Giúp tôi giải toán


Trần Hoàng Việt 3 giờ trước (22:50)
Báo cáo sai phạm

Khi nhân 1 số với 374 tức là gấp số đó lên 374 lần.

Nhưng do viết các tích riêng thẳng cột nên số đó chỉ được gấp lên số lần là:
           3 + 7 + 4 = 14 ( lần )
Tích sai gấp 14 lần thừa số thứ nhất. 
Thừa số thứ nhất là :

            4172 : 14 = 298 

Tích đúng của phép nhân đó là:
            298 x 374 = 111452

Chu Huyền My 2 giờ trước (23:34)
Báo cáo sai phạm

100 số chẵn đầu tiên là :

       2 ; 4 ; 6 ; 8 ; .... ; 100

*Mỗi số cách nhau 2 đơn vị. Viết được 50 số trong dãy.

Trần Hoàng Việt 3 giờ trước (22:41)
Báo cáo sai phạm

  Một lần là tuổi con, 7 lần là tuổi mẹ. tổng cộng là 8 lần. Vậy 1 lần là 32 : 8 = 4 tuổi Vậy bây giờ con 4 + 8 = 12 tuổi. Vậy mẹ là 
(32 - 4) + 8 = 36 tuổi. 
Vậy hiệu số tuổi của hai mẹ con vẫn là 24 tuổi. 
Khi mẹ gấp 2lần con thì có 1 lần con - 2 lần mẹ = 1lần = 24 tuổi Vậy con 24 tuổi mẹ 24 x 2 = 48 tuổi

chử mai 3 giờ trước (22:41)
Báo cáo sai phạm

12 năm nữa tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi Huy

Đỗ Minh Hoa 3 giờ trước (22:37)
Báo cáo sai phạm

sau 5 năm nữa bạn nhé

Câu 1:
Tổng của hai số lẻ là 98.Tìm số lớn biết giữa chúng có 6 số chẵn.
Trả lời: Số lớn là 

Câu 2:
Mỗi buổi sáng, bác Mai tập thể dục bằng cách cứ đi tiến 9 bước rồi lại lùi 1 bước.Hỏi sau khi đi được tất cả 2016 bước thì bác Mai đã cách xa điểm xuất phát bao nhiêu bước?
Trả lời:Bác Mai cách xa điểm xuất phát  bước

Câu 3:
Khi nhân một số với 374, một học sinh đã đặt các tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên tìm ra kết quả là 4172. Tìm tích đúng của phép nhân đó.
Trả lời:Tích đúng của phép nhân đó là 

Câu 4:
Tìm một số biết số đó chia 8 dư 5,chia 12 dư 1, hai thương hơn kém nhau 13 đơn vị.
Trả lời: Số phải tìm là 

Câu 5:
Một phép chia có số chia là số chẵn nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau, thương là số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số khác nhau với số dư là số chẵn nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau. Số bị chia của phép chia đó là 

Câu 6:
Tìm số có năm chữ số  biết số đó chia hết cho cả 2;5 và 9.
Trả lời: Số cần tìm là 

Câu 7:
Tìm số bị chia trong phép chia cho 25 biết thương là 23và số dư là số dư lớn nhất của phép chia đó.
Trả lời: Số bị chia là 

Câu 8:
Tích của hai số là 15228. Nếu thêm 6 đơn vị vào số thứ nhất thì tích mới sẽ là 15510. Tìm số thứ nhất.
Trả lời: Số thứ nhất là 

Câu 9:
Tìm số tự nhiên lớn nhất có 5 chữ số mà khi chia số đó cho 2016 có thương và số dư bằng nhau.
Trả lời: Số tự nhiên cần tìm là 

Câu 10:
Hiện nay anh 24 tuổi, em 16 tuổi. Hỏi trước đây mấy năm tuổi em bằng  tuổi anh?Trả lời: Tuổi em bằng  tuổi anh trước đây  năm.

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
Đỗ Minh Hoa 3 giờ trước (22:41)
Báo cáo sai phạm

câu 1 là 98-6-100 hay sao í

Trần Hoàng Việt 3 giờ trước (22:39)
Báo cáo sai phạm

Câu 1  :  Giai 

Vì giữa chúng có 6 số chẵn

=> Có 5 khoảng cách là 2 đơn vị và 2 khoảng cách là 1 đơn vị .

Hiệu của chúng là :

5 x 2 + 2 x 1 = 12

Số lớn là : ( 98 + 12 ) : 2 = 55

      Đáp số : số lớn : 55

Cau 2 :         Giải 

Mỗi buổi sáng bác Mai  tập thể dụng bằng cách cứ đi  9 bước thì lùi 1 bước 

=> Bác Mai đi được 10 bước thì cách điểm xuất phát 8 bước 

Ta có : 2016 : 10 = 201 ( du 6 )

Bác cách diễn xuất phát số bước là : 

201 x 8 + 6 = 1614 ( buoc )

      Đáp số : 1614 bước

Câu 3 :        Giải

Gọi A là số Nhân : Ta co :

374 x A = 4172

Do sắp theo tinh tông nên có :

4A + 7A + 3A = 4172

14A = 4172

Vậy A là :  4172 : 14 = 298

Tích đúng là : 374 x 298 = 111452

      Đáp số : 111452

Câu 4 :          Giải

Đặt số cần tìm là A . Ta them A 11 đơn vị thì được B . B chia hết cho 8 và tăng 2 đơn vị .B cũng chia hết cho 12 và thường tăng thêm 1 đơn vị .

Vậy hiệu của thương là 14 .

Vậy 1/8 của B hơn 1/12 của B là 14 đơn vị . 

Nên 4/12 của B là : 4 x 8 = 112 . Giá trị của B là : 112 : 4/12 = 336

Vậy A là : 336 - 11 = 325

      Đáp số : 325

Câu 5:          Giải

Số chẵn nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau là : 102

Số lẻ nhỏ nhất có 2 chữ số khác nhau là : 21

Số chẵn nhỏ nhất có 2 chữ số giống nhau là : 22

=> Số chia là 102 ; thương là 21 và số du là 22

 Số bị chia là :  102 x 21 + 22 = 2164

      Đáp số : 2164

Câu 6 : b phải chia hết cho cả 2 và 5 suy ra b=0

=>a=3

Câu 7 :           Giai

Số dư lớn nhất của phép chia đó là : 24

Số bị chia là : 23 x 25 + 24 = 599

      Đáp số : 599

dung gaming 3 giờ trước (22:31)
Báo cáo sai phạm

ai giúp tui với

Trần Hoàng Việt 3 giờ trước (22:24)
Báo cáo sai phạm

Số bộ bàn ghế cần phải đóng là:

12 x 30 = 360 (bộ)

Thực tế, số ngày để hoàn thành kế hoạch là:

360: 18 = 20 (ngày)

Đáp số: 20 ngày

chunguyenhaianh 3 giờ trước (22:19)
Báo cáo sai phạm

số chẵn nào bạn

Đỗ Minh Hoa 3 giờ trước (22:43)
Báo cáo sai phạm

nếu mà là tổng 100 số chẵn thì lấy 100*0,23=198 thì phải

Vân Anh Phạm 3 giờ trước (22:38)
Báo cáo sai phạm

Bài 1:

a) [ (1/6 + 1/10 + 1/15) : (1/6 + 1/10 - 1/15) phần 1/2 - 1/3 + 1/4 - 1/5 ] : (1/4 - 1/6)

= [ (1/6 : 1/6) + (1/10 : 1/10) - (1/15 : 1/15) phần 30/60 - 20/60 + 15/60 - 12/60 ] : (3/12 - 2/12)

= [ 1 + 1 - 1 phần 13/60 ] : 1/12

= [ 1 : 13/60 ] x 12

= 60/13 x 12

=720/ 13

b) (3/20 + 1/2 - 1/15) x 12/49 phần 3 và 1/3 + 2/9

= (9/60 + 30/60 - 4/60) x 12/49 phần 10/3 + 2/9

= 7/12 x 12/49 phần 30/9 + 2/9

= 1/7 : 32/9

= 1/7 x 9/32

= 9/224

Trần Hoàng Việt 3 giờ trước (22:13)
Báo cáo sai phạm

A = 1x2 + 2x3 + 3x4 + 4x5 + ...+ 99x100

A x 3 = 1x2x3 + 2x3x3 + 3x4x3 + 4x5x3 + ... + 99x100x3

A x 3 = 1x2x3 + 2x3x(4-1) + 3x4x(5-2) + 4x5x(6-3) + ... + 99x100x(101-98)

A x 3 = 1x2x3 + 2x3x4 - 1x2x3 + 3x4x5 - 2x3x4 + 4x5x6 - 3x4x5 + ... + 99x100x101 - 98x99x100.

A x 3 = 99x100x101

A = 99x100x101 : 3

A = 333300

Băng Mikage 3 giờ trước (22:09)
Báo cáo sai phạm

A = 1 x 2 + 2 x 3 + 3 x 4 + ... + 99 x 100

3 x A = 1 x 2 x 3 + 2 x 3 x ( 4 - 1 ) + ... + 99 x 100 x ( 101 - 98 )

3 x A = 1 x 2 x 3 + 2 x 3 x 4 - 1 x 2 x 3 + ... + 99 x 100 x 101 - 98 x 99 x 100

3 x A = 99 x 100 x 101 = 999900

A = 999900 : 3 = 333300

Đỗ Minh Hoa 3 giờ trước (22:14)
Báo cáo sai phạm

đoán nha. là 0,5 thì phải

Siêu sao bóng đá 4 giờ trước (21:13)
Báo cáo sai phạm

Thu nhập hàng tháng của gia đình đó là:

650000 x 4 = 2600000 ( đồng )

Nếu gia đình đó có thêm 1 con nữa thì có tất cả số người là:

4 + 1 = 5 ( người )

Nếu gia đình đó có thêm 1 con nữa mà tổng thu nhập hàng tháng không thay đổi thì bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người là:

2600000 : 5 = 520000 ( đồng )

Đ/S: 520000 đồng 

KODOSHINICHI 4 giờ trước (21:07)
Báo cáo sai phạm

giúp mk lên 40 điểm nha

Một gia đình gồm bố mẹ và hai con,bình quân thu nhập hàng tháng là 800000 đồng 1 người,gia đình đó có thêm một con nữa,bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người bị giảm đi bao nhiêu tiền,tổng thu nhập của gia đình không thay đổi,Toán học Lớp 5,bài tập Toán học Lớp 5,giải bài tập Toán học Lớp 5,Toán học,Lớp 5

Siêu sao bóng đá 4 giờ trước (21:29)
Báo cáo sai phạm

KODOSHINICHI làm sai rồi

Copy bài của người khác à

Phải tự làm chứ

KODOSHINICHI 4 giờ trước (21:04)
Báo cáo sai phạm

đúng bài tập của mk chỗ thừa bạn bới nha

Phân tích đa thức thành nhân tử,x^3 - 3x^2 + 3x - 1 + 2(x^2 - x),12x^3 + 4x^2 - 2 + x - 9,x^4 - 25x^2 + 20x - 4,Toán học Lớp 8,bài tập Toán học Lớp 8,giải bài tập Toán học Lớp 8,Toán học,Lớp 8

vu hai dang 4 giờ trước (21:20)
Báo cáo sai phạm

ta có 2\(\frac{2}{5}\)=\(\frac{12}{5}\)

Chiều rộng tấm thảm là

    \(\frac{12}{5}\)-\(\frac{4}{5}\)=\(\frac{8}{5}\)(m)

chu vi tấm thảm là

(\(\frac{12}{5}\)+\(\frac{8}{5}\))x2=8(m)

Diện tích tấm thảm là

\(\frac{12}{5}\)x\(\frac{8}{5}\)=\(\frac{96}{25}\)(\(m^2\))

                    Đ/S:a:8m

                           b:\(\frac{96}{25}\)\(m^2\)

do thu ha 4 giờ trước (21:04)
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng tấm thảm là : \(2\frac{2}{5}-\frac{4}{5}=1\frac{3}{5}\) (m )

Chu vi tấm thảm là : ( \(2\frac{2}{5}+1\frac{3}{5}\) ) .2 = 8 (m) 

Diện tích tấm thảm là : \(2\frac{2}{5}.1\frac{3}{5}=3\frac{21}{25}=3,84\) ( m \(^2\) )

Cấn Thị Hương Lan 4 giờ trước (21:21)
Báo cáo sai phạm

bai 2

a,(x-25):4=17

   (x-25)   =17*4

   (x-25)    =68

    x          =68+25

    x          =93                                                                         

b,x*5+x*2 =7014

 x*(5+2)   = 7014

  x*7         =7014

  x             =7014:7

  x              =102

x              =

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: