài đường chéo thứ hai là:

18 x \(\dfrac{4}{9}\) = 8 ( m )

Diện tích mảnh đất đó là:

18 x 8 =  146 ( m2 )

26 tháng 12 2022 lúc 20:08

nửa chu vi là :

`360 : 2=180(m)`

chiều rộng là :

`(180-60):2=60(m)`

chiều dài là :

`180-60=120(m)`

diện tích là :

`60 xx 120=7200(m^2)`

26 tháng 12 2022 lúc 20:08

Tổng chiều dài và rộng:\(360:2=180\left(m\right)\)
Chiều rộng:\(\left(180-60\right):2=60\left(m\right)\)
Chiều dài:\(60+60=120\left(m\right)\)
Diện tích:\(60\times120=7200\left(m^2\right)\)

19 tháng 8 2015 lúc 20:37

Tổng chiều dài và chiều rộng là

48:2=24(m)

chiều dài là

24:(3+5)x5=15(m)

chiều rộng là

24-15=9(m)

chu vi trên bản đồ là

48:300=0,16m

diện tích trên bản đồ là

(9x15):300=0,45m

d/s

 

24 tháng 3 2022 lúc 20:44

giúp tui voi

24 tháng 3 2022 lúc 20:54

Chiều cao thủa đất hình bình hành là :

   \(85\times\dfrac{3}{5}=51\left(m\right)\)

Diện tích thủa đất đó là :

   \(85\times51=4335\left(m^2\right)\)

b) Diện tích phần đất trồng khoa của thua ruộng hình bình hành là :

        \(4335\times\dfrac{3}{4}=\dfrac{13005}{4}\left(m^2\right)\)

           Đáp số : a) \(4335m^2\)

                         b) \(\dfrac{13005}{4}m^2\)

           

27 tháng 3 2017 lúc 19:19

Nửa chu vi hình chữ nhật là: 32x2=64m

a) Chiều dài hình chữ nhật là: 64:(1+1/3)=64:4/3=16x3=48m

Chiều rộng là: 48/3=16m

b) Diện tích hình chữ nhật là: 16x48=768m2

27 tháng 3 2017 lúc 19:39

 Nửa chu vi của mảnh đất là:

            32 x 2 = 64m

Chiều dài là:

           64:(1+3) x 3 = 48m

Chiều rộng là:

          64 - 48 = 16m

Diện tích hình chữ nhật là:

          48 x 16 = 768m^2

6 tháng 5 2017 lúc 10:31

Nửa chu vi là :

     360 : 2 = 180 ( m )

Rồi làm theo tổng tỉ

Đúng 100%

Đúng 100%

Đúng 100%

6 tháng 5 2017 lúc 10:33

Nửa chu vi là :

   360 : 2 = 180 ( m )

Chiều rộng là :

  180 : ( 2 + 3 ) x 2 = 72 ( m )

Chiều dài là :

  180 - 72 = 108 ( m )

Diện tích là :

  72 x 108 = 7776 ( m2 )

31 tháng 3 2017 lúc 20:17

a, Chiều rộng : 60 : \(\frac{3}{2}\)= 40 m

Chu vi : (40+60) x 2 = 200 m