Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

3 tháng 6 lúc 12:58

B. Both

3 tháng 6 lúc 14:49

Ta thấy trong câu có " and " nên dễ dàng loại được đáp án C. " neither " vì " neither"  sẽ đi với " nor " mang ý phủ định

Dễ dàng loại tiếp đáp án A và đáp án D vì đây là hai từ độc lập không có giới từ đi theo

=> Đáp án đúng là B. "both " sẽ đi với " and " mang nghĩa là cả Mai và Lan đều thích nghe nhạc .

 

22 tháng 3 2022 lúc 16:53

B

22 tháng 3 2022 lúc 16:53

b

30 tháng 3 2018 lúc 18:54

1. Does she like cowboy movie?

 Is she interested in cowboy movie.?

2. Do you enjoy listening to music?

 Are you interested in listening to music?

3. I don’t like play volleyball.

 I hate playing volleyball

4. He interested in playing videos games.

 He likes playing video games

5. I enjoy listening to music .

 I am interested in listening to music

30 tháng 3 2018 lúc 18:57

1. Does she like cowboy movie?

 Is she interested in cowboy movie.?

2. Do you enjoy listening to music?

 Are you interested in listening to music?

3. I don’t like play volleyball.

 I hate playing volleyball

4. He interested in playing videos games.

 He likes playing video games

5. I enjoy listening to music .

 I am interested in listening to music

10 tháng 6 2016 lúc 21:53

Tôi nghĩ nghe nhạc là sở thích của tôi. Tôi thích nghe tất cả các loại âm nhạc khi tôi làm việc nhà của tôi, khi tôi không có bất cứ điều gì để làm, hoặc ngay cả khi tôi có bữa ăn. Tôi yêu tất cả các loại âm nhạc; country, pop, rock and roll, và các loại khác của âm nhạc. Tôi quan tâm đến nghe họ bởi vì tất cả những bài hát mang lại cho tôi trở lại những kỷ niệm đáng yêu của tôi. Và họ mang lại cho tôi năng lượng để làm sạch Linh hồn của tôi. Hầu hết thời gian, tôi thích nghe nhạc để thư giãn cơ thể của tôi. Âm nhạc có thể làm tất cả mọi thứ funier. Lắng nghe một số bài hát mới là tuyệt vời. Bạn có thể nhìn thấy cuộc sống đẹp hơn.

10 tháng 6 2016 lúc 21:54

Sở thích của tôi đó là nghe nhạc. Tôi có thể nghe nhạ cmọi lúc mọi nơi ngay cả khi tôi làm bài việc nhà của tôi, cả khi tôi không có bất cứ việc gì để làm, hoặc đôi khi ngay cả trong các bữa ăn. Tôi thích hầu hết tất cả các thể loại âm nhạc; pop, đồng quê, rock and roll, và tất cả các thể loại của âm nhạc. Tôi thích nghe nhạc bởi vì một số bài hát giúp tôi hồi tưởng lại những kỷ niệm. Ngoài ra, bởi vì nó truyền cho tôi thêm năng lượng để thanh lọc tâm hồn. Hầu hết thời gian, tôi nghe nhạc để thu giãn và giải tỏa u sầu. Âm nhạc làm tất cả mọi việc trở nên vui vẻ hơn. Khi lắng nghe các ca khúc mới là tuyệt vời, vì bạn có thể thấy cuộc sống này tươi đẹp hơn qua những ca từ!

4 tháng 7 2016 lúc 16:47

Do you enjoy listening to music?

Are you interested ..........at listening to music ..............................?

4 tháng 7 2016 lúc 16:49

14. Do you enjoy listening to music?

Are you interested in listening to music?

26 tháng 1 2017 lúc 15:03

1.I enjoy listening to music .->I am interested in listening to music.

2.My brother isn't interested in watching TV.->My brother doesn't like watching TV.

26 tháng 1 2017 lúc 18:30

1.I enjoy listening to music .->I am interested in listening to music.

2.My brother isn't interested in watching TV.->My brother doesn't like watching TV.

chúc bạn học tốt !!!!!!!!!!!!

1. Read the passage carefully, and answer the following questionsHello! My name is Sam. My hobbies are listening to music and watching tv. I am very fond of music. I often listen to my favourite songs from an old cassette recorder in my free time. At weekends, i usually go to music shops in the downtown areas to buy good CDs. Of the famous pop singers, I prefer Frank Sinatra, Elvis Presley, Madonna and Paul McCartney. I also spend an hour watching news and documentary programmes after dinner. I...
Đọc tiếp

1. Read the passage carefully, and answer the following questions

Hello! My name is Sam. My hobbies are listening to music and watching tv. I am very fond of music. I often listen to my favourite songs from an old cassette recorder in my free time. At weekends, i usually go to music shops in the downtown areas to buy good CDs. Of the famous pop singers, I prefer Frank Sinatra, Elvis Presley, Madonna and Paul McCartney. I also spend an hour watching news and documentary programmes after dinner. I particularly enjoy the programme "The World Here and There". It broadens my knowledge of nature abd human. I think that my hobbies are very useful because they widen my knowledge, relax my mind, and make me feel better about myself.

1. What are Sam's hobbies?

2. When does Sam often listen to her favoutite songs?

3. Where does Sam buy good CDs?

4. How long does Sam spend on watching news and documentary programmes after dinner?

5. Why does Sam think that her hobbies are very useful?

giúp em

1
16 tháng 8 lúc 18:46

1. Sam's hobbies are listening to music and watching TV.

2. She often listens to her favourite songs in her free time.

3. She buys good CDs at the music shops in the downtown areas.

4. An hour.

5. Because they widen her knowledge, relax her mind, and make her feel better about herself.

25 tháng 7 2016 lúc 15:37

1. Minh/ learns/ how/ play/to/ the

Minh learns how to play the ....

2. The/ newspaper/ magazine/ and/ rack/on/ are/ the/ middle/ in/ the

Magazines and newspaper are on the rack in the middle.

3. that/cheaper/ is/than/ dress/ one/this

This dress is cheaper than that one.

4. is/ interested/ learning/ he/ English/ in

He is interested in learning English.

5. take/ how long / it/ to/Hanoi/ does/ get/ to/ plane/ by?

How long does it take you to get to Hanoi by plane?

6. today/ ill/because/ Ba/staying/ is/ is/ home/he/at

Ba is staying at home today because he is ill.

7.activity/ recess/ chatting/of/is/popular/most/students/at/the

Chatting is the most popular activity of students at recess.

8. Hoa/interested/ is/in/ always/music

Hoa is always intersted in musics.

9. mables/ Son and Minh/ often/ recess/ play/ at do/?

Do Son and Minh often play marbles at recess?

10. Hung/interested/ is/ in/ always/ guitar/ the playing

Hung is interest in playing th guitar.

11.going/dinner/ tonight/ is/ have/ to/ where/ Lan?

Where is Lan going to have dinner tonight?

12. building/ tallest/ the/ is/ this/ city/ the/ in/ world.

This is the tallest building in the world.

13. milk/ want/ does/ much./your/ how/ mother?

How much milk does your mother want?

14. you/some/ would/ to/ drink/ things/ like?

Would you like to drink some things?

I. Read the passage below and write T (for TRUE) and F (for FALSE)     It‟s six o‟clock in the evening. Many people are at home. They are having dinner. They are watching TV. They are listening to music. But Mrs. Bich is going to work. She‟s a doctor and she works at night in the hospital. Today she‟s late. The hospital is not in her neighborhood so she usually goes by car. Mrs. Bich is in her car now. She‟s driving fast. She should slow down but she must be at work by six thirty. A...
Đọc tiếp

I. Read the passage below and write T (for TRUE) and F (for FALSE)

     It‟s six o‟clock in the evening. Many people are at home. They are having dinner. They are watching TV. They are listening to music. But Mrs. Bich is going to work. She‟s a doctor and she works at night in the hospital. Today she‟s late. The hospital is not in her neighborhood so she usually goes by car. Mrs. Bich is in her car now. She‟s driving fast. She should slow down but she must be at work by six thirty. A policeman stops her. “You are driving too fast!” he says. You are going to have an accident. It‟s six thirty. Mrs. Bich is not at the hospital. She‟s at the police station. Her car must stay there for fourteen days.

.................1. Many people are not working.

.................2. Mrs. Bich comes home every evening at six.

.................3. Mrs. Bich is a night doctor.

.................4. The hospital is near her house.

.................5. She goes to work by motorbike.

.................6. She is late for work.

.................7. She is a dangerous driver.

.................8. A policeman doesn‟t keep her car.

.................9. She arrives at the hospital at 6.30.

.................10. She isn‟t going to drive her car for two weeks.

 

2
2 tháng 9 2021 lúc 15:41

1 T

2 F

3 T

4 F

5 F

6 T

7 F

8 F

9 F

10 T

2 tháng 9 2021 lúc 16:05

1 T

2 F

3 T

4 F

5 F

6 T

7 F

8 F

9 F

10 T

  Chúc bạn học tốt

Dịch sang Tiếng Việt:At each period of age I have a different habit, and now I have the habit of listening to English music every day. This started since I was learning English at the age of 12, and my teacher encouraged us to listen to appropriate English songs to improve our listening skill and vocabulary. At first I just listened to them as homework, but gradually I fell in love with the melodies and lyrics of the songs. I listen to music in all of my spare time, and people easily find...
Đọc tiếp

Dịch sang Tiếng Việt:

At each period of age I have a different habit, and now I have the habit of listening to English music every day. This started since I was learning English at the age of 12, and my teacher encouraged us to listen to appropriate English songs to improve our listening skill and vocabulary. At first I just listened to them as homework, but gradually I fell in love with the melodies and lyrics of the songs. I listen to music in all of my spare time, and people easily find me wearing headphones everywhere. I listen to many different types of music, and my list of music now is up to a few hundred songs. In the morning I like to listen to Pop and Dance while preparing to go to school because they keep me awake and give me energy for the day. At noon I listen to the gentle country music to relax, and classical music is the first choice at bedtime so I can fall asleep easily. Some of my favorite singers are Adele, Selena Gomez, Justin Bieber, etc. They also help me read more in English about international music news. My sister is also learning another language, and I encourage her to develop a listening habit so that she can improve her listening skill and vocabulary. Music is such a useful tool for entertaining, and I will maintain this daily routine as a way to both learn relax.

3
24 tháng 11 2019 lúc 15:17

At each period of age I have a different habit, and now I have the habit of listening to English music every day. This started since I was learning English at the age of 12, and my teacher encouraged us to listen to appropriate English songs to improve our listening skill and vocabulary. At first I just listened to them as homework, but gradually I fell in love with the melodies and lyrics of the songs. I listen to music in all of my spare time, and people easily find me wearing headphones everywhere. I listen to many different types of music, and my list of music now is up to a few hundred songs. In the morning I to listen to Pop and Dance while preparing to go to school because they keep me awake and give me energy for the day. At noon I listen to the gentle country music to relax, and classical music is the first choice at bedtime so I can fall asleep easily. Some of my favorite singers are Adele, Selena Gomez, Justin Bieber, etc. They also help me read more in English about international music news. My sister is also learning another language, and I encourage her to develop a listening habit so that she can improve her listening skill and vocabulary. Music is such a useful tool for entertaining, and I will maintain this daily routine as a way to both learn relax.

dịch:

Ở mỗi độ tuổi tôi có một thói quen khác nhau, và bây giờ tôi có thói quen nghe nhạc tiếng Anh mỗi ngày. Điều này bắt đầu từ khi tôi học tiếng Anh từ năm 12 tuổi và giáo viên của tôi khuyến khích chúng tôi nghe các bài hát tiếng Anh phù hợp để cải thiện kỹ năng nghe và từ vựng. Lúc đầu tôi chỉ nghe họ làm bài tập về nhà, nhưng dần dần tôi đã yêu những giai điệu và lời của các bài hát. Tôi nghe nhạc trong tất cả thời gian rảnh rỗi và mọi người dễ dàng thấy tôi đeo tai nghe ở mọi nơi. Tôi nghe nhiều loại nhạc khác nhau và danh sách nhạc của tôi hiện lên tới vài trăm bài hát. Vào buổi sáng, tôi thích nghe nhạc Pop và Dance khi chuẩn bị đi học vì chúng giúp tôi tỉnh táo và cho tôi năng lượng cho cả ngày. Vào buổi trưa, tôi nghe nhạc đồng quê nhẹ nhàng để thư giãn, và nhạc cổ điển là lựa chọn đầu tiên khi đi ngủ để tôi có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Một số ca sĩ yêu thích của tôi là Adele, Selena Gomez, Justin Bieber, v.v ... Họ cũng giúp tôi đọc thêm bằng tiếng Anh về tin tức âm nhạc quốc tế. Chị tôi cũng đang học một ngôn ngữ khác, và tôi khuyến khích cô ấy phát triển thói quen nghe để cô ấy có thể cải thiện kỹ năng nghe và từ vựng. Âm nhạc là một công cụ hữu ích để giải trí và tôi sẽ duy trì thói quen hàng ngày này như một cách để vừa học thư giãn.

24 tháng 11 2019 lúc 15:19

Ở mỗi độ tuổi tôi có một thói quen khác nhau, và bây giờ tôi có thói quen nghe nhạc tiếng Anh mỗi ngày. Điều này bắt đầu từ khi tôi học tiếng Anh từ năm 12 tuổi và giáo viên của tôi khuyến khích chúng tôi nghe các bài hát tiếng Anh phù hợp để cải thiện kỹ năng nghe và từ vựng. Lúc đầu tôi chỉ nghe họ làm bài tập về nhà, nhưng đa dạng tôi đã yêu những giai điệu và lời của các bài hát. Tôi nghe nhạc trong tất cả thời gian rảnh rỗi và mọi người dễ dàng thấy tôi đeo tai nghe ở mọi nơi. Tôi nghe nhiều loại nhạc khác nhau và danh sách nhạc của tôi hiện lên tới vài trăm bài hát. Vào buổi sáng, tôi thích nghe nhạc Pop và Dance khi chuẩn bị đi học vì chúng giúp tôi tỉnh táo và cho tôi năng lượng cho cả ngày. Vào buổi trưa, tôi nghe nhạc đồng quê nhẹ nhàng để thư giãn, và nhạc cổ điển là lựa chọn đầu tiên khi đi ngủ để tôi có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Một số ca sĩ yêu thích của tôi là Adele, Selena Gomez, Justin Bieber, v.v ... Họ cũng giúp tôi đọc thêm bằng tiếng Anh về tin tức âm nhạc quốc tế. Chị tôi cũng đang học một ngôn ngữ khác, và tôi khuyến khích cô ấy phát triển thói quen nghe để cô ấy có thể cải thiện kỹ năng nghe và từ vựng. Âm nhạc là một công cụ hữu ích để giải trí và tôi sẽ duy trì thói quen hàng ngày này như một cách để vừa học thư giãn.