Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

a) Vì đths đi qua M(2;3)

=> Thay x=2; y=3 vào đths y=-4(a+2)x

Ta có:

y=-4(a+2)x

=>-4(a+2).2=3

=>-8(a+2)=3

=>a+2=-3:8

=>a+2=-3/8

=>a=-19/8

b) Thay a=-19/8 vào hs y=-4(a+2)x

=>y=-4(-19/8+2)x

=>y=-4.(-3/8)x

=>y=3/2x

Vậy đths đó là y=3/2x

* Xét điểm P(1;6)

Thay x=1; y=6 vào hs 

Ta có:

6≠3/2.1=3/2

=>P\(\notin\)đths trên

* Xét điểm Q(2/3;-4)

Thay x=2/3; y=-4 vào hs

Ta có:

-4≠3/2.2/3=1

=>Q\(\notin\)đths trên

* Xét điểm N(-2/3;-4)

Thay x=-2/3; y=-4 vào hs

Ta có:

-4≠-2/3.3/2=-1

=>N\(\notin\)đths trên

* Xét điểm F(1/6;1)

Thay x=1/6; y=1

Ta có:

1≠3/2.1/6=1/4

=>F\(\notin\)đths trên

c) Để đths thuộc góc phần tư I và III

=>-4(a+2)>0

mà -4<0

=>a+2<0

=>a<-2

Vậy a<-2

d) Để hs y=-4(a+2)x>0

mà x>0

=>-4(a+2)>0

mà -4<0

=>a+2<0

=>a<-2

Vậy a<-2

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

a) Vì hàm số y=ax+b song song với y=2x-3 nên a=2

Vậy: y=2x+b

Thay x=1 và y=-2 vào y=2x+b, ta được:

\(2\cdot1+b=-2\)

hay b=-4

Vậy: y=2x-4

b) Vì y=ax+b đi qua A(1;-2) và B(2;3) nên ta có hệ phương trình:

\(\left\{{}\begin{matrix}a+b=-2\\2a+b=3\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}-a=-5\\a+b=-2\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=5\\b+5=-2\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=5\\b=-7\end{matrix}\right.\)

Vậy: y=5x-7

Đọc tiếp...

123trr3qr3\(\theta\)tr

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: