Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Văn Đăng Khoa 15 phút trước
Báo cáo sai phạm

Đặt \(x^2+2x+20=a^2\left(a\ge0\right)\)

\(\Leftrightarrow x^2+2x+1+19=a^2\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)^2+19=a^2\)

\(\Leftrightarrow a^2-\left(x+1\right)^2=19\)

\(\Leftrightarrow\left(a+x+1\right)\left(a-x-1\right)=19=19.1\)

Vì \(a\ge0;x\ge0\)nên\(\left(a+x+1\right)\ge\left(a-x-1\right)\)

Suy ra:\(\hept{\begin{cases}a+x+1=19\\a-x-1=1\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a+x=18\\a-x=2\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a=10\\x=8\end{cases}}\)(Phần này mình làm nhanh)

Vậy khi x=8 thì \(x^2+2x+20\)là số chính phương

Đọc tiếp...
nguyễn minh anh 5 tháng 10 2018 lúc 12:46
Báo cáo sai phạm

1) \(x-2\sqrt{x}=0\Rightarrow\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-2\right)=0\)\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}\sqrt{x}=0\\\sqrt{x}-2=0\end{cases}\Rightarrow}\orbr{\begin{cases}x=0\\x=4\end{cases}}\)

2) \(x=\sqrt{x}\Rightarrow x-\sqrt{x}=0\Rightarrow\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-1\right)=0\)\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}\sqrt{x}=0\\\sqrt{x}-1=0\end{cases}\Rightarrow}\orbr{\begin{cases}x=0\\x=1\end{cases}}\)

3) \(2x+5\sqrt{x}=0\Rightarrow\sqrt{x}\left(2\sqrt{x}+5\right)=0\Rightarrow\sqrt{x}=0\)(Vì \(\sqrt{x}\ge0\Rightarrow2\sqrt{x}+5>0\))\(\Rightarrow x=0\)

Đọc tiếp...
Đỗ Thị Dung 57 phút trước
Báo cáo sai phạm

a,xét tam giác ABD và tam giác ACE có:

              AB=AC(gt)

   vì \(\widehat{ABC}\)=\(\widehat{ACB}\)suy ra \(\widehat{ABD}\)=\(\widehat{ACE}\)

              BD=CE(gt)

\(\Rightarrow\)\(\Delta\)ABD=\(\Delta\)ACE(c.g.c)

b,xét 2 tam giác vuông ADH và AEK có:

                AD=AE(theo câu a)

                \(\widehat{DAH}\)\(\widehat{EAK}\)(theo câu a)

\(\Rightarrow\)\(\Delta\)ADH=\(\Delta\)AEK(CH-GN)

\(\Rightarrow\)DH=EK

c,xét tam giác AHO và tam giác AKO có:

              AH=AK(theo câu b)

              AO cạnh chung

\(\Rightarrow\)\(\Delta\)AHO=\(\Delta\)AKO( cạnh góc vuông-cạnh huyền)

\(\Rightarrow\)\(\widehat{HAO}\)=\(\widehat{KAO}\)

\(\Rightarrow\)AO là phận giác của góc BAC

d,câu này dễ nên bn có thể tự làm tiếp nhé

             

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 10 tháng 3 2018 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

a, để phân số trên là số nguyên thì a^2+a+3 chia hết cho a+1

Mà a^2+a = a.(a+1) chia hết cho a+1

=> 3 chia hết cho a+1

=> a+1 thuộc ước của (3) = {+-1;+-3}

Đến đó bạn tự giải

b, => 2x-4xy+2y = 0

=> (2x-4xy)-(1-2y)+1 = 0

=> 2x.(1-2y)-(1-2y) = -1

=> (2x-1).(1-2y) = -1

Đến đó bạn dùng ước bội mà giải nha !

Đọc tiếp...
Forever_Alone 10 tháng 3 2018 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

a) Ta có \(\frac{a^2+a+3}{a+1}\)là số nguyên hay \(a^2+a+3⋮a+1\)

\(a.\left(a+1\right)+3⋮a+1\Rightarrow3⋮a+1\)

Do đó a + 1 thuộc ước của 3

Mà \(Ư\left(3\right)=\left\{1;-1;3;-3\right\}\)

\(\Rightarrow a+1\in\left\{1;-1;3;-3\right\}\Rightarrow a\in\left\{0;-2;2;-4\right\}\)

Vậy....

b)Ta có \(x-2xy+y=0\)

\(\Rightarrow x.\left(1-2y\right)+y=0\Rightarrow x.\left(1-2y\right)-0,5.\left(1-2y\right)+0,5=0\)

... đến đây tịt , nếu giải tiếp thì sẽ ra ước của 0,5 

Đọc tiếp...
NGuyễn Ngọc Hạ Vy 10 tháng 3 2018 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

a,đặt p/s là A nha

ta có A=\(\frac{a\cdot\left(a+1\right)+3}{a+1}=a+\frac{3}{a+1}\)

để \(A\inℤ\)

\(\Rightarrow\)\(a+\frac{3}{a+1}\)\(\inℤ\)

\(\Rightarrow\frac{3}{a+1}\inℤ\)

\(\Rightarrow a+1\inƯ\left(3\right)\)

\(\Rightarrow a+1\in\hept{ }\pm1,\pm3\)

sau đó xét từng trường hợp là xong

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 14 tháng 11 2016 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

- Gọi chiều dài ba tấm vải lần lượt là a;b;c(m; a;b;c\(∈\) N*)

- Theo đề bài ta có:

   + Sau khi bán 1/2 tấm thứ nhất thì tấm thứ nhất còn lại: a−a.1/2 =a.1/2 =a/2 (1)

   + Sau khi bán 2/3 tấm thứ hai thì tấm thứ hai còn lại: b−b.2/3 =b.1/3 =b/3 (2)

   + Sau khi bán 3/4 tấm vải thứ ba thì tấm thứ ba còn lại: c−c.3/4 =c.1/4 =c4 (3)

Mà lúc đó số mét vải còn lại ở ba tấm bằng nhau ⇒a/2 =b/3 =c/4 

   + Ba tấm vải dài tổng cộng 108m  \(⇒\) a+b+c=108(m)

- Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

a/2 =b/3 =c/4 =a+b+c/2+3+4 =108/9 =12

⇒a=12.2=24(m) ; b=12.3=36(m)c=12.4=48(m)

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt 22 tháng 8 2017 lúc 10:25
Báo cáo sai phạm

- Gọi chiều dài ba tấm vải lần lượt là a;b;c(m; a;b;c N*)

- Theo đề bài ta có:

   + Sau khi bán 1/2tấm thứ nhất thì tấm thứ nhất còn lại: a−a.1/2=a.1/2=a/2(1)

   + Sau khi bán 2/3tấm thứ hai thì tấm thứ hai còn lại: b−b.2/3=b.1/3=b/3(2)

   + Sau khi bán 3/4tấm vải thứ ba thì tấm thứ ba còn lại: c−c.3/4=c.1/4=c4(3)

Mà lúc đó số mét vải còn lại ở ba tấm bằng nhau ⇒a/2=b/3=c/4

   + Ba tấm vải dài tổng cộng 108m   a+b+c=108(m)

- Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

a/2=b/3=c/4=a+b+c/2+3+4=108/9=12

⇒a=12.2=24(m) ; b=12.3=36(m)c=12.4=48(m)

Ai trên 10 điểm hỏi đáp thì mình nha mình đang cần gấp chỉ còn 59 điểm là tròn rồi mong các bạn hỗ trợ mình sẽ đền bù xứng đáng

Đọc tiếp...
Bùi Minh Đức 14 tháng 11 2016 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

Ta có:1/2 tấm 1=1/3 tấm 2 =1/4 tấm 3

Tấm 1 hai phần;tấm 2 ba phần;tấm 3 bốn phần

Tấm 1:108:(2+3+4)x2=24(m)

Tấm 2:24:2x3=36(m)

Tấm 3:36:3x4=48(m)

                      Đáp số:Tấm 1:24m

                                  Tấm 2:36m

                                   Tấm 3:48m

Đọc tiếp...
thanh nguyen 23 tháng 4 2017 lúc 12:39
Báo cáo sai phạm

Hình tự vẽ

Gọi DI là trung trực BC

Xét \(\Delta BID\)và \(\Delta CID\):

\(ID\)chung

\(\widehat{BDI}=\widehat{CDI}=90^o\)(ID trung trực BC)

\(BD=CD\)(như trên)

\(\Rightarrow\Delta BID=\Delta CID\left(c.g.c\right)\)

\(\Rightarrow\widehat{IBD}=\widehat{C}\left(2gtu\right)\)

\(\widehat{B}-\widehat{C}=40^o\)

hay \(\widehat{B}-\widehat{IBD}=40^o\)

Mà \(\widehat{IBD}+\widehat{ABI}=\widehat{B}\)

\(\Rightarrow\widehat{ABI}=\widehat{B}-\widehat{IBD}=40^o\)

Đọc tiếp...
zZz Blue Sky zZz 28 tháng 2 lúc 14:11
Báo cáo sai phạm

\(555\equiv-1\left(\text{mod 4}\right)\Rightarrow555^{777}\equiv\left(-1\right)^{777}\left(\text{mod 4}\right)\equiv\left(-1\right)\left(\text{mod 4}\right)\)

\(\Rightarrow\text{555^777 chia 4 dư 3. }\)

\(555^{333}\equiv\left(-1\right)^{333}\left(\text{mod 4}\right)\equiv\left(-1\right)\left(\text{mod 4}\right)\)

\(\Rightarrow\text{555^333 chia 4 dư 3}\)

\(\text{Đến đây dễ rồi -__-}\)

Đọc tiếp...
zZz Blue Sky zZz 28 tháng 2 lúc 5:59
Báo cáo sai phạm

baif nay dung mod nh3 cj :)))

Đọc tiếp...
zZz Blue Sky zZz 28 tháng 2 lúc 5:51
Báo cáo sai phạm

Bài đồng dư đó đệ lm sai rồi :(((

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: