Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

2 tháng 3 2017 lúc 21:41

??????????????????????????????????????????????

2 tháng 3 2017 lúc 22:15

Lần đầu post, mình quên mất chưa nêu câu hỏi. Nhờ các bạn chứng minh dùm 3 câu trên với, cám ơn nhiều ah!

6 tháng 5 2021 lúc 20:04

       A = 1*2*3 + 2*3*4 + 3*4*5 ... + 99*100*101

=> 4A = 1*2*3*4 + 2*3*4*4 + 3*4*5*4 + ... +99*100*101*4

=> 4A = 1*2*3*4 + 2*3*4*(5 - 1) + 3*4*5*( 6 - 2) + ... + 99*100*101*(102 - 98)

=> 4A = 1*2*3*4 + 2*3*4*5 - 1*2*3*4 + 3*4*5*6 - 2*3*4*5 + ... + 99*100*101*102 - 98*99*100*101

=> 4A = 99*100*101*102

=> 4A = 101989800

=>   A = 25497450

12 tháng 3 2016 lúc 19:29

Gì mà đáng sợ thế

12 tháng 3 2016 lúc 20:14

Đáng sợ j zậy bạn?

23 tháng 4 2020 lúc 19:59

??????????????????????????????????????????

4 tháng 10 2022 lúc 20:58

ai bt tự làm

 

4 tháng 3 lúc 19:19

A = \(\dfrac{100-(1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+....+\dfrac{1}{100})}{\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+...+\dfrac{99}{100}}\)

Xét các mẫu số của dãy phân số : \(\dfrac{1}{1};\dfrac{1}{2};....;\dfrac{1}{100}\)

ta có dãy số: 1; 2; ....;100

Dãy số trên có số số hạng là: ( 100 - 1) : 1 + 1 = 100 (số)

Tách 100 thành tổng của 100 số 1 rồi nhóm lần lượt 1 với từng phân số thuộc dãy phân số trên khi đó ta có:

A = \(\dfrac{100-(1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{100})}{\dfrac{1}{2}+\dfrac{2}{3}+\dfrac{3}{4}+.....+\dfrac{99}{100}}\)

A = \(\dfrac{(1-1)+(1-\dfrac{1}{2})+(1-\dfrac{1}{3})+....+(1-\dfrac{1}{100})}{\dfrac{1}{2}+\dfrac{2}{3}+\dfrac{3}{4}+.....+\dfrac{99}{100}}\)

A = \(\dfrac{\dfrac{1}{2}+\dfrac{2}{3}+\dfrac{3}{4}+...+\dfrac{99}{100}}{\dfrac{1}{2}+\dfrac{2}{3}+\dfrac{3}{4}+....+\dfrac{99}{100}}\)

A = 1

28 tháng 7 2016 lúc 17:34

100 - (1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + ... + 1/100)

= (1 + 1 + 1 + 1 + ... + 1) - (1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + ... + 1/100)

             100 số 1                            100 phân số

= (1 - 1) + (1 - 1/2) + (1 - 1/3) + (1 - 1/4) + ... + (1 - 1/100)

= 1/2 + 2/3 + 3/4 + ... + 99/100 ( đpcm)

29 tháng 7 2016 lúc 18:15

100 - (1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + ... + 1/100)

= (1 + 1 + 1 + 1 + ... + 1) - (1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + ... + 1/100)

             100 số 1                            100 phân số

= (1 - 1) + (1 - 1/2) + (1 - 1/3) + (1 - 1/4) + ... + (1 - 1/100)

= 1/2 + 2/3 + 3/4 + ... + 99/100 ( đpcm)