Giúp tôi giải toán và làm văn


Xyz 6 phút trước
Báo cáo sai phạm

Với \(b+c;a;c\ne0\)

=> Khi \(\frac{b}{a}=2\Rightarrow b=2a;\)

Khi\(\frac{c}{b}=3\Rightarrow c=3b\)

Khi đó \(\frac{a+b}{b+c}=\frac{a+2a}{b+3b}=\frac{3a}{4b}=\frac{3a}{4.2a}=\frac{3a}{8a}=\frac{3}{8}\)

Vậy khi \(\frac{b}{a}=2;\frac{c}{b}=3\)thì \(\frac{a+b}{b+c}=\frac{3}{8}\)

Đọc tiếp...
Hồng Văn 17 phút trước
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a+b}{b+c}=\frac a b +\frac b c =\frac 1 2 + \frac 1 3 = \frac 5 6\)

Đọc tiếp...
nameless 1 giờ trước (18:02)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x}{2}=\frac{y}{5}\Rightarrow\left(\frac{x}{2}\right)^2=\left(\frac{y}{5}\right)^2=\frac{x}{2}.\frac{y}{5}=\frac{x.y}{2.5}=\frac{10}{10}=1\)
\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=2.1=2\\y=5.1=5\end{cases}}\)
Vậy x = 2, y = 5
P/s: Cô mình có dạy tính chất a = b => a2 = b2 = ab nên mình áp dụng theo 

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ๖ۣۜSυρɾεмε༉⁀ᶦᵈᵒᶫ 1 giờ trước (18:00)
Báo cáo sai phạm

Ta có

\(\frac{x}{2}=\frac{y}{5}=k\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=2k\\y=5k\end{cases}}\)

\(\Rightarrow x\cdot y=2k\cdot5k=10\)

\(\Rightarrow k^2\cdot10=10\)

\(\Rightarrow k^2=1\)

\(\Rightarrow k^2=1^2\)

\(\Rightarrow k=1\)

Thay K=1 vào x;y ta có

\(\hept{\begin{cases}x=2k=2\\y=5k=5\end{cases}}\)

ti ck nha

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ๖ۣۜSυρɾεмε༉⁀ᶦᵈᵒᶫ 2 giờ trước (17:35)
Báo cáo sai phạm

Ta có

\(\frac{x}{2}=\frac{y}{3};\frac{y}{4}=\frac{z}{5}\Rightarrow\frac{x}{8}=\frac{y}{12}=\frac{z}{15}\)

Aps dụng tính chất DTSBN ta có

\(\frac{x}{8}=\frac{y}{12}=\frac{z}{15}=\frac{x+y-z}{8+12-15}=2\)

\(+\frac{x}{8}=2\Rightarrow x=16\)

\(+\frac{y}{12}=2\Rightarrow y=24\)

\(+\frac{z}{15}=2\Rightarrow z=30\)

ti ck nha

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ๖ۣۜSυρɾεмε༉⁀ᶦᵈᵒᶫ 2 giờ trước (16:44)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x}{4}=\frac{9}{10}\)

\(\Rightarrow10x=4\cdot9\)

\(\Rightarrow10x=36\)

\(\Rightarrow x=\frac{36}{10}=\frac{18}{5}\)

\(b,\frac{x}{24}=\frac{5}{x}\)

\(\Rightarrow x\cdot x=24\cdot5\)

\(\Rightarrow x^2=100\)

\(\Rightarrow x=\pm10\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 3 giờ trước (16:17)
Báo cáo sai phạm

   a, \(\frac{x}{4}=\frac{9}{10}\)

       \(x.10=4.9\)

       \(x.10=36\)

       \(x=36:10=3,6\)

   b, \(\frac{x}{24}=\frac{6}{x}\)

       \(x.x=6.24\)

       \(x^2=144=12^2\)

       \(x=\pm12\)

  c, \(\frac{5-2x}{4x-\frac{1}{-5}}\)

    Thiếu đề.

  d, \(\frac{10-2x}{6}=\frac{27}{5-x}\)

       \(\frac{2\left(5-x\right)}{6}=\frac{27}{5-x}\)

      \(\frac{5-x}{3}=\frac{27}{5-x}\)

     \(\left(5-x\right)\left(5-x\right)=27.3\)

     \(\left(5-x\right)^2=9^2\)

       5 - x =9 hoặc  5 - x = -9 

       x = 5-9    hoặc x = 5+9

       x= -4 hoặc x = 14

Đọc tiếp...
Hồng Văn 29 phút trước
Báo cáo sai phạm


A B C M D E

a) Xét \(\Delta ABM\) và \(\Delta ACM\) có :

AB = AC ( gt )

BM = CM ( M là trung điểm BC )

AM : Cạnh chung

=> \(\Delta ABM\) = \(\Delta ACM\) ( c.c.c )

b)  Ta có :  \(\Delta ABM\) = \(\Delta ACM\) ( cmt )

=> \(\widehat{AMB}\) = \(\widehat{AMC}\) ( 2 góc tương ứng )

=> \(\widehat{AMB}\) = \(\widehat{AMC}\)  = \(\frac{\widehat{BMC}}{2}\) = \(\frac {180} 2\) = 90

Hay AM \(\bot\) BC

Đọc tiếp...
๖ۣ☆๖ACE✪L͜͡ê⊰T͜͡R͜͡í⊰T͜͡I͜͡êN͜͡❖︵( toán học) 3 giờ trước (16:18)
Báo cáo sai phạm

a)\(\frac{x}{4}=\frac{9}{10}\)

\(\Rightarrow x.10=4.9\)

\(\Rightarrow x.10=36\)

.....

b)\(\frac{x}{24}=\frac{6}{x}\)

\(\Rightarrow x^2=6.24\)

\(\Rightarrow x^2=144\)

\(\Rightarrow x=12\)

Đọc tiếp...
Hyouka CTV 3 giờ trước (16:37)
Báo cáo sai phạm

B E D z A y O H x

Để chứng minh AO = AD,ta xét chúng là các cặp cạnh tương ứng của hai tam giác bằng nhau . Để tạo ra tam giác bằng \(\Delta AOB\), trên tia DB ta lấy DE = OB . Ta sẽ chứng minh \(\Delta AOB=\Delta ADE\)

Chú ý rằng : \(OA=BD=BE+ED=BE+OB=OE\)nên \(\Delta AOE\)cân . Đặt \(\widehat{BOH}=\alpha\)thì \(\widehat{AOE}=2\alpha\).

Do \(\Delta AOE\)cân tại O nên \(\widehat{AEB}=90^0-\alpha\). Mặt khác \(\widehat{ABE}=\widehat{OBH}=90^0-\alpha\). Do đó \(\widehat{AEB}=\widehat{ABE}\), suy ra AE = AB , \(\widehat{AED}=\widehat{ABO}\). Ta có : \(\Delta AOB=\Delta ADE(c.g.c)\)suy ra AO = AD . Vậy \(\Delta AOD\)cân.

Đọc tiếp...
Đuông Dừa (Hội Con 🐄) 3 giờ trước (15:57)
Báo cáo sai phạm

vẽ hình nữa nha mn

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 3 giờ trước (16:05)
Báo cáo sai phạm

a. Em lập bảng xét trường hợp. Tham khảo lik bên dưới nhé! 

Câu hỏi của Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Toán lớp 7 - Học toán với OnlineMath

b) Có: VT \(\ge\)0 => VP \(\ge\)0  => 4x \(\ge\)0   =>  x \(\ge\)0

Khi đó: | x+ 2 | = x + 2  ; | x + 3/5 | = x + 3/5;    | x + 1/2 | = x + 1/2

Do đó:

  \(|x+2|+|x+\frac{3}{5}|+|x+\frac{1}{2}|=4x\)

\(x+2+x+\frac{3}{5}+x+\frac{1}{2}=4x\)

\(3x+\frac{31}{10}=4x\)

\(x=\frac{31}{10}\)

c) Câu c chia trường hợp giống câu a.

d. \(|x^2.|2x-\frac{3}{4}||=x^2\)

\(x^2\left|2x-\frac{3}{4}\right|=x^2\)

\(x^2\left|2x-\frac{3}{4}\right|-x^2=0\)

\(x^2\left(\left|2x-\frac{3}{4}\right|-1\right)=0\)

TH1: \(x^2=0\)hay x = 0.

TH2: \(\left|2x-\frac{3}{4}\right|-1=0\)

   \(\left|2x-\frac{3}{4}\right|=1\)

  \(\orbr{\begin{cases}2x-\frac{3}{4}=1\\2x-\frac{3}{4}=-1\end{cases}}\)

\(\orbr{\begin{cases}2x=\frac{7}{4}\\2x=-\frac{1}{4}\end{cases}}\)

\(\orbr{\begin{cases}x=\frac{7}{8}\\x=-\frac{1}{8}\end{cases}}\)

Vậy x =0 ; x =7/8 ; x= - 1/ 8.

Đọc tiếp...
cố tử thần 3 giờ trước (15:46)
Báo cáo sai phạm

cho 4 th nha 

sau đó giải theo ct

Đọc tiếp...
I don't need you 6 giờ trước (12:58)
Báo cáo sai phạm

(x-7)x+1 -(x-7)x+11 = 0

(x-7)x+1 . ( 1 - (x-7)10 ) = 0

TH1: (x-7)x+1  =0

=> x = 7

TH2: 1- (x-7)10 = 0

=> x-7 = 1 => x = 8

x-7= -1 => x = 6

KL: ....

Đọc tiếp...
Hyouka CTV 2 giờ trước (16:58)
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(\frac{3x}{6}=\frac{x}{2}\)\(\frac{2y}{8}=\frac{y}{4}\)

=> \(\frac{x}{2}=\frac{y}{4}\)

Đặt \(\frac{x}{2}=\frac{y}{4}=k\)=> \(\hept{\begin{cases}x=2k\\y=4k\end{cases}}\)

=> xy = 2k . 4k = 8k2

=> 8k2 = 6

=> k2 \(=\frac{6}{8}=\frac{3}{4}\)

=> k = \(\pm\sqrt{\frac{3}{4}}\)

Đến đây tìm được rồi

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Phương Loan 4 giờ trước (15:16)
Báo cáo sai phạm

x= căn 3

y= căn 5

Đọc tiếp...
🐕 Phạm Vũ Anh Tuấn ♏ ( Hình học ) 3 giờ trước (16:25)
Báo cáo sai phạm

Xét tam giác ABC có :

A + ABC + ACB = 180 *

=> ABC + ACB = 180* - a

Mà BC là phân giác ABC 

=> ABD = CBD = \(\frac{1}{2}ABC\)

Mà CE là phân giác ACB 

=> ACE = BCE = \(\frac{ACB}{2}\)

=> ECB + DBC = \(\frac{ACB+ABC}{2}\)\(\frac{180-a}{2}\)

Xét tam giác OBC có : 

OBC + OCB + BOC = 180* 

=> BOC = 180* - ( OBC + OCB)

=> BOC = 180* - \(\frac{180-a}{2}\)

=> BOC =\(\frac{a}{2}\)(dpcm)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: