Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi có 92m nếu tang chieu rong them 5m va giam chieu dài cung them 5m thi manh vuon tro thanh hinh vuong .tinh dien tich ban dau cua manh vuon ?

o l m . v n

Được cập nhật 14 tháng 8 2019 lúc 15:00

Nửa chu vi mảnh vườn là:

92 : 2 = 46 (m)

Chiều dài hơn chiều rộng là:

5 + 5 = 10 (m)

Chiều rộng mảnh vườn là:

(46 - 10) / 2 = 18 (m)

Chiều dài mảnh vườn là:

46 - 18 = 28 (m)

Diện tích mảnh vườn ban đầu là:

18 * 28 = 504 (m2)

Đáp số: 504 m2

Đọc tiếp...

                                      giai

nua chu vi hcn la :

92:2 =46{m}

chieu dai hon chieu rong la :

5+5=10{m}

chieu rong la:

{46-10} :2 =18{m}

chieu dai la :

18+ 10 = 28{m}

dien tich cua thua ruong la:

18*28 = 504 {m vuong}

daap so : 504 m vuong 

ban oi tick cho mih nha xin do xin do

ban ket ban ca mih di ko mih het luot ket ban rui di xin ban do xin ban do

 

Đọc tiếp...

\(x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}\)504 m vuông nha bạn 

Đọc tiếp...

                                               Giải

Nửa chu vi mảnh vườn là :

92 : 2 = 46 (m)

Chiều dài hơn chiều rộng số mét là :

5 + 5 = 10 (m)

Chiều rộng mảnh vườn là :

(46 - 10) : 2 = 18 (m)

Chiều dài mảnh vườn là :

46 - 18 =28 (m)

Diện tích mảnh đất ban đầu là :

18 x 28 = 504 (m2)

Đáp số : 504m2

~Học tốt~

Đọc tiếp...

Bai giai :

Nua chu vi manh vuon la :

92 : 2 = 46 ( m )

Chieu dai hon chieu rong la :

( 46 - 10 ) : 2 = 18 ( m )

Chieu dai manh vuon la :

46 - 18 = 28 ( m )

Dien h manh vuon ban dau la :

18 x 28 = 504 ( m2 )

D/S:..

Đọc tiếp...

#) Giải

Nửa chu vi mảnh vườn là :

92 : 2 = 46 ( m )

Chiều dài hơn chiều rộng số mét là :

5 + 5 = 10 ( m )

Chiều rộng mảnh vườn là :

( 46 - 10 ) : 2 = 18 ( m )

Chiều dài mảnh vườn là :

46 - 18 =28 ( m )

Diện tích mảnh đất ban đầu là :

18 x 28 = 504 ( m)

          Đáp số : 504 m2

                ~Học tốt~

Đọc tiếp...

Nửa chu vi là :

92 : 2 = 46 ( m )

Nếu tăng chiều dài lên 5 m và rộng lên 5 m thì nửa chu vi là :

46 + ( 5+5 ) = 56 ( m )

Chiều rộng lúc đầu là :

( 56 : 2 ) - 5 = 23 ( m )

Chiều dài lúc đầu là :

56 - 23 = 33 ( m )

Diện tích hình chữ nhật là :

23 x 33 = 759 ( m2 )

            Đáp số : 759 m2

Đọc tiếp...

                               Giải

     Nửa chu vi hình chữ nhật là :

             92 : 2 = 46 ( m )

 Nếu tăng chiều rộng thêm 5 m và giảm chiều dài đi 5m thì mảnh đất trở thành hình vuông nên chiều dài hơn chiều rộng là : 

       5 + 5 = 10 ( m )

 Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật là :

      46 + 10 : 2 = 28 ( m )

 Chiều rộng  mảnh vườn hình chữ nhật là :

      28 - 10 = 18 ( m )

 Diện tích  mảnh vườn hình chữ nhật là :

     28 x 18 = 504 ( m2 )

              Đáp số : 504 m2

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

tong chieu dai va chieu rong la 258:2 = 129 [m] dai hon rong la 14 + 7 = 21 chieu dai la [129 + 21] : 2 =75 [m] ,chieu rong la 129 - 75 = 54 [m]

dien tich la 75 x 54 =4050 [ m2]

 

 

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: