Giúp tôi giải toán và làm văn


_Nightmare⁀ᶦᵈᵒᶫ CTV 29 phút trước
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x}{2}=\frac{y}{3}\) và 2.x + 3.y = - 39

\(\Rightarrow\)\(\frac{2x}{4}=\frac{3y}{9}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau :

\(\frac{2x}{4}=\frac{3y}{9}=\frac{2x+3y}{4+9}=\frac{39}{13}=3\)

Suy ra \(\frac{x}{2}=3\Leftrightarrow x=6\)

\(\frac{y}{3}=3\Leftrightarrow y=9\)

Vậy, x = 6 ; y = 9

Cbht

Đọc tiếp...
(๑→ܫ←)Hanna Maia(❍ᴥ❍ʋ) 2 phút trước
Báo cáo sai phạm

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\frac{x}{2}=\frac{y}{3}=\frac{2x+3y}{4+9}=\frac{-39}{13}=-3\)

=> x = -3.2 = -6

     y = -3.3 = -9

Vậy ...

Đọc tiếp...
Yeji 2 giờ trước (11:18)
Báo cáo sai phạm

1. Tìm x, biết :

a. ( x - \(\frac{3}{4}\)\(^2\)= 0

=> x - \(\frac{3}{4}\)= 0

=> x = 0 + \(\frac{3}{4}\)

=> x = \(\frac{3}{4}\)

b. ( x + \(\frac{1}{2}\)\(^2\)\(\frac{9}{64}\)

=> ( x + \(\frac{1}{2}\)\(^2\)= ( \(\frac{3}{8}\)\(^2\)

=> x + \(\frac{1}{2}\)\(\frac{3}{8}\)

=> x = \(\frac{3}{8}\)\(\frac{1}{2}\)

=> x = \(\frac{-1}{8}\)

c.  \(\frac{\left(-2\right)^x}{16}=-8\)

=> \(\frac{\left(-2\right)^x}{16}=\frac{-8}{1}=\frac{-128}{16}\)

=> ( -2)\(^x\)= -128

=> ( -2 ) \(^x\)= ( -2) \(^7\)

=> x = 7

Đọc tiếp...
Yeji 2 giờ trước (11:02)
Báo cáo sai phạm

a,

-2,5% - { 1- ( \(\frac{2}{3}\)\(^2\)} + ( 1 - \(\frac{4}{9}\))

= -250 - { 1 - \(\frac{4}{9}\)} + \(\frac{5}{9}\)

= -250 - \(\frac{5}{9}\)\(\frac{5}{9}\)

= -250

Đọc tiếp...
Girl 2 giờ trước (10:49)
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(x+xy-x^2+y=1\Leftrightarrow xy+y=x^2+1-x\)

\(\Leftrightarrow y\left(x+1\right)=x^2-x+1\)

Với \(x=-1\Rightarrow x^2-x+1=0\) (vô lý vì \(x^2-x+1=\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}>0\))

Với \(x\ne-1\Rightarrow y=\frac{x^2-x+1}{x+1}\)

Do \(y=\frac{x^2+x-2\left(x+1\right)+3}{x+1}=x-2+\frac{3}{x+1}\in Z\)

\(\Rightarrow\frac{3}{x+1}\in Z\)ta có bảng sau: 

x+11-13-3
x0-22-4
y1-71-7
Đọc tiếp...
Trần Hoài Thương 2 giờ trước (10:50)
Báo cáo sai phạm

Tham khảo nha:

\(x^2-x+\frac{1}{4}\)

\(=x^2-2.\frac{1}{2}.x+\left(\frac{1}{2}\right)^2\)

\(=\left(x-\frac{1}{2}\right)^2\)

Khi làm có thể có sai sót, mong bạn thông cảm !!!

Đọc tiếp...
Tran Thi Thu Hien 3 giờ trước (10:31)
Báo cáo sai phạm

\(x^2-x+\frac{1}{4}\)

\(x^2-2×\frac{1}{2}x+\left(\frac{1}{2}\right)^2\)

\(\left(x-\frac{1}{2}\right)^2\)

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu 3 giờ trước (10:25)
Báo cáo sai phạm

\(x^2-x+\frac{1}{4}\)

\(=x^2-2.\frac{1}{2}x+\left(\frac{1}{2}\right)^2\)

\(=\left(x-\frac{1}{2}\right)^2\)

làm đc rồi sorry

Đọc tiếp...
Phan Minh Thiện 2 giờ trước (11:16)
Báo cáo sai phạm

Ta có:\(\frac{a-4}{a}=\frac{a}{a}-\frac{4}{a}=1-\frac{4}{a}\)

Để \(x\inℤ\)thì\(1-\frac{4}{a}\inℤ\Rightarrow\frac{4}{a}\inℤ\Rightarrow4⋮a\)

\(a\in\left\{1;-1;2;-2;4;-4\right\}\)

Vậy \(a\in\left\{1;-1;2;-2;4;-4\right\}\)

Đọc tiếp...
Edogawa Conan CTV 3 giờ trước (9:57)
Báo cáo sai phạm

Ta có: f(-1) = 5

=> -2.a.(-1) + 1 = 5

=> 2a + 1 = 5

=> 2a = 5 - 1

=> 2a = 4

=> a = 4 : 2 = 2

=> f(2) = -2.2.2 + 1 = -8 + 1 = -7

Vậy f(2) = -7

Đọc tiếp...
Yeji 3 giờ trước (10:28)
Báo cáo sai phạm

Bài 2 

| x - \(\frac{1}{3}\)| + \(\frac{4}{5}\)= | ( -3,2) + \(\frac{2}{5}\)|

=> | x - \(\frac{1}{3}\)| + \(\frac{4}{5}\)= | -2,8|

=> | x - \(\frac{1}{3}\)| + \(\frac{4}{5}\)= -2,8

=> | x - \(\frac{1}{3}\)| = -2,8 - \(\frac{4}{5}\)

=> | x - \(\frac{1}{3}\)| = - 3,6

=> x - \(\frac{1}{3}\)= -3,6

=> x = -3,6 + \(\frac{1}{3}\)

=> x = \(\frac{-49}{15}\)

Đọc tiếp...
ĐTTALTTL 12-21 3 giờ trước (9:50)
Báo cáo sai phạm

\(\left|x-2,5\right|=\frac{3}{4}\)

=> x - 2,5 = \(\frac{3}{4}\)

=> x  = \(\frac{13}{4}\)

Hoặc 

x - 2,5 = \(-\frac{3}{4}\)

=> x  = \(\frac{7}{4}\)

b) \(\left|\frac{5}{4}-2x\right|=\frac{1}{6}\)

=> \(\frac{5}{4}-2x=\frac{1}{6}\)

\(\Rightarrow x=-\frac{13}{14}\)

Hoặc \(\frac{5}{4}-2x=-\frac{1}{6}\)

\(\Rightarrow x=\frac{-17}{24}\)

Đọc tiếp...
gorosuke 3 giờ trước (9:48)
Báo cáo sai phạm

a)=>x-2/5=3/4 hoặc -3/4=> tính ra

b)tương tụ như câu a)

nhớ ti.c.k cho mình nha

Đọc tiếp...
Dre Fes ! 3 giờ trước (9:52)
Báo cáo sai phạm

                                                    Bài giải

                 \(\frac{a}{b}< \frac{c}{d}\)

\(\Rightarrow\text{ }\frac{ad}{bd}< \frac{cb}{bd}\)

\(\Rightarrow\text{ }ad< cd\text{ ( ĐPCM )}\)

Đọc tiếp...
gorosuke 3 giờ trước (9:49)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a}{b}\)<\(\frac{c}{d}\)

=> \(\frac{ad}{bd}\)<\(\frac{bc}{bd}\)(tích chéo)

=> ad<bc(điều phải chứng minh)

t.i.c.k cho a nha

Đọc tiếp...
๖ۣۜƝƘ☆ŤŔầŃ➻❥VăŃ➻❥ŃÁM❖︵ 3 giờ trước (9:50)
Báo cáo sai phạm

a) ta có \(\frac{a}{b}=\frac{ad}{bd}\)cả tử và mẫu với d >0

            \(\frac{c}{d}=\frac{cb}{bd}\)cả tử và mẫu với b >0

vì \(\frac{a}{b}< \frac{c}{d}\)nên \(\frac{ab}{bd}< bc,db\Rightarrow ad< bc\)vì tích bd >0

Đọc tiếp...
Dre Fes ! 3 giờ trước (9:43)
Báo cáo sai phạm

                                                                         Bài giải

                      Ta có : \(x=\frac{2a+5}{-2}\)

\(a,\) x đạt giá trị là số dương khi \(2a>-5\)

                                              \(\Leftrightarrow\text{ }x>-2,5\)

\(b,\) x là số âm khi \(2a< -5\)

                                \(\Leftrightarrow\text{ }x< -2,5\)

\(c,\) x không dương và cũng không âm khi \(2a=-5\)

                                                        \(\Leftrightarrow\text{ }a=-2,5\)

Đọc tiếp...
๖ۣۜƝƘ☆ŤŔầŃ➻❥VăŃ➻❥ŃÁM❖︵ 3 giờ trước (9:42)
Báo cáo sai phạm

a) x là số dương \(\Rightarrow\frac{2a+6}{-2}>0\)

để \(\frac{2a+6}{-2}>0\)thì 2a+6 và -2 cùng dấu

mà -2 <0

thì \(2a+6< 0\)

\(2a< -6\)

\(a< -3\)

với  a < -3 thì x là số dương

Đọc tiếp...
Edogawa Conan CTV 3 giờ trước (9:42)
Báo cáo sai phạm

Giải: a) Để x là số dương

=> \(\frac{2a+5}{-2}>0\)

=> \(2a+5< 0\) (vì -2 < 0)

=> 2a < -5

=> a < -5/2

b) Để x là số âm 

=> \(\frac{2a+5}{-2}< 0\)

=> 2a + 5 > 0 (vì -2 < 0)

=> 2a> -5

=> a > -5/2

c) Để x ko là số dương cũng ko là số âm

=> \(\frac{2a+5}{-2}=0\)

=> 2a + 5 = 0

=> 2a = -5

=> a = -5 : 2 = -5/2

Vậy ...

Đọc tiếp...
Yeji 2 giờ trước (10:53)
Báo cáo sai phạm

2.

8\(^n\): (-2)\(^n\)= 16

=> ( \(\frac{8}{-2}\)\(^n\)= 16

=> ( -4 ) \(^n\)= ( -4 ) \(^2\)

=> n = 2

Vậy n = 2

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: