Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Toán lớp 7


a) Ba đường thẳng cắt nhau tại 1 điểm tạo thành 6 tia chung gốc.

Mỗi tia tạo với 5 tia còn lại 5 góc mà có 6 tia như vậy nên có tất cả số góc là:

                       5 x 6 = 30 góc

Vì mỗi góc được tính lặp lại 2 lần nên có tất cả:

                       30 : 2 = 15 góc

 3 đường thẳng cắt nhau tạo thành 3 góc bẹt. Vậy có tất cả số góc khác góc bẹt là:

                        15 - 3 = 12 góc khác góc bẹt

Có tất cả 12 góc khác góc bẹt  mà mỗi góc có 1 góc đối đỉnh với nó. Nên có tất cả:

                       12 : 2 = 6 cặp góc đối đỉnh

b) Tương tự câu a)

Đọc tiếp...

                                                                                               Giải

Xét \(\Delta ABC\), có : 

M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC ( gt )

=> CM và BN lần lượt là các đường trung tuyến ứng với AB và AC ( đ/n )

Mà 2 đường trung tuyến này cắt nhau tại O ( gt )

=> O là trọng tâm tam giác ABC ( đ/n )

=> ON = \(\frac{1}{2}\) OB ( t/c )

Vậy \(\frac{ON}{OB}\) = \(\frac{1}{2}\) ( đpcm )

Đọc tiếp...

cảm ơn bạn

cho bạn 1 l.i.k.e nhe

Đọc tiếp...

Ta có : \(\frac{-2}{15}\)  = \(\frac{-2\times4}{15\times4}\) = \(\frac{-8}{60}\)

\(\frac{3}{-20}\)\(\frac{-3}{20}\) = \(\frac{-3\times3}{20\times3}\) = \(\frac{-9}{60}\)

Mà \(\frac{-8}{60}\) > \(\frac{-9}{60}\) ( -8 > -9 )

\(\Rightarrow\)\(\frac{-2}{15}\)\(\frac{-3}{20}\)

Đọc tiếp...

\(\frac{3}{-20}=\frac{-3}{20}\)

\(\frac{-2}{15}=\frac{-6}{45};\frac{-3}{20}=\frac{-6}{40}\)

\(\frac{-6}{45}< \frac{-6}{40}\)

\(\Rightarrow\frac{-2}{15}< \frac{-3}{20}\)

Đọc tiếp...

Bạn tự vẽ hình nhé

                                                                                       Giải

Ta có : \(\Delta FHI\)cân tại F ( gt ) ; FK là đường trung tuyến \(\Delta FHI\) ( gt )

\(\Rightarrow\)FK đồng thời là đường cao \(\Delta FHI\) ( t/c tam giác cân )

\(\Rightarrow\)FK \(\perp\) HI 

\(\Rightarrow\)\(\Delta FIK\)là tam giác vuông tại K 

Mà FK là trung tuyến => HK = KI = \(\frac{HI}{2}\) = 18 cm

Xét \(\Delta FIK\) vuông tại K ( cmt ) , có :

FI2 = FK2 + KI2 ( đ/l Py-ta-go )

=> FI2 = 242 + 182

=> FI2 = 576 + 324

=> FI2 = 900

=> FI = 30 cm ( FI > 0 ) 

Vậy độ dài cạnh FI là 30 cm ( đpcm )

Đọc tiếp...
Xyz CTV

M = \(\frac{3}{299}.\left(2+\frac{1}{433}\right)-\frac{1}{229}.\frac{432}{433}-\frac{4}{299.433}=\frac{3.867}{299.433}-\frac{432}{229.433}-\frac{4}{229.433}\)

\(=\frac{2165}{299.433}=\frac{433.5}{433.299}=\frac{5}{299}\)

Đọc tiếp...

Xyz đây là dạng tính giá trị của biểu thức có quy luật nha, nên không thể làm như vậy

Đọc tiếp...

Dạng 1: RÚT GỌNBài 1: Thực hiện phép tính:a,12 5 6 2 10 3 5 22 6 3 9 32 .3 4 .9 5 .7 25 .49(2 .3) (125.7) 5 .14 

b,

18 7 3 15 1510 15 14 132 .18 .3 3 .22 .6 3 .15.4

c,6 5 94 12 114 .9 6 .1208 .3 6

Bài 2: Thực hiện phép tính:a,15 9 20 929 16 29 65.4 .9 4.3 .85.2 .9 7.2 .27

b,4 2 23 3 22 .5 .11 .72 .5 .7 .11

c,

11 12 11 1112 11 11 115 .7 5 .75 .7 9.5 .7

Bài 3: Thực hiện phép tính:a,22 7 1514 211.3 .3 9(2.3 )b,

10 10 10 99 102 .3 2 .32 .3c,

5 4 910 8 84 .9 2.62 .3 6 .20

Bài 4: Thực hiện phép tính:a,12 5 6 2 10 3 5 22 6 4 5 3 9 32 .3 4 .9 5 .7 25 .49(2 .3) 8 .3 (125.7) 5 .14  

b,

15 9 20 99 19 29 65.4 .9 4.3 .85.2 .6 7.2 .27

c,

5 4 910 8 84 .9 2.62 .3 6 .20

Bài 5: Thực hiện phép tính:a,12 7 15 824 14 12 515.4 .9 4.3 .819.2 .3 6.4 .27

b,

15 22 16 49 7 5 233 .2 6 .42.9 .8 7.27 .2

c,3 10 96 12 1116 .3 120.64 .3 6

Bài 6: Thực hiện phép tính :a,    12 5 6 2 10 3 5 26 3 2 4 5 9 32 .3 4 .9 5 .7 25 .492 .3 8 .3 125.7 5 .14A

   

b,

15 9 20 910 12 29 65.4 .9 4.3 .85.2 .6 7.2 .27

Bài 7: Thực hiện phép tính:a,  12 5 6 262 4 52 .3 4 .92 .3 8 .3A

b,

5 4 910 8 84 .9 2.62 .3 6 .20B

Bài 8: Thực hiện phép tính :a,10 109 43 .11 3 .53 .2b,

10 1082 .13 2 .652 .104

Bài 9: Thực hiện phép tính:a,30 7 13 2727 7 10 272 .5 2 .52 .5 2 .5b,    

 6 6 5 310 5 33 .15 9 . 153 .5 .2  

Bài 10: Thực hiện phép tính:a,2 11 2 2 6 212 4 2 35 .6 .16 6 .12 .152.6 .10 81 .960

b,  

 919 3 410 9 102 .27 .5 15. 4 .96 .2 12A

 

 

2Bài 11: Thực hiện phép tính:a,   515 4 10 206 6 3 150,8 2 .9 45 .5:0,4 6 .8 75      

b,  15 14 22 2110 16 155 3.7 19.7 2.5 9.5

:25 7 3.7A 

Bài 12: Tính giá trị của biểu thức:

7 3 377 72 9 3 .5 :5 4 162 .5 512

A                  

Bài 13: Tính biểu thức:

3 3 1 0,6 1 0,875 0,7 14 7 13 6 2 1,21 :25 6 6 1 1,2 0,25 0,2

7 13 3

B

    

  

   

(Chưa làm)

Bài 14: Tính biêu thức:      

3 6321 1 1 3 .12 84 51. 37 51. 1373 4 7 27.4

A              

Bài 15: Thực hiện phép tính:a, 1024: 5 5 (17.2 15.2 )  b, 3 0 3 5 .2 (23 4 ) : 2   c, 5 4 2 (5.3 17.3 ) : 6 Bài 16: Thực hiện phép tính:a, 2 2 2 2 2 (10 11 12 ) : (13 14 )    b, 3 4 3 2 2 (2 .9 9 .45) : (9 .10 9 )  Bài 17: Thực hiện phép tính:a, 14 14 16 4   (3 .69 3 .12) : 3 7 : 2     b, 4 4 12 12 24 : 3 32 :16 Bài 18: Thực hiện phép tính :a,  2010 10 8 4 2010 2010 2010 7 : 7 3.2 2 : 2   b,    100 101 102 97 98

Đọc tiếp...

0

\(a)\)

\(\text{Ta có: }\)

\(2,\left(35\right)=2,35353535...\)

\(\text{Mà:}\)\(2,35...< 2,36...\)

\(\Rightarrow2,\left(35\right)< 2,3691211518...\)

\(b)\)

\(\text{Ta có:}\)

\(\frac{-7}{11}=-0,\left(63\right)\)

\(\text{Mà:}\)\(-0,\left(63\right)=-0,\left(63\right)\)

\(\Rightarrow-0,63=\frac{-7}{11}\)

Đọc tiếp...

a) 2,35 < 2,36912151                                     

b) – 0,(63) = -7/11

Đọc tiếp...

a) |x-2|=x

=>x-2=x

x-x=2

0=2 (vô lí)

hoặc

x-2=-x

x-(-x)=2

x+x=2

2x=2

x=1

Đọc tiếp...

tọa độ đỉnh C là C( 9:-3 )

Đọc tiếp...

Vì ABCD là hình chữ nhật nên AC, BD cắt nhau tại trung điểm I của mỗi đường.

I là trung điểm BD \(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x_B+x_D=2x_I\\y_B+y_D=2y_I\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}9-5=2x_I\\3-3=2y_I\end{cases}\Rightarrow}\hept{\begin{cases}x_I=2\\y_I=0\end{cases}\Rightarrow}I\left(2;0\right)}\)

I là trung điểm  AC \(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x_A+x_C=2x_I\\y_A+y_C=2y_I\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x_C=2x_I-x_A\\y_C=2y_I-y_A\end{cases}\Rightarrow}\hept{\begin{cases}x_C=2.2-\left(-5\right)\\y_C=2.0-3\end{cases}\Rightarrow}\hept{\begin{cases}x_C=9\\y_C=-3\end{cases}}}\)

\(\Rightarrow C\left(9;-3\right)\)

Đọc tiếp...
Vẽ hình, viết gt-kl

Bài tập Tất cả

Đọc tiếp...

Được cập nhật 23 giờ trước (22:46)

2
Xyz CTV

M N P I Q K E F

GT : Tam giác MNP ; MN = MP ; trung tuyến MI

KL : a) MI \(\perp\)NP 

b) Cho \(IQ\perp MN;IK\perp MP\); CM : IQ = IK  ; IM trung trực QK

c) Cho QE = QI ; KI = KF ; cm : Tam giác MEF cân

d) FE//NP

Đọc tiếp...
Xyz CTV

a) Xét tam giác MNI và MPI có : 

\(\hept{\begin{cases}MN=MP\\MI\text{ chung }\\NI=IP\end{cases}}\Rightarrow\Delta MNI=\Delta MPI\Rightarrow\widehat{MIP}=\widehat{MIN}\left(1\right)\)

mà \(\widehat{MIP}+\widehat{MIN}=180^{\text{o}}\left(2\right)\)

Từ (1)(2) => \(\widehat{MIP}=\widehat{MIN}=90^{\text{o}}\)

=> MI \(\perp NP\)

b) Xét tam giác IQN và tam giác IKP có : 

\(\hept{\begin{cases}\widehat{KIP}=\widehat{QIN}\left(\text{vì}\widehat{QNI}=\widehat{KPI};\widehat{NQI}=\widehat{KPI}\right)\\NI=IP\\\widehat{QNI}=\widehat{KPI}\end{cases}}\)

=> \(\Delta IQN=\Delta IKP\Rightarrow IQ=IK\)(0)

Gọi H là giao điểm của QK và MI

Tương tự ta có \(\Delta MQH=\Delta MKH\)

=> MQ = MK 

=> Tam giác MQK cân tại Q 

Khi đó \(\widehat{MQK}=\frac{180^o-\widehat{QMK}}{2}\)(1)

Tương tự với tam giác MNP cân tại M 

=> \(\widehat{QNP}=\frac{180^{\text{o}}-\widehat{NMP}}{2}\)(2)

=> \(\widehat{MQK}=\widehat{QNP}\Rightarrow QK//NP\Rightarrow\widehat{NHK}=\widehat{MIP}=90^{\text{o}}\)(3) 

Từ (0) và (3) => IM là đường trung trực của QK

Đọc tiếp...

Tìm a

2021 - a + 2020 - a = 1997

(2021 + 2020) - (a + a) = 1997

4041 - 2a = 1997

2a = 4041 - 1997

2a = 2044

a = 2044 : 2

a = 1022

Vậy a = 1022.

Đọc tiếp...

2021 - a + 2020 - a = 1997

(2021 + 2020)- 2a =1997

4041 - 2a = 1997

2a =4041 -1997

2a= 2044

a =2044 : 2

a = 1022

Đọc tiếp...

 Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...

Tui bảo tìm danh từ oki

Đọc tiếp...

Nhưng mà cho tui hỏi từ "c**" là gì?

Đọc tiếp...

\(\frac{3}{2}-\left|2x-\frac{7}{4}\right|=\frac{5}{4}\)

\(\Leftrightarrow\left|2x-\frac{7}{4}\right|=\frac{3}{2}-\frac{5}{4}=\frac{1}{4}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}2x-\frac{7}{4}=\frac{1}{4}\\2x-\frac{7}{4}=-\frac{1}{4}\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=1\\x=\frac{3}{4}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...

Tìm \(x\)

\(\frac{3}{2}-\left|2x-\frac{7}{4}\right|=\frac{5}{4}\)

\(\left|2x-\frac{7}{4}\right|=\frac{3}{2}-\frac{5}{4}\)

\(\left|2x-\frac{7}{4}\right|=\frac{1}{4}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2x-\frac{7}{4}=\frac{1}{4}\\2x-\frac{7}{4}=-\frac{1}{4}\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2x=2\\2x=1,5\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=1\\x=0,75\end{cases}}\)

Vậy \(x\in\left\{0,75;1\right\}\).

Đọc tiếp...

Trả lời:

\(\frac{3}{2}-\left|2x-\frac{7}{4}\right|=\frac{5}{4}\)

\(\Rightarrow\left|2x-\frac{7}{4}\right|=\frac{3}{2}-\frac{5}{4}\)

\(\Rightarrow\left|2x-\frac{7}{4}\right|=\frac{6}{4}-\frac{5}{4}\)

\(\Rightarrow\left|2x-\frac{7}{4}\right|=\frac{1}{4}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2x-\frac{7}{4}=\frac{1}{4}\\2x-\frac{7}{4}=-\frac{1}{4}\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2x=\frac{1}{4}+\frac{7}{4}\\2x=-\frac{1}{4}+\frac{7}{4}\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2x=2\\2x=\frac{3}{2}\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=1\\x=\frac{3}{4}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Xyz CTV

Ta có : \(A=\frac{7-x}{2x-1}\)

=> \(2A=\frac{14-2x}{2x-1}=\frac{1-2x+13}{2x-1}=\frac{-\left(2x-1\right)+13}{2x-1}=-1+\frac{13}{2x-1}\)

Để 2A \(\inℤ\)

=> 13 \(⋮\)2x - 1

=> 2x - 1 \(\inƯ\left(13\right)\)

=> 2x - 1 \(\in\left\{1;-13;-1;13\right\}\)

=> \(2x\in\left\{2;-12;0;14\right\}\)

=> \(x\in\left\{1;-6;0;7\right\}\)

Thay x = 1 vào A => A = 6 (TM)

Thay x = -6 vào A => A = -1 (TM)

Thay x = 0 vào A => A = -7

Thay x = 7 vào A => A = 0

Vậy  \(x\in\left\{1;-6;0;7\right\}\)thì A nguyên

Đọc tiếp...

\(\frac{1}{3}+\frac{-12}{137}-\left(\frac{3}{8}+\frac{1}{2}\right)+\frac{13}{24}\)

\(=\frac{1}{3}+\frac{-12}{137}-\frac{7}{8}+\frac{13}{24}\)

\(=\left(\frac{1}{3}-\frac{7}{8}+\frac{13}{24}\right)+\frac{-12}{137}\)

\(=\frac{-12}{137}\)

\(\approx-0.088\)

Đọc tiếp...

= 0,088, tính máy tính là xong mà ?

Đọc tiếp...

Sửa lại = -0,088 nhé, bấm sai dấu.

Đọc tiếp...

\(\left(3x-7\right)\left(2x-3\right)-\left(3x+5\right)\left(2x-11\right)=\left(6x^2-23x+21\right)-\left(6x^2-23x-55\right)\)

\(=21+55=76\)không phụ thuộc giá trị của biến \(x\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: