Giúp tôi giải toán và làm văn


NGUYEN LE DUC ANH 2 giờ trước (22:07)
Báo cáo sai phạm

ví dụ S nguyên có chiều rộng 1m dài 2m có diện tích là 2 m2

         S chuyển có rộng =1x3=3m dài 2x3=6m diên tích là18 m2

tăng số lần là:18 : 2=9 lần nha vi

Đọc tiếp...
Phạm Thị Yến Linh 2 giờ trước (22:06)
Báo cáo sai phạm

C=a.b

3.a.3.b=3.3.a.b=9.a.b=9.C

Đọc tiếp...
Nguyen Trong Nhan 2 giờ trước (22:06)
Báo cáo sai phạm

9 lần nhé

Đọc tiếp...
Trắng_CV 3 giờ trước (21:48)
Báo cáo sai phạm

Bạn kia làm đúng rồi , chắc là đánh nhầm thoy ; v

Đọc tiếp...
Trắng_CV 3 giờ trước (21:47)
Báo cáo sai phạm

Gọi số bị chia là a ; số chia là b ( a; b khác 0 ) 

Theo bài ra ta có : 

a = b x 8 + 5 

Mà a + b + 5 = 172 

=> (  b x 8 + 5 ) + b + 5 = 172

=>    b x ( 8 + 1 ) + 10 = 172 

=>    b x 9 = 172 - 10

=>    b x 9 = 162

=>    b = 162 : 9

=>    b = 18 

Nên a = 18 x 8 + 5 = 149

Vậy số bị chia là 149 ; số chia là 18 

Đọc tiếp...
Peter John Anime 3 giờ trước (21:43)
Báo cáo sai phạm

Gọi số chia là x thì số bị chi là 8x+5. Theo bài ra, ta có: x+8x+5+5=172 => 9x=162 => x=18 => Số chia là 18 => Số bị chia là: 129. Vậy,...

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thu Thủy CTV 3 giờ trước (21:36)
Báo cáo sai phạm

1,

13200 đồng ứng với :

100%  - 25% = 75% ( giá bìa quyển sách )

Giá bìa quyển sách :

13200 : 75% = 17600 đồng 

2, 

1h45' = 1,75 giờ

1,75 giờ hơn 1,45 giờ :

1,75 - 1,45 = 0,3 ( giờ )

Quãng đường người đó đã đi :

2,4 : 0,3 . 1,75 = 14 km

Vận tốc người đó đi : 

14 : 1,75 = 8 ( km/giờ)

Đọc tiếp...
Pain Thiên Đạo 2 giờ trước (22:09)
Báo cáo sai phạm

love thủy

Đọc tiếp...
Trắng_CV 3 giờ trước (21:41)
Báo cáo sai phạm

Bài 4 đâu v : bạn ? 

Đọc tiếp...
Nguyen Trong Nhan 3 giờ trước (21:36)
Báo cáo sai phạm

1/11;1/33;1/99

Đọc tiếp...
Nguyen Trong Nhan 2 giờ trước (21:57)
Báo cáo sai phạm
HAG 2 giờ trước (21:56)
Báo cáo sai phạm

cảm ơn bạn nhé

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Thảo 3 giờ trước (21:21)
Báo cáo sai phạm

Đáy bé của hình thang đó là :

\(5,4\times\frac{5}{9}=3\) ( dm )

Chiều cao của hình thang đó là :

3 + 1,8 = 4,8 ( dm )

Diện tích của hình thang đó là :

\(\frac{\left(5,4+3\right)\times1,8}{2}=7,56\) ( dm2 )

Đáp số : 7,56 dm2

Học tốt nhé bạn !

Đọc tiếp...
Bò Cạp - chan 3 giờ trước (21:19)
Báo cáo sai phạm

Đáy bé là:

5,4 : 9 *5 =3 (dm)

Chiều cao là:

3 + 1,8 = 4,8 (dm)

Diện tích hình thang là:

(5,4+3) * 1,8 :2=7,56 (dm2)

Đáp số: 7,56 dm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Duy Thắng 3 giờ trước (21:17)
Báo cáo sai phạm

1+1=2

9+9=18

tất cả đều là đúng

Đọc tiếp...
trần ngô bảo an 3 giờ trước (21:45)
Báo cáo sai phạm

TẤT CẢ ĐỀU ĐÚNG

Đọc tiếp...
trần ngô bảo an 3 giờ trước (21:43)
Báo cáo sai phạm

\(1+1=2\)

\(9+9=18\)

ĐÚNG

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thu Thủy CTV 3 giờ trước (21:30)
Báo cáo sai phạm

Chỉnh sửa bài 1 :

Chiều cao hình thang :

\(8,1\div\frac{9}{7}=8,1\cdot\frac{7}{9}=6,3\left(m\right)\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thu Thủy CTV 3 giờ trước (21:17)
Báo cáo sai phạm

Bài 1 ,

Chiều cao hình thang là :

\(8,1\div\frac{7}{9}=\frac{98}{15}\left(m\right)\)

Bài 2 , 

Gọi bán kính chu vi hình tròn hay cạnh hình vuông là a .

Ta có :

Chu vi hình tròn : a . 2 . 3,14

Chu vi hình vuông : a . 4

Tỉ số phần trăm giữa chu vi hình tròn và chu vi hình vuông :

\(\frac{a\cdot2\cdot3,14}{4}=\frac{2\cdot3,14}{4}=1,57=57\%\)

Đọc tiếp...
Trắng_CV 3 giờ trước (21:02)
Báo cáo sai phạm

Số bé nhất chia hết cho 2 , 5 , 3 là : 

2 x 5 x 3 = 30 

Số bé nhất chia 2 , 5 , 3 dư 1 là : 

30 + 1 = 31 

   Đáp số : 31

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Toàn 3 giờ trước (21:07)
Báo cáo sai phạm

BCNN ( 2 ; 3 ; 5 ) = 2 * 3 * 5 = 30 

Số tự nhiên nhỏ nhất chia 2 ; 3 ; 5 dư 1 là 

30 + 1 = 31 

Đáp số : 31 

Đọc tiếp...
đàm anh quân lê 2 giờ trước (22:00)
Báo cáo sai phạm

Gọi số đó là a.Ta có:

a : 2 dư 1 => a - 1 chia hết cho 2      (1)

a : 5 dư 1 => a - 1 chia hết cho 5      (2)

a : 3 dư 1 => a - 1 chia hết cho 3      (3)

Từ (1)(2)(3) => a - 1 e BC(2;5;3)       (1)

a nhỏ nhất => a - 1 nhỏ nhất             (2)

Từ (1) và (2) => a - 1 = BCNN(2;5;3) = 30

=> a = 31

Vậy số đó là 31

Đọc tiếp...
Thanh Tumg Nguyen Le 3 giờ trước (21:18)
Báo cáo sai phạm

Mình ko vẽ hình được nên chưa thể trả lời

Đọc tiếp...
KiKyo 3 giờ trước (21:07)
Báo cáo sai phạm

Có lẽ MF và PE cắt nhau tại I.

Như vậy I chính là trọng tâm của MNP.

NI cắt MP tại K vì I là trọng tâm nên ta có: KI = NK/3

=> Diện tích tam giác KPI = diện tích tam giác KPN/3 (vì chung đường cao từ P xuống NK mà cạnh đáy KI = NK/3

Tương tự diện tích tam giác KMI bằng diện tích tam giác KMN/3 => Diện tích tam giác KPI + Diện tích tam giác KMI = diện tích tam giác KPN/3 + diện tích tam giác KMN/3 = (diện tích tam giác KPN + diện tích tam giác KMN) : 3 = diện tích tam giác MNP : 3 = 180 : 3 = 60 cm2.

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thu Thủy CTV 3 giờ trước (21:12)
Báo cáo sai phạm

Tự vẽ hình nhé . ( Làm chưa chắc chắn ; Tham khảo ) 

a, Hai tam giác BMC và AMB có cạnh đáy BC = 2 . AM , có 2 đường cao tương ứng bằng nhau ( từ B xuống AM và từ M xuống BC ( cạnh hình vuông )

=> SBMC = 2 . SAMB

Vậy diện tích tam giác BMC gấp 2 lần diện tích tam giác AMB

b, Từ câu a, ta có :

SAMB\(\frac{1}{2}\) SBMC mà hai tam giác này có chung đáy MB nên đường cao kẻ từ C xuống MB gấp 2 lần đường cao kẻ từ A xuống MB

Hai đường cao của 2 tam giác này cũng chính là 2 đường cao của 2 tam giác CNB và ANB .

Mặt khác 2 tam giác CNB và ANB có chung cạnh đáy NB .

Nên SBNC = 2 . SANB

Diện tích tam giác BNC là :

 1,5 . 2 = 3 (dm2)

Diện tích tam giác ABC :

1,5 + 3 = 4,5 (dm2)

Diện tích hình vuông ABCD :  

 4,5 . 2 = 9 (dm2)

Đọc tiếp...
Trương yến linh 3 giờ trước (21:08)
Báo cáo sai phạm

            Giải

 

a)   Theo đề bài : AM = 1/2 AD nên AM = 1/2 BC

  Ta có : sAMB = 1/2  sBMC  ( vì cạnh đáy AM = 1/2BC, chiều cao từ M xuống BC bằng chiều cao BA)   hay sBMC = 2 x sAMB

b)       Từ câu a:  sBMC = 2 x sAMB  mà hai tam giác này chung đáy MB nên chiều cao  CI gấp đôi chiều cao AH

Mặt khác tam giác BNC và ANC có chung đáy NB, chiều cao CI = 2 x AH

                              Suy ra sBNC = 2 x sANB

sABC = 1/2 sABCD  ( .....)

 sABC = 1.5 x (1+2) = 4,5 (dm2)

 sABCD = 4,5 x 2 =  9 (dm2)

                                                Nguyễn Thị Kim Vân

 
 
Đọc tiếp...
Trắng_CV 4 giờ trước (20:49)
Báo cáo sai phạm

Do ngại đánh frac nên hơi khó đọc , kệ đi : 

Dấu . là dấu nhân nhé 

Số lượng số của dãy số trên là : 

( x - 10 ) : 1 + 1 = x - 9 ( số ) 

Tổng dãy số trên là : 

( x + 10 ) . ( x - 9 ) : 2 = 5106 

=> ( x + 10 ) . (  x - 9 )    = 5106 . 2

=> ( x + 10 ) .  ( x - 9 )     = 10212

=> ( x + 10 ) . x - ( x + 10 ) .  9 = 10212

=> x . x + 10 . x -  x . 9 - 10 . 9 = 10212

=> x . x +  x    -  90 = 10212

=> x . ( x + 1 )   = 10212 + 90

=> x . ( x + 1 )   = 10302

=> x = 101

Vậy x = 101

Đọc tiếp...
đàm anh quân lê 4 giờ trước (20:53)
Báo cáo sai phạm

=> (x - 10) : 1 + 1 = 5106

=> x - 10 =5105

=> x = 5115

Đọc tiếp...
vũ thị minh anh 4 giờ trước (20:51)
Báo cáo sai phạm

có cách làm là đúng nhưng mk ko tích được lần 2 đâu!Sorry!!!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
Wendy Marvell 4 giờ trước (20:37)
Báo cáo sai phạm

S hình tròn là :

     4 x 4 x 3,14 = 50,24 

      2 x 2 x 3,14 = 12,56

       6 x 6 x 3,14 = 113, 04

Đọc tiếp...
Bonking 4 giờ trước (20:37)
Báo cáo sai phạm

+) S hình tròn = 4^2 x 3.14 = 52,24 

+) S hình tròn = 2^2 x 3.14 = 12,56

+) S hình tròn = 6^2 x 3.14 = 113,04

*Công thức tính S hình tròn : r^2 x 3,14 ( trong đó r là bán kính )

Ai ngang qua xin để lại 1 l-i-k-e

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thủy Tiên 4 giờ trước (20:42)
Báo cáo sai phạm

theo thứ tự nhé

50,24                  12,56                  113,04

bạn thiếu đv đo nên là đv gì thì tự điền nhé

Đọc tiếp...
mai nguyen dao 4 giờ trước (20:43)
Báo cáo sai phạm

Mà bn cần bài này để làm j vậy ? Cần cho chương trình j à ( cuối HK 2 lớp 5 ) ? Hay là một bài tập ! 

Mk sẽ giúp bn ! Tại vì mk cũg hay soạn bài cho MC , ( thậm chí là đc chọn là MC lun ấy ) nên chắc chắn là đc r !

Mà bn cần phải cho mk biết là cho chương trình j hay là một bài văn để nộp ( kiểu như bài tập ấy ) ??

Nếu có j thì cứ kết bn với mk đi r mk giúp cho ha ! Mà nhớ nói mk biết là thể loại nào nhek ! ( mk ko hề chép mạng đâu nha )

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Uyên CTV 5 giờ trước (19:49)
Báo cáo sai phạm

nếu chỉ mở vòi 1 thì sau 5h đầy bể

nên 1h vòi 1 chảy được \(\frac{1}{5}\) bể

nếu chỉ mở vòi 2 vòi thì sau 6h đầy bể

nên 1h vòi 2 vòi chảy được \(\frac{1}{6}\) bể

nếu mở 2 vòi cùng lúc thì 1h chảy được :

\(\frac{1}{5}+\frac{1}{6}=\frac{11}{30}\) bể

nếu mở cả 2 vòi thì thời gian bể đầy nước là :

\(1\div\frac{11}{30}=\frac{30}{11}\) h

đ\s...

102                 201                     300

111                  210

120

có 6 số

103             202           301           400

112             211            310

121             220

130

có 10 số

Đọc tiếp...
Minh Trác 4 giờ trước (20:10)
Báo cáo sai phạm

Thể tích hòn non bộ = 60x35x(a+12) - 60x35a = 25200 cm3

Đọc tiếp...
Minh Trác 4 giờ trước (19:59)
Báo cáo sai phạm

a : b = 0.25 => b = 4a

a + b = 423,5 <=> a + 4a = 423,5 <=> 5a = 423,5 <=> a = 84,7

=> b = 4a = 4 x 84,7 = 338,8 => số lớn là 338,8

Đọc tiếp...
Minh Trác 4 giờ trước (19:54)
Báo cáo sai phạm

Sơn 3 mặt => các góc của hlp => 4x2=8 hlp sơn 3 mặt

Sơn 2 mặt => các cạnh của hlp => 9x4x9=324 hlp sơn 2 mặt

Sơn 1 mặt => 11x11x6 - 324 - 8 = 394 hlp sơn 1 mặt

Không sơn mặt nào => 9x9x9=729 hlp không sơn mặt nào

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 5 giờ trước (19:03)
Báo cáo sai phạm

\(\left(\frac{3}{20}+\frac{1}{2}-x\right):\frac{32}{9}=\frac{21}{128}\)

\(\left(\frac{13}{20}-x\right):\frac{32}{9}=\frac{21}{128}\)

\(\frac{13}{20}-x=\frac{21}{128}\times\frac{32}{9}\)

\(\frac{13}{20}-x=\frac{7}{12}\)

\(x=\frac{13}{20}-\frac{7}{12}\)

\(x=\frac{1}{15}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Trang 5 giờ trước (19:15)
Báo cáo sai phạm

( 3/20 + 1/2 - x ) : 32/9 = 21/128

3/20+ 1/2 - x = 21/128 x 32/9

13/20 - x = 7/12

x = 13/20 - 7/12

x = 1/15

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: