Giúp tôi giải toán và làm văn


Huyền Bùi 5 giờ trước (22:46)
Báo cáo sai phạm

\(M=\left|2x-\frac{3}{5}\right|-2x+7\) => \(\orbr{\begin{cases}M=2x-\frac{3}{5}-2x+7\\M=\frac{3}{5}-2x-2x+7\end{cases}}\) 

=> \(\orbr{\begin{cases}M=\frac{32}{5}\\M=\frac{38}{5}-4x\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Trâm Nguyen 5 giờ trước (22:47)
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn bạn

Đọc tiếp...
nguyen hienmy 5 giờ trước (22:43)
Báo cáo sai phạm

1.  -1/30

2. -4/5

3. 13/10

4.  6 

Cái này bấm máy tính cũng đc nha bn 

Đọc tiếp...
nguyễn thị thùy linh 5 giờ trước (22:25)
Báo cáo sai phạm

có nhé

Đọc tiếp...
Oline Math 5 giờ trước (22:28)
Báo cáo sai phạm

có nhé

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
học tốt

Đọc tiếp...
Thùy Dung 5 giờ trước (22:38)
Báo cáo sai phạm

Có nguyệt thực toàn phần nhé!!

k mik nha

Học tốt

^_^

Đọc tiếp...
Huyền Bùi 6 giờ trước (21:56)
Báo cáo sai phạm

a, \(\left|2x-\frac{3}{5}\right|+7=9\) 

=> \(\left|2x-\frac{3}{5}\right|=2\) => \(\orbr{\begin{cases}2x-\frac{3}{5}=2\\2x-\frac{3}{5}=-2\end{cases}}\) 

=> \(\orbr{\begin{cases}x=\frac{13}{10}\\x=-\frac{7}{10}\end{cases}}\) 

b, \(\left|5-3x\right|-1=\frac{1}{2}\) <=> \(\left|5-3x\right|=\frac{3}{2}\) 

=> \(\orbr{\begin{cases}5-3x=\frac{3}{2}\\5-3x=-\frac{3}{2}\end{cases}=>\orbr{\begin{cases}x=\frac{7}{6}\\x=\frac{13}{6}\end{cases}}}\)

Đọc tiếp...
Dương Thuy Uyên 6 giờ trước (22:08)
Báo cáo sai phạm

a.[2x-3/5]=9-7

[2x-3/5]=2                                           \(\hept{\begin{cases}2x=\frac{13}{5}\\2x=-\frac{7}{5}\end{cases}}\)            \(\hept{\begin{cases}x=\frac{13}{10}\\x=\frac{7}{10}\end{cases}}\)

\(\hept{\begin{cases}2x-\frac{3}{5}=2\\2x-\frac{3}{5}=-2\end{cases}}\)

[5-3x]-1=1/2

[5-3x]=1/2

\(\hept{\begin{cases}5-3x=\frac{1}{2}\\5-3x=-\frac{1}{2}\end{cases}}\)

\(\hept{\begin{cases}3x=\frac{9}{2}\\3x=\frac{11}{2}\end{cases}}\)

\(\hept{\begin{cases}x=\frac{3}{2}\\x=\frac{11}{6}\end{cases}}\)

đó chỉ cần vậy là xong

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Uyên CTV 6 giờ trước (21:50)
Báo cáo sai phạm

\(D=\frac{4x+1}{x+3}\inℤ\Leftrightarrow4x+1⋮x+3\)

\(\Rightarrow4x+12-11⋮x+3\)

\(\Rightarrow4\left(x+3\right)-11⋮x+3\)

\(\Rightarrow11⋮x+3\)

\(\Rightarrow x+3\in\left\{-1;1;-11;11\right\}\)

\(\Rightarrow x\in\left\{-4;-2;-14;8\right\}\)

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thu Hảo 5 giờ trước (22:17)
Báo cáo sai phạm

a) \(D=\frac{4x+1}{x+3}\)
=> 4x + 1 \(⋮\)( x + 3 ) để D là số nguyên

Mà ( x + 3 ) \(⋮\)( x + 3 ) => 4( x + 3 ) \(⋮\)( x + 3 )
=> [ 4x + 1 - 4( x + 3 ) ] \(⋮\)( x + 3 )
=> [ 4x + 1 - 4x + 12 ]  \(⋮\)( x + 3 )
=> 13  \(⋮\)( x + 3 )
=> \(x+3\inƯ\left(13\right)\)\(=\left\{\pm1;\pm13\right\}\)

x + 3-11-1313
24-1016

Vậy \(x\in\left\{-10;2;4;16\right\}\)Để D là số nguyên
b) \(E=\frac{6x+2}{2x-3}\)
=> 6x + 2 \(⋮\)2x - 3 để E là số nguyên
Mà ( 2x - 3 )  \(⋮\)( 2x - 3 ) => 3( 2x - 3 )  \(⋮\)( 2x - 3 )

=> [ 6x + 2 - 3( 2x - 3 ) ]  \(⋮\)( 2x - 3 )
=> [ 6x + 2 - 6x - 3 ]  \(⋮\)( 2x - 3 )
=> -1  \(⋮\)( 2x - 3 )
=> ( 2x - 3 ) \(\inƯ\left(-1\right)=\left\{\pm1\right\}\)
 

2x - 3-11
2x24
x12

Vậy x \(\in\left\{1;2\right\}\)để E là số nguyên
Còn phần còn lại cậu có thể làm tương tự.

Đọc tiếp...
Nguyen Chau Tuan Kiet 6 giờ trước (21:42)
Báo cáo sai phạm

 - Bóng đèn dây tóc: tia sáng phát từ trong (dây tóc) ra ngoài và theo một hướng nên phần bóng của bàn tay sẽ không bị các tia sáng khác làm của bóng đèn chiếu đến - đường biên giữa phần tối và phần sáng rõ rệt. 
- Bóng đèn neon: tia sáng phát ra theo mọi hướng nên trong phần bóng của tay sẽ có một số tia sáng của bóng đèn chiếu vào dẫn đến đường biên giữa phần tối và phần sáng bị mờ đi nên bóng của bàn tay sẽ bị nhòe.

Đọc tiếp...
nguyễn thị thu phuong 6 giờ trước (21:50)
Báo cáo sai phạm

Vì màn đã chắn ánh sáng dọi vào nửa bóng tối còn lại

Đọc tiếp...
khong can thiet phai biet minh 6 giờ trước (21:42)
Báo cáo sai phạm

trên màn chắn đặt phía sau vật cản có vùng chỉ nhận được 1 nửa anh xăng từ nguồn sáng 

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thu Hảo 6 giờ trước (21:38)
Báo cáo sai phạm

| x ( x - 4 ) | = x
=> TH1 : x ( x - 4 ) = - x
                      x - 4 = - x : x
                      x - 4 = -1
                           x = -1 + 4 = 3
TH2 : x ( x - 4 ) = x

                x - 4 = x : x

                x - 4 = 1

                     x = 1 + 4 = 5

 

Đọc tiếp...
Đình Sang Bùi 6 giờ trước (21:33)
Báo cáo sai phạm

Do \(\left|x\left(x-4\right)\right|\ge0\)

Nên \(x\ge0\Rightarrow\left|x\left(x-4\right)\right|=x\left(x-4\right)\)

Do đó biểu thức có dạng:

\(x\left(x-4\right)=x\)

\(\Leftrightarrow x\left(x-4\right)-x=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x-5\right)=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x-5=0\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=5\end{cases}}}\)

Vậy có 2 giá trị x thỏa mãn là 0 hoặc 5

Đọc tiếp...
Nguyen Trong Nhan 6 giờ trước (21:27)
Báo cáo sai phạm

x băng 3 hoặc 5 nha

ok

hok giỏi nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Uyên CTV 6 giờ trước (21:16)
Báo cáo sai phạm

\(\left|2x+3\right|=\left|2x-1\right|\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2x+3=2x-1\\2x+3=1-2x\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2x-2x=-1-3\\2x+2x=1-3\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x\in\varnothing\\4x=-2\end{cases}}\)

\(\Rightarrow x=\frac{-1}{2}\)

Đọc tiếp...
kudo shinichi CTV 6 giờ trước (21:19)
Báo cáo sai phạm

\(\left|2x-1\right|=\left|2x+3\right|\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2x-1=2x+3\\2x-1=-2x-3\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}-1=3\left(v\text{ô}l\text{ý}\right)\\x=-\frac{1}{2}\end{cases}}}\)

Vậy \(x=-\frac{1}{2}\)

Tham khảo nhé~

Đọc tiếp...
Đình Sang Bùi 6 giờ trước (21:29)
Báo cáo sai phạm

\(Tacó:\left|x+1\right|=\orbr{\begin{cases}x+1\left(x\ge-1\right)\\-x-1\left(x< -1\right)\end{cases}\left(#\right)}\)

Với |x+1|=x+1 thì gt của bt là:

\(2x+x+1=-\frac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow3x=-\frac{3}{2}\Rightarrow x=-\frac{1}{2}\)(L do không thỏa mãn với #)

Với |x+1|=-x-1 thì gt của bt là:

\(2x-x-1=-\frac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{1}{2}\)(L do không thỏa mãn với #)

Vậy không có gt x nào thỏa mãn đề bài

Đọc tiếp...
Dâu tây 6 giờ trước (21:29)
Báo cáo sai phạm

Chắc sai đấy

Đọc tiếp...
Dâu tây 6 giờ trước (21:28)
Báo cáo sai phạm

\(2x-|x+1|=-\frac{1}{2}\)

\(|x+1|=2x-\left(-\frac{1}{2}\right)\)

\(|x+1|=2x+\frac{1}{2}\)

Ta có :

\(\orbr{\begin{cases}x+1=2x+\frac{1}{2}\\x+1=-\left(2x+\frac{1}{2}\right)\end{cases}=\orbr{\begin{cases}x+\left(-2x\right)=1+\frac{1}{2}\\x+2x=1+-\frac{1}{2}\end{cases}}}\)\(=\orbr{\begin{cases}-x=\frac{3}{2}\\3x=\frac{1}{2}\end{cases}=\orbr{\begin{cases}x=-\frac{3}{2}\\x=\frac{1}{6}\end{cases}}}\)

Vậy x \(\in\)\(\left\{-\frac{3}{2};\frac{1}{6}\right\}\)

Chắc z . Ko bt có đúng ko nx . Đúng thì cho mk xin 10 k nha sakura minamoto :)) . Hok tốt

Đọc tiếp...
Khánh 6 giờ trước (21:25)
Báo cáo sai phạm

(1/3)2x-1=1/243

=)(1/3)2x-1=(1/3)5

=)2x-1=5

=)2x=6

=)x=3

4/7.x-2/3=1/5

=)4/7.x=13/15

=)x=91/60

5202  và 2505

= (52)101 và (25)101

=25101 và 32101 

Vì 25<32=)25101<32101

Vậy 5202<2505

Đọc tiếp...
Khánh Phạm Gia 6 giờ trước (21:29)
Báo cáo sai phạm

Câu 1 : \(\frac{a}{b}=\frac{x}{y}\) khi \(a.y=bx\)

Câu 2 : 

a) \(\frac{x}{12}=\frac{-1}{4}\Rightarrow x.4=-12\Rightarrow x=-12:4=-3\)

b) \(\left(\frac{1}{3}\right)^{2x-1}=\frac{1}{243}\)\(\Rightarrow\left(\frac{1}{3}\right)^{2x-1}=\left(\frac{1}{3}\right)^5\Rightarrow2x-1=5\Rightarrow2x=6\Rightarrow x=3\)

c) \(\frac{4}{7}.x-\frac{2}{3}=\frac{1}{5}\)

     \(\frac{4}{7}.x=\frac{1}{5}+\frac{2}{3}=\frac{13}{15}\)

      \(x=\frac{13}{15}:\frac{4}{7}=\frac{91}{60}\)

Câu 3 : \(5^{202}=\left(5^2\right)^{101}=25^{101}\)

             \(2^{505}=\left(2^5\right)^{101}=32^{101}\)

Vì 25 < 32 nên 25101 < 32101 hay 5202 < 2505

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hiền Dịu 6 giờ trước (21:19)
Báo cáo sai phạm

a/b=x/y       <=>a.y=b.x

a,=>x.4=12.-1      

=>x.4=-12

=>x=-3

b,(1/3)^2x-1=1/243

=>(1/3)^2x-1=(1/3^5)

=>2x-1=1

=>2x=2

=>x=1

c,4/7.x-2/3=1/5

=>4/7x=13/15

=>x=13/15:4/7

=>x=91/60

 
Đọc tiếp...
Hà Ngọc Bảo 7 giờ trước (21:00)
Báo cáo sai phạm

ờ ko để ý

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi 7 giờ trước (20:58)
Báo cáo sai phạm

1004 không phải 1024. mk đg băn khoăn đây

Đọc tiếp...
Hà Ngọc Bảo 7 giờ trước (20:56)
Báo cáo sai phạm

giải kĩ xíu nha bạn

Đọc tiếp...
Oline Math 7 giờ trước (20:49)
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Hưng Bùi 7 giờ trước (20:57)
Báo cáo sai phạm

rảnh thì đi OGC đi

Đọc tiếp...
Trần Tuấn kiệt 7 giờ trước (20:55)
Báo cáo sai phạm

k mk cái mk nghèo

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: