Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Thị Oanh 11 giờ trước (23:35)
Báo cáo sai phạm

hám số đã cho cắt trục tung tại điểm có tung độ =2 --> x=0; y=-2

khi đó ta có -2=(-9-m)0+6m-8

<-->m=1

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Hoa 12 giờ trước (23:15)
Báo cáo sai phạm

theo tớ thì ntn nhá..hihi tó ko chắc chắn là đúng cho lắm vì tớ hay sai dấu, nên sai sót ở đâu mn sửa hộ tớ vs nha!!!

gọi giao điểmcủa đt vs trục tung là A, do A nằm trên trục tung nên A coa tọa độ (0 ; -2)

vậy thì -2=(-9-m)0+6m-8

hay -2= 6m-8

<=>6m=-2+8

<=>6m=6

<=>m=1

Đọc tiếp...
miku 11 giờ trước (23:40)
Báo cáo sai phạm

phương trình vô nghiệm kép tương đương đen phảy = 0 

tức ( m - 1 ) ^ 2 - ( m - 1 ) = 0

m^2 - 2 m + 1 - m + 1 = 0 

m ^2 - 3m + 2 = 0

m = 1 hoặc m = 2

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Lan 12 giờ trước (22:58)
Báo cáo sai phạm

pt vó nghiệm kép tương đương đen ta phẩy =0

tức (m-1)^2-(m-1)=0

m^2-2m+1-m+1=0

m^2-3m+2=0

m=1 hoặc m=2

 
Đọc tiếp...
Chirido Ridofukuno 13 tháng 7 2017 lúc 22:04
Báo cáo sai phạm

Ủa câu a là thế nào?

Đọc tiếp...
nguyen khai 13 tháng 7 2017 lúc 21:52
Báo cáo sai phạm

các câu khác làm tương tự nhé

Đọc tiếp...
nguyen khai 13 tháng 7 2017 lúc 21:52
Báo cáo sai phạm

a,= \(\sqrt{x-4}-2=\sqrt{x}-4\)

=>\(x=2\)

vậy min b=0 <=> x=2

b =\(x-2\cdot2\sqrt{x}+4+6=\left(\sqrt{x}-2\right)^2+6\)

=>\(\left(\sqrt{x}-2\right)^2+6\ge6\)

vậy min b=6 <=> x=\(\sqrt{2}\)

\(x-2\cdot\frac{1}{2}\sqrt{x}+\frac{1}{4}-\frac{5}{4}=\left(\sqrt{x}-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{5}{4}\)

\(\left(\sqrt{x}-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{5}{4}\ge\frac{5}{4}\)

vậy min =  \(\frac{5}{4}\Leftrightarrow x=\sqrt{\frac{1}{2}}\)

Đọc tiếp...
ღ๖ۣۜCô ρɦươηɠ тự тɦưởηɠღ 《孤芳自赏》 12 giờ trước (22:36)
Báo cáo sai phạm

a) trên cùng 1 nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox có

\(xOy< xOz\)(zì 60 độ < 120 độ )

nên Oy nằm giữa 2 tia Ox zà Oz

zì Oy nằm giữa 2 tia Ox zà Oz nên

\(xOy+yOz=xOz=>60^0+yOz=120^0=>yOz=60^0\)

zì tia Oy nằm giữa 2 tia Oz , Ox

zà xOy=yOz(=60 độ )

nên Oy laftia phân giác

b) zì mOz zà xOz kề bù nên

mOz+xOz=180 dộ

mOz+120 độ =180 độ

mOz=60 đọ

zì tia On là tia ohana giác của mOz nên nOz =30 độ

có nOz+yOz=60 độ +30 độ =90 độ

Kết luận : nOz zà yOz phụ nhau

Đọc tiếp...
ღ๖ۣۜCô ρɦươηɠ тự тɦưởηɠღ 《孤芳自赏》 13 giờ trước (22:05)
Báo cáo sai phạm

Áp dụng bất đẳng thức Caudy dạng \(2\sqrt{xy}\le x+y\) ta được

\(\frac{a}{\sqrt{b^3+1}}=\frac{a}{\sqrt{\left(b+1\right)\left(b^2-b+1\right)}}\ge\frac{2a}{b+1+b^2-b+1}=\frac{2a}{b^2+2}\)

tương tự ta được bất đẳng thức

\(\frac{a}{\sqrt{b^3+1}}+\frac{b}{\sqrt{c^3+1}}+\frac{c}{\sqrt{a^3+1}}\ge\frac{2a}{b^2+2}+\frac{2b}{c^2+2}+\frac{2c}{a^2+2}\)

ta cần CM 

\(\frac{2a}{b^2+2}+...\ge2\)

thật zậy ta có

\(\frac{2a}{b^2+2}=a-\frac{ab^2}{b^2+2}\), mà cũng theo bất đẳng thức Caudy ta được

\(\frac{ab^2}{b^2+2}=\frac{2ab^2}{b^2+b^2+4}\le\frac{2ab^2}{3\sqrt[3]{b^4.4}}=\frac{a\sqrt[3]{2b^2}}{3}=\frac{a\sqrt[3]{2.b.b}}{3}\le\frac{a\left(2+b+b\right)}{9}\)

suy ra

\(\frac{2a}{b^2+2}\ge a-\frac{a\left(2+2b\right)}{9}\)Cm tương tự ta được

\(\frac{2a}{b^2+2}+\frac{2b}{c^2+2}+\frac{2c}{a^2+2}\ge a+b+c-\frac{2\left(a+b+c\right)}{9}-\frac{2\left(ab+bc+ca\right)}{9}\)

mặt khác , theo 1 đánh giá quen thuộc ta có 

\(ab+bc+ca\le\frac{\left(a+b+c\right)^2}{3}=12\)

do đó ta được

\(\frac{2a}{b^2+2}+\frac{2b}{c^2+2}+\frac{2c}{a^2+2}\ge6-\frac{2.6}{9}-\frac{2.12}{9}=2\)

zậy bất đẳng thức đc CM . dấu = xảy ra khi zà chỉ khi a=b=c=2

Đọc tiếp...
Hoàng Hải Nam 13 giờ trước (21:25)
Báo cáo sai phạm

mình cũng thế

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Đức 13 giờ trước (21:24)
Báo cáo sai phạm

sao minkf ko thi đấu đc ạ

Đọc tiếp...
ღ๖ۣۜCô ρɦươηɠ тự тɦưởηɠღ 《孤芳自赏》 14 giờ trước (21:21)
Báo cáo sai phạm

mình nghxi đề là thế này mới đúng ( sai thì mình ko biết )

\(\hept{\begin{cases}x^2+xy+y^2=1\\x-y-xy=3\end{cases}}\)

bài làm

Nhận xét rằng hệ trên zốn ko đối xứng

Đặt t=-y ta đc

\(\hept{\begin{cases}x^2-tx+t^2=1\\x+t+xt=-2\end{cases}}\)

đặt 

\(\hept{\begin{cases}x+t=S\\xt=P\end{cases}\left(ĐK;S^2-4P\ge0\right)}\)

hệ được chuyển zề dạng

\(\hept{\begin{cases}S^2-3P=1\\S+P=3\end{cases}=>S^2+3S-10=0=>\orbr{\begin{cases}S=-5\\S=2\end{cases}}}\)

\(=>\hept{\begin{cases}S=-5\\P=8\end{cases}\left(loại\right)hoặc\hept{\begin{cases}S=2\\P=1\end{cases}\left(nhận\right)\Leftrightarrow}\hept{\begin{cases}x+1=2\\xt=1\end{cases}}}\)

khi đó x,t là nghiệm của phương trình

\(z^2-2z+1=0=>z=1=>x=t=1=>x=1;y=-1\)

zậy có nghiemj duy nhất là (1;-1)

Đọc tiếp...
ミ★¢тƙ_⁰⁷★彡 CTV 12 tháng 3 lúc 17:52
Báo cáo sai phạm

\(P=\frac{x}{x+1}+\frac{y}{y+1}+\frac{z}{z+1}\)

\(=3-\left(\frac{1}{x+1}+\frac{1}{y+1}+\frac{1}{z+1}\right)\)

Áp dụng bddt Bunhiacopski dạng phân thức:

\(\frac{1}{x+1}+\frac{1}{y+1}+\frac{1}{z+1}\ge\frac{\left(1+1+1\right)^2}{\left(x+y+z\right)+3}=\frac{9}{4}\)

\(\Rightarrow-\left(\frac{1}{x+1}+\frac{1}{y+1}+\frac{1}{z+1}\right)\le\frac{-9}{4}\)

\(\Rightarrow3-\left(\frac{1}{x+1}+\frac{1}{y+1}+\frac{1}{z+1}\right)\le\frac{3}{4}\)

Dấu "=" khi x = y = z = \(\frac{1}{3}\)

Đọc tiếp...
vcl 18 giờ trước (16:46)
Báo cáo sai phạm

Cách hack điểm hỏi đáp trên OLM: https://www.youtube.com/watch?v=sMvl8_N_N54

Đọc tiếp...
tth_new CTV 16 tháng 3 lúc 14:11
Báo cáo sai phạm

\(\frac{3}{4}-P=\Sigma\frac{x\left(y-z\right)^2}{4\left(x+1\right)\left(x+y\right)\left(x+z\right)}\ge0\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thiều Công Thành 1 tháng 10 2017 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

easy

\(VT\ge\frac{8}{\left(a+b\right)^2+\left(a+b\right)^2c}+\frac{8}{\left(b+c\right)^2+\left(b+c\right)^2c}+\frac{8}{\left(c+a\right)^2+\left(c+a\right)^2b}+\frac{\left(a+b\right)^2}{4}+\frac{\left(b+c\right)^2}{4}+\frac{\left(c+a\right)^2}{4}\)

\(=\frac{8}{\left(a+b\right)^2\left(c+1\right)}+\frac{8}{\left(b+c\right)^2\left(a+1\right)}+\frac{8}{\left(c+a\right)^2\left(b+1\right)}+\frac{\left(a+b\right)^2}{4}+\frac{\left(b+c\right)^2}{4}+\frac{\left(c+a\right)^2}{4}\)

đến đây ghép rồi dùng cô si

bài này trong đề thi của tỉnh nào đó ở nước nào đó ở hành tinh nào đó năm 2016-2017

Đọc tiếp...
trần gia bảo 13 tháng 4 2019 lúc 22:54
Báo cáo sai phạm

bạn làm luôn khúc sau dùm mik nhé, mik ko hiểu

Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Trang 1 giờ trước (9:23)
Báo cáo sai phạm

cái đầu tiên sai nha bn

Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Trang 1 giờ trước (9:23)
Báo cáo sai phạm

\(\Leftrightarrow\sqrt{75}-\sqrt{\left(2-\sqrt{3}\right)^2}\)

\(\Leftrightarrow5\sqrt{3}-\left(2-\sqrt{3}\right)\)

\(\Leftrightarrow5\sqrt{3}-2+\sqrt{3}\)

\(\Leftrightarrow6\sqrt{3}-2\)

k cho mk nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Trang 2 giờ trước (9:17)
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{75}-\sqrt{\left(2-\sqrt{3}\right)^2}\)

\(\Leftrightarrow\)\(5\sqrt{3}-\left(2-\sqrt{3}\right)\)

\(\Leftrightarrow\)\(5\sqrt{3}-\sqrt{3}+2\)

\(\Leftrightarrow\)\(4\sqrt{3}+2\)

Đọc tiếp...
shitbo CTV 15 tháng 1 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

Thấy anh tth_new làm ghê quá nên em xin trình bày cách khác đọc dễ hỉu hơn ạ

\(\sqrt{a^2-ab+b^2}=\frac{\sqrt{b^2\left(a^2-ab+b^2\right)}}{b}\le\frac{1}{2b}\left(b^2+a^2-ab+b^2\right)\)

\(=\frac{1}{2b}\left(2b^2+a^2-ab\right)=b+\frac{a^2}{2b}-\frac{a}{2}\)

Tương tự rồi cộng vế theo vế:

\(RHS\le\frac{1}{2}\left(\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}\right)+\frac{a+b+c}{2}\)

Mặt khác theo BĐT Buniacopski dạng Engel ta có:

\(\frac{a^2}{2b}+\frac{b^2}{2c}+\frac{c^2}{2a}\ge\frac{\left(a+b+c\right)^2}{2a+2b+2c}=\frac{a+b+c}{2}\)

Khi đó \(RHS\le\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}\)

Dấu "=" xảy ra tại \(a=b=c\)

Đọc tiếp...
tth_new CTV 2 tháng 1 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

Bỏ cái : \(^2+\Sigma_{cyc}\) ở bên phải phân thức \(\frac{a^2}{b^2\left(\sqrt{\frac{a^2-ab+b^2}{b}}+\sqrt{b}\right)}\)  nha! Em đánh dư đó!

Sửa lại:

\(VT-VP\)

\(=\Sigma_{cyc}\left[\frac{a^2}{b^2\left(\sqrt{\frac{a^2-ab+b^2}{b}}+\sqrt{b}\right)^2}+\frac{3}{4\sqrt{a^2-ab+b^2}+2\left(a+b\right)}\right]\left(a-b\right)^2\ge0\)

Đọc tiếp...
tth_new CTV 2 tháng 1 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

SOS ảo diệu hơn!

\(VT-VP=\Sigma_{cyc}\left[\frac{a^2}{b^2\left(\sqrt{\frac{a^2-ab+b^2}{b}}+\sqrt{b}\right)^2}^2+\Sigma_{cyc}\frac{3}{4\sqrt{a^2-ab+b^2}+2\left(a+b\right)}\right]\left(a-b\right)^2\ge0\) (đúng)

P/s: Nếu rảnh thì check hộ em:P

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng CTV 5 tháng 2 2018 lúc 17:30
Báo cáo sai phạm

A B 50km 2h 30p x km/h x+2 km/h

Đổi \(30p=\frac{1}{2}h\)

Gọi vận tốc dự định của người đó là x (km/h) (x > 0)

\(\Rightarrow\) thời gian dự định của người đó là : \(t_{dđ}=\frac{S_{AB}}{v_{dđ}}=\frac{50}{x}\) (h)

Quãng đường ng đó di chuyển được sau 2 giờ là : \(2x\) (km)

\(\Rightarrow\)Quãng đường còn lại là \(50-2x\) (km)

Người đó phải tăng vận tốc thêm 2km/h trên quãng đường còn lại để đến B đúng dự định nên ta có PT :

\(\frac{50}{x}=2+\frac{1}{2}+\frac{50-2x}{x+2}\)

\(\Leftrightarrow\frac{50}{x}=\frac{5}{2}+\frac{50-2x}{x+2}\)

 \(\Leftrightarrow\frac{50}{x}=\frac{5x+10+100-4x}{2\left(x+2\right)}\Leftrightarrow\frac{50}{x}=\frac{x+110}{2x+4}\)

\(\Leftrightarrow x^2+110x-100x-200=0\)

\(\Leftrightarrow x^2+10x-200=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-10\right)\left(x+20\right)\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=10\\x=-20\left(l\right)\end{cases}}\)

Vậy vận tốc ban đầu của xe là 10 km/h

Đọc tiếp...
emdixaqua 18 tháng 6 2018 lúc 10:50
Báo cáo sai phạm

Quãng đường AB dài là:

   60 x 2 = 120 (km)

Nếu người đó đi với vận tốc 40km/h thì  cần thời gian là:

120: 40 = 3 giờ 

Đọc tiếp...
hanh tran 20 tháng 3 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

vậy người đó mất 3 giừ

Đọc tiếp...
Nhi Nguyễn 2 giờ trước (8:50)
Báo cáo sai phạm

Vì DI = DB (gt) nên tam giác DIB cân tại D

Suy ra: \(\widehat{DIB}=\widehat{DBI}\) =>  \(\widehat{BAD}+\widehat{ABI}=\widehat{IBC}+\widehat{DBC}\)

Mà AD là phân giác góc BAC nên cung BD = cung CD

Ta có: BAD là góc nội tiếp chắn cung BD

           DBC là góc nội tiếp chắn cung CD

Do đó: \(\widehat{BAD}=\widehat{DBC}\Rightarrow\widehat{ABI}=\widehat{IBC}\)

=> BI là phân giác của góc ABC

Lại có: AI là phân giác góc BAC

Vậy I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC (Đpcm)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Tuyết Mai 15 giờ trước (19:33)
Báo cáo sai phạm

không biết có đúng không nhưng vẫn liều :))

M = \(\frac{x}{\sqrt{x}-3}\)

M -2 =\(\frac{x}{\sqrt{x}-3}-2\)

\(M-2=\frac{x-2\sqrt{x}+6}{\sqrt{x}-3}\)

\(M-2=\frac{x-2\sqrt{x}+4+2}{\sqrt{x}+3}\)

\(M-2=\frac{\left(\sqrt{x}-2\right)^2+2}{\sqrt{x}+3}\)

mà \(\left(\sqrt{x}-2\right)^2+2>=2\)

do x > 9 => \(\sqrt{x}-3>0\)

=> M-2 >= 2

M>= 4

=> Giá trị nhỏ nhất của M là 4

Đọc tiếp...
nub 15 giờ trước (19:31)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x}{\sqrt{x}-3}=\frac{\left(\sqrt{x}-6\right)^2}{\sqrt{x}-3}+12\ge12\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: