Giúp tôi giải toán và làm văn


Hy CTV 8 giờ trước (23:06)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2x}+\frac{1}{y}=1\)

vì \(\frac{1}{2x}\)có tử là 1

\(\frac{1}{y}\)có tử là 1

mà \(1=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\)(vì chỉ có \(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\)có tử là 1 và tổng bằng 1)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\frac{1}{2x}=\frac{1}{2}\Rightarrow2x=2\Rightarrow x=1\\\frac{1}{y}=\frac{1}{2}\Rightarrow y=2\end{cases}}\)

Vậy x=1, y=2

Đọc tiếp...
phannhuanh 9 giờ trước (22:19)
Báo cáo sai phạm

\(B=\frac{2^{12}.3^5-4^6.9^2}{\left(2^2.3\right)^6+8^4.3^5}-\frac{5^{10}.7^3-25^5.49^2}{\left(125.7\right)^3+5^9.14^3}\)

\(=\frac{2^{12}.3^5-2^{12}.3^6}{2^{12}.3^6+2^{12}.3^5}-\frac{5^{10}.7^3-5^{10}.7^4}{5^9.7^3+5^9.2^3.7^3}\)

\(=\frac{2^{12}.3^5.\left(1-3\right)}{2^{12}.3^6.\left(3+1\right)}-\frac{5^9.7^3.\left(1-7\right)}{5^9.7^3\left(1+2^3.1\right)}\)

\(=\frac{-1}{2}-\frac{-2}{3}=\frac{-7}{6}\)

Đọc tiếp...
trần huy đức 9 giờ trước (22:02)
Báo cáo sai phạm
Hy CTV 9 giờ trước (22:41)
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}\left(6x+5\right)^{2018}\ge0\\\left|y^2-1\right|\ge0\end{cases}}\Rightarrow\left(6x+5\right)^{2018}+\left|y^2-1\right|\ge0\)

mà \(\left(6x+5\right)^{2018}+\left|y^2-1\right|\le0\Rightarrow\left(6x+5\right)^{2018}+\left|y^2-1\right|=0\)

dấu = xảy ra khi 

\(\hept{\begin{cases}\left(6x+5\right)^{2018}=0\\\left|y^2-1\right|=0\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=\frac{5}{6}\\y=\pm1\end{cases}}\)

Vậy \(x=\frac{5}{6},y=1\) hay \(x=\frac{5}{6},y=-1\)

Đọc tiếp...
TuanMinhAms 10 giờ trước (21:49)
Báo cáo sai phạm

mu chan va tri tuyet doi deu >= 0 nen ve trai >= 0

=> 6x+5 = 0 ; y^2-1=0

Đọc tiếp...
Nguyễn Quốc Việt 9 giờ trước (21:59)
Báo cáo sai phạm

\(A=\left(\frac{1,5+1-0,75}{2,5+\frac{5}{3}-1,25}+\frac{0,375-0,3+\frac{3}{11}+\frac{3}{12}}{-0,625+0,5-\frac{5}{11}-\frac{5}{12}}\right)\div\frac{1890}{2005}+115\)

\(A=\left(\frac{3\left(0,5+\frac{1}{3}-0,25\right)}{5\left(0,5+\frac{1}{3}-0,25\right)}+\frac{3\left(0,125-0,1+\frac{1}{11}+\frac{1}{12}\right)}{-5\left(0,125-0,1+\frac{1}{11}+\frac{1}{11}\right)}\right)\div\frac{1890}{2005}+115\)

\(A=\left(\frac{3}{5}+\frac{-3}{5}\right)\div\frac{1890}{2005}+115\)

\(A=0\div\frac{1890}{2005}+115\)

\(A=115\)

Đọc tiếp...
jihoon hyung 10 giờ trước (21:47)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{37-x}{3}=\frac{x-13}{7}\)

\(\Rightarrow7\left(37-x\right)=3\left(x-13\right)\)

\(\Rightarrow259-7x=3x-39\)

\(\Rightarrow259+39=3x+7x\)

\(\Rightarrow298=10x\)

\(\Rightarrow x=\frac{298}{10}=\frac{149}{5}\)

Đọc tiếp...
๖ۣۜHòลηɠ•Ŧửツ Gemini CTV 10 giờ trước (21:46)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{37-x}{3}=\frac{x-13}{7}\)

\(\Rightarrow7\left(37-x\right)=3\left(x-13\right)\)

\(\Leftrightarrow259-7x=3x-39\)

\(\Leftrightarrow259+39=3x+7x\)

\(\Leftrightarrow298=10x\)

\(\Leftrightarrow x=29.8\)

Đọc tiếp...
Kelly 9 giờ trước (22:49)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{37-x}{3}=\frac{x-13}{7}\)

\(\Leftrightarrow\left(37-x\right).7=\left(x-13\right).3\)

\(\Rightarrow259-7x=3x-39\)

\(10x=298\Rightarrow x=29.8\)

Đọc tiếp...
Hy CTV 8 giờ trước (23:08)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x}{5}=\frac{y}{6}\Rightarrow\frac{x^2}{25}=\frac{y^2}{36}\)

áp dụng t/c dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{x^2}{25}=\frac{y^2}{36}=\frac{x^2+y^2}{61}=\frac{244}{61}=4\)

\(\frac{x^2}{25}=4\Rightarrow x^2=100\Rightarrow x=\pm10\)

\(\frac{y^2}{36}=4\Rightarrow y^2=144\Rightarrow y=\pm12\)

vậy x=10, y=12 hay x=-10, y=-12

Đọc tiếp...
Hy CTV 8 giờ trước (23:11)
Báo cáo sai phạm

\(x^2+3=x.\left(x-1\right)+x+3=x.\left(x-1\right)+\left(x-1\right)+4\)

=> để x2+3 chia hết cho x-1 => 4 chia hết cho x-1 => x-1 thuộc Ư(4)={1,-1,2,-2,4,-4}

=> x={2,0,3,-1,5,-3}

vì x thuộc Z => x={2,0,3,-1,5,-3}

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuấn Anh 10 giờ trước (21:10)
Báo cáo sai phạm

Vì f(x1.x2)=f(x10.f(x2) nên f(4)=f(2.2)=f(2).f(2)=5.5=25

     f(8)=f(4.2)=f(4).f(4).f(2)=25.5=125

Vậy f(8)=125

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuấn Anh 10 giờ trước (21:24)
Báo cáo sai phạm

a)  x khác 1

b) f(7)=\(\frac{3}{2}\)

c)\(\frac{x+2}{x-1}\)=\(\frac{1}{4}\)<=> 4(x+2)=x-1<=>x=-3

d) f(x)=\(\frac{x+2}{x-1}\)=\(\frac{x-1+3}{x-1}\)= 1+\(\frac{3}{x-1}\)

f(x) có giá trị nguyên <=> x-1 thuộc Ư(3) <=> x-1 thuộc {+1;+3}

         

x-1-113-3
x024-2

e) f(x)>1 <=> 1+\(\frac{3}{x-1}\)> 1 <=> \(\frac{3}{x-1}\)> 0 <=> x-1 >0 <=> x>1

    
     
Đọc tiếp...
☠ⒽⒾⒺⓊ❼ⓐ❷ⓋⒾⓅ™ 10 giờ trước (21:20)
Báo cáo sai phạm

bài 3

Ta có \(\frac{3a-2b}{5}=\frac{2c-5a}{3}=\frac{5b-3c}{2}\)

\(\frac{15a-10b}{25}=\frac{6c-15a}{9}=\frac{10b-6a}{4}\)

=\(\frac{15a-10b+6c-15a+10b-6a}{25+9+4}=0\)

=> \(\hept{\begin{cases}3a-2b=0\\2c-5a=0\\5b-3c=0\end{cases}\left(=\right)\hept{\begin{cases}3a=2b\\2c=5a\\5b=3c\end{cases}\left(=\right)\hept{\begin{cases}\frac{a}{2}=\frac{b}{3}\\\frac{c}{5}=\frac{a}{2}\\\frac{b}{3}=\frac{c}{5}\end{cases}}}}\)

=> \(\frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{c}{5}=\frac{a+b+c}{2+3+5}=\frac{-50}{10}=-5\)

=> \(\hept{\begin{cases}a=-10\\b=-15\\c=-25\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
☠ⒽⒾⒺⓊ❼ⓐ❷ⓋⒾⓅ™ 10 giờ trước (21:13)
Báo cáo sai phạm

bài 2

Giải:
Gọi 2n+1=a2,3n+1=b2(a,b∈N,10≤n≤99)2n+1=a2,3n+1=b2(a,b∈N,10≤n≤99)

10≤n≤99⇒21≤2n+1≤19910≤n≤99⇒21≤2n+1≤199

⇒21≤a2≤199⇒21≤a2≤199

Mà 2n + 1 lẻ

⇒2n+1=a2∈{25;49;81;121;169}⇒2n+1=a2∈{25;49;81;121;169}

⇒n∈{12;24;40;60;84}⇒n∈{12;24;40;60;84}

⇒3n+1∈{37;73;121;181;253}⇒3n+1∈{37;73;121;181;253}

Mà 3n + 1 là số chính phương

⇒3n+1=121⇒n=40⇒3n+1=121⇒n=40

Vậy n = 40

Đọc tiếp...
☠ⒽⒾⒺⓊ❼ⓐ❷ⓋⒾⓅ™ 10 giờ trước (21:11)
Báo cáo sai phạm

Gọi 3 phân số đó là \(\frac{a}{x},\frac{b}{y},\frac{c}{z}\)

Ta có các tử tỉ lệ với 3;4;5=>a:b:c=3:4:5=>\(\frac{a}{3}=\frac{b}{4}=\frac{c}{5}\)

Đặt \(\frac{a}{3}=\frac{b}{4}=\frac{c}{5}=k\)

=>\(\hept{\begin{cases}a=3k\\b=4k\\c=5k\end{cases}}\)

Lại có các mẫu tỉ lệ với 5,1,2=>x:y:z=5:1:2=>\(\frac{x}{5}=\frac{y}{1}=\frac{z}{2}\)

Đặt \(\frac{x}{5}=\frac{y}{1}=\frac{z}{2}=h\)

=> \(\hept{\begin{cases}x=5h\\y=h\\z=2h\end{cases}}\)

Ta có tổng 3 phân số là \(\frac{213}{70}\)

=> \(\frac{a}{x}+\frac{b}{y}+\frac{c}{z}=\frac{213}{70}\)

(=) \(\frac{3k}{5h}+\frac{4k}{h}+\frac{5k}{2h}=\frac{213}{70}\)

(=) \(\frac{k}{h}.\left(\frac{3}{5}+4+\frac{5}{2}\right)=\frac{213}{70}\)

(=) \(\frac{k}{h}=\frac{3}{7}\)

=> \(\hept{\begin{cases}\frac{a}{x}=\frac{9}{35}\\\frac{b}{y}=\frac{12}{7}\\\frac{c}{z}=\frac{15}{14}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
do phuong nam 10 giờ trước (20:59)
Báo cáo sai phạm

Dễ thôi bạn:

 \(a^3-a=a\cdot\left(a^2-1\right)=\left(a-1\right)a\left(a+1\right)\)

Vì \(a^3-a\) là tích của 3 số nguyên liên tiếp nên sẽ có 1 số chia hết cho 3

Hay \(a^3-a\) chia hết cho 3 

Chúc bạn học tốt!

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Sơn 11 giờ trước (20:55)
Báo cáo sai phạm

TH1: a chia hết cho 3

             a3 chia hết cho 3

Đọc tiếp...
Đỗ Ngọc Hải 11 giờ trước (20:55)
Báo cáo sai phạm

\(a^3-a=a\left(a^2-1\right)=\left(a-1\right)a\left(a+1\right)\)
Tích 3 số tự nhiên liên sẽ chia hết cho 3=> ĐPCM

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: