Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

a)51\85 lớn hơn

b)161\207 lớn hơn

c)29\73 lớn hơn

d)13\47 lớn hơn

ế)13\60 lớn hơn

f)40\59 lớn hơn

nhớ k cho mình nha

Đọc tiếp...

a, \(\frac{67}{77}=1-\frac{10}{77};\frac{73}{83}=1-\frac{10}{83}\)

Vì \(\frac{10}{77}>\frac{10}{83}\Rightarrow1-\frac{10}{77}< 1-\frac{10}{83}\)

Vậy \(\frac{67}{77}< \frac{73}{83}\)

Câu b tương tự nhé 

Đọc tiếp...

1-67/77=10/77

1-73/83=10/83

có 10/77 >10/83 nên 67/77 < 73/83

vậy 67/77 < 73/83

 b ,11/82 và 16/49

11/82 <11/49 <16/49

suy ra  11/82 <16/49

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: