Giúp tôi giải toán và làm văn


Vũ Thùy Linh 3 giờ trước (07:21)
Báo cáo sai phạm

ngày xưa mình cũng hay bị nhầm bài toán này lắm

làm lung tung hết giống như bạn ý nhưng bây giờ nhận biết đượcrồi

Đọc tiếp...
việt hoàng 12 giờ trước (22:11)
Báo cáo sai phạm

Số suất ăn chuẩn bị cho 400 người ăn trong 6 ngày là : 

                     400 x 6 = 2 400 (suất)

Số gạo đó đử ăn trong số ngày là :

                     2 400 : 600 = 4 (ngày )

                           Đáp số : 4 ngày 

Đọc tiếp...
Oline Math 12 giờ trước (22:11)
Báo cáo sai phạm

4

~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~
^_^

Đọc tiếp...
tranthihienle 12 giờ trước (22:09)
Báo cáo sai phạm

4 ngày nhé

Đọc tiếp...
Trần Thị Hà Giang 12 giờ trước (22:13)
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(17^{14}>16^{14}=\left(2^4\right)^{14}\)\(=2^{64}>2^{55}=\left(2^5\right)^{11}=31^{11}\)

\(\Rightarrow\)\(17^{14}>31^{11}\)

Đọc tiếp...
son goku 12 giờ trước (22:23)
Báo cáo sai phạm

đề bài là gì vậy bạn ???

Đọc tiếp...
Oline Math 12 giờ trước (22:10)
Báo cáo sai phạm

đề???

~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~

^_^

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thu Hảo 12 giờ trước (21:49)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2}{1}\cdot3\cdot\frac{2}{3}\cdot5\cdot\frac{2}{5}\cdot7\cdot\frac{2}{7}\cdot9\cdot\frac{2}{9}\cdot11\)

\(=2\cdot\left(3\cdot\frac{2}{3}\right)\cdot\left(5\cdot\frac{2}{5}\right)\cdot\left(7\cdot\frac{2}{7}\right)\cdot\left(9\cdot\frac{2}{9}\right)\cdot11\)

\(=2\cdot2\cdot2\cdot2\cdot2\cdot11\)

\(=352\)

Đọc tiếp...
Kagamine Len 12 giờ trước (21:50)
Báo cáo sai phạm

Đi ngược về xuôi.

Sáng nắng chiều mưa.

Kẻ có tình rình người vô ý.

Đất thấp trời cao.

Nói trước quên sau.

Đọc tiếp...
Phạm Thị Kim Ngân 12 giờ trước (22:00)
Báo cáo sai phạm

... sớm ... muộn 

...nawsg ...mưa

...đứg ... ngồi

... thấp ... cao

... trước ... sau

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Sơn 12 giờ trước (21:47)
Báo cáo sai phạm

Đi hỏi già về nhà hỏi trẻ

Sáng nắng chiều mưa

Kẻ có tình rình người vô ý ( hoặc kẻ kia tám lạng người này nửa cân)

Gần đất xa trời ( hoặc trời che đất chở)

Nói trước quên sau

nhớ k  cho mình nhé bn

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Sơn 13 giờ trước (21:11)
Báo cáo sai phạm

10000 m2= 10 công

Đọc tiếp...
Trần Huy 13 giờ trước (21:10)
Báo cáo sai phạm

công là gì

Đọc tiếp...
Diêm Công Lĩnh 13 giờ trước (21:04)
Báo cáo sai phạm

\(3^{11}=177147\)

\(17^{14}=..............\)

\(\Rightarrow17^{14}>3^{11}\)

\(##\)

Đọc tiếp...
phamthiminhtrang 13 giờ trước (21:04)
Báo cáo sai phạm

311 và 1714 

Ta có :

Số nguyên : 3 < 17

Số mũ : 11 < 14

=> 311 < 1714

Đọc tiếp...
minh duc hoàng 13 giờ trước (21:00)
Báo cáo sai phạm

31 mũ 11 và 17 mũ 14

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Sơn 13 giờ trước (21:16)
Báo cáo sai phạm

Tổng của số trừ và hiệu là :

490 : 2 = 245

Số trừ là:

(245 - 129) :2 = 58

Số bị trừ :

490 - 245 = 245

ĐS : SBT : 245

        ST : 58

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Sơn 13 giờ trước (21:28)
Báo cáo sai phạm

HỌC tốt nhé bạn

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh 13 giờ trước (21:23)
Báo cáo sai phạm

Còn lại số cam và số quýt sau khi bán là :

                 210 - 60 = 150 ( quả )

a) Lúc đầu trong rổ có số cam là :

                  150 : ( 2 + 3 ) x 3 = 90 ( quả )

    Lúc đầu trong rổ có số quýt là :

                   210 - 90 = 120 ( quả )

b) Lúc đầu số cam bằng số quýt là :

                    120 : 90 = 4/3

                                Đ/S: ...

                    

Đọc tiếp...
luong ngoc linh 13 giờ trước (21:00)
Báo cáo sai phạm

admin ơi mọi người ơi giúp mình đi mình tk đi mà

Đọc tiếp...
Hà Đức Anh 13 giờ trước (21:02)
Báo cáo sai phạm

                                                                 \(\text{Bài giải}\)

                           \(\text{Theo bài ra ta có sơ đồ : }\)

                                                 \(\text{| }\frac{1}{4}\text{ quyển và 15 trang |}\)

\(\text{Số trang còn lại sau ngày đầu : |__________|___|_______|__________|__________|}\)

                                                                              \(\text{|}\frac{5}{9}\text{ số trang còn lại và 20 trang |}\)

\(\text{Số trang còn lại sau ngày thứ hai : }\)                         \(\text{|___|___|___|___|___|_|__|___|___|___|}\)

                                                                                                  \(\text{| }\frac{3}{4}\text{ số trang còn lại và 20 trang cuối |}\)

\(\text{Số trang còn lại sau ngày thứ ba :}\)                                                                       \(\text{|___|___|___|___|}\)

\(\text{Vậy sau ngày đầu đánh thì còn lại }1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}\text{ quyển sách ( nếu không đánh 15 quyển )}\)

                                 \(\text{Số trang còn lại sau ngày thứ hai là :}\)

                                           \(20\text{ : }\left(4-3\right)\text{ x }4=80\text{ ( trang ) }\)

                                  \(\frac{5}{9}\text{ số trang còn lại sau ngày thứ nhất là :}\)

                                            \(80+20=100\text{ ( trang ) }\)

                                    \(\text{Số trang còn lại sau ngày đầu là :}\)

                                             \(100\text{ : }5\text{ x }9=180\text{ ( trang ) }\)

                                     \(\frac{3}{4}\text{ số trang quyển sách là :}\)

                                              \(180+15=195\text{ ( trang ) }\)

                                      \(\text{Số trang của quyển sách là :}\)

                                               \(195\text{ : }3\text{ x }4=260\text{ ( trang ) }\)

                                                   \(\text{Đáp số : }260\text{ trang . }\)

Đọc tiếp...
Hà Đức Anh 13 giờ trước (20:50)
Báo cáo sai phạm

                                                                              Bài giải

                                               Đổi : 75% = 3/4

                              Theo bài ra ta có sơ đồ : 

                                                                            | 1/4 quyển và 15 trang |   

Số trang còn lại sau ngày đầu : |__________|___|_______|__________|__________|

                                                                                                               | 5/9 số trang còn lại và 20 trang |

Số trang còn lại sau ngày thứ hai :                       |___|___|___|___|___|_|__|___|___|___|

                                                                                                                                                                       | 3/4 số trang còn lại và 20 trang cuối |

Số trang còn lại sau ngày thứ ba :                                                              |___|___|___|___|

                                         

                   Vậy sau ngày đầu đánh thì còn lại 1 - 1/4 = 3/4 quyển sách ( nếu không đánh 15 quyển )

                                           Số trang còn lại sau ngày thứ hai là :

                                                                20 : ( 4 - 3 ) x 4 = 80 ( trang )

                                           5/9 số trang còn lại sau ngày thứ nhất là :

                                                                80 + 20 = 100 ( trang )

                                           Số trang còn lại sau ngày đầu là :

                                                                100 : 5 x 9 = 180 ( trang )

                                           3/4 số trang quyển sách là :

                                                                180 + 15 = 195 ( trang )

                                           Số trang của quyển sách là :

                                                                 195 : 3 x 4 = 260 ( trang )

                                                        Đáp số : 260 trang.       

Đọc tiếp...
Đỗ Tùng Chi 13 giờ trước (20:53)
Báo cáo sai phạm

1) Một chuyến xe tải chở được số bao xi măng là:

320:4=80(bao)

Số chuyến để chở hết 480 bao xi măng là:

480:80=6(chuyến)

2)Một ngày người đó làm được số tiền là:

225.000:5=45.000(đồng)

Người đó lảm trong 7 ngày với mức công ấy thì được số tiền là;

45.000x7=315.000(đồng )

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh 13 giờ trước (20:51)
Báo cáo sai phạm

1. 1 chuyến xe đó chở được : 320 : 4 = 80 bao xi măng

Xe đó chở hết 480 bao xi măng trong : 480 : 80 = 6 chuyến

2. 1 ngày người đó làm được : 225 000 : 5 = 45 000đ

Trong 7 ngày người đó làm được : 45 000 x 7 = 315 000đ

Đọc tiếp...
Đỗ Tùng Chi 13 giờ trước (20:59)
Báo cáo sai phạm

Ta có:

  S=1.2+2.3+3.4+4.5+...+49.50

3S=1.2.3+2.3.3+3.4.3+4.5.3+...+49.50.3

3S=1.2.3+2.3.(4-1)+3.4.(5-2)+...+49.50.(51-48)

3S=1..2.3+2.3.4-1.2.3+3.4.5-2.3.4+...+49.50.51-48.49.50

3S=49.50.51

S=49.50.51:3

S=41650

Đọc tiếp...
thi phuong vu 13 giờ trước (20:57)
Báo cáo sai phạm

\(Dear,Ph\text{ạm}Nguy\text{ễn}H\text{à}Vi \)z=312579 21yiauy9-6 m4n 8bv38 vfffffffffffffffffduvfeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesjk8bxhcngtrfhftoxd9 rn r r r r r xcvnoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim89;pllllhj54rtxc rdt76nb5cvrt88888f9 r5fc7y p88;g bạn giỏi quá

Đọc tiếp...
thi phuong vu 13 giờ trước (20:55)
Báo cáo sai phạm

chia=/ or chia= :

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: