Giúp tôi giải toán và làm văn


thu 4 giờ trước (22:09)
Báo cáo sai phạm

\(\Rightarrow4\left(3x+5y\right)=x-2y\Rightarrow12x+20y=x-2y\Rightarrow11x=-22y\Rightarrow\frac{x}{y}=\frac{-22}{11}=-2\)

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt CTV 4 giờ trước (22:16)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{3x+5y}{x-2y}=\frac{1}{4}\)

\(\Rightarrow x-2y=4\left(3x+5y\right)\)

\(\Rightarrow x-2y=12x+20y\)

\(\Rightarrow12x-x=20y+2y\)

\(\Rightarrow11x=22y\)

\(\Rightarrow x=2y\Leftrightarrow\frac{x}{y}=2\)

Đọc tiếp...
Trần Thùy Linh 4 giờ trước (22:17)
Báo cáo sai phạm

B=|x-2011|+|x-400|+|x-1|

=|x-2011|+|x-400|+|1-x|\(\ge\)|x-2011+1-x|+|x-400|\(\ge\)2010+|x-400|

Dấu     "="xảy ra khi

\(\hept{\begin{cases}1\le x\le2011\\x-400=0\end{cases}}\)

Vậy Bmin=2010 <=> x=400

Chúc hok tốt

Đọc tiếp...
Lan Anh Chúng Thị 4 giờ trước (22:12)
Báo cáo sai phạm

a/b = c/a  =>  \(a^2=bc\)

=> bc + c^2 - a^2 -c^2 =0

<=> c(b+c)  =  a^2 +c^2

<=> (b-c)(b+c)c  = (b-c)(a^2+c^2)

=> \(\frac{\left(b-c\left(b+c\right)\right)}{a^2+c^2}=\frac{b-c}{c}\)

=> đpcm

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt CTV 4 giờ trước (22:22)
Báo cáo sai phạm

Từ \(\frac{a}{b}=\frac{c}{a}\Rightarrow a^2=bc\)

\(\Rightarrow\frac{b^2-c^2}{a^2+c^2}=\frac{b^2-c^2}{bc+c^2}=\frac{\left(b-c\right)\left(b+c\right)}{c\left(b+c\right)}=\frac{b-c}{c}\)

\(\RightarrowĐPCM\)

Đọc tiếp...
Gokazaru 4 giờ trước (22:08)
Báo cáo sai phạm

\(\text{Ta có : }\)

\(\frac{x}{3}=\frac{y}{4}\Rightarrow\frac{x}{21}=\frac{y}{28}\)

\(\frac{z}{5}=\frac{y}{7}\Rightarrow\frac{z}{20}=\frac{y}{28}\)

\(\Rightarrow\frac{x}{21}=\frac{y}{28}=\frac{z}{20}=\frac{2x}{42}=\frac{3y}{84}=\frac{z}{20}=\frac{2x+3y-z}{42+84-20}=\frac{106}{106}=1\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=21\\y=28\\z=20\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\text{♕}\Leftarrow\)

Đọc tiếp...
Điệp viên 007 4 giờ trước (21:57)
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\frac{x}{3}=\frac{y}{4}\Rightarrow\frac{x}{21}=\frac{y}{28}\left(1\right)\)

           \(\frac{z}{5}=\frac{y}{7}\Rightarrow\frac{z}{20}=\frac{y}{28}\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) ta có: \(\frac{x}{21}=\frac{y}{28}=\frac{z}{20}\) và \(2x+3y-z=106\)

Áp dụng t/c DTSBN ta có:

\(\frac{x}{21}=\frac{y}{28}=\frac{z}{20}=\frac{2x+3y-z}{2.21+2.28-20}=\frac{106}{78}=\frac{53}{39}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\frac{x}{21}=\frac{53}{39}\Rightarrow x=\frac{371}{13}\\\frac{y}{28}=\frac{53}{39}\Rightarrow y=\frac{1484}{39}\\\frac{z}{20}=\frac{53}{39}\Rightarrow z=\frac{1060}{39}\end{cases}}\)

Vậy ...

Đọc tiếp...
Hatsumine Miku 4 giờ trước (21:56)
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(\frac{x}{3}=\frac{y}{4}\Rightarrow\frac{x}{21}=\frac{y}{28}\)

            \(\frac{z}{5}=\frac{y}{7}\Rightarrow\frac{z}{20}=\frac{y}{28}\)

\(\Rightarrow\frac{x}{21}=\frac{y}{28}=\frac{z}{20}=\frac{2x}{42}=\frac{3y}{84}=\frac{z}{20}=\frac{2x+3y-z}{42+84-20}=\frac{106}{106}=1\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=21\\y=28\\z=20\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
nguyen thi thuy linh 4 giờ trước (21:47)
Báo cáo sai phạm

a, đk : n - 1 khác 0

=> x khác 1

b, thay n vào là được

c, \(Q=\frac{-10}{n-1}\inℤ\Leftrightarrow-10⋮x-1\)

\(\Rightarrow n-1\inƯ\left(-10\right)\)

\(\Rightarrow n-1\in\left\{-1;1;-2;2;-5;5;-10;10\right\}\)

\(\Rightarrow n\in\left\{0;2;-1;3;-4;6;-9;11\right\}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Sơn 4 giờ trước (21:43)
Báo cáo sai phạm

nhanh giúp mình với ạ

Đọc tiếp...
ST CTV 5 giờ trước (21:24)
Báo cáo sai phạm

\(31^{11}< 32^{11}=\left(2^5\right)^{11}=2^{55}< 2^{56}=\left(2^4\right)^{14}=16^{14}\)

Đọc tiếp...
Lika Jack 5 giờ trước (21:16)
Báo cáo sai phạm

(x-1)(x+3)=0

=>\(\hept{\begin{cases}x-1=0\\x+3=0\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=1\\x=-3\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Công Tỉnh 5 giờ trước (21:20)
Báo cáo sai phạm

(x-1)(x+3)=0

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-1=0\\x+3=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=1\\x=-3\end{cases}}\)

Vậy x=1 hoặc x=-3

Đọc tiếp...
Lê Nguyễn Ngọc Minh 5 giờ trước (21:18)
Báo cáo sai phạm

(x - 1)(x + 3) = 0

Ta xét 2th:

Th1: x - 1 = 0

=> x = 1 + 0

=> x = 1

Th2: x - 3 = 0

=> x = 3 + 0

=> x = 3

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt CTV 5 giờ trước (21:06)
Báo cáo sai phạm

\(\left(2x^5-2\right)\left(2x+3a\right)=0\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}2x^5-2=0\\2x+3a=0\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=1\\2+3a=0\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=1\\a=-\frac{2}{3}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
hồ trọng hoàng 5 giờ trước (21:03)
Báo cáo sai phạm

nhầm(2x5-2)(2x+3a)             

Đọc tiếp...
Eirlys 5 giờ trước (21:24)
Báo cáo sai phạm

\(\left(2x^5-a\right)\left(2x=3a\right)\)

\(4x^6-2ax=6ax^5-3a^2\)

\(4x^6-6ax^5-2ax-\left(-3a^2\right)=0\)

\(4x^6-6ax^5-2ax+3a^2=0\)

Còn lại bn tự làm nốt nhé!

Đọc tiếp...
Eirlys 4 giờ trước (21:59)
Báo cáo sai phạm

Bn ơi, bn gửi lại đề bài hộ mk vs. Mk thấy 3 cái đề khác nhau nên k biết làm đề nào. Kết quả kia sai đó bn

Đọc tiếp...
Eirlys 4 giờ trước (21:56)
Báo cáo sai phạm

Cái đoạn \(6a.\left(x^{10}-1\right)=0\) nha bn. Mk đánh thiếu

Đọc tiếp...
Eirlys 4 giờ trước (21:54)
Báo cáo sai phạm

\(\left(2x^5-2\right)\left(2x-3a\right)\)

\(4x^6+6ax^5-4x-6a=0\)

\(\left(4x^6+6ax^5-4x\right)-6a=0\)

\(6ax^{10}-6a=0\)

\(6a.\left(x^{10}-1\right)\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}6a=0\\x^{10}-1=0\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}a=0\\x=\pm1\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Rokusuke 5 giờ trước (20:59)
Báo cáo sai phạm

Đặt \(\frac{x}{5}=\frac{y}{7}=k\Rightarrow x=5k;y=7k\)

Thay \(x=5k;y=7k\) ta có:

\(5k\times7k=875\)

\(\Leftrightarrow k^2=875\div\left(5\times7\right)\)

\(\Leftrightarrow k^2=25\)

\(\Rightarrow k=\pm5\)

TH1: \(k=5\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=5\times5=25\\y=7\times5=35\end{cases}}\)

TH2: \(k=-5\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=5\times\left(-5\right)=-25\\y=7\times\left(-5\right)=-35\end{cases}}\)

Vậy ...

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang CTV 5 giờ trước (21:01)
Báo cáo sai phạm

Đặt   \(\frac{x}{5}=\frac{y}{7}=k\)      \(\Rightarrow\)\(x=5k;\)\(y=7k\)

Ta có:   \(x.y=875\)

  \(\Rightarrow\)\(5k.7k=875\)

  \(\Rightarrow\)\(k^2=25\)

  \(\Rightarrow\)\(k=\pm5\)

  • \(k=5\)\(\Rightarrow\)\(x=25;\)\(y=35\)
  • \(k=-5\)\(\Rightarrow\)\(x=-25;\)\(y=-35\)
Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Trung 5 giờ trước (21:02)
Báo cáo sai phạm

Là bạn à Hastune Miku

Đọc tiếp...
Ngô Tuấn Huy 5 giờ trước (20:48)
Báo cáo sai phạm

Ta có: 2xy + x - 2y = 4

=> 2y(x - 1) + x = 4

=> 2y(x - 1) + x - 1 = 3

=> 2y(x - 1) + (x - 1) = 3

=>  (x - 1).(2y + 1) = 3

=> x-1 và 2y+1 là Ư(3)={-3;-1;1;3}

Ta có bảng:

x - 1-1-313
2y + 1-3- 131
x0-224
y-2-110
Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu CTV 5 giờ trước (20:51)
Báo cáo sai phạm

Ta có : 

\(2xy+x-2y=4\)

\(\Rightarrow x\left(2y+1\right)-2y-1=3\)

\(\Rightarrow x\left(2y+1\right)-\left(2y+1\right)=3\)

\(\Rightarrow\left(x-1\right)\left(2y+1\right)=3\)

Do \(x;y\in Z\)

\(\Rightarrow x-1;2y+1\in Z\)

Mà \(x-1;2y+1\inƯ\left(3\right)\)

\(\Rightarrow x-1;2y+1\in\left\{\pm1;\pm3\right\}\)

Ta có bảng sau : 

\(x-1\)\(1\)\(3\)\(-1\)\(-3\)
\(2y+1\)\(3\)\(1\)\(-3\)\(-1\)
\(x\)\(2\)\(4\)\(0\)\(-2\)
\(y\)\(1\)\(0\)\(-2\)\(-1\)

Vậy ...

Đọc tiếp...
Pham Van Hung 5 giờ trước (20:48)
Báo cáo sai phạm

x(2y+1)-(2y+1)= 4-1

(x-1)(2y+1)=3

Bạn tự làm tiếp nhé.

Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu CTV 5 giờ trước (20:40)
Báo cáo sai phạm

\(3x^2+x=0\)

\(\Rightarrow x\left(3x+1\right)=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\3x+1=0\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\3x=-1\end{cases}}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=-\frac{1}{3}\end{cases}}\)

Vậy \(\orbr{\begin{cases}x=0\\x=-\frac{1}{3}\end{cases}}\)là nghiệm của đa thức \(3x^2+x\)

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang CTV 5 giờ trước (20:39)
Báo cáo sai phạm

\(3x^2+x=0\)

\(\Leftrightarrow\)\(x\left(3x+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\)\(\orbr{\begin{cases}x=0\\3x+1=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\)\(\orbr{\begin{cases}x=0\\x=-\frac{1}{3}\end{cases}}\)

Vậy....

Đọc tiếp...
Thanh Hằng Nguyễn 5 giờ trước (20:39)
Báo cáo sai phạm

\(3x^2+x=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(3x+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\3x+1=0\end{cases}}\) \(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=-\frac{1}{3}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Roronoa Zoro 5 giờ trước (21:17)
Báo cáo sai phạm

a) (=) (x+1)2=(x-2)(x+3)

(=) x2+2x+1=x2+3x-2x-6

(=) x+7=0

<=> x=-7

b, <=> x(x4-1)=0

<=> x=0 hoặc x4-1=0

<=> x=0 hoặc x=1

Đọc tiếp...
duongduong 5 giờ trước (20:53)
Báo cáo sai phạm
Thanh Ngân 6 giờ trước (20:34)
Báo cáo sai phạm

\(\left(x-\frac{3}{5}\right)^2=4\)

<=> \(\hept{\begin{cases}x-\frac{3}{5}=2\\x-\frac{3}{5}=-2\end{cases}}\)

<=> \(\hept{\begin{cases}x=\frac{13}{5}\\x=\frac{-7}{5}\end{cases}}\)

\(2^x+2^{x+3}=144\)

<=> \(2^x+2^x.2^3=144\)

<=> \(2^x.\left(1+2^3\right)=144\)

<=> \(2^x=16\)

<=> \(2^x=2^4\)

<=> \(x=4\)

Đọc tiếp...
Fan EBXTOS 6 giờ trước (20:32)
Báo cáo sai phạm

a,(x-\(\frac{3}{5})^2-2^2=0\)

(\(x-\frac{3}{5}-2)\left(x-\frac{3}{5}+2\right)=0\)

Tự tính kết quả rồi dùng dấu hoặc để viết kết quả nha!!

Đọc tiếp...
Vũ Lê Ngọc Liên 6 giờ trước (20:31)
Báo cáo sai phạm

a) \(\left(x-\frac{3}{5}\right)^2=4\)

\(\Leftrightarrow\left(x-\frac{3}{5}\right)^2=\left(\pm2\right)^2\)

Xét : TH1 :x - 3/5 = 2

<=> x = 2 + 3/5

<=> x = 13/5

TH2 : x - 3/5 = -2

<=> x = - 2 + 3/5

<=> x = -7/5

Vậy ...

b ) 2x + 2x+3 = 144

<=> 2x + 2x . 23 = 144

<=> 2x ( 1 + 23 ) = 144

<=> 2x . 9 = 144

<=> 2x = 16

<=> x = 4

Vậy ..

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang CTV 4 giờ trước (22:05)
Báo cáo sai phạm

Nhận thấy:  \(VT\ge0\)nên để pt có nghiệm thì  \(VP\ge0\)\(\Rightarrow\)\(2x-\frac{3}{4}\ge0\)\(\Rightarrow\)\(x\ge\frac{3}{8}\)

Ta có:    \(\left||x-\frac{1}{2}|.|2x-\frac{3}{4}|\right|=2x-\frac{3}{4}\)

\(\Leftrightarrow\)\(\left|x-\frac{1}{2}\right|.\left|2x-\frac{3}{4}\right|=2x-\frac{3}{4}\)

\(\Leftrightarrow\)\(\left|x-\frac{1}{2}\right|.\left(2x-\frac{3}{4}\right)=2x-\frac{3}{4}\)

\(\Leftrightarrow\)\(\left|x-\frac{1}{2}\right|\left(2x-\frac{3}{4}\right)-\left(2x-\frac{3}{4}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\)\(\left(2x-\frac{3}{4}\right)\left(\left|x-\frac{1}{2}\right|-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\)\(\orbr{\begin{cases}2x-\frac{3}{4}=0\\\left|x-\frac{1}{2}\right|-1=0\end{cases}}\)

TH1:    \(2x-\frac{3}{4}=0\) \(\Leftrightarrow\)\(x=\frac{3}{8}\) (thỏa mãn)

TH2:   \(\left|x-\frac{1}{2}\right|-1=0\)

\(\Leftrightarrow\)\(\left|x-\frac{1}{2}\right|=1\)

\(\Leftrightarrow\)\(\orbr{\begin{cases}x-\frac{1}{2}=1\\x-\frac{1}{2}=-1\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\)\(\orbr{\begin{cases}x=\frac{3}{2}\left(TM\right)\\x=-\frac{1}{2}\left(KTM\right)\end{cases}}\)

Vậy  \(\orbr{\begin{cases}x=\frac{3}{8}\\x=\frac{3}{2}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Phan Hà My 6 giờ trước (20:25)
Báo cáo sai phạm

Ko giải được. khó quá

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: