Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Anh Quân 12 phút trước (21:46)
Báo cáo sai phạm

Tổng diện tích cả 2 thửa ruộng là : 16500 + 19430 = 35930 (m2) = 3,593 (ha)

Cả 2 thử ruộng thu hoạch được số lúa là : 3,593 x 96 = 344,928 (tạ) = 34,4928(tấn)

                             Đáp số : 34,4928 tấn

k mk nha

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 16 phút trước (21:41)
Báo cáo sai phạm

Với ta bù cho 9 số có 1 chữ số mỗi số 2 chữ số nữa và bù cho 90 số có 2 chữ số mỗi số thêm 1 chữ số nữa. Các chữ số lấy để bù là những số có 4 chữ số và mỗi số thừa ra 1 chữ số.

Số các số có 4 chữ số là : 9 x 2 + 90 x 1 = 108.

Vậy số n cần tìm là : 999 + 108 = 1107

Đọc tiếp...
kacura 19 phút trước (21:38)
Báo cáo sai phạm

Với ta bù cho 9 số có 1 chữ số mỗi số 2 chữ số nữa và bù cho 90 số có 2 chữ số mỗi số thêm 1 chữ số nữa. Các chữ số lấy để bù là những số có 4 chữ số và mỗi số thừa ra 1 chữ số.

Số các số có 4 chữ số là : 9 x 2 + 90 x 1 = 108.

Vậy số n cần tìm là : 999 + 108 = 1107

Đọc tiếp...
Tên mk là thiên hương yêu dấu 21 phút trước (21:37)
Báo cáo sai phạm

Many people are waiting for the bus in the rain

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Kim Oanh 23 phút trước (21:35)
Báo cáo sai phạm

for

chắc thế

bn k mk nhé

Đọc tiếp...
Ngọc Vĩnh 14 phút trước (21:44)
Báo cáo sai phạm

Many people are waiting for the bus in the rain.

Đọc tiếp...
Nguyenbichphuong 17 phút trước (21:41)
Báo cáo sai phạm

100 vỏ chai như vậy nặng số kg là: 100 x 0,2 = 20 (kg)

1 chai sữa nặng số kg là : 0,75 x 1,08 = 0,81 (kg)

100 chai sữa như vậy nặng số kg là : (0,81 x 100) + 20 = 101 (kg)

Đọc tiếp...
buihoangvietlong 21 phút trước (21:36)
Báo cáo sai phạm

100 x ( 0.75 x 1.08 + 0.2 ) = 101 (kg)

Đọc tiếp...
chiến 6b 22 phút trước (21:36)
Báo cáo sai phạm

100 chai sữa có số l sữa là;

0,75 x 100=75(l)

75 l nặng số kg là

75 x 1,08=76,08(kg)

100 vỏ chai nặng số kg là:
0,2 x 100=20(kg)

100 chai sữa nặng số kg là

76,08+20=96,08(kg

Đọc tiếp...
Cô nàng Xử Nữ 23 phút trước (21:34)
Báo cáo sai phạm

Ngân có số vở là :

      20 x 1 / 2 = 10 ( quyển )

Tổng số vở của Hoa và Ngân là :

   20 + 10 = 30 ( quyển )

Chi có số vở là :

  ( 30 : 2 ) +6 = 21 ( quyển )

          Đáp số : 21 quyển vở 

Đọc tiếp...
nguyễn đăng vũ 14 phút trước (21:43)
Báo cáo sai phạm

có chắc ko đấy, tổng của 3 bạn mà

Đọc tiếp...
võ thái hưng 19 phút trước (21:39)
Báo cáo sai phạm

Ngân có số vở là:

20:2=10(quyển vở)

Chị có số quyển vở là:

(20+10):2+6=21(quyển vở)

Đáp số:21 quyển vở

Đọc tiếp...
hungminecraft 25 phút trước (21:33)
Báo cáo sai phạm

12,2cm = 122mm                  20,6 dam = 206m

2,6dag = 0,026kg                   45g = 0,045kg

Đọc tiếp...
chiến 6b 26 phút trước (21:32)
Báo cáo sai phạm

12,2cm=122mm

20,6 dam=206m

2,6 dag=0,026 kg

45g=0,000045kg

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Toàn 31 phút trước (21:27)
Báo cáo sai phạm

x = 23,5872 . 

95% . 

Đọc tiếp...
Trần Hải Chi 15 phút trước (21:42)
Báo cáo sai phạm

bài 1:

X / 3,24 - 5,87 = 2,82 x 0,5

X / 3,24 - 5,87 =  1,41

X / 3,24           =   1,41 + 5,87

X / 3,24           =   7,28

X                     =   7, 28 x 3,24

X                     =   23,5872

bài 2 :

giải : lớp 5a có 40 học sinh nên có 100 %  số học sinh

       1 bạn học sinh chiếm số phần trăm của cả lớp là :

                        100% : 40 = 2,5 %  ( số học sinh )

      2 bạn nghỉ ốm chiếm số phần trăm của cả lớp là :

                         2,5 % x 2 = 5% ( số học sinh )

      % số học sinh đi học ( hôm t2 vừa qua ) là:

                       100% - 5% = 95% ( số học sinh )

vậy cần điền :   95 

đây là bài đầy đủ rồi nha bạn !!! chúc bạn học tốt ^^ 

Đọc tiếp...
Nguyenbichphuong 24 phút trước (21:34)
Báo cáo sai phạm

x : 3,24 - 5,87 = 2,82 x 0,5

x : 3,24 -5,87 = 1,41

x : 3,24          = 1,41 + 5,87

x                     = 7,28 x 3,24

x                      = 23,5872

câu tiếp theo:

100:40x38=95%

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuấn Đạt 31 phút trước (21:26)
Báo cáo sai phạm

Giảm chiều dài 45 dm và tăng chiều rộng 45 dm thì mảnh bia trở thành hình vuông 

=> Chiều dài ban đầu hơn chiều rộng ban đầu là 45 + 45 = 90 (dm)
Dựa vào phép toán hiệu tỉ ta có sơ đồ

Chiều rộng ban đầu là: 90 : (3-2) x 2 = 180 (dm) = 18 (m)

 Chiều dài ban đầu là: 90 + 180 = 270 (dm) = 27 (m)

Diện tích hình chữ nhật là : 18 x 27 = 486 (m)

k mk nha bạn

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thu Thủy CTV 39 phút trước (21:19)
Báo cáo sai phạm

Ngày thứ hai bán được : 

7,5 + 1,25 = 8,75 tấn

Trung bình cộng của 3 ngày là : 

( 7,5 + 8,75 + 1,75 ) : 2 = 9 ( tấn )

Ngày thứ 3 cửa hàng bán được số xăng là : 
9 + 1,75 = 10,75 tấn 

Đọc tiếp...
ngọc tan 37 phút trước (21:21)
Báo cáo sai phạm

\(\left(1+x\right)\times x:2=595\)

\(\left(1+x\right)\times x=595\times2\)

\(\left(1+x\right)\times x=1190\)

\(\left(x+1\right)\times x=1190\)có nghĩa là 2 số tự nhiên liên tiếp nhân với nhau bằng 1990

2 số tự nhiên đó là \(34\times35\)

vậy x= 34

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 42 phút trước (21:16)
Báo cáo sai phạm

(x+1).[(x-1):1+1]:2 = 595

(x+1).x:2 = 595

(x+1).x = 595 . 2 = 1190 = 34 . 35

=> x = 34

k mk nha

Đọc tiếp...
Doann Nguyen 3 phút trước (21:54)
Báo cáo sai phạm

Bài 1

2,12m=0,00212km

367hm=36,7 km

12567dm=1,2567km

3675tạ=367500kg

0,75g=0,00075kg

1tấn 3kg=1003kg

42dag=0,42kg

Bài 2:

26dm2=0,26 m2

162cm2=0,0162m2

1367km2=1367000000m2

0,78ha=7800m2

Bài 3:

a,

7,2m2+0,35dm2+4ha

=720dm2+0,35dm2+4000.000dm2

=4000720,4 dm2

b,

75g+5kg+0,6hg

=75g+5000g+60g

=5135g

Bài 4:

a,

3,75.1/2+3,75.0,5

=3,75.(1/2+0,5)

=3,75.1

=3,75

b,

1,25.2,75.8

=1,25.22

=27,5

c,

0,752.1/10+0,752.10/100

=0,752.0,1+0,752.01

=0,0752.2

=0,1504

Đọc tiếp...
dũng mạnh 26 phút trước (21:31)
Báo cáo sai phạm

2,12 m = 0.000212 km

367 hm = 36,7 km

12567dm = 1,2567 km

b)

3675 ta = 36,75 kg                               0,75 g = 0,00075 kg                             1 tan 3 kg = 1003 kg                       42 dag = 0,42kg

c)

26 dm2 = 0,26 m2                                 162 cm=0,0162 m2                             1367km= 1367000000m2                          0,78ha = 7800m2

bài 3

a) 7,2 m2 + 0,35 dm+ 4ha = 40007.2035 m2

b) 75g + 5kg + 0,6hg = 5135 g

bài 4

a) 3,75 * 1/2 + 3,75 * 0,5

= 3,75 * 0,5 +3,75 * 0,5

=3,75 * (0,5 + 0,5)

=3,75 * 1

=3,75

b) 1,25 * 2,756 * 8

= 10 * 2,756

=27,56

c) 0,752 * 1/10 + 0,752 * 10/100

= 0,752 * 0,1 + 0,752 * 0,1

= 0,752 * ( 0,1 + 0,1 )

= 0,752 * 0,2 = 0,1504

mik nha

Đọc tiếp...
Phạm Thu Phương 34 phút trước (21:24)
Báo cáo sai phạm

2,12m= 2012 km 

367hm = 3,67 km 

12567dm = 1,2567 km 

3675 tạ = 36,75 kg 

0,75 g = 0,00075

1 tấn 3 kg = 1003 kg

 42 dag = 0,42 kg 

26 dm2 = 0,26 m2

162 cm2 = 0,0162 m2   

1367 km2 = 1,367000 m2

 0,78 ha = 

mk chỉ giúp đc bấy nhiu thôi ! xin lỗi nhé . nếu lm đc . ib mk trả lời cho . tk mk nhé

Đọc tiếp...
dũng mạnh 50 phút trước (21:07)
Báo cáo sai phạm

chiều rộng khu vườn là : 3000 : 2 = 1500

diện tích khu vườn là : 3000 * 1500 = 4500000(m2)

đổi 4500000 m= 450 héc ta

Đọc tiếp...
hieu 55 phút trước (21:02)
Báo cáo sai phạm
Hoàng Thảo 1 giờ trước (20:57)
Báo cáo sai phạm

\(2-\left(10,53:4,5-2,33\right).81,9\)

\(=2-\left(2,34-2,33\right).81,9\)

\(=2-0,01.81,9\)

\(=2-0,819\)

\(=1,181\)

học tốt đào phương trang

Đọc tiếp...
Cô nàng Thiên Yết 1 giờ trước (20:57)
Báo cáo sai phạm

2 - ( 10,53 : 4,5 - 2,33 ) x 81,9

= 2 - ( 2,34 - 2,33 ) x 81,9

= 2 - 0,01 x 81,9

= 2 - 0,819

= 1,181

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 1 giờ trước (20:54)
Báo cáo sai phạm

 = 2- (2,34-2,33) x 81,9 = 2- 0,01 x 81,9 = 2 - 0,819 = 1,181

k mk nha

Đọc tiếp...
Vũ Nguyễn Minh Khiêm 1 giờ trước (20:56)
Báo cáo sai phạm

Đáp án đúng là : a

a = 4,5

Tk tớ nha

Đọc tiếp...
nhok bướng bỉnh 1 giờ trước (20:53)
Báo cáo sai phạm

Thương của hai số là 18 và số dư là 0,2 . Biết rằng,  tổng của số bị chia , số chia , thương và số dư là 103,9 . Vậy số chia đó là : a : 4,5 

^^

Đọc tiếp...
Phương Thảo 1 giờ trước (20:50)
Báo cáo sai phạm

Đáp án đúng là A nha

Đọc tiếp...
ghet thi yeu thoi 1 giờ trước (20:50)
Báo cáo sai phạm

chac cac ban ko biet dat tinh 

Đọc tiếp...
Vũ Nguyễn Minh Khiêm 1 giờ trước (20:48)
Báo cáo sai phạm

Kết quả là :

\(902,9\div34=26,55588235294118\)

\(17,64\div65=0,2713846153846154\)

\(43,07\div37=1,164054054054054\)

D/s : .....

Đọc tiếp...
ghet thi yeu thoi 1 giờ trước (20:43)
Báo cáo sai phạm

ban nham roi .minh noi dat tinh

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: