Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Toán lớp 7


Nguyễn Minh Đăng Nguyễn Minh Đăng 10 giờ trước (22:27)
Báo cáo sai phạm

Đề đúng phải là:

\(\frac{x+1}{2014}+\frac{x+2}{2013}+\frac{x+3}{2012}=\frac{x+10}{2005}+\frac{x+11}{2004}+\frac{x+12}{2003}\)

Cộng mỗi phân thức thêm 1, quy đồng rồi chuyển sang 1 vế ta được:

\(\frac{x+2015}{2014}+\frac{x+2015}{2013}+\frac{x+2015}{2012}-\frac{x+2015}{2005}-\frac{x+2015}{2004}-\frac{x+2015}{2003}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+2015\right)\left(\frac{1}{2014}+\frac{1}{2013}+\frac{1}{2012}-\frac{1}{2005}-\frac{1}{2004}-\frac{1}{2003}\right)=0\)

Mà BT tích sau luôn nhỏ hơn 0

=> x+2015=0 => x = -2015

Đọc tiếp...
The Impostor The Impostor 10 giờ trước (22:32)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x+1}{2014}+\frac{x+2}{2013}+\frac{x+3}{2012}=\frac{x+10}{2005}+\frac{x+11}{2004}+\frac{x+12}{2003}\)( như này đúng không ? :)) )

<=> \(\left(\frac{x+1}{2014}+1\right)+\left(\frac{x+2}{2013}+1\right)+\left(\frac{x+3}{2012}+1\right)=\left(\frac{x+10}{2005}+1\right)+\left(\frac{x+11}{2004}+1\right)+\left(\frac{x+12}{2003}+1\right)\)

<=> \(\frac{x+1+2014}{2014}+\frac{x+2+2013}{2013}+\frac{x+3+2012}{2012}=\frac{x+10+2005}{2005}+\frac{x+11+2004}{2004}+\frac{x+12+2003}{2003}\)

<=> \(\frac{x+2015}{2014}+\frac{x+2015}{2013}+\frac{x+2015}{2012}=\frac{x+2015}{2005}+\frac{x+2015}{2004}+\frac{x+12}{2003}\)

<=> \(\frac{x+2015}{2014}+\frac{x+2015}{2013}+\frac{x+2015}{2012}-\frac{x+2015}{2005}-\frac{x+2015}{2004}-\frac{x+12}{2003}=0\)

<=> \(\left(x+2015\right)\left(\frac{1}{2014}+\frac{1}{2013}+\frac{1}{2012}-\frac{1}{2005}-\frac{1}{2004}-\frac{1}{2003}\right)=0\)

Vì \(\frac{1}{2014}+\frac{1}{2013}+\frac{1}{2012}-\frac{1}{2005}-\frac{1}{2004}-\frac{1}{2003}\ne0\)

=> x + 2015 = 0

=> x = -2015

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Đăng Nguyễn Minh Đăng 11 giờ trước (22:07)
Báo cáo sai phạm

a) Ta có: \(C=-\left|x+2\right|\le0\left(\forall x\right)\)

Dấu "=" xảy ra khi: \(\left|x+2\right|=0\Rightarrow x=-2\)

Vậy Max(C) = 0 khi x = -2

b) Ta có: \(D=1-\left|2x-3\right|\le1\left(\forall x\right)\)

Dấu "=" xảy ra khi: \(\left|2x-3\right|=0\Rightarrow x=\frac{3}{2}\)

Vậy Max(D) = 1 khi x = 3/2

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Đăng Nguyễn Minh Đăng 10 giờ trước (22:10)
Báo cáo sai phạm

d) \(D=-\left|x+\frac{5}{2}\right|\le0\left(\forall x\right)\)

Dấu "=" xảy ra khi: \(\left|x+\frac{5}{2}\right|=0\Rightarrow x=-\frac{5}{2}\)

Vậy Max(D) = 0 khi x = -5/2

e) \(P=4-\left|5x-3\right|-\left|3y+12\right|\le4\left(\forall x,y\right)\)

Dấu "=" xảy ra khi: \(\hept{\begin{cases}\left|5x-3\right|=0\\\left|3y+12\right|=0\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=\frac{3}{5}\\y=-4\end{cases}}\)

Vậy Max(P) = 4 khi \(\hept{\begin{cases}x=\frac{3}{5}\\y=-4\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Xyz Xyz 11 giờ trước (21:18)
Báo cáo sai phạm

Đặt A = 1.4 + 2.5 + 3.6 + ... + 100.103

= 1.(2 + 2) + 2.(3 + 2) + 3.(4 + 2) +.... + 100.(101 + 2)

= 1.2 + 2.3 + 3.4 + ... + 100.101 + (1.2 + 2.2 + 3.2 + ... + 100.2)

= 1.2 + 2.3 + 3.4 + ... + 100.101 + 2(1 + 2 + 3 + .... + 100)

= 1.2 + 2.3 + 3.4 + .... + 100.101 + 2.100.(100 + 1) : 2

= 1.2 + 2.3 + 3.4 + ... + 100.101 + 10100

Đặt B = 1.2 + 2.3 + 3.4 + .... + 100.101

=> 3B = 1.2.3 + 2.3.3 + 3.4.3 + .... + 100.101.3

=> 3B = 1.2.3 + 2.3.(4 - 1) + 3.4.(5 - 2) + ... + 100.101.(102 - 99)

=> 3B = 1.2.3 + 2.3.4 - 1.2.3 + 3.4.5 - 2.3.4 + .... + 100.101.102 - 99.100.101

=> 3B = 100.101.102

=> B = 343400

Khi đó A = 343400 - 10100 = 333300

Đọc tiếp...
Nguyễn Hải Ninh Nguyễn Hải Ninh 11 giờ trước (21:21)
Báo cáo sai phạm

bạn tính kiểu khác đc ko ? kiểu ab mình ko hiểu lắm

Đọc tiếp...
Xyz Xyz 11 giờ trước (21:09)
Báo cáo sai phạm

Để A đạt GTNN

=> \(\frac{1}{3,5-\left|x+5\right|}\)đạt GTNN

=> 3,5 - |x + 5| đạt GTLN (ĐK 3,5 -  |x + 5| \(\ne\)0)

mà \(\left|x+5\right|\ge0\forall x\Rightarrow3,5-\left|x+5\right|\le3,5\)

Dấu "=" xảy ra <=> x + 5 = 0 => x = -5

=> 3,5 - |x + 5| đạt GTLN là 3,5 <=> x = -5

Thay x vào A 

=> GTNN của A LÀ 1/3,5 <=> x = -5

Đọc tiếp...
FL.♥알류미늄ッ FL.♥알류미늄ッ 12 giờ trước (20:59)
Báo cáo sai phạm

a) \(\left|x-1,7\right|=2,3\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-1,7=2,3\\x-1,7=-2,3\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=4\\x=-0,6\end{cases}}\)

b) \(\left|x+\frac{3}{4}\right|-\frac{1}{3}=0\)

\(\Leftrightarrow\left|x+\frac{3}{4}\right|=\frac{1}{3}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x+\frac{3}{4}=\frac{1}{3}\\x+\frac{3}{4}=-\frac{1}{3}\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}x=-\frac{5}{12}\\x=-\frac{13}{12}\end{cases}}\)

c) \(\left|x+\frac{1}{4}\right|-\frac{3}{4}=0\)

\(\Leftrightarrow\left|x+\frac{1}{4}\right|=\frac{3}{4}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x+\frac{1}{4}=\frac{3}{4}\\x+\frac{1}{4}=-\frac{3}{4}\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{1}{2}\\x=-1\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
FL.♥알류미늄ッ FL.♥알류미늄ッ 12 giờ trước (21:03)
Báo cáo sai phạm

d) \(2-\left|\frac{3}{2}x-\frac{1}{4}\right|=\frac{5}{4}\)

\(\Leftrightarrow\left|\frac{3}{2}x-\frac{1}{4}\right|=\frac{3}{4}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}\frac{3}{2}x-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}\\\frac{3}{2}x-\frac{1}{4}=-\frac{3}{4}\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}\frac{3}{2}x=1\\\frac{3}{2}x=-\frac{1}{2}\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{2}{3}\\x=-\frac{1}{3}\end{cases}}\)

e) \(\left|4+2x\right|+4x=0\)

\(\Leftrightarrow\left|4+2x\right|=-4x\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}4+2x=-4x\\4+2x=4x\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}-6x=4\\2x=4\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-\frac{2}{3}\left(tm\right)\\x=2\left(ktm\right)\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
FL.♥알류미늄ッ FL.♥알류미늄ッ 12 giờ trước (20:49)
Báo cáo sai phạm

b) Ta có: \(\left|x+\frac{9}{2}\right|+\left|y+\frac{4}{3}\right|+\left|z+\frac{7}{2}\right|\ge0\left(\forall x,y,z\right)\)

Dấu "=" xảy ra khi: \(\hept{\begin{cases}\left|x+\frac{9}{2}\right|=0\\\left|y+\frac{4}{3}\right|=0\\\left|z+\frac{7}{2}\right|=0\end{cases}\Leftrightarrow}\hept{\begin{cases}x=-\frac{9}{2}\\y=-\frac{4}{3}\\z=-\frac{7}{2}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
FL.♥알류미늄ッ FL.♥알류미늄ッ 12 giờ trước (20:47)
Báo cáo sai phạm

a) Đề chắc là: \(\left|x+\frac{19}{5}\right|+\left|y+\frac{1890}{1975}\right|+\left|z-2004\right|=0\)

Ta có: \(\left|x+\frac{19}{5}\right|+\left|y+\frac{1890}{1975}\right|+\left|z-2004\right|\ge0\left(\forall x,y,z\right)\)

Dấu "=" xảy ra khi: \(\hept{\begin{cases}\left|x+\frac{19}{5}\right|=0\\\left|y+\frac{1890}{1975}\right|=0\\\left|z-2004\right|=0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=-\frac{19}{5}\\y=-\frac{378}{395}\\z=2004\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Greninja ( team ASL ) Greninja ( team ASL ) 12 giờ trước (20:52)
Báo cáo sai phạm

M N P A B C D E F

Ta có : AB là đường trung trực của MN

             CD là đường trung trực của MP

              EF là đường trung trực của NP

Đọc tiếp...
Phạm Huy Hoàng Phạm Huy Hoàng 12 giờ trước (20:17)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{5}{6}\cdot x+\frac{2}{3}\cdot\left(\frac{3}{5}\cdot x-\frac{6}{5}\right)=\frac{2}{9}-\frac{1}{2}\)

\(\Rightarrow\frac{5}{6}\cdot x+\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{5}\cdot x-\frac{2}{3}\cdot\frac{6}{5}=-\frac{5}{18}\)

\(\Rightarrow\frac{5}{6}\cdot x+\frac{2}{5}\cdot x-\frac{4}{5}=-\frac{5}{18}\)

\(\Rightarrow x\cdot\left(\frac{5}{6}+\frac{2}{5}\right)=-\frac{5}{18}+\frac{4}{5}\)

\(\Rightarrow x\cdot\frac{37}{30}=\frac{47}{90}\)

\(\Rightarrow x=\frac{47}{90}\div\frac{37}{30}\)

\(\Rightarrow x=\frac{47}{111}\)

Vậy \(x=\frac{47}{111}\)

Đọc tiếp...
The Impostor The Impostor 13 giờ trước (19:20)
Báo cáo sai phạm

A = 3x2 - 2x + 1

| x | = 1/2 => x = ±1/2

Với x = 1/2 => A = 3.(1/2)2 - 2.1/2 + 1

                           = 3.1/4 - 1 + 1

                           = 3/4

Với x = -1/2 => A = 3(-1/2)2 - 2.(-1/2) + 1

                            = 3.1/4 + 1 + 1

                            = 3/4 + 2 = 11/4

B = 2x + 2xy - y

| x | = 2, 5 => x = ±5/2

Với x = 5/2 ; y = -3/4 

=> B = 2.5/2 + 2.5/2.(-3/4) - (-3/4)

= 5 - 15/4 + 3/4

= 2

Với x = -5/2 ; y = -3/4

=> B = 2.(-5/2) + 2.(-5/2).(-3/4) - (-3/4)

= -5 + 15/4 + 3/4

= -1/2

Đọc tiếp...
Hoàng thiện TV Hoàng thiện TV 13 giờ trước (19:27)
Báo cáo sai phạm

a)A= 3x-2x+1

giải:

Thay x=\(\frac{1}{2}\) vào biểu thức A, ta đc:

\(3\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^2-2\cdot\frac{1}{2}+1\)

\(\frac{3}{4}\)

  • câu b làm tương tự nha.
Đọc tiếp...
Nguyễn Lâm Việt Hoàng Nguyễn Lâm Việt Hoàng 13 giờ trước (19:25)
Báo cáo sai phạm

a) \(\left|x\right|=\frac{1}{2}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{1}{2}\\x=\frac{-1}{2}\end{cases}}\)

+) Thay \(x=\frac{1}{2}\)vào biểu thức A ta có :

\(A=3.\left(\frac{1}{2}\right)^2-2.\frac{1}{2}+1=\frac{3}{4}-1+1=\frac{3}{4}\)

+) Thay \(x=\frac{-1}{2}\)vào biểu thức A ta có  :

\(A=3.\left(\frac{-1}{2}\right)^2-2.\left(\frac{-1}{2}\right)+1=\frac{3}{4}+1+1=\frac{11}{4}\)

vậy .............

b) Ta có : \(\left|x\right|=2,5\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=2,5\\x=-2,5\end{cases}}\)

+) Thay x = 2,5 vào biểu thức B , ta có :

\(B=2.2,5+2.2,5.\frac{-3}{4}-\frac{-3}{4}=2\)

+) Thay x = -2,5 vào biểu thức B , ta có :

\(B=2.\left(-2,5\right)+2.\left(-2,5\right).\frac{-3}{4}-\frac{-3}{4}=-\frac{1}{2}\)

Vậy ...............

Đọc tiếp...
FL.♥알류미늄ッ FL.♥알류미늄ッ 14 giờ trước (18:47)
Báo cáo sai phạm

Ta có:

Tại x = -1/2 thì giá trị của biểu thức là:

\(\left|-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right|-\left|-\frac{1}{2}+2\right|+\left|-\frac{1}{2}-\frac{3}{4}\right|\)

\(=\left|0\right|-\left|\frac{3}{2}\right|+\left|-\frac{5}{4}\right|\)

\(=0-\frac{3}{2}+\frac{5}{4}\)

\(=-\frac{1}{4}\)

Đọc tiếp...
Xyz Xyz 12 giờ trước (21:01)
Báo cáo sai phạm

Ta có f(k) = k3 + 2k2 + 15 

     = (k3 + 9k2 + 27k + 27) - (7k2 + 27k + 12)

     = (k + 3)3 - (7k2 + 27k + 18) + 6

     = (k + 3)3 - (7k2 + 21k + 6k + 18) + 6

     = (k + 3)3 - [7k(k + 3) + 6(k + 3)] + 6

     = (k + 3)3 - (7k + 6)(k + 3) + 6

     = (k + 3)[(k + 3)2 - 7k - 6) + 6

Vì (k + 3)[(k + 3)2 - 7k - 6) \(⋮\)k + 3

=> f(k) \(⋮\)g(k) khi 6 \(⋮k+3\)

=> \(k+3\inƯ\left(6\right)\)(k là số tự nhiên)

=> \(k+3\in\left\{3;6\right\}\)(Vì k \(\ge\) 0 => k + 3 \(\ge\) 3)

=> \(k\in\left\{0;3\right\}\)

Vậy  \(k\in\left\{0;3\right\}\)thì  f(k) \(⋮\)g(k)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: