Giúp tôi giải toán và làm văn


SKT_NTT 1 giờ trước (11:23)
Báo cáo sai phạm

a) Bất đẳng thức đúng khi a = b = 2c

do đó \(\sqrt{c\left(2c-c\right)}+\sqrt{c\left(2c-c\right)}\le n\sqrt{2c.2c}\Leftrightarrow n\ge1\)

xảy ra khi n = 1

Thật vậy, ta có :

\(\sqrt{\frac{c}{b}.\frac{a-c}{a}}+\sqrt{\frac{c}{a}.\frac{b-c}{b}}\le\frac{1}{2}\left(\frac{c}{b}+\frac{a-c}{a}+\frac{c}{a}+\frac{b-c}{b}\right)\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{c\left(a-c\right)}+\sqrt{c\left(b-c\right)}\le\sqrt{ab}\)

Vậy n nhỏ nhất là 1

b) Ta có : a + b = \(\sqrt{\left(a+b\right)^2}\le\sqrt{\left(a+b\right)^2+\left(a-b\right)^2}=\sqrt{2\left(a^2+b^2\right)}\)

Áp dụng, ta được : \(\sqrt{1}+\sqrt{n}\le\sqrt{2\left(n+1\right)},\sqrt{2}+\sqrt{n-1}\le\sqrt{2\left(1+n\right)},...\)

\(\sqrt{n}+\sqrt{1}\le\sqrt{2\left(1+n\right)};\sqrt{n-1}+\sqrt{2}\le\sqrt{2\left(1+n\right)},...\)

\(\sqrt{1}+\sqrt{n}\le\sqrt{2\left(1+n\right)}\)

do đó : \(4\left(\sqrt{1}+\sqrt{2}+...+\sqrt{n}\right)\le2n\sqrt{2\left(1+n\right)}\)

\(\Rightarrow\sqrt{1}+\sqrt{2}+...+\sqrt{n}\le n\sqrt{\frac{n+1}{2}}\)

Đọc tiếp...
TRẦN ĐỨC VINH 31 phút trước
Báo cáo sai phạm

\(M=2\sqrt{27}-6\sqrt{\frac{4}{3}}+\frac{3}{5}\sqrt{75}=2\sqrt{3^2.3}-6\sqrt{\frac{2^2.3}{3^2}}+\frac{3}{5}\sqrt{5^2.3}=.\) 

        \(=6\sqrt{3}-4\sqrt{3}+3\sqrt{3}=5\sqrt{3}\)  

\(P=\frac{2}{x-1}\sqrt{\frac{x^2-2x+1}{4x^2}}.Với...0< x< 1\Leftrightarrow\)  \(P=\frac{2}{x-1}\sqrt{\frac{\left(x-1\right)^2}{\left(2x\right)^2}}=\frac{2}{(x-1)}.\frac{\left(1-x\right)}{2x}=\frac{-1}{x}.\)

Đọc tiếp...
Barbie Vietnam 34 phút trước
Báo cáo sai phạm

a)\(\)https://www.cymath.com/answer?q=2sqrt(27)-6sqrt(4%2F3)%2B3%2F5sqrt(75)

Đọc tiếp...
q1smyl0v3 CTV 2 giờ trước (10:43)
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}7x-3y=4\\4x+y=5\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}7x-3y=4\\12x+3y=15\end{cases}}\)

Cộng vế ta được :

\(7x-3y+12x+3y=4+15\)

\(\Leftrightarrow19x=19\)

\(\Leftrightarrow x=1\)

Khi đó : \(7-3y=4\Leftrightarrow y=1\)

Vậy \(x=y=1\)

Đọc tiếp...
SKT_NTT 2 giờ trước (10:42)
Báo cáo sai phạm

nãy giải rồi

Đọc tiếp...
❖︵Ňɠυүễη Çɦâυ Ƭυấη Ƙїệт♔ CTV 2 giờ trước (10:42)
Báo cáo sai phạm

\(x^4-9x^2+20=0\)

\(\Leftrightarrow x^4-4x^2-5x^2+20=0\)

\(\Leftrightarrow x^2\left(x^2-4\right)-5\left(x^2-4\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2-5\right)\left(x^2-4\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x^2-5=0\\x^2-4=0\end{cases}}\Leftrightarrow x\in\left\{\pm2\right\}\)

Đọc tiếp...
q1smyl0v3 CTV 2 giờ trước (10:40)
Báo cáo sai phạm

a) \(x^4-9x^2+20=0\)

\(\Leftrightarrow x^4-4x^2-5x^2+20=0\)

\(\Leftrightarrow x^2\left(x^2-4\right)-5\left(x^2-4\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2-4\right)\left(x^2-5\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x^2-4=0\\x^2-5=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x\in\left\{\pm2\right\}\\x\in\left\{\pm\sqrt{5}\right\}\end{cases}}\)

Vậy....

Đọc tiếp...
Trần Phúc Khang 50 phút trước
Báo cáo sai phạm

Ta có:\(7\left(\frac{1}{a^2}+...\right)=6\left(\frac{1}{ab}+\frac{1}{bc}+\frac{1}{ac}\right)+2015\)

Mà \(\frac{1}{ab}+\frac{1}{bc}+\frac{1}{ac}\le\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\)

=> \(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\le2015\)=> \(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\le\sqrt{6045}\)

\(P=\frac{1}{\sqrt{3\left(2a^2+b^2\right)}}+...\)

Mà \(\left(2+1\right)\left(2a^2+b^2\right)\ge\left(2a+b\right)^2\)(bất dẳng thức buniacoxki)

=> \(P\le\frac{1}{2a+b}+\frac{1}{2b+c}+\frac{1}{2c+a}\)

Lại có \(\frac{1}{2a+b}=\frac{1}{a+a+b}\le\frac{1}{9}\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right)\)

=> \(P\le\frac{1}{9}\left(\frac{3}{a}+\frac{3}{b}+\frac{3}{c}\right)\le\frac{\sqrt{6045}}{3}\)

Vậy \(MaxP=\frac{\sqrt{6045}}{3}\)khi \(a=b=c=\frac{\sqrt{6045}}{2015}\)

Đọc tiếp...
Đoàn Thị Bình 4 giờ trước (8:40)
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(x^2+2x-m=0\)

\(\Leftrightarrow x^2+2x+1-1-m=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)^2=m+1\)

Phương trình vô nghiệm \(\Leftrightarrow m+1< 0\Leftrightarrow m< -1\)

Nhận xét : Nếu \(m+1\ge-1\), phương trình có nghiệm

Đọc tiếp...
O_O Forever Alone O_O ●SΔD◆ { ℗ } 4 giờ trước (8:31)
Báo cáo sai phạm

\(x^2-5x+7=0\)

\(\Rightarrow x(x-5)+7=0\)

\(\Rightarrow x(x+5)=-7\)

Làm nốt :v

Đọc tiếp...
Đoàn Thị Bình 4 giờ trước (8:33)
Báo cáo sai phạm

\(x^2-5x+7=0\)

\(\Leftrightarrow x^2-2.\frac{5}{4}x+\frac{25}{4}-\frac{25}{4}+7=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-\frac{5}{2}\right)^2+\frac{3}{4}=0\)

Phương trình vô nghiệm vì : \(\left(x-\frac{5}{2}\right)^2\ge0\forall x\inℝ\)nên \(\left(x-\frac{5}{2}\right)^2+\frac{3}{4}>0\) với \(x\inℝ\)

Đọc tiếp...
Đoàn Thị Bình 4 giờ trước (8:23)
Báo cáo sai phạm

Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị :
\(4x^2=4x+3\Leftrightarrow4x^2-4x=3\)

\(\Leftrightarrow4x^2-4x+1=3+1\)

\(\Leftrightarrow\left(2x-1\right)^2=4\Leftrightarrow|2x-1|=2\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}2x-1=2\\2x-1=-2\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{3}{2}\\x=-\frac{1}{2}\end{cases}}}\)

Vậy tọa độ giao điểm là :\(\left(\frac{3}{2};9\right)\) và \(\left(-\frac{1}{2};1\right)\)

Đọc tiếp...
‏♡ℌàŋ๖ۣۜ_Ťɦїêŋ๖ۣۜ_Ňɦї♡ 5 giờ trước (7:22)
Báo cáo sai phạm

 Bớt đăng linh tinh lên giupf tôi cái !! 

Cố Tử Thần : https://olm.vn/thanhvien/hoahoctro1234 !

Tỏ tình thì ra chỗ khác mà tỏ , ko đăng câu hỏi linh tinh !!!

Đọc tiếp...
☘️ Pé_Sushi ☘️ 7 giờ trước (5:10)
Báo cáo sai phạm

Nói ai zậy má ??? 0.0

Đọc tiếp...
kudo shinichi CTV 6 giờ trước (6:18)
Báo cáo sai phạm

Áp dụng BĐT Cauchy-schwarz ta có:

\(8\ge x^2+y^2\ge\frac{\left(x+y\right)^2}{2}\)

\(\Leftrightarrow x+y\ge4\)

Dấu " = " xảy ra <=> x=y=2

Áp dụng BĐT Cauchy-schwarz ta có:

\(A\ge\frac{4}{x+y}\ge\frac{4}{4}=1\)

Dấu " = " xảy ra <=> x=y=2

Đọc tiếp...
Lê Hồ Trọng Tín 15 giờ trước (21:59)
Báo cáo sai phạm

a)A=(\(\frac{2}{\sqrt{a}-1}\)+\(\frac{2}{\sqrt{a}+1}\)+4\(\sqrt{a}\)).\(\frac{a-1}{\sqrt{a}}\)=(\(\frac{4\sqrt{a}}{a-1}\)+4\(\sqrt{a}\)).\(\frac{a-1}{\sqrt{a}}\)=\(\frac{4a}{a-1}\)

b)a=(\(\sqrt{\left(4+\sqrt{15}\right).\left(4-\sqrt{15}\right)}\).(\(\sqrt{10}\)-\(\sqrt{6}\))=\(\sqrt{16-15}\).(\(\sqrt{10}\)-\(\sqrt{6}\))=\(\sqrt{10}\)-\(\sqrt{6}\)

Thay vào A rồi tính là xong

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: