Giúp tôi giải toán và làm văn


akabane karma 29 phút trước (17:23)
Báo cáo sai phạm

Số M có :

( 4710 - 4 ) : 1 + 1 = 4707

    Đ/S : 4707

Đọc tiếp...
Nguyễn Đăng Khoa 7 phút trước (17:44)
Báo cáo sai phạm

2 bn lạc đề rồi 

hỏi cok mấy chữ số chấ hk pải hỏi cok bao nhiêu số

Đọc tiếp...
khanh cuong 19 phút trước (17:33)
Báo cáo sai phạm

M = 4,5,......4710 

 M có số chữ số là : ( 4710 - 4) : 1 + 1 = 4707 ( số)

hok tốt

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 25 phút trước (17:27)
Báo cáo sai phạm

1n32 + 7n8 + 4n = 200n

=> 1000 + n x 100 + 32 + 700 + n x 10 + 8 + 40 + n = 2000 + n

=> 1000 + 32 + 700 + 8 + 40 + n x 100 + n x 10 + n = 2000 + n

1780 + n x 111 = 2000 + n

=> n x 110 = 220

n = 2

Đọc tiếp...
khanh cuong 34 phút trước (17:18)
Báo cáo sai phạm

a, chiều cao bể nước là : 1,44 : 1,5 : 1,2 = 0.8 ( m)

b , 4/5 chiều cao của bể là : 0.8 x 4/5 = 0.64 (m)

thể tích số nước cần đổ là : 0.64 x 1.5 x 1.2 = 1.152 ( m3 ) 

đổi : 1.152 m3 = 0.001152 dam3 = 0.001152 lít

Sau số giờ chảy xong là : 0.001152 : 18 = 0.000064 phút

hok tốt

Đọc tiếp...
Hà Thảo Vy 44 phút trước (17:08)
Báo cáo sai phạm

C=1+3+5+....+173

C=(\(\frac{173-1}{2}+1\))x(\(\frac{173+1}{2}\))

C=87x87

C=7569

Đọc tiếp...
TBQT 42 phút trước (17:10)
Báo cáo sai phạm

số số hang:

   ( 173-1):2+1=87 số hạng

số cặp:

   87:2=43 dư 1 số

vậy ta sẽ bỏ bót đi số đầu

tổng 1 cặp:

   173+3=176

tổng dãy số:

   176*43+1=529

  

Đọc tiếp...
Trần Hương Giang 43 phút trước (17:09)
Báo cáo sai phạm

Dãy trên có số số hạng là :

\(C=1+3+5+...+173\)

\(=173-1:2+1\)

\(=87\)( sỐ SỐ HẠNG )

- Tổng là :

\(\left(87+1\right)\times87:2=3828\)

Đọc tiếp...
nguyen thuy linh 14 phút trước (17:38)
Báo cáo sai phạm

100 (m / phút) =

6 km / giờ

Đọc tiếp...
nene 47 phút trước (17:05)
Báo cáo sai phạm

Đáp án : 6 km / giờ

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 48 phút trước (17:04)
Báo cáo sai phạm

100 m/ phút 

= 6 km/ giờ

#

Đọc tiếp...
Vũ Duy Quang 1 giờ trước (16:47)
Báo cáo sai phạm

Trong 1 giờ vòi 1 chảy được là: 1/3 giờ

Trong 1 giờ cả hai vòi chảy được là: 1/2 giờ

Trong 1 giờ vòi 2 chảy được là: 1/2-1/3=1/6 giờ

Đáp số :1/6 giờ

Đọc tiếp...
nene 1 giờ trước (16:47)
Báo cáo sai phạm

Coi bể đầy nước là một đơn vị .

Cả 2 vòi cùng chảy 1 giờ được là :

1 : 2 = 1/2 ( bể )

Vòi 1 chảy 1 giờ được là:

1:3 = 1/3 ( bể )

Vòi 2 chảy 1 giờ được là:

1/2 - 1/3 = 1/6 ( bể )

Đáp số : 1/6 bể

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 1 giờ trước (16:01)
Báo cáo sai phạm

ta có: \(\frac{1}{1.2}>0;\frac{1}{2.3}>0;...;\frac{1}{n.\left(n+1\right)}>0\)

\(\Rightarrow S=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+...+\frac{1}{n.\left(n+1\right)}>0\)

ta có: \(S=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+...+\frac{1}{n.\left(n+1\right)}\)

\(S=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\)

\(S=1-\frac{1}{n+1}< 1\)

=> 0 < S < 1

=> S không phải là số tự nhiên

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Nam Thiên 2 giờ trước (15:43)
Báo cáo sai phạm

Ông thọ

#NT

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 2 giờ trước (15:44)
Báo cáo sai phạm

Đáp án:

- Ông Thọ ( sữa Ông Thọ)

#

Đọc tiếp...
nhok lạnh lùng 1 giờ trước (15:55)
Báo cáo sai phạm

ông thọ

Đọc tiếp...
Rokusuke 2 giờ trước (15:46)
Báo cáo sai phạm

\(8,04+2,65+4,35+1,9\)

\(=8,04+1,9+\left(2,65+4,35\right)\)

\(=8,04+1,9+7\)

\(=16,94\)

Đọc tiếp...
Kary Lê Phương 1 giờ trước (15:54)
Báo cáo sai phạm

\(8,04+2,65+4,35+1,9\)

\(=8,04+7+1,9\)

\(=15,04+1,9\)

\(=16,94\)

Đọc tiếp...
sunlightsummer 1 giờ trước (16:13)
Báo cáo sai phạm

8,04+2,65+4,35+1,9

=8,04+7+1,9

=15,04+1,9

=16,94

Đọc tiếp...
CHAU 2 giờ trước (15:35)
Báo cáo sai phạm

11,46/15,70/17/23,52/34

Đọc tiếp...
phạm bảo chi trường thcs vạn phúc 2 giờ trước (15:25)
Báo cáo sai phạm

70/23,52/17,46/15,34/11

thấy đúng thì k cho mình nha!

Đọc tiếp...
ĐÀO TRẦN TUẤN ANH 2 giờ trước (15:22)
Báo cáo sai phạm

11,46/15,70/17/23,52/34

Đọc tiếp...
phạm bảo chi trường thcs vạn phúc 2 giờ trước (15:20)
Báo cáo sai phạm

đáp án là:

17/69',24/96,1/2,1994/1995.

thấy đúng thì k cho mình nha!

Đọc tiếp...
cool queen 2 giờ trước (15:08)
Báo cáo sai phạm

=(6^2-1^2)+(7^2-2^2)+(8^2-3^2)+(9^2-4^2)+(10^2-5^2)

=35+45+55+65+75

=275

Đọc tiếp...
ĐÀO TRẦN TUẤN ANH 3 giờ trước (14:47)
Báo cáo sai phạm

sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

a.1/2,2/3,3/4,4/5,5/6.

b.1/2,24/69/94,19994/1995,17

c.11,46/15,70/17/23,52/34

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền 2 giờ trước (15:18)
Báo cáo sai phạm

A) \(2\times\left(x-5\right)+3=8\)

\(\Rightarrow2\times\left(x-5\right)=8-3\)

\(\Rightarrow2\times\left(x-5\right)=5\)

\(\Rightarrow x-5=5:2\)

\(\Rightarrow x-5=2,5\)

\(\Rightarrow x=2,5+5\)

\(\Rightarrow x=7,5\)

Vậy x = 7,5

B)  \(10-\left(x-1\right)=4\)

\(\Rightarrow x-1=10-4\)

\(\Rightarrow x-1=6\)

\(\Rightarrow x=6+1\)

\(\Rightarrow x=7\)

Vậy x = 7

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
Gokazaru 3 giờ trước (14:47)
Báo cáo sai phạm

\(\text{Tìm }x\text{ : }\)

\(a,\text{ }2\cdot\left(x-5\right)+3=8\)

     \(2\cdot\left(x-5\right)=8-3\)

     \(2\cdot\left(x-5\right)=5\)

      \(x-5=5\text{ : }2\)

      \(x-5=2,5\)

      \(x=2,5+5\)

      \(x=7,5\)

\(b,\text{ }10-\left(x+1\right)=4\)

      \(x+1=10-4\)

      \(x+1=6\)

      \(x=6-1\)

      \(x=5\)

Đọc tiếp...
Hatsune Miku 3 giờ trước (14:49)
Báo cáo sai phạm

2* (x-5) +3 = 8

A 2* x-5 =8-3

2*x-5 =5

2*x=5-5

2*x=0

x =0/2

x=0

B đề bài sai nhé

Đọc tiếp...
MMS_Hồ Khánh Châu 3 giờ trước (14:37)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}+\frac{1}{32}+\frac{1}{64}=\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{8}\right)+\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{16}\right)+\left(\frac{1}{32}+\frac{1}{64}\right)\)

\(=\left(\frac{4}{8}+\frac{1}{8}\right)+\left(\frac{4}{16}+\frac{1}{16}\right)+\left(\frac{2}{64}+\frac{1}{64}\right)=\frac{5}{8}+\frac{5}{16}+\frac{3}{64}\)

\(=\frac{40}{64}+\frac{20}{64}+\frac{3}{64}=\frac{40+20+3}{64}=\frac{63}{64}\)

Đọc tiếp...
Tuan 3 giờ trước (14:35)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2}\)+\(\frac{1}{4}\)+\(\frac{1}{8}\)+\(\frac{1}{16}\)+\(\frac{1}{32}\)+\(\frac{1}{64}\)=\(\frac{32}{64}\)+\(\frac{16}{64}\)+\(\frac{8}{64}\)+\(\frac{4}{64}\)+\(\frac{2}{64}\)+\(\frac{1}{64}\)

                                                                        =\(\frac{32+16+8+4+2+1}{64}\)

                                                                        =\(\frac{63}{64}\)

hok tốt

Đọc tiếp...
nguyen thi thuy linh 3 giờ trước (14:35)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}+\frac{1}{32}+\frac{1}{64}\)

\(=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{8}+\frac{1}{8}-\frac{1}{16}+\frac{1}{16}-\frac{1}{32}+\frac{1}{32}-\frac{1}{64}\)

\(=1-\frac{1}{64}\)

\(=\frac{63}{64}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: