Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

24 tháng 10 2017 lúc 23:20

Giúp mk với mk đg cần gấp

12 tháng 4 2019 lúc 22:02

a. 3x + 5
=> 3x \(⋮\) x
5 \(⋮\) x
=> x \(\in\)(5)
=> x = 1 hoặc x = 5

20 tháng 1 2018 lúc 17:08

nhanh nhanh lẹ lẹ giúp chế coi. chế bị bắt chép phạt vì tội  làm bài sai đây( làm sai 5 ý trên tổng thế 47 bài mỗi bài ít nhát 20 ý đây. cô giáo ác vcl)

20 tháng 1 2018 lúc 17:21

a, 3x + 2 chia hết cho 2x - 1

=> ( 3x + 1 ) + 1 chia hết cho 2x - 1

mà 3x + 1 chia hết cho 2x - 1

=> 1 chia hết cho 2x - 1

=> 2x - 1 thuộc Ư(1) = { -1 ; 1 }

Ta có :

2x - 1-11
2x02
x01
25 tháng 10 2017 lúc 17:43

a) 3x + 5 chia hết cho x

Ta có: 3x \(⋮\) x

\(\Rightarrow\) Để 3x + 5 \(⋮\) x thì 5 \(⋮\) x

\(\Rightarrow\) x \(\in\) Ư(5) = {1; 5}

\(\Rightarrow\) x \(\in\) {1; 5}

b) x + 4 chia hết cho x + 1

Ta có: x + 4 = (x + 1) + 3 nên (x + 1) + 3 \(⋮\) (x + 1) khi 3 \(⋮\) (x + 1).

\(\Rightarrow\) x + 1 \(\in\) Ư(3) = {1; 3}

\(\Rightarrow\) x \(\in\) {0; 2}

Vậy x \(\in\) {0; 2}.

d) 12x chia hết cho x - 1

Do 12x \(⋮\) (x - 1) nên 12 \(⋮\) (x - 1)

\(\Rightarrow\) x - 1 \(\in\) Ư(12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12}

\(\Rightarrow\) x \(\in\) {2; 3; 4; 5; 7; 13}

Vậy x \(\in\) {2; 3; 4; 5; 7; 13}.

27 tháng 3 2020 lúc 14:01

dài thế này bố nó cũng trả lời được

17 tháng 12 2021 lúc 8:10

nghĩ sao cho dài vậy

11 tháng 5 2022 lúc 22:34

a: \(\Leftrightarrow12x-15⋮3x+1\)

\(\Leftrightarrow12x+4-19⋮3x+1\)

\(\Leftrightarrow3x+1\in\left\{1;-1;19;-19\right\}\)

hay \(x\in\left\{0;6\right\}\)

b: \(\Leftrightarrow6x-10⋮2x+1\)

\(\Leftrightarrow2x+1\in\left\{1;-1;13;-13\right\}\)

hay \(x\in\left\{0;-1;6;-7\right\}\)

29 tháng 1 2018 lúc 22:09

a, Ta có x-4 \(⋮\)x+1

\(\Rightarrow\left(x+1\right)-5⋮x+1\)

\(\Rightarrow x+1\inƯ\left(5\right)=\left\{-1;-5;1;5\right\}\)

Ta có bảng giá trị

x+1-1-515
x-2-604

Vậy x={-2;-6;0;4}
 

26 tháng 4 2021 lúc 22:25

b.2x +5=2x-2+7=2(x-1)+7

=> 7 chiahetcho x-1

tu lam

c.4x+1 = 4x+4+(-3)=2(2x+2)-3

tu lAM

d.x^2-2x+3=x^2-2x+1+2=(x+1)^2+2

tu lam

e.x(x+3)+9=>

tu lam

17 tháng 3 2020 lúc 19:26

a) \(x-8⋮x-3\)

\(\left(x-3\right)-5⋮x-3\)

vì \(x-3⋮x-3\)

\(\Rightarrow5⋮x-3\)

\(\Rightarrow x-3\inƯ\left(5\right)=\left\{\pm1;\pm5\right\}\)

tới đây tự lập bảng ra nhé!!

b) \(x-1⋮x+6\)

\(x+6-7⋮x+6\)

\(x+6⋮x+6\)

\(\Rightarrow7⋮x+6\)

\(\Rightarrow x+6\inƯ\left(7\right)=\left\{\pm1;\pm7\right\}\)

Tới đây cx tự lập bảng ra nhé!!

c)\(2x+3⋮x+4\)

\(2x+8-5⋮x+4\)

\(2\left(x+4\right)-5⋮x+4\)

Vì \(2\left(x+4\right)⋮x+4\)

\(\Rightarrow5⋮x+4\)

\(\Rightarrow x+4\inƯ\left(5\right)=\left\{\pm1;\pm5\right\}\)

tới đây cx tự lập bảng ra!!

d) \(3x-5⋮x+2\)

\(3x+6-11⋮x+2\)

\(3\left(x+2\right)-11⋮x+2\)

Vì \(3\left(x+2\right)⋮x+2\)

\(\Rightarrow11⋮x+2\)

\(\Rightarrow x+2\inƯ\left(11\right)=\left\{\pm1;\pm11\right\}\)

tới đây cx vậy, tự lập bảng ra nhé!!