Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Hãy tham gia nhóm Học sinh Hoc24OLM

dau tien ta di tim bo me va mot con la bao nhieu tien 800000 nhan 3 roi di tim bon nguoi bao nhieu tien 2400000:4 roi lay 800000-600000= 200000

Đọc tiếp...

Thu nhập mỗi tháng của gia đình đó là:

800 000 x 3 = 2 400 000 (đồng)

Nếu có thêm một con nữa thì bình quân thu nhập của mỗi người sẽ là:

2 400 000 : (3 + 1) = 600 000 ( đồng)

Bình quân thu nhập của mỗi người giảm đi:

800 000 - 600 000 = 200 000 (đồng)

Đáp số: 200 00 đồng

Đọc tiếp...

Thu nhập mỗi tháng của gia đình đó là:

800 000 x 3 = 2 400 000 (đồng)

Nếu có thêm một con nữa thì bình quân thu nhập của mỗi người sẽ là:

2 400 000 : (3 + 1) = 600 000 ( đồng)

Bình quân thu nhập của mỗi người giảm đi:

800 000 – 600 000 = 200 000 (đồng)

Đáp số: 200 00 đồng.

Đọc tiếp...

800 000 - 600 000 = 200 000 ( đồng)

đáp số : 200 000  đồng

Đọc tiếp...

Đáp số :200 000 đồng

Đọc tiếp...

Tổng thu nhập mỗi tháng của gia đình đó là:

        800 000 x 3 = 2 400 000 (đồng)

Nếu có thêm một con nữa thì bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người là:

        2 400 000 : (3+1) = 600 000 (đồng)

Nếu có thêm một con thì bình quân thu nhập hằng thắng của mỗi người giảm đi số tiền là:

        800 000 - 600 000 = 200 000 (đồng)

                Đ/S: 200 000 đồng.

Đọc tiếp...

mình quen bài ấy nhưng bạn lấy 800 000 : 4 là được hoặc tìm số tiền tiết kiệm hàng tháng nhé

Đọc tiếp...

1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000vnđ

Đọc tiếp...
Giảm 200000 đồng
Đọc tiếp...
Tổng thu nhập của gia đình đó là : 800000 × 3 = 2400000 ( đồng ) Nếu gia đình đó có thêm 1 người thì bình quân mỗi người trong gia đình đó là : 2400000 ÷ ( 3 + 1 ) = 60000 ( đồng) Đáp số : 60000 ( đồng )
Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Thu nhập mỗi tháng của gia đình đó là:

800 000 x 3 = 2 400 000 (đồng)

Nếu có thêm một con nữa thì bình quân thu nhập của mỗi người sẽ là:

2 400 000 : (3 + 1) = 600 000 ( đồng)

Bình quân thu nhập của mỗi người giảm đi:

800 000 – 600 000 = 200 000 (đồng)

Đáp số: 200 00 đồng.

Đọc tiếp...

Thu nhập mỗi tháng của gia đình đó là:

800 000 x 3 = 2 400 000 (đồng)

Nếu có thêm một con nữa thì bình quân thu nhập của mỗi người sẽ là:

2 400 000 : (3 + 1) = 600 000 ( đồng)

Bình quân thu nhập của mỗi người giảm đi:

800 000 - 600 000 = 200 000 (đồng)

Đáp số: 200 00 đồng.

Đọc tiếp...

Đau tien ta di tim bo me va mot con la bao nhieu tien 800000 nhan 3 roi di tim bon nguoi bao nhieu tien 2400000:4 roi lay 800000-600000= 200000

Đọc tiếp...

tổng số tiền cả gia đình thu được là:

             800000*3=2400000(đồng)

sau khi thêm 1 con thì bình quân số tiền mỗi người thu được là:

            2400000/(3+1)= 600000(đồng)

sau khi thêm 1 con thì bình quân số tiền mỗi người thu được giảm đi  là:

         800000-600000=200000(đồng)

                                     đáp số: 200000 đồng

Đọc tiếp...

Thu nhập mỗi tháng của gia đình đó là:

800 000 x 3 = 2 400 000 (đồng)

Nếu có thêm một con nữa thì bình quân thu nhập của mỗi người sẽ là:

2 400 000 : (3 + 1) = 600 000 ( đồng)

Bình quân thu nhập của mỗi người giảm đi:

800 000 – 600 000 = 200 000 (đồng)

Đáp số: 200 00 đồng.

Đọc tiếp...



Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: