Giúp tôi giải toán và làm văn


tam mai 9 giờ trước (22:33)
Báo cáo sai phạm

A I 80 B B' A' m ok hoàn thành

Đọc tiếp...
tam mai 9 giờ trước (22:28)
Báo cáo sai phạm

a) AIB=A'IB'=80 (đối đỉnh)

AIB'=A'IB=180-80=100(đối đỉnh)(kề bù)

Đọc tiếp...
Cháu ngoan cá biệt :) 9 giờ trước (22:08)
Báo cáo sai phạm

=> Trong tam giác ABC có góc BAC + ACB = 180 độ

=> Ta có góc IBC + góc ABC = 180 độ -60 độ = 120 độ

=>Ta có tam giác \(\frac{ABC}{2}\)\(\frac{ACB}{2}\)

TRong tam gíac ABC = ACB  =IBC = 120 : 2 lần IBC + ABC = 120 : 2 =60 độ

Trong góc IBC có góc BIC  + IBC = 120 độ

=>góc BIC =180 độ - ( góc IBC + góc ABC ) =180 độ - 60 độ =120 độ

~Hok tốt~

Đọc tiếp...
Edogawa Conan CTV 10 giờ trước (21:49)
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\frac{x}{2}=\frac{y}{3}\) => \(\frac{2x}{4}=\frac{3y}{9}\)

Áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

    \(\frac{2x}{4}=\frac{3y}{9}=\frac{2x+3y}{4+9}=\frac{52}{13}=4\)

=> \(\hept{\begin{cases}\frac{x}{2}=4\\\frac{y}{3}=4\end{cases}}\) => \(\hept{\begin{cases}x=4.2=8\\y=4.3=12\end{cases}}\)

Vậy x = 8 và y = 12

Đọc tiếp...
tam mai 9 giờ trước (22:24)
Báo cáo sai phạm

\(\left(\frac{13}{21}+\frac{17}{20}-\text{[}\frac{13}{20}-\frac{28}{21}\text{]}\right):\frac{176}{95}\)

\(\left(\frac{13}{21}+\frac{17}{20}-\frac{13}{20}+\frac{28}{21}\right).\frac{95}{176}\)

\(\frac{131}{60}.\frac{95}{176}=\frac{2489}{2112}\)

sửa đề :3

Đọc tiếp...
tran tien minh 10 giờ trước (21:16)
Báo cáo sai phạm

hình bạn tự vẽ nhé

A B C D E F G I 1 2

a) Tam giác ABC có 2 trung tuyến BE và CF cắt nhau tại G

=> G là trọng tâm tam giác => G thuộc trung tuyến AD Hay A; G; D thẳng hàng

b)  +) Chứng minh được : góc BAD > DAC  (xem phần sau)

Trong tam giác ABC có AB < AC nên góc ACB < ABC 

=> góc BAD + ABC > góc DAC + ACB 

=> 180o - (BAD + ABC) < 180o - (DAC + ACB)

=> góc D1 < D2

+) Từ D1 < D2   => BG < CG   (xem phần sau) 

Theo tính chất trung tuyến BG = 1/3 BE ; CG = 2/3 CF 

=> BE < CF

Đọc tiếp...
headsot96 10 giờ trước (21:11)
Báo cáo sai phạm

Gọi a,b,c là 3 phần đc tách ra từ số 237 . =>a+b+c=237

Theo đề ta có : \(\frac{a}{5}=\frac{b}{3}=>\frac{a}{40}=\frac{b}{24}\)

\(\frac{b}{8}=\frac{c}{5}=>\frac{b}{24}=\frac{c}{15}\)

Do đó \(\frac{a}{40}=\frac{b}{24}=\frac{c}{15}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :  \(\frac{a}{40}=\frac{b}{24}=\frac{c}{15}=\frac{a+b+c}{40+24+15}=\frac{237}{79}=3\)

Từ \(\frac{a}{40}=3=>a=120\)

Từ \(\frac{b}{24}=3=>b=72\)

Từ \(\frac{c}{15}=3=>c=45\)

Vậy số đó đc tách thành 3 phần là 120,72,45

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Tuấn Anh 10 giờ trước (21:20)
Báo cáo sai phạm

Gọi số s/h 3 lớp lần lượt là a,b,c (h/s)

theo bài ra ta có:    \(a=\frac{7b}{8};b=\frac{16c}{15}\Rightarrow a=\frac{14c}{15}\)

Áp dụng dãy tỉ số = nhau ta được :

\(a+b+c=\frac{14c}{15}+\frac{16c}{15}+\frac{15c}{15}=\frac{c45}{15}=3c=135\)

\(\Rightarrow c=45;a=42;b=48\)

Vậy.....

Đọc tiếp...
chipukute 10 giờ trước (21:34)
Báo cáo sai phạm

Gọi sôs học sinh lớp 7A , 7B ,7C lần lượt là x ; y ;z

Ta có : x = \(\frac{7}{8}\)y . Suy ra : \(\frac{y}{8}\)=\(\frac{x}{7}\)(=) \(\frac{y}{32}\)=\(\frac{x}{28}\)(1)

Ta lại có : y=\(\frac{16}{15}\)z  => \(\frac{z}{15}\)=\(\frac{y}{16}\) (=) \(\frac{z}{30}\)=\(\frac{y}{32}\)(2)

Từ (1) và (2) suy ra : \(\frac{y}{32}\)=\(\frac{x}{28}\)=\(\frac{z}{30}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau , suy ra :

     \(\frac{x+y+z}{28+32+30}\)=\(\frac{135}{90}\)= 1,5

Ta có : \(\frac{x}{28}\)= 1,5 => x = 42

 \(\frac{y}{32}\)= 1,5 => y = 48

  \(\frac{z}{30}\)= 1,5 => z = 45

Vậy số học sinh lớp 7A là 42 hs.

       số học sinh lớp 7B là 48 hs.

       số học sinh lớp 7C là 45 hs.

~Chắc chắn 100% lun nhak bạn ~ k cho mk nhé ^,^ <3 <3 

Đọc tiếp...
Boy anime ( team tình bạn ) 11 giờ trước (21:02)
Báo cáo sai phạm

Gọi số hs các lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là a, b, c (a,b,c≠0)(a,b,c≠0)

Vì số học sinh lớp 7A bằng 7878 số học sinh lớp 7B

⇒a7=b8⇒a7=b8 ⇒a14=b16⇒a14=b16 (1)

Vì số học sinh lớp 7B bằng 16151615 số học sinh lớp 7C

⇒b16=c15⇒b16=c15 (2)

Từ (1) và (2) ⇒a14=b16=c15⇒a14=b16=c15 (3)

Vì 3 lớp có 135 hs => a + b + c = 135 (4)

Từ (3) và (4) ,áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

a14=b16=c15=a+b+c14+16+15=13545=3a14=b16=c15=a+b+c14+16+15=13545=3

⇒⎧⎩⎨⎪⎪a=14⋅3=42b=16⋅3=48c=15⋅3=45⇒{a=14⋅3=42b=16⋅3=48c=15⋅3=45

Vậy số hs các lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là 42 ; 48 ; 45 (hs)

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu 10 giờ trước (21:31)
Báo cáo sai phạm

Làm mẫu 1 phần 

a) \(2|x-3|+|2x+5|=11\left(1\right)\)

Ta có: \(x-3=0\Leftrightarrow x=3\)

\(2x+5=0\Leftrightarrow x=\frac{-5}{2}\)

Lập bảng xét dấu :

x-3 2x+5 -5/2 3 0 0 - - - + + +

+) Với \(x< \frac{-5}{2}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x-3< 0\\2x+5< 0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}|x-3|=3-x\\|2x+5|=-2x-5\end{cases}\left(2\right)}}\)

Thay (2) vào (1) ta được :

\(2\left(3-x\right)+\left(-2x-5\right)=11\)

\(6-3x-2x-5=11\)

\(-5x+1=11\)

\(-5x=10\)

\(x=\frac{-5}{2}\)( loại )

+) Với \(\frac{-5}{2}\le x< 3\Rightarrow\hept{\begin{cases}x-3< 0\\2x+5>0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}|x-3|=3-x\\|2x+5|=2x+5\end{cases}\left(3\right)}}\)

Thay (3) vào (1) ta được :

\(2\left(3-x\right)+\left(2x+5\right)=11\)

\(6-2x+2x+5=11\)

\(11=11\)( luôn đúng chọn )

+) Với \(x\ge3\Rightarrow\hept{\begin{cases}x-3>0\\2x+5>0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}|x-3|=x-3\\|2x+5|=2x+5\end{cases}\left(4\right)}}\)

Thay (4) vào (1) ta được :

\(2\left(x-3\right)+\left(2x+5\right)=11\)

\(2x-6+2x+5=11\)

\(4x-1=11\)

\(x=3\)( chọn )

Vậy \(\frac{-5}{2}\le x\le3\)

Đọc tiếp...
_Nightmare⁀ᶦᵈᵒᶫ CTV 11 giờ trước (20:49)
Báo cáo sai phạm

\(\left(3x-7\right)^{2019}=\left(3x-7\right)^{2017}\)

\(\left(3x-7\right)^{2019}-\left(3x-7\right)^{2017}=0\)

\(\left(3x-7\right)^{2017}\cdot\left[\left(3x-7\right)^2-1\right]=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}\left(3x-7\right)^{2017}=0\\\left(3x-7\right)^2-1=0\end{cases}}\)                          \(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}3x-7=0\\\left(3x-7\right)^2=1\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}3x=7\\3x-7=\pm1\end{cases}}\)                                          \(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{7}{3}\\3x=6\text{ hoặc }3x=8\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{7}{3}\\x=2\text{ hoặc }x=\frac{8}{3}\end{cases}}\)

\(\Rightarrow x\in\left\{\frac{7}{3};2;\frac{8}{3}\right\}\)

Đọc tiếp...
headsot96 11 giờ trước (21:00)
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(\left(3x-7\right)^{2019}=\left(3x-7\right)^{2017}=>\left(3x-7\right)^{2019}-\left(3x-7\right)^{2017}=0\)

\(=>\left(3x-7\right)^{2017}\left[\left(3x-7\right)^2-1\right]=0\)

\(=>\orbr{\begin{cases}(3x-7)^{2017}=0\\\left(3x-7\right)^2-1=0\end{cases}}\)

\(=>\orbr{\begin{cases}3x-7=0\\\left(3x-7\right)^2=1\end{cases}}\)

\(=>\orbr{\begin{cases}x=\frac{7}{3}\\x=\frac{8}{3} hoac x=2\end{cases}}\)\(=>x=\frac{7}{3}\)hoặc\(x=\frac{8}{3}\)hoặc\(x=2\)

Vậy ...

\(=>\orbr{\begin{cases}3x=7\\\orbr{\begin{cases}3x-7=1\\3x-7=-1\end{cases}}\end{cases}}\)

\(\orbr{\begin{cases}3x-7=0\\\left(3x-7\right)^2=1\end{cases}=>\orbr{\begin{cases}3x-7=0\\\orbr{\begin{cases}3x-7=1\\3x-7=-1\end{cases}}\end{cases}}}\)

\(=>\orbr{\begin{cases}\left(3x-7\right)^{2017}=0\\\left(3x-7\right)^2-1=0\end{cases}=>\orbr{\begin{cases}3x-7=0\\\left(3x-7\right)^2=1\end{cases}=>\orbr{\begin{cases}3x=7\\\orbr{\begin{cases}3x-7=1\\3x-7=-1\end{cases}}\end{cases}=>\orbr{\begin{cases}x=\frac{7}{3}\\\orbr{\begin{cases}\frac{8}{3}\\x=2\end{cases}}\end{cases}}}}}\)

Đọc tiếp...
Dre Fes ! 11 giờ trước (20:53)
Báo cáo sai phạm

                                                     Bài giải

\(\left(3x-7\right)^{2019}=\left(3x-7\right)^{2017}\)

\(\left(3x-7\right)^{2019}-\left(3x-7\right)^{2017}=0\)

\(\left(3x-7\right)^{2017}\cdot\left[\left(3x-7\right)^2-1\right]=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}\left(3x-7\right)^{2017}=0\\\left(3x-7\right)^2-1=0\end{cases}}\)                          \(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}3x-7=0\\\left(3x-7\right)^2=1\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}3x=7\\3x-7=-1\text{ hoặc }3x-7=1\end{cases}}\)                                          \(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{7}{3}\\3x=6\text{ hoặc }3x=8\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{7}{3}\\x=2\text{ hoặc }x=\frac{8}{3}\end{cases}}\)

                                       \(\Rightarrow\text{ }x\in\left\{\frac{7}{3}\text{ ; }2\text{ ; }\frac{8}{3}\right\}\)

Nếu có điều kiện gì thì bạn chọn x nếu không thì chọn cả 3 đáp án như trên nha !

Đọc tiếp...
tam mai 9 giờ trước (22:47)
Báo cáo sai phạm

a, -1/4<0

1/100>0

=> -1/4<1/100

b) -11/32=-11.25/ 32.25=-275/800

-25/ 76=-25.11/ 76.11=-275/ 836

=>275/800>275/836

=> -275/800< -275/836

c) -127/128> -1

-1345/1344< -1

=> 127/ -128> -1345/ 1344

d) -171717/ 232323= -17.10101/ 23.10101=-17/23

e) -1/25<0

1/1225>0

=> -1/25< 1/1225

f) 215/216<1

104/103>1

=> 215/216< 104/103

g) -12/19= 19-31/ 19= 1-31/19

-14/17= 17-31/ 17= 1-31/17

mà 31/19< 31/17

=> 1-31/19> 1-31/17

=>-12/19> -14/17

Đọc tiếp...
Edogawa Conan CTV 11 giờ trước (20:48)
Báo cáo sai phạm

b) Ta có: \(\frac{1}{2}x=\frac{2}{3}y=\frac{3}{4}z\) <=> \(\frac{x}{2}=\frac{y}{\frac{3}{2}}=\frac{z}{\frac{4}{3}}\)

Áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

   \(\frac{x}{2}=\frac{y}{\frac{3}{2}}=\frac{z}{\frac{4}{3}}=\frac{x-y}{2-\frac{3}{2}}=\frac{15}{\frac{1}{2}}=30\)

=> \(\hept{\begin{cases}\frac{x}{2}=30\\\frac{y}{\frac{3}{2}}=30\\\frac{z}{\frac{4}{3}}=30\end{cases}}\)       =>  \(\hept{\begin{cases}x=30.2=60\\y=30.\frac{3}{2}=45\\z=30.\frac{4}{3}=40\end{cases}}\)

Vậy ...

Đọc tiếp...
dao xuan tung 11 giờ trước (20:47)
Báo cáo sai phạm
headsot96 11 giờ trước (20:28)
Báo cáo sai phạm

a)Ta có : 2x+2y-z-7=0 => 2x+2y-z=7

Ta có : \(x=\frac{y}{2}=>\frac{x}{2}=\frac{y}{4}\)

Mà \(\frac{y}{4}=\frac{z}{5}\)nên  \(\frac{x}{2}=\frac{y}{4}=\frac{z}{5}=\frac{2x}{4}=\frac{2y}{8}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có : 

\(\frac{x}{2}=\frac{y}{4}=\frac{z}{5}=\frac{2x}{4}=\frac{2y}{8}=\frac{2x+2y-z}{4+8-5}=\frac{7}{7}=1\)

Từ \(\frac{x}{2}=1=>x=2\)

Từ\(\frac{y}{4}=1=>y=4\)

Từ \(\frac{z}{5}=1=>z=5\)

 \(\frac{x}{2}=\frac{y}{4}=\frac{z}{5}=\frac{2x}{4}=\frac{2y}{8}\)

Đọc tiếp...
tam mai 9 giờ trước (23:03)
Báo cáo sai phạm

-1/6<x<22/27

=> -27/ 162<x< 132/162

=>x={ \(\frac{-28}{162};\frac{-29}{162};...;\frac{131}{162}\)}

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ๖ۣۜN๖ۣۜC๖ۣۜT๖ۣۜK ๖ۣۜPɾσ༉ CTV 12 giờ trước (19:54)
Báo cáo sai phạm
       4                                                                                                 9
\(x-4\)    -   0                                            +                                                    |  +
\(x-9\)     -    |                                             -                                                   0  +

Xét khoảng x< 4 thì ( 4 -x ) +( 9 -x) = 5\(\Rightarrow13-2x=5\Leftrightarrow2x=8\Leftrightarrow x=4\left(KTM\right)\)

Xét khoảng \(4\le x\le9\)thì \(\left(x-4\right)+\left(9-x\right)=5\Leftrightarrow5=5\)(TM)

Xét khoảng x > 9 thì \(\left(x-4\right)+\left(x-9\right)=5\Leftrightarrow2x-13=5\Leftrightarrow2x=18\Leftrightarrow x=9\left(KTM\right)\)

Vậy dấu "="\(\Leftrightarrow4\le x\le9\)

Đọc tiếp...
Đào Thu Hòa 2 12 giờ trước (20:03)
Báo cáo sai phạm

Sai rồi ๖ۣۜƝƘ☆ŤŔầŃ➻❥VăŃ➻❥ŃÁM❖︵ . Có 2 cách giải 

Cách 1: Ta có: \(|x-4|+|x-9|=|x-4|+|9-x|\ge|x-4+9-x|=|5|=5.\)

Dấu '=' xảy ra khi \(\left(x-4\right)\left(9-x\right)\ge0\). Xảy ra 2 trường hợp:

Th1:\(\hept{\begin{cases}x-4\ge0\\9-x\ge0\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x\ge4\\x\le9\end{cases}\Leftrightarrow}4\le x\le9.}\)

Th2: \(\hept{\begin{cases}x-4\le0\\9-x\le0\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x\le4\\x\ge9\end{cases}\Leftrightarrow}x\in\varnothing.}\)

Vậy \(4\le x\le9\)

Cách 2: Xét khoảng để phá giá trị tuyệt đối:

Với \(x\ge9\)ta có: \(x-4+x-9=5\Leftrightarrow x=9\)(thỏa mãn)

Với \(4< x< 9\)ta có: \(x-4+9-x=5\Leftrightarrow5=5\)(luôn đúng)

Với \(x\le4\)ta có: \(4-x+9-x=5\Leftrightarrow x=4\)(thỏa mãn)

Vậy \(4\le x\le9\)

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ๖ۣۜN๖ۣۜC๖ۣۜT๖ۣۜK ๖ۣۜPɾσ༉ CTV 12 giờ trước (19:51)
Báo cáo sai phạm

Lập bảng xét dấu là ra

Đọc tiếp...
ღ-♡ℋųуềй Ŧɾâй♡-ღ 12 giờ trước (19:46)
Báo cáo sai phạm

Bạn tự vẽ hình nhé !!!

- TA có : \(\widehat{AMC}=\widehat{BMD}=30\)độ ( Đối đỉnh )

   Vì góc AMD và góc BMD kề bù nên :

<=> Góc AMD + góc BMD = 180 độ

<=>  góc AMD = 150 độ 

b) Cặp đóc đối đỉnh : góc AMC và BMD

                                   góc AMD và BMC

 Cặp góc bù nhau : góc ACM và AMD 

                                góc BMD và BMC

Đọc tiếp...
Kiều Thị Thu Thảo 12 giờ trước (19:40)
Báo cáo sai phạm

giúp mình với

Đọc tiếp...
tran tien minh 10 giờ trước (21:10)
Báo cáo sai phạm

2n(2(m−n)−1)=26.31

=> 2n=26⇒n=6

2(m−n)−1=31⇒2(m−n)=32=25⇒m−n=5⇒m−6=5⇒m=11

=> m=11 và n=6

h cho minh nha !

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: