Giúp tôi giải toán


Vũ Trần Thùy Linh 2 phút trước (06:16)
Báo cáo sai phạm

Nàng công chúa đáng yêu

 Cách giải :

100+100+100+900+700+300 đúng không

=(100+100+100+700+300) + (900+900)
=1200+1800

=3000 

Theo mình thì đây là cách giải đúng đó <3

I have a crazy idea 27 phút trước (05:52)
Báo cáo sai phạm

Nàng công chúa đáng yêu

  100 + 100 + 900 + 900 + 700 + 300 

= ( 100 + 100 + 700 + 300 ) + ( 900 + 900 ) 

= 1200 + 1800 

= 3000

Cô nàng cá tính 41 phút trước (05:37)
Báo cáo sai phạm

\(100+100+900+900+700+300=3000\)

OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 45 phút trước (05:34)
Báo cáo sai phạm

 Từ x:y:z = 2:3:4 => x/2 = y/3 = z/4 
=>y= 3/2 x và z= 2x 
=> y^2 = 9/4 . x^2 và z^2 = 4x^2 
Thế vào x^2 – y^2 + 2z^2 = 108 
=> x^2 - 9/4 . x^2 + 2. 4x^2=108 
<=> 27/4 . x^2 = 108 
<=> x^2 = 16 
<=> x=4 
=> y= 3/2 x = 3/2 . 4 =6 và z=2x=2.4=8

I have a crazy idea 22 phút trước (05:56)
Báo cáo sai phạm

Nguyễn Tuệ Anh

Cạnh hình vuôn có: \(\sqrt{49}=7\) ( dm)

 Chu vi hình vuông đó:

  7 x 4 = 28 ( dm)

Chiều dài của hình chữ nhật là:

  28 : 2 -3 = 14 ( dm)

   Đáp số:..

Băng Mikage 7 giờ trước (22:54)
Báo cáo sai phạm

Vì hình vuông có diện tích bằng 49 dm2 nên cạnh của hình vuông là 7 dm.

Chu vi của hình vuông là:

4.7 = 28 (dm)  ( dấu . là dấu nhân nhé )

=> Chu vi hình chữ nhật là 28 dm

Chiều dài của hình chữ nhật là:

28 : 2 - 3 = 11 (dm)

Vậy chiều dài hcn là 11dm.

Ben 10 8 giờ trước (21:59)
Báo cáo sai phạm

Vẽ SH _I_ (ABCD) => H là trung điểm AD => CD _I_ (SAD) 
Vẽ HK _I_ SD ( K thuộc SD) => CD _I_ HK => HK _I_ (SCD) 
Vẽ AE _I_ SD ( E thuộc SD). 
Ta có S(ABCD) = 2a² => SH = 3V(S.ABCD)/S(ABCD) = 3(4a³/3)/(2a²) = 2a 
1/HK² = 1/SH² + 1/DH² = 1/4a² + 1/(a²/2) = 9/4a² => HK = 2a/3 
Do AB//CD => AB//(SCD) => khoảng cách từ B đến (SCD) = khoảng cách từ A đến (SCD) = AE = 2HK = 4a/3

Hỏa Long Natsu 2005 8 giờ trước (21:55)
Báo cáo sai phạm

Chu vi mảnh đất này là :

408+(408x4)=2040cm=204dm

Cần số cọc là :204:6=34 cọc

Ben 10 8 giờ trước (21:42)
Báo cáo sai phạm

Bạn ko nói rõ lớp mấy để đưa ra cách giải phù hợp. 
1) Gọi chữ số hàng đơn vị là x (0 < x <9) => chữ số hàng chục là 3x 
Số ban đầu có dạng 10.3x + x = 31x 
Sau khi đổi chỗ số mới có dạng 10.x + 3x = 13x 
Vì số mới nhỏ hơn số đã cho 18 nên có pt 31x - 13x = 18 <=> 18x = 18 => x = 1 (TMĐK) 
Suy ra chữ số hàng chục là 3. Vậy số cần tìm là 31. 
2) Tóm tắt thôi nhé. 
Chữ số hàng chục là a, hàng đơn vị là b. => Số có dạng 10a + b và a+ b = 10 
Số mới sau khi đổi chỗ là 10b + a 
Giải hệ 2 pt: a + b = 10 và (10a + b) - (10b + a) = 36 
được a = 7; b = 3. Vậy số cần tìm là 73. 
3) Gọi a là số tự nhiên sau khi đã xóa đi 5. Số ban đầu là 10a + 5 
xóa chữ số 5 thì số ấy giảm đi 1787 đơn vị nên ta có pt : 10a + 5 - 1787 = a 
=> 9a = 1782 => a = 198 => Số ban đầu là 1985

Kaito Kid 8 giờ trước (21:36)
Báo cáo sai phạm

Nếu một số hạng tăng lên 215 đơn vị thì tổng mới là :

      515 + 215  = 730 

             Đáp số : 730

kudo shinichi 8 giờ trước (21:36)
Báo cáo sai phạm

tổng sẽ tăng 215 .vậy tổng mới là:515+215=730

0o0 Lạnh_ Lùng_Là_Vậy 0o0 10 giờ trước (20:00)
Báo cáo sai phạm

Số cần tìm là :

100 + 100 = 200

ĐS : ...

Park Bo gum 10 giờ trước (20:01)
Báo cáo sai phạm

100 + 100

= 100 x 2

= 2 x 100

= 200

Nguyễn Phương Anh 9 giờ trước (20:47)
Báo cáo sai phạm

đ/s:200

o0oNguyễno0o 10 giờ trước (19:54)
Báo cáo sai phạm

Số cần tìm là :

20 . 20 = 40

ĐS  :....

Park Bo gum 10 giờ trước (19:55)
Báo cáo sai phạm

Câu hỏi :

20 x 20 = ?

Trả lời :

20 x 20 = 400

Shira 10 giờ trước (19:52)
Báo cáo sai phạm

20x20=400

OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 10 giờ trước (20:01)
Báo cáo sai phạm

Hà chia cho Hồng số viên bi là :

              56 x \(\frac{1}{4}\)=  14 ( viên bi )

Sau khi chia cho Hồng, Hà còn lại :

              56 - 14 = 42 ( viên bi )

Hà cho Bình số viên bi là :

            42 x \(\frac{1}{3}\)= 14 ( viên bi )

Sau khi cho hai bạn Hà còn lại :

             42 - 14 = 28 ( viên bi )

ngoc mai 10 giờ trước (20:04)
Báo cáo sai phạm

cam on .

ngoc mai 10 giờ trước (19:50)
Báo cáo sai phạm

không sao

OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 10 giờ trước (19:27)
Báo cáo sai phạm

Tìm x : 

a) ( x - 15 ) . 35 = 0 

               x - 15 = 0 : 35

               x - 15 = 0  

                      x = 0 + 15

                      x = 15

b) 32 ( x - 10 ) = 32 

              x - 10 = 32 : 32

              x - 10 = 1

                     x = 1 + 10

                     x = 11

Chu Quyen Nhan 10 giờ trước (19:26)
Báo cáo sai phạm

Các số thoả mãn đề bài là :

12 , 24 , 36 , 48 

Hoàng Thị Thanh Trúc 10 giờ trước (19:26)
Báo cáo sai phạm

12, 24, 36, 48.

Hoàng Trung Đức 15 giờ trước (14:30)
Báo cáo sai phạm

Cô ấy được tặng số quyển sách là:          17+3+5=25(quyển sách)                 

harry 15 giờ trước (14:23)
Báo cáo sai phạm

Cuối cùng Meg được tặng số quyển sách là:

           17 + 3 + 5 = 25 ( quyển )

                            Đáp số : 25 quyển

mn tk ủng hộ nha.Thanks >.<

buihuonggiang 16 giờ trước (14:19)
Báo cáo sai phạm

25 quyển

o0oNguyễno0o 17 giờ trước (13:13)
Báo cáo sai phạm

Diện tích là :

10 . 2 = 20 ( cm2 )

ĐS : ...

I have a crazy idea 16 giờ trước (13:35)
Báo cáo sai phạm

S hcn có :

     10 x 2 =20 ( cm2 ) 

    Đáp số:..

Le Nhat Phuong 17 giờ trước (13:14)
Báo cáo sai phạm

Diện tích của HCN nhật là :

        \(10.2=20cm^2\) 

                    Đáp số : 20 cm2

Bùi Tiến Vỹ 17 giờ trước (13:16)
Báo cáo sai phạm

3+5=8

3.5=15

vậy hai số đó là 3 và 5

Lan anh cat 16 giờ trước (13:39)
Báo cáo sai phạm

Mọi người có thể cho mik bài giải ko ạ

Bexiu 18 giờ trước (12:12)
Báo cáo sai phạm

a) x4+x3+2x2+x+1=(x4+x3+x2)+(x2+x+1)=x2(x2+x+1)+(x2+x+1)=(x2+x+1)(x2+1)

b)a3+b3+c3-3abc=a3+3ab(a+b)+b3+c3 -(3ab(a+b)+3abc)=(a+b)3+c3-3ab(a+b+c)

=(a+b+c)((a+b)2-(a+b)c+c2)-3ab(a+b+c)=(a+b+c)(a2+2ab+b2-ac-ab+c2-3ab)=(a+b+c)(a2+b2+c2-ab-ac-bc)

c)Đặt x-y=a;y-z=b;z-x=c

a+b+c=x-y-z+z-x=o

đưa về như bài b

d)nhóm 2 hạng tử đầu lại và 2hangj tử sau lại để 2 hạng tử sau ở trong ngoặc sau đó áp dụng hằng đẳng thức dề tính sau đó dặt nhân tử chung

e)x2(y-z)+y2(z-x)+z2(x-y)=x2(y-z)-y2((y-z)+(x-y))+z2(x-y)

=x2(y-z)-y2(y-z)-y2(x-y)+z2(x-y)=(y-z)(x2-y2)-(x-y)(y2-z2)=(y-z)(x2-2y2+xy+xz+yz)

kudo shinichi 19 giờ trước (10:55)
Báo cáo sai phạm

                              Bài giải

 Nữa chu vi hình chữ nhật là :

           48 : 2 = 24 ( cm )

Cạnh của hình vuông là :

         48 : 4 = 12 ( cm )

Chiều dài hình chữ nhật là :

         12 + 5 = 17 ( cm )

Chiều rộng hình chữ nhật là :

          24 - 17 = 7 ( cm )

Trương Lê Hoàng 19 giờ trước (11:16)
Báo cáo sai phạm

diên h là 144

Bexiu 19 giờ trước (11:06)
Báo cáo sai phạm

Bài làm

a) x4+x3+2x2+x+1=(x4+x3+x2)+(x2+x+1)=x2(x2+x+1)+(x2+x+1)=(x2+x+1)(x2+1)

b)a3+b3+c3-3abc=a3+3ab(a+b)+b3+c3 -(3ab(a+b)+3abc)=(a+b)3+c3-3ab(a+b+c)

=(a+b+c)((a+b)2-(a+b)c+c2)-3ab(a+b+c)=(a+b+c)(a2+2ab+b2-ac-ab+c2-3ab)=(a+b+c)(a2+b2+c2-ab-ac-bc)

c)Đặt x-y=a;y-z=b;z-x=c

a+b+c=x-y-z+z-x=o

đưa về như bài b

d)nhóm 2 hạng tử đầu lại và 2hangj tử sau lại để 2 hạng tử sau ở trong ngoặc sau đó áp dụng hằng đẳng thức dề tính sau đó dặt nhân tử chung

e)x2(y-z)+y2(z-x)+z2(x-y)=x2(y-z)-y2((y-z)+(x-y))+z2(x-y)

=x2(y-z)-y2(y-z)-y2(x-y)+z2(x-y)=(y-z)(x2-y2)-(x-y)(y2-z2)=(y-z)(x2-2y2+xy+xz+yz)

Son Goku 20 giờ trước (09:57)
Báo cáo sai phạm

ak ko phải rồi người có nhiều điểm 100 và nhiều điểm hỏi đáp là có hết

kaly ren 20 giờ trước (09:57)
Báo cáo sai phạm

là thành viên vip của online math mới đc có tên như z

Le Nhat Phuong Hôm qua lúc 22:13
Báo cáo sai phạm

Diện tích của hình vuông là :

         \(4.4=16m^2\) 

                  Đáp số: 16 m2

Lã Hoàng Hải Linh Hôm qua lúc 22:13
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình vuông là :

      4 . 4 = 16 ( cm2 )

           Đáp số : 16 cm2

Nguyễn Tiến Dũng 18 giờ trước (12:00)
Báo cáo sai phạm

4m=40 dm

S hình vuông là:

40x40=1600 dm2

Đ/s:.......

0o0 khùng mà 0o0 Hôm qua lúc 22:00
Báo cáo sai phạm

Hiện nay tổng số tuổi của hai mẹ con là 

39+3+3=45(tuổi)

Con có số tuổi là 

(45-25):2=10(tuổi)

   Đáp số........

Mai Thanh Xuân 15 giờ trước (14:57)
Báo cáo sai phạm

Tổng só tuổi của hai mẹ con là :

39 + ( 3 x 2 ) = 45 ( tuổi )

Tuổi con là :

( 45 - 25 ) : 2 = 10 ( tuổi )

Đáp số : 10 tuổi

Hatake Kakashi Hôm qua lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là:

39 + (3 x 2) = 45 (tuổi)

Tuổi của mẹ hiện nay là:

(45 + 25) : 2 = 35 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là:

35 - 25 = 10 (tuổi)

Đáp số: 10 tuổi

Bùi Thùy Dương Hôm qua lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

các bạn đoán sai hết rồi

Trịnh Quang Hôm qua lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

Yêu cầu, gợi ý các bạn khác chọn (k) đúng cho mình ☻ ♥♥♥

hihi

Bùi Thùy Dương Hôm qua lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

tại vì người đó đi ngược các bạn ạ

Nguyễn Phương Ngân Hôm qua lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

Theo mình thì bởi vì sóng biển đã xóa mất dấu chân

Die Devil Hôm qua lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

\(\text{người đó đi giật lùi}\)

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: