Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

200+900+1000

=1100+1000

=2100

Đọc tiếp...

200 + 900 + 1000

= 1100 + 1000

= 2100

Đọc tiếp...

200 + 900 + 1000

= 1100 + 1000

= 2100

Đọc tiếp...

200+900+1000

=200+1900

=2100

k mk nhe

Đọc tiếp...

200 + 900 + 1000 = 2100

Đọc tiếp...

\(200+900+1000\)

\(=1100+1000\)

\(=2100\)

k mk nha

thank you very much 

Đọc tiếp...

200 + 900 + 1000 = 2100

Tk mình, mình tk lại

Cảm ơn bạn nhiều

Thank you very much

Chúc bạn năm mới vui vẻ nha!

(   ^_^   )

Đọc tiếp...

200 + 900 + 1000 = 2100

Đọc tiếp...

200 + 900 +1000 = 2100

Đọc tiếp...

  200 + 900 + 1000

=1100 + 1000

= 2100

happy new year

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Phương pháp giải:

So sánh các số tròn trăm: Số nào có chữ số hàng trăm càng lớn thì số đó có giá trị càng lớn. 

Lời giải chi tiết:

400 < 600 500 < 700
600 > 400 700 > 500
500 < 800 400 = 400
1000 > 900 900 < 1000
300 < 500 600 > 500
200 = 200 500 > 200
Đọc tiếp...

200+900+900+800+1000=

Đọc tiếp...

Được cập nhật 23 tháng 1 2017 lúc 21:15

9

200+900+900+800+1000

=1100+900+800+1000

=2000+800+1000

=2800+1000

=3800

Đọc tiếp...

\(200+900+900+800+1000\)

\(=1100+1700+1000\)

\(=3800\)

k mk nha

thank you very much

Đọc tiếp...

200 + 900 + 900 + 800 + 1000= 3800

Đọc tiếp...

300 – 200 = 100

600 – 300 = 300

1000 – 600 = 400

500 – 300 = 200

900 – 500 = 400

200 – 200 = 0

800 – 500 = 300

400 – 100 = 300

1000 – 700 = 300

 

Đọc tiếp...

300-200=100  500-300=200 800-500=300 600-300=300 900-500=400 400-100=300 1000-600=400 200-200=0 1000-700=300

Đọc tiếp...

số thích hợp vào chỗ chấm

300−200=100; 600−300=300: 1000−600=400      

500−300=200; 900−500=400; 200−200=0

800−500=300; 400−100=300; 1000−700=300

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: