Giúp tôi giải toán


Kurokawa Neko 11/06/2017 lúc 09:31

A B C D N 1 2 M

Trên cạnh AB lấy lấy điểm N sao cho AN=AC.

=> \(\Delta\)AMC=\(\Delta\)AMN (c.g.c) => MC=MN (2 cạnh tương ứng)

Ta có: AB-AC=AB-AN=NB (Thay AN=AC)

Xét \(\Delta\)MNB: NB>MB-MN (Bất đẳng thức tam giác) , MN=MC => NB>MB-MC

Mà NB=AB-AC => AB-AC>MB-MC hay MB-MC<AB-AC (đpcm)

Trần Nhật Quỳnh 11/06/2017 lúc 07:44

Trong  có góc BAD tù nên góc BAD > góc ADB => BD > BA. (1)

Ta có góc BDE = góc BAD + góc ABD (vì ...)

Suy ra góc BDE là góc tù, vậy góc BDE là góc lớn nhất trong 3 góc của tam giác BDE.

Trong tam giác BDE ta có: góc BDE > gocsBED => BE > BD. (2)

Tương tự có góc BEC tù, trong tam giác BEC có góc BEC > góc BCE => BC > BE (3)

Từ 1, 2 và 3 suy ra: BA < BD < BE < BC (Đpcm)

Đinh Đức Hùng CTV 11/06/2017 lúc 08:07

Áp dụng TCDTS BN ta có :

\(\frac{x}{y+z+1}=\frac{y}{z+x+1}=\frac{z}{x+y-2}=\frac{x+y+z}{\left(y+z+1\right)+\left(z+x+1\right)+\left(x+y-2\right)}\)

\(=\frac{x+y+z}{2\left(x+y+z\right)}=\frac{1}{2}\)

\(\Rightarrow x+y+z=\frac{1}{2};y+z+1=2x;z+x+1=2y;x+y-2=2z\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x+y+z+1=3x\\x+y+z+1=3y\\x+y+z-2=3z\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}\frac{1}{2}+1=3x\\\frac{1}{2}+1=3y\\\frac{1}{2}-2=3z\end{cases}\Rightarrow}\hept{\begin{cases}x=\frac{1}{2}\\y=\frac{1}{2}\\z=-\frac{1}{2}\end{cases}}}\)

nguyen thua tuan 11/06/2017 lúc 08:44

Xét x+y+z=0=>x=0(y+z+1)=0

                       y=0(z+x+1)=0

                       z=0(x+y-2)=0

Xét x+y+z khác 0,theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:x/(y+z+1)=y/(z+x+1)=z/(x+y-2)=x+y+z/(2x+2y+2z)=1/2

=>2x=x+z+1=1/2-x+1=>x=1/2

    2y=z+x+1=1/2-y+1=>y=1/2

   2z=x+y-2=1/2-z-2=>z=-1/2

chau duong phat tien 11/06/2017 lúc 08:45

a)1/x-1>2 <=>1/x>3<=>x>1/3

b) Để x^2-1/x^2 có giá trị âm thì x^2-1/x^2<0 (x khác 0)

<=>x^2<1/x^2 <=>x<1/x<=>x^2<1 (vo nghiem)

Songoku Sky Fc11 11/06/2017 lúc 06:21

 a/ có: AB = AC 
BD = CE 
=> AB / BD = AC / CE 
theo định lí đảo Thales ta suy ra: DE // BC (đpcm) 
b/ có: MBD và NCE là hai tgiác vuông có cạnh huyền bằng nhau là: 
BD = CE. 
mặt khác do tính chất góc đối đỉnh ta có: 
gócMBD = gócABC; gócNCE = gócACB 
mà gócABC = gócACB (ABC là tgiác cân) 
=> gócMBD = gócNCE 
=> tgiácMBD = tgiácNCE 
=> DM = EN (đpcm) 
c/ Gọi K là trung điểm BC, do ABC là tgiác cân nên AK vuông BC (đường trung tuyến cũng là đường cao) 
có BK = KC 
mà MB = NC (tgiác MBD = tgiác NCE) 
=> MB + BK = KC + CN 
=> MK = KN 
hiển nhiên AK vuông MN 
tgiác AMN có AK vừa đường cao vừa trung tuyến nên là tgiác cân. 
d/ IB cắt AM tại P, IC cắt AN tại Q 
ta dể cm ABM và ACN là hai tgiác bằng nhau (có ba cạnh tương ứng bằng nhau đôi một) 
nên hai đường cao tương ứng bằng nhau, tức là: 
BP = CQ 
=> tgiác PAB = tgiác QAC (hai tgiác vuông có cạnh huyền và cạnh góc vuông tương ứng bằng nhau) 
=> AP = AQ 
xét hai tgiác PAI có QAI là hai tgiác vuông có cạnh huyền:AI chung và 
AP = AQ 
=> tgiác API = tgiác QAI 
=> góc PAI = góc QAI 
mà do ta có hai tgiác bằng nhau nên: 
góc PAB = góc QAC 
=>góc BAI = góc CAI 
Vậy: AI là tia phân giác của góc BAC và góc MAN. 

Songoku Sky Fc11 11/06/2017 lúc 06:22

a) Xét ∆BAD và ∆ACE có: 
^BDA=^AEC (cùng bằng 90 độ) 
AB=AC (gt) 
^BAD=^ACE (cùng phụ với ^EAC) 
suy ra ∆BAD=∆ACE (cạnh huyền-góc nhọn) 

b) Do ∆BAD=∆ACE nên AD=CE và AE=BD 
mà DE=DA+AE 
suy ra DE = CE+BD (đpcm) 

Bài 2) 
a) Xét ∆AOD và ∆COB có: 
^OAD=^OCB(so le trong) 
AD=BC(gt) 
^ADO=^CBO(so le trong) 
suy ra ∆AOD=∆COB (g-c-g) 
do đó OA=OC (hai cạnh tương tứng) 

b) 
Xét ∆AEO và ∆COF có: 
^EAO=^OCF (so le trong) 
OA=OC (c/m trên) 
^AOE=^COF (đối đỉnh) 
suy ra ∆AEO=∆COF (g-c-g) 
do đó OE=OF (hai cạnh tương ứng) 

Mai xuân 10/06/2017 lúc 22:24

Đổi 7 m3 = 7000 dm3

1 dm3 cân nặng số kg là :

102.9 : 14 = 7.35 9 kg )

7000 dm3 cân nặng số kg là :

7.35 x 7000 = 51450 ( kg )

Đáp số : ...

0o0 Nguyễn Đoàn Tuyết Vy 0o0 10/06/2017 lúc 22:17

Sorry mk nhầm đề. Làm lại nha!

  Đổi : 14 dm = 1,4 m

   1 m khối kim loại nặng:

   102,9 : 1,4 = 73,5 ( kg)

7 m nặng:

  73,5  x 7 = 514,5 ( kg)

  Đáp số: 514,5 kg

Mk đọc nhầm,  xl    

Tiểu thư Thái Quỳnh Phương 2006 xinh đẹp nữ tính 10/06/2017 lúc 22:12

Đổi :14 dm=1,4m

7 m khối kim loại thì cân nặng là:

102,9:1,4*7=514,5(kg)

đáp số:..........

chúc bạn học giỏi

Kurokawa Neko 11/06/2017 lúc 07:58

A B C H D x

Xét \(\Delta\)ABC: ^CAx là góc ngoài của tam giác ABC => ^CAx=^ABC+^ACB=500+200=700 => ^CAx=700.(1)

Xét\(\Delta\)AHC: ^AHC=900 => ^HAC+^ACH=900 => ^HAC=900-^ACH=900-200=70=>^HAC=700 (2)

Từ (1) và (2) => ^CAx=^HAC=700 => AC là phân giác của góc ^HAx (3)

Có HD là phân giác của ^AHC (4)

Mà HD giao AC tại điểm D (5)

Từ (3); (4) và (5) => BD là phân giác của ^ABH (Tính chất phân giác trong và 2 phân giác ngoài của tam giác)

=> ^ABD=^HBD=^ABC/2=500/2=250.   Vậy ^HBD=250.

Ngo Tung Lam 10/06/2017 lúc 22:05

X + 3 = 1

       X = 1 - 3

       X = -2

Nếu mình đúng thì các bạn k mình nhé 

Mai Thị Thanh xuân 10/06/2017 lúc 22:05

x + 3 = 1

x = 1 - 3

x = -2

Mai Thị Thanh Hoa 10/06/2017 lúc 22:08

x + 3 = 1

x = 1 - 3

x = -2

Kurokawa Neko 10/06/2017 lúc 21:43

a) \(\frac{3n+9}{n-4}\in Z\Leftrightarrow3n+9⋮n-4\)

\(n-4⋮n-4\Rightarrow3\left(n-4\right)⋮n-4\Rightarrow3n-12⋮n-4\)

\(\Rightarrow3n-12-\left(3n+9\right)⋮n-4\Rightarrow3n-12-3n-9⋮n-4\Rightarrow-21⋮n-4\)

\(\Rightarrow n-4\inƯ\left(21\right)=\left\{1;3;7;21;-1;-3;-7;-21\right\}\)

\(\Rightarrow n\in\left\{5;7;11;25;3;1;-3;-17\right\}\)thì \(\frac{3n+9}{n-4}\in Z\)

b) \(\frac{6n+5}{2n-1}\in Z\Leftrightarrow6n+5⋮2n-1\)

\(2n-1⋮2n-1\Rightarrow3\left(2n-1\right)⋮2n-1\Rightarrow6n-3⋮2n-1\)

\(\Rightarrow6n+5-\left(6n-3\right)⋮2n-1\Rightarrow6n+5-6n+3⋮2n-1\Rightarrow8⋮2n-1\)

\(\Rightarrow2n-1\inƯ\left(8\right)=\left\{1;2;4;-1;-2;-4\right\}\Rightarrow2n\in\left\{2;3;5;0;-1;-3\right\}\)

\(\Rightarrow n\in\left\{1;1,5;2,5;0;-0.5;-1,5\right\}\)thì \(\frac{6n+5}{2n-1}\in Z\)

ST CTV 10/06/2017 lúc 21:45

a, \(\frac{3n+9}{n-4}=\frac{3n-12+21}{n-4}=\frac{3\left(n-4\right)+21}{n-4}=3+\frac{21}{n-4}\)

Để \(\frac{3n+9}{n-4}\)nguyên <=> n - 4 \(\in\)Ư(21) = {1;-1;3;-3;7;-7;21;-21}

n - 41-13-37-721-21
n537111-325-17

Vậy....

b, \(\frac{6n+5}{2n-1}=\frac{6n-3+8}{2n-1}=\frac{3\left(2n-1\right)+8}{2n-1}=3+\frac{8}{2n-1}\)

Đến đây bạn làm giống bài a

Thành viên 10/06/2017 lúc 21:11

Hoàng Trần Trà My

\(\frac{5}{x}+\frac{y}{4}=\frac{1}{8}=>\frac{5}{x}=\frac{1}{8}-\frac{y}{4}=\frac{1}{8}-\frac{2y}{8}=\frac{1-2y}{8}=>x\left(1-2y\right)=5\cdot8=40\)8 = 40

Ta có :

1- 2y là ước của lẻ 40 .

=> 1- 2y thuộc { 0,1 ; 1 ; - 5 ; 5 )

+﴿1 ‐2y = ‐1 =>y = 1

=> x = ‐40  + 1 ‐ 2y = 1

=> y = 0

=> x = -4 

+﴿ 1 ‐ 2y = ‐5

=> y = 3

=> x = ‐8

+﴿ 1 ‐2y = 5

=> y = ‐2

=> x = 8 

Nguyễn Ngọc Sáng 10/06/2017 lúc 21:13

\(\frac{5}{x}+\frac{y}{4}=\frac{1}{8}\)

=> \(\frac{20+xy}{4x}=\frac{1}{8}\)

\(\Rightarrow160+8xy=4x\)

=> 160=4x-8xy

=> 160=x.(4-8y)

bạn lập bảng ra nhá :)

Nguyễn Tiến Dũng 10/06/2017 lúc 21:05

Ta có : \(\frac{x+3}{7}+\frac{x+3}{8}+\frac{x+3}{9}+\frac{x+3}{10}=\frac{x+3}{11}\)

\(\Leftrightarrow\frac{x+3}{7}+\frac{x+3}{8}+\frac{x+3}{9}+\frac{x+3}{10}-\frac{x+3}{11}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+3\right)\left(\frac{1}{7}+\frac{1}{8}+\frac{1}{9}+\frac{1}{10}-\frac{1}{11}\right)=0\)

Mà : \(\left(\frac{1}{7}+\frac{1}{8}+\frac{1}{9}+\frac{1}{10}-\frac{1}{11}\right)\ne0\)

Nên : x + 3 = 0 

=> x = -3 

lê thị thu huyền 10/06/2017 lúc 21:13

\(\frac{x+3}{7}+\frac{x+3}{8}+\frac{x+3}{9}+\frac{x+3}{10}=\frac{x+3}{11}\)

\(\Leftrightarrow\left(x+3\right)\left(\frac{1}{7}+\frac{1}{8}+\frac{1}{9}+\frac{1}{10}-\frac{1}{11}\right)=0\)( chuyển vế + đặt nhân tử chung )

\(\Leftrightarrow x+3=0\)(vì \(\frac{1}{7}+\frac{1}{8}+\frac{1}{9}+\frac{1}{10}-\frac{1}{11}\ne0\))

\(\Leftrightarrow x=-3\)

vậy phương trình có tập nghiệm là: S={-3}

thánh yasuo lmht 10/06/2017 lúc 21:00

(x+3)/7 thì bạn cộng thêm 7/7 vào, tương tự thì cộng 8/7, 9/7,.. Đén đây thì quy đồng  rồi rút gọn. tự nghĩ nhé

0o0 Nguyễn Đoàn Tuyết Vy 0o0 10/06/2017 lúc 20:54

Ta đặt phân số có tử là 9: \(\frac{9}{a}\)( a \(\in\)z với a \(\ne\)0) 

Theo đề bài ra: 

\(\frac{-11}{13}< \frac{9}{a}< \frac{-11}{15}\)\(\Rightarrow\frac{-99}{117}< \frac{-99}{-11a}< \frac{-99}{135}\)

\(\Rightarrow\)117 < -11a < 135 \(\Rightarrow\) -11a \(\in\){ 118; 119; 120; ...; 133; 134;135} 

Mà a \(\in\)\(\Rightarrow\)-11a \(⋮\)11 \(\Rightarrow\) -11a \(\in\) { 121; 132} \(\Rightarrow\) a \(\in\) { -11; -12}

Thay a vào phân số \(\frac{9}{a}\), ta có: \(\frac{9}{a}\in\left\{\frac{9}{-11};\frac{9}{-12}\right\}\) hay \(\frac{9}{a}\in\left\{\frac{-9}{11};\frac{-9}{12}\right\}\)

^^ Học tốt! 

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: