K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

30 tháng 5 2021

con điên

Bài 4: 

a: \(=\dfrac{11}{21}\left(\dfrac{7}{4}+\dfrac{5}{4}\right)=\dfrac{11}{21}\cdot3=\dfrac{11}{7}\)

b: \(=\dfrac{6}{13}\left(\dfrac{23}{14}-\dfrac{9}{14}\right)=\dfrac{6}{13}\)

19 tháng 3 2023

chiều dài cạnh đáy là

\(\dfrac{3}{5}\) x 3 = \(\dfrac{9}{5}\)  m

chu vi hình bình hành là

(\(\dfrac{9}{5}\)  + \(\dfrac{4}{5}\) ) x 2 =  \(\dfrac{26}{5}\)m

diện tích hình bình hành là

\(\dfrac{9}{5}\)x \(\dfrac{3}{5}\)= \(\dfrac{27}{25}\)m2

đs.....

26 tháng 4 2019

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

26 tháng 3 2017

B1:            độ dài đáy là :

                        (94+12):2=3 m

                 chiều cao là :

                       53-12=41 m

                  diện tích hình bình hành là :

                        53x41:2=1086,5 m2

B2:          Đề bài sai rồi bạn ơi

26 tháng 3 2017

mình viết nhầm bài 2 để mình viết lại 

14 tháng 3 2023

`8/3 : 2/5`

`= 8/3 xx 5/2`

`= 40/6`

`=20/3`

__

`7/9 : 1/3`

`= 7/9 xx 3`

`= 21/9`

`= 7/3`

__

`2/3 : 1/2`

`= 2/3 xx 2`

`=4/3`

14 tháng 3 2023

83:2583:25

=83×52=83×52

=406=406

=203=203

__

79:1379:13

=79×3=79×3

=219=219

=73=73

__

23:1223:12

=23×2=23×2

=43

Bài 1:

A. \(\frac{5}{7}:\frac{45}{28}=\frac{140}{315}=\frac{28}{63}\)

B.\(\frac{3}{8}\times\frac{4}{9}:\frac{3}{2}=\frac{1}{6}:\frac{3}{2}=\frac{1}{9}\)

Bài 2:

Diện tích mảnh đất là :

25 x 16 = 400 ( m2)

Diện tích làm ao là :

400 x 2/5 = 160 ( m2)

Diện tích phần đất làm vườn là :

400 - 160 = 240 ( m2)

Bài 3:

A. 60 x ( 7/12 + 4/15 )

= 60 x ( 35/60 + 15/60 )

= 51

13 tháng 3 2022

bài 1. Tính                 

a,5/7 : 45/28 = 4/9

b,3/8 x 4/9 : 3/2 = 1/9

bài 2 : Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 25 mét , chiều rộng 16 mét . Người ta sử dụng 2/5 diện tích làm ao , phần còn lại để làm vườn .Tính diện tích phần đất làm vườn.

                                                                                Giải

Diện tích mảnh đất là: 25 x 16 = 400 (m2)

Diện tích mảnh đất làm ao là: 400 x 2/5 = 160 (m2)

Diện tích phần đất làm vườn là: 400 - 160 = 240 (m2)

đ/s:..............

bài 3. Tính bằng cách thuận tiện nhất ;

a, 60 x ( 7/12 + 4/15 ) 

= 60 × 17/20

= 51

b,1/2 x 2/3 x 3/4 x 4/5 x 5/6 x 6/7 x 7/8 x 8/9

= 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 / 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9

= 1/9