Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Thị Huệ 46 phút trước (20:52)
Báo cáo sai phạm

đáp án là b=4 , a=8

Đọc tiếp...
Yến Nhi Nguyễn 59 phút trước (20:39)
Báo cáo sai phạm

1,01 x ab = 8b,a4

=1 x ab+0,01 x ab = 8b,a4

= ab+0,ab=8b,a4

=ab,ab=8b,a4

Vậy a=8 và b=4

Đọc tiếp...
nguyen ngoc dang 1 giờ trước (20:31)
Báo cáo sai phạm

đù

chịu

Đọc tiếp...
minh trần lê 24 phút trước (21:15)
Báo cáo sai phạm

1 ta thấy : 

a 623,5 > b 616,3

a 148,9 > b 127,9

217,3 > 208,5

506,7 <  b 543 ,7

 Vì số hạng của a hơn số hạng của b nhiều lần nên

Tổng của a > Tổng của b

2 

ta có

4*6,54 + 8*,08 = *21,62

4*6,54 + 85,08 = *21,62

446,54 + 85,08 = *21,62

446,54 + 85,08 = 521,62

Đọc tiếp...
kudo shinichi 1 giờ trước (20:07)
Báo cáo sai phạm

(41,65+8,35+8,25+21,75)x(10,55+9,45)

=(50+50)x20

=100x20

=2000

Đọc tiếp...
hai dragneel 1 giờ trước (20:03)
Báo cáo sai phạm

bằng 2700

Đọc tiếp...
Nguyễn hải anh 1 giờ trước (20:38)
Báo cáo sai phạm

41,65 + 8,35 + 8,25 + 9,45 x 21,75 + 10,55

= (41,65 + 8,35 + 8,25 + 21,75 ) x ( 9,45 + 10,55 )

= ( 50 + 30 ) x 20

= 80 x 20 

= 1600

Đọc tiếp...
đinh thanh trà 1 giờ trước (20:06)
Báo cáo sai phạm

y: 19,87 = 58,21

y            = 58,21\(\times\)19,87

y            = 1.156,6327

         tích cho nhoa

Đọc tiếp...
Kaito Kid 1 giờ trước (19:52)
Báo cáo sai phạm

y:15-34,87=52,21+6

y:15-34,87=58,21

y:15=58,21+34,87

y:15=93,08

y=93,08x15

y=1396,2

Đọc tiếp...
Hoa Quang Binh 1 giờ trước (19:50)
Báo cáo sai phạm

y : 15 - 34,87 = 52,21 + 6

                   y : 15 - 34,87 = 58,21

                   y : 15             = 58,21 + 34,87

                   y : 15            = 83,08

                          y            = 83,08 x 15

                          y            = 1246,2

Đọc tiếp...
Yến Nhi Nguyễn 1 giờ trước (19:51)
Báo cáo sai phạm

Vì 1/7chiều dài=1/4 chiều rộng nên chiều dài 7 phần thì chiều rộng 4 phần như thế 1/4:1/7=7/4 

Nửa chu vi hình chữ nhật: 330:2=165(m)

Chiều dài : 165:(7+4)x7=105(m)

Chiều rộng: 165-105=60(m)

Diện tích hình chữ nhật là: 105x60=6300m2

Đọc tiếp...
Hoa Quang Binh 1 giờ trước (19:46)
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi sân trường là :

   330 : 2 = 165 ( phần )

Tổng số phần bằng nhau là :

   7 +4 = 11 ( phần )

Chiều dài sân trường là :

  165 : 11 x 7 = 105 ( m )

Chiều rộng sân trường là :

 165 - 105 = 60 ( m )

Diện tích sân trường là :

 105 x 60 = 6300 \(\left(m^2\right)\)

         Đ/S : 6300 \(m^2\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Gia Linh 2 giờ trước (19:38)
Báo cáo sai phạm

Số tiền còn lại của Bình là: 1 - 3/4 =1/4 ( số tiền của Bình)

Số tiền còn lại của An là: 1 - 2/3= 1/3 (số tiền của An)

ta có 1/3 số tiền của An = 1/4 số tiền của Bình nên An là 3 phần, Bình là 4 phần

Ta có sơ đồ:  (tự vẽ nha)

Giá trị một phần là: 56000 : (3+4) = 8000 (đồng)

Số tiền ban đầu của Bình là: 8000 x 4 = 32000 ( đồng)

Số tiền ban đầu của An là: 8000 x 3 = 24000 (đồng)

                                       

Đọc tiếp...
phankhanhha 2 giờ trước (19:37)
Báo cáo sai phạm

số tiền của Bình là:1-3/4=1/4(số tiền)

số tiền của An là:1-2/3=1/3(số tiền)

đến đây bạn tự vẽ sơ đồ nha:

tổng số phần bằng nhau là:

3+4=7(phần)

giá trị của một phần là:56000:7=8000(đồng)

số tiền của An là:

8000x3=24000(đồng)

số tiền của Bình là:

56000-24000=32000(đồng)

Đọc tiếp...
Hoa Quang Binh 2 giờ trước (19:33)
Báo cáo sai phạm

3 x 1 = 3

3 x 2 = 6

3 x 3 = 9

3 x 4 = 12

3 x 5 = 10

3 x 6 = 18

3 x 7 = 21

3 x 8 = 24

3 x 9 = 127

3 x 10 = 30

Đọc tiếp...
Hiếu Nguyễn Quang 2 giờ trước (19:31)
Báo cáo sai phạm

3 x 1 =3

3 x 2 =6

3 x 3 =9

3 x 4 =12

3 x 5 =15

3 x 6 =18

3 x 7 =21

3 x 8 =24

3 x 9 =27

3 x 10 =30

Đọc tiếp...
phankhanhha 1 giờ trước (19:43)
Báo cáo sai phạm

3x1=3             3x6=18

3x2=6             3x7=21

3x3=9              3x8=24

3x4=12            3x9=27

3x5=15             3x10=30

Đọc tiếp...
Phan Tiến Đạt 1 giờ trước (19:41)
Báo cáo sai phạm

Ta có

abc x 1,001 = (abc x 1) + (abc x 0,001)

                    = abc + 0,abc

                    = abc,abc 

abc x 1,001 = 1b5,a2c  

Nên 1b5,a2c = abc,abc 

Nên a = 1 ;b = 2 ;c = 5

Vậy số tự nhiên abc = 125

Chúc hok tốt!

Đọc tiếp...
nguyễn viết huy 2 giờ trước (19:21)
Báo cáo sai phạm

Ta có abc x 1,001 = (abc x 1) + (abc x 0,001) 
= abc + 0,abc 
= abc,abc 
Mà abc,abc = 1b5,a2c 
=> a=1, b=2, c=5 
Vậy số tự nhiên abc là 125. 
Thân!

Đọc tiếp...
Todo Yurika 1 giờ trước (19:55)
Báo cáo sai phạm

3. 4,2 m so với 7 m giảm số lần là: 7 : 4,2 = \(\frac{5}{3}\)  (lần)

mua 4,2 m phải trả số tiền là: 455 000 : \(\frac{5}{3}\) = 273 000 (đồng)

mua 4,2 m vải trả ít hơn số tiền là: 455 000 - 273 000 = 182 000 (đồng)

              đáp số: 182 000 đồng

Đọc tiếp...
Todo Yurika 2 giờ trước (19:32)
Báo cáo sai phạm

1. a, x = 2, 1, 0.                       b, x = 3

2. diện tích mảnh đất hình vuông là: 9,6 x 9,6 = 92,16 (m2)

   diện tích mảnh đất hình chữ nhật là: 15 x 9,6 = 144 (m2)

   diện tích 2 mảnh đất là: 92,16 + 144 = 236,16 (m2)

                       đáp số: 236,16 m2

Đọc tiếp...
Todo Yurika 1 giờ trước (19:43)
Báo cáo sai phạm

1. a, x = 2                            b, x = 3

2. diện tích mảnh đất HV là: 9,6 x 9,6 = 92,16 (m2)

diện tích mảnh đất HCN là: 15 x 9,5 = 144 (m2)

diện tích 2 mảnh đất là: 92,16 + 144 = 236,16 (m2)

             đáp số: 236,16 m2

Đọc tiếp...

Phần 1 Điền chữ thích hợp vào chỗ chấm

Bài 1  a,Số thập phân nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau ở ca phần nguyên và phần thập phân viết được từ năm chữ số 0,1,2,3,4 là...........

b,Số thập phân lớn nhất có 4 chữ số khác nhau ở cả hai phần nguyên và phần thập phân viết được từ năm chữ số 0,1,2,3,4 là.............

Bài 2 a, Số thập phân nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau trong đó hai chữ số ở phần thập phân và hai chữ số ở phần nguyên viết được từ bốn chữ số 0,2,4,6 là.......................

b,Số thập phân lớn nhất nhất có 4 chư số khác nhau trong đó hai chữ số ở phần thập phân và hai chữ số ở phần nguyên viết được từ bốn chữ số 0,2,4,6 là..................................

Bài 3 a, Số thập phân nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau trong đó hai chữ số ở phần thập thập phân và ba chữ số ở phần nguyên viết được từ 4 chữ số 0,2,4,6,8 là........................

b,Số thập phân lớn nhất có 5 chữ số khác nhau trong đó hai chữ số ở phân thập phân và ba chữ số ở phần nguyên viết được từ bốn chữ số 0,2,4,6,8 là.........................

Bài 4 Một đơn vị bộ đội chuẩn bị gạo cho 120 người ăn trong 20 ngày sau khi ăn được 5 ngày đơn vị có 30 người chuyển đến hỏi đơn vị đó ăn hết số gạo đã chuẩn bị trong bao nhiêu ngày [ biết mức ăn của mỗi người như nhau ]

Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
phongth04a ha 3 giờ trước (17:50)
Báo cáo sai phạm

k cho mình đi thay bằng lời cảm ơn!!!@@@ nha

Đọc tiếp...
Đỗ Tuyết Mai 3 giờ trước (17:43)
Báo cáo sai phạm

cảm ơn hai bạn nhé !

Đọc tiếp...
phongth04a ha 4 giờ trước (17:27)
Báo cáo sai phạm

Dấu '.' là dấu nhân nha!!!

\(0,8.96+1,6.2=\frac{4}{5}.96+\frac{8}{5}.2=\frac{4}{5}.4.24+\frac{16}{5}\)

\(=\frac{16}{5}.24+\frac{16}{5}=\frac{16}{5}.\left(24+1\right)=\frac{16}{5}.25=16.5=80\)

Chúc bạn Hk ttốt!!!@@

Đọc tiếp...
Love Yourself 3 giờ trước (17:56)
Báo cáo sai phạm

Đổi : 40% = 2/5

Nếu lấy 2/5 số vở của Toán chia đều cho Tuổi và Thơ thì đều đc thêm :

2/5 : 2 = 1/5 ( quyển )

Số vở còn lại sau khi Toán đã cho Tuổi và Thơ là :

1 - 2/5 = 3/5 ( quyển )

Lúc đầu Tuổi và Thơ có số quyển vở là là :

3/5 - 1/5 = 2/5 ( quyển )

Số vở của Tuổi và Thơ lúc đầu là :

2/5 x 2 = 4/5 ( quyển )

Theo đề bài ta có : Nếu bớt đi 5 quyển thì số vở của Toán bằng tổng số vở của Tuổi và Thơ 

=> 5 quyển tương ứng với :

1 - 4/5 = 1/5 ( quyển )

Số quyển vở của Toán là :

5 x 1/5 = 25 ( quyển )

Số quyển vở của Tuổi và Thơ là :

25 x 2/5 = 10 ( quyển )

Đáp số : Toán : 25 quyển vở

               Tuổi và Thơ : 10 quyển vở 

# Love yourself #

Đọc tiếp...
phongth04a ha 4 giờ trước (16:58)
Báo cáo sai phạm

\(18,92+4,67-14,67=18,92+\left(4,67-14,67\right)\)

\(=18,92+\left(-10\right)=18,92-10=8,92\)

Chúc bạn Hk tốt!!!!

Đọc tiếp...
Cheri 4 giờ trước (16:59)
Báo cáo sai phạm

18,92+4,67-14,67=8,92

Đọc tiếp...
HISINOMA KINIMADO 4 giờ trước (16:56)
Báo cáo sai phạm

18,92+4,67-14,67

= 18,92-14,67+4,67

= 18,92-(14,67-4,67)

= 18,92-10=8,92

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: