Giúp tôi giải toán


NhOk CoN nGủ NưỚnG 4 giờ trước (21:58)

=13

chưa bế giảng

Dương Tuyết Nhung 4 giờ trước (21:58)

=13 nha bạn

Nguyễn Thùy Dương 4 giờ trước (21:49)

= 13 nha bn

Eihwaz 4 giờ trước (21:56)

Hình (tự vẽ)

a) xét \(\Delta OAHvà\Delta OBK\)

góc O (chung)

OA=OB(gt)

góc H=góc K(=90')

\(=>\Delta OAH=\Delta OBK\left(g-c-g\right)\)

b)Do \(\Delta OAH=\Delta OBK=>\widehat{OAH}=\widehat{OBK}=>\widehat{CAB}=\widehat{CBA}\)

\(=>\Delta ABC\)cân

c)\(\Delta OAH=\Delta OBK=>OH=OK\)

=> tm giác OKH cân ở O

\(=>\widehat{OHK}=\frac{180'-\widehat{O}}{2}\)

tam giác OAB cân ở O

\(=>\widehat{OBC}=\frac{180'-\widehat{O}}{2}\)

=>\(\widehat{OHK}=\widehat{OBC}\)(lại ở vị trí so le trong)

=>HK//AB

d)Do AH cắt BK tại C => C là trực tâm

=>OC là đường cao

lại có tam giác OBA cân ở O=>OC đồng thời là phân giác=>\(\widehat{HOC}=30'\)

Tam giác OHC vuông ở H,có góc COH=30'=>\(\frac{OC}{CH}=2\left(1\right)\)

tam giác OAB cân ở O=>góc B=60'

tam giác AHB vuông ở H có góc B=60'=>\(\frac{AB}{BH}=2\left(2\right)\)

Từ (1)và (2)=>\(\frac{OC}{CH}=\frac{AB}{BH}\left(đpcm\right)\)

nhok nhân mã thiếu bn trai 4 giờ trước (21:50)

thang sai r

thang 4 giờ trước (21:49)

a. ??????????????? tự làm nhé

b. Nhân cả 2 vế với 2  .     OK

nhok nhân mã thiếu bn trai 4 giờ trước (21:29)

bn ơi trong đây có 4 ng mk ng nào là ctv vậy

Đinh Đức Hùng CTV 5 giờ trước (21:02)

\(A=\frac{50-\frac{4}{13}+\frac{2}{15}-\frac{2}{17}}{100-\frac{8}{13}+\frac{4}{15}-\frac{4}{17}}\)

\(=\frac{50-\frac{4}{13}+\frac{2}{15}-\frac{2}{17}}{2\left(50-\frac{4}{13}+\frac{2}{15}-\frac{2}{17}\right)}\)

\(=\frac{1}{2}\)

\(B=\frac{1}{19}+\frac{9}{19.29}+\frac{9}{29.39}+......+\frac{9}{1999.2009}\)

\(=\frac{1}{19}+\frac{9}{10}\left(\frac{1}{19}-\frac{1}{29}+\frac{1}{19}-\frac{1}{39}+....+\frac{1}{1999}-\frac{1}{2009}\right)\)

\(=\frac{1}{19}+\frac{9}{10}\left(\frac{1}{19}-\frac{1}{2009}\right)\)

\(=\frac{1}{19}+\frac{9}{10}\cdot\frac{1990}{38171}\)

\(=\frac{200}{2009}\)

Nguyễn Hải Dương 4 giờ trước (21:36)

mấy thánh gian lận uqas câu dễ cx ko làm đc mà ns gì đến thi thố gì nữa

le bao truc 5 giờ trước (21:05)

\(A=\frac{50-\frac{4}{13}+\frac{2}{15}-\frac{2}{17}}{100-\frac{8}{13}+\frac{4}{15}-\frac{4}{17}}\)
\(A=\frac{50-\left(2.2\cdot\frac{1}{13}+2\cdot\frac{1}{15}-2\cdot\frac{1}{17}\right)}{100-\left(4.2\cdot\frac{1}{13}+4\cdot\frac{1}{15}-4\cdot\frac{1}{17}\right)}\)
\(A=\frac{50-2\left(2\cdot\frac{1}{13}+\frac{1}{15}-\frac{1}{17}\right)}{100-4\left(2\cdot\frac{1}{13}+\frac{1}{15}-\frac{1}{17}\right)}=\frac{50-2}{100-4}=\frac{48}{96}=\frac{1}{2}\)
 

Vũ Thị Minh Nguyệt 6 giờ trước (20:19)

a/ Ta có   \(x-y=0\)

\(\Rightarrow\left(x-y\right)^2=0\Leftrightarrow x^2-2xy+y^2=0\)

\(\Rightarrow x^2+y^2-2xy=0\Leftrightarrow x^2+y^2=2xy\)

Ta có  \(x^2\ge0\) và  \(y^2\ge0\)

\(\Rightarrow x^2+y^2\ge0\)

\(\Rightarrow2xy\ge0\)

Vũ Thị Minh Nguyệt 5 giờ trước (20:28)

b/ Ta có: \(x-y+z=0\)

\(\Rightarrow\left(x-y+z\right)^2=0\Leftrightarrow x^2+y^2+z^2-2xy+2xz-2yz=0\)

\(\Rightarrow x^2+y^2+z^2=2\left(xy-xz+yz\right)\)

Vì \(x^2\ge0\)và  \(y^2\ge0\)và  \(z^2\ge0\)nên  \(x^2+y^2+z^2\ge0\)

\(\Rightarrow2\left(xy-xz+yz\right)\ge0\Leftrightarrow xy-xz+yz\ge0\)

kaitokid2017 6 giờ trước (19:22)

ko mik thích tán vô mặt thật mạnh cơ

kudo shinichi 6 giờ trước (19:42)

còn nhỏ mà yêu đương

Khởi My 6 giờ trước (19:27)

dấu nhân của mình nghĩa là ko được yeeu

Thám Tử Lừng Danh Kudo Shinichi 8 giờ trước (17:32)

Giải

Ta có sơ đồ :

Số cây lớp 7b : !____!____!____!____!____!____!____!____!

Số cây lớp 7a : !____!____!____!____!____!____!____!____!____!

Tổng số phần bằng nhau là :

8 + 9 = 17 ( phần )

Số cây lớp 7b và 7c là :

1020 : 17 x 8 = 480 ( cây )

Số cây lớp 7a là :

1020 - 480 = 540 ( cây )

                      Đáp số : 7a : 540 cây

                                   7b và 7c  : 480 cây

sd 9 giờ trước (16:52)

A=(n+1)(n+3):3

Nguyen Ha Linh 9 giờ trước (16:22)

  A = 1.2 + 2.3 + 3.4 + ...+ n (n +1)

3A  = 3 . (1.2 + 2.3 + 3.4 + ...+ n (n+1)

      = 1.2.3 + 2.3.3 + 3.4.3 + .... + n. (n+1) . 3 

      = 1.2.(3-0) + 2.3.(4-1) + 3.4.(5-2) + ...+ n.(n+1). [(n+2) - ( n -1 )

      = 1.2.3 - 0.1.2 + 2.3.4 - 1.2.3 + 3.4.5 - 2.3.4 + ... + n.(n+1).(n+2) - (n-1).n.(n+1)

      = n.(n+1).(n+2)

A    = n.(n+1).(n+2) : 3

Nhớ k mình nha ! Đoạn nào ko hiểu thì hỏi mình nhé!

Đinh Đức Hùng CTV 10 giờ trước (16:14)

\(3A=1.2.3+2.3.3+3.4.3+....+n\left(n+1\right).3\)

\(=1.2.3+2.3.\left(4-1\right)+3.4.\left(5-2\right)+....+n\left(n+1\right)\left[\left(n+2\right)-\left(n-1\right)\right]\)

\(=1.2.3+2.3.4-1.2.3+3.4.5-2.3.4+....+n\left(n+1\right)\left(n+2\right)-\left(n-1\right)n\left(n+1\right)\)

\(=n\left(n+1\right)\left(n+2\right)\)

\(\Rightarrow A=\frac{n\left(n+1\right)\left(n+2\right)}{3}\)

Nguyễn Thị Minh Nhã 10 giờ trước (16:07)

SSH:(999-1):2+1=500

Tổng:(999+1)x500:2=250000

bui thi lan phuong 9 giờ trước (16:49)

250000 ai thấy đúng thì k nha

sakura 10 giờ trước (16:18)

có số các số hạng là:

( 999 - 1 ) : 2 + 1 = 500

có số cặp là:

500 : 2 = 250 ( cặp )

vậy C bằng :

( 999 + 1 ) x 250 = 250000

Đ/S: 250000

~~~ nếu thấy đúng thì tk mk nha các bn ~~~

Ngô Văn Phương 9 giờ trước (16:27)

Có: \(5\cdot4^{15}\cdot9^9-4\cdot3^{20}\cdot8^9=5\cdot2^{30}\cdot3^{18}-2^2\cdot3^{20}\cdot2^{27}=5\cdot2^{30}\cdot3^{18}-3^{20}\cdot2^{29}\)

\(=3^{18}\cdot2^{29}\cdot\left(5\cdot2-3^2\right)=3^{18}\cdot2^{29}\)

Lại có: \(5\cdot2^{10}\cdot6^{19}-7\cdot2^{29}\cdot27^6=5\cdot2^{10}\cdot2^{19}\cdot3^{19}-7\cdot2^{29}\cdot3^{18}=5\cdot2^{29}\cdot3^{19}-7\cdot2^{29}\cdot3^{18}\)

\(=2^{19}\cdot3^{18}\cdot\left(5\cdot3-7\right)=2^{19}\cdot3^{18}\cdot2^3=2^{22}\cdot3^{18}\)

Vậy \(\frac{3^{18}\cdot2^{29}}{2^{22}\cdot3^{18}}=2^7=128\)

Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 8 giờ trước (17:29)

A B C D K

Do K là trung điểm cạnh huyền BC nên AK là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền. Suy ra KA = KB= KC.

Do KD = KA nên KA = KB = KC = KD, hay AD = BC.

Xét tam giác KAC có KA = KC nên nó là tam giác cân. Vậy thì \(\widehat{KCA}=\widehat{KAC}\)

Xét tam giác ABC và CDA có: AD = BC, AC chung, \(\widehat{KCA}=\widehat{KAC}\) nên \(\Delta ABC=\Delta CDA\left(c-g-c\right)\Rightarrow\widehat{DCA}=\widehat{BAC}=90^o\)

Hay \(DC⊥AC.\)

Đinh Đức Hùng CTV 9 giờ trước (17:01)

Vì \(2^x+2016\) luôn chẵn với mọi \(x\in Z\)

\(2017^y\)chỉ có thể có các chữ số tận cùng là 1;3;7;9 => \(2017^y\) là số lẻ

\(\Rightarrow2^x+2016\ne2017^y\forall x;y\in Z\)

Vậy không có số hữu tỉ nào thỏa mãn đẳng thức trên

Đinh Đức Hùng CTV 15 giờ trước (11:13)

a ) \(A=-x^2+4x+25=-\left(x^2-4x+4\right)+29=-\left(x-2\right)^2+29\le29\forall x\)

b ) \(B=-x^2-4x+15=-\left(x^2+4x+4\right)+19=-\left(x+2\right)^2+19\le19\forall x\)

c ) \(C=-x^2+10x-17=-\left(x^2-10x+25\right)+8=-\left(x-5\right)^2+8\le8\forall x\)

c ) \(D=-4x^2+4x+9=-\left(4x^2-4x+1\right)+10=-\left(2x-1\right)^2+10\le10\forall x\)

Đào Trọng Chân 16 giờ trước (10:08)

\(\frac{x}{3}=\frac{y}{4};\frac{y}{5}=\frac{z}{7}\)

\(\Rightarrow\frac{x}{15}=\frac{y}{20}=\frac{z}{28}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{2x+3y-z}{2.15+3.20-28}=\frac{186}{62}=3\)

Suy ra:     \(\frac{x}{15}=3\Rightarrow x=3.15=45\)

\(\frac{y}{20}=3\Rightarrow y=3.20=60\)

\(\frac{z}{28}=3\Rightarrow z=3.28=84\)

Vậy x=45, y=60, z=84

nguyen nam thang 5 giờ trước (21:11)

có 4 trường hợp;

th1:x=5;y=1

th2:x=-5;y=1

th3:x=-5;y=-1

th4:x=5;y=-1

nhok nhân mã thiếu bn trai 16 giờ trước (09:30)

nó cứ như dê dễ

Nguyễn Văn Kiệt 18 giờ trước (07:46)

Ta có S = abc bca cab

             = 100a+10b+c+100b+10c+a+100c+10a+b

             = 111a+111b+111c

             = 111(a+b+c) = 37.3(a+b+c)

Giả sử nếu S là số chính phương thì 3(a+b+c)=37

                                                         \(\Rightarrow3\left(a+b+c\right)⋮37\)          

                                                        \(\Rightarrow a+b+c⋮37\)

Điều trên vô lý vì \(1\le a+b+c\le27\)

=> S không phải là số chính phương

Milo 6 giờ trước (20:15)

Hk rồi mk cx phải hs ak ??????????

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: