Giúp tôi giải toán và làm văn


Phạm Thị Thùy Linh 4 tháng 7 lúc 22:17
Báo cáo sai phạm

\(\frac{4}{x-4}-\frac{x}{x+4}+\frac{32}{16-x^2}.\)

\(=\frac{4\left(x+4\right)}{\left(x-4\right)\left(x+4\right)}-\frac{x\left(x-4\right)}{\left(x-4\right)\left(x+4\right)}-\frac{32}{\left(x-4\right)\left(x+4\right)}\)

\(=\frac{4x+16-x^2+4x-32}{\left(x-4\right)\left(x+4\right)}\)

\(=\frac{-x^2+8x-16}{\left(x-4\right)\left(x+4\right)}=\frac{-\left(x-4\right)^2}{\left(x-4\right)\left(x+4\right)}=\frac{-\left(x-4\right)}{x+4}\)

Đọc tiếp...
Ngọc Nguyễn 4 tháng 7 lúc 7:15
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x+1}{2x-2}-\frac{x^2+3}{2x^2-2}\)

\(=\frac{x+1}{2.\left(x-1\right)}-\frac{x^2+3}{2.\left(x^2-1\right)}\)

\(=\frac{\left(x+1\right).\left(x+1\right)}{2.\left(x+1\right).\left(x-1\right)}-\frac{x^2+3}{2.\cdot\left(x+1\right).\left(x-1\right)}\)

\(=\frac{\left(x+1\right)^2}{2.\left(x+1\right)\left(x-1\right)}-\frac{x^2+3}{2.\left(x+1\right).\left(x-1\right)}\)

\(=\frac{x^2+2x+1-x^2-3}{2.\left(x+1\right).\left(x-1\right)}\)

\(=\frac{2x-2}{2.\left(x+1\right).\left(x-1\right)}\)

\(=\frac{2.\left(x-1\right)}{2.\left(x+1\right).\left(x-1\right)}\)

\(=\frac{1}{\left(x+1\right)}\)

Đọc tiếp...
cris hưnggta 4 tháng 7 lúc 6:17
Báo cáo sai phạm

ai nhanh mk cho đúng luôn 

Đọc tiếp...
Lê Tuấn Nghĩa 3 tháng 7 lúc 22:18
Báo cáo sai phạm

Đầu bài yêu cầu rút gọn pải ko bn ?

  \(\frac{x^2}{x^2-4}+\frac{1}{x-2}+\frac{1}{x+2}\)

=\(\frac{x^2+\left(x+2\right)+\left(x-2\right)}{x^2-4}\) ( bước này quy đồng nha :D )

=\(\frac{x^2+2x}{\left(x+2\right)\left(x-2\right)}\)

=\(\frac{x\left(x+2\right)}{\left(x+2\right)\left(x-2\right)}=\frac{x}{\left(x-2\right)}\)

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thùy Linh 3 tháng 7 lúc 21:52
Báo cáo sai phạm

\(\frac{3}{2x+6}+\frac{x-2}{x^2+6x+9}\)

\(=\frac{3}{2\left(x+3\right)}+\frac{x^2}{\left(x+3\right)^2}\)

\(=\frac{3\left(x+3\right)}{2\left(x+3\right)\left(x+3\right)}+\frac{2x^2}{2\left(x+3\right)\left(x+3\right)}\)

\(=\frac{2x^2+3x+9}{2\left(x+3\right)^2}\)

Đọc tiếp...
Uyên 3 tháng 7 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

\(\frac{4}{x+2}+\frac{\left(-2\right)}{x-2}+\frac{12}{x^2-4}\)

\(=\frac{4\left(x-2\right)}{\left(x+2\right)\left(x-2\right)}-\frac{3\left(x+2\right)}{\left(x-2\right)\left(x+2\right)}+\frac{12}{\left(x+2\right)\left(x-2\right)}\)

\(=\frac{4\left(x-2\right)-3\left(x+2\right)+12}{\left(x+2\right)\left(x-2\right)}\)

\(=\frac{x-2}{\left(x+2\right)\left(x-2\right)}\)

\(=\frac{1}{x+2}\)

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thùy Linh 3 tháng 7 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

\(\frac{4}{x+2}+\frac{-3}{x-2}+\frac{12}{x^2-4}.\)

\(=\frac{4\left(x-2\right)}{\left(x+2\right)\left(x-2\right)}-\frac{3\left(x+2\right)}{\left(x+2\right)\left(x-2\right)}+\frac{12}{\left(x+2\right)\left(x-2\right)}\)

\(=\frac{4x-8-3x-6+12}{\left(x-2\right)\left(x+2\right)}\)

\(=\frac{x-4}{x^2-4}\)

Đọc tiếp...
Mbfibat 30 tháng 11 2016 lúc 10:10
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\left(x+\frac{1}{x}\right)^3=x^3+\frac{1}{x^3}+3.1.\frac{1}{x}.\left(1+\frac{1}{x}\right)\)\(=a^3\)

                                \(< =>x^3+\frac{1}{x^3}+3.\left(1+\frac{1}{x}\right)=a^3\)

                                \(< =>x^3+\frac{1}{x^3}=a^3-3a\)

Lại có:       \(\left(x+\frac{1}{x}\right)^5=x^5+\frac{1}{x^5}+5.\left(x^3+\frac{1}{x^3}\right)+10.\left(x+\frac{1}{x}\right)=a^5\)

                                    \(< =>x^5+\frac{1}{x^5}+5.\left(a^3-3a\right)+10.a=a^5\)

                                      \(< =>x^5+\frac{1}{x^5}+5a^3-15a+10a=a^5\)

                                       \(< =>x^5+\frac{1}{x^5}=a^5-5a^3+5a\)

                              

Đọc tiếp...
vũ tiền châu 24 tháng 6 2018 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

ta có 5x=10z=> x=2z=> y=3z

Tháy vào, ta có \(M=\frac{4z^2-12z^2}{4z^2+9z^2}=\frac{-8z^2}{13z^2}=-\frac{8}{13}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Tuấn Anh 28 tháng 6 lúc 7:40
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(3x-y+2x+y=3z+7z\) 

\(5x=10z\) 

\(x=2z\) 

thay:\(4z+y=7z\) \(\Rightarrow y=3z\) 

Thay vào M ta đc:M=\(\frac{4z^2-12z^2}{4z^2+9z^2}\) =\(\frac{-8z^2}{13z^2}=\frac{-8}{13}\) 

vậy\(M=\frac{-8}{13}\) nếu\(3x-y=3z;2x+y=7z\) 

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng CTV 5 tháng 8 2017 lúc 18:04
Báo cáo sai phạm

Để \(\frac{3}{x^2+x+1}\) nhận giá trị nguyên \(\Leftrightarrow x^2+x+1\inƯ\left(3\right)=\left\{-3;-1;1;3\right\}\)

Mà \(x^2+x+1=\left(x^2+x+\frac{1}{4}\right)+\frac{3}{4}=\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}\ge\frac{3}{4}\forall x\)

Nên \(x^2+x+1=\left\{1;3\right\}\)

TH1: \(x^2+x+1=1\Leftrightarrow x\left(x+1\right)=0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=-1\end{cases}\left(TM\right)}\)

TH2\(x^2+x+1=3\Leftrightarrow x^2+x-2=0\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(x+2\right)=0\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=1\\x=-2\end{cases}}\left(TM\right)\)

Vậy \(x\in\left\{-2;-1;1;0\right\}\)

Đọc tiếp...
Incursion_03 CTV 4 tháng 6 lúc 15:11
Báo cáo sai phạm

\(a,\left(\frac{1}{2}\right)^M=\frac{1}{32}\)

\(\Leftrightarrow\left(\frac{1}{2}\right)^M=\left(\frac{1}{2}\right)^5\)

\(\Leftrightarrow M=5\)

\(b,\frac{343}{125}=\left(\frac{7}{5}\right)^n\)

\(\Leftrightarrow\left(\frac{7}{5}\right)^3=\left(\frac{7}{5}\right)^n\)

\(\Leftrightarrow n=3\)

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱŤ.Ƥεɳɠʉїɳş༉ ( Team TST 14 ) 4 tháng 6 lúc 15:12
Báo cáo sai phạm

#)Giải :

a) \(\left(\frac{1}{2}\right)^m=\frac{1}{32}\)

Mà \(\frac{1}{32}=\left(\frac{1}{2}\right)^5\)

\(\Rightarrow\left(\frac{1}{2}\right)^m=\left(\frac{1}{2}\right)^5\Rightarrow m=5\)

b) \(\frac{343}{125}=\left(\frac{7}{5}\right)^n\)

Mà \(\frac{343}{125}=\left(\frac{7}{5}\right)^3\)

\(\Rightarrow\left(\frac{7}{3}\right)^3=\left(\frac{7}{3}\right)^n\Rightarrow n=3\)

                 #~Will~be~Pens~#

Đọc tiếp...
๖ۣۜK-๖ۣۜA๖L๖ۣۜ♡K♡ 2๖ۣۜK7 (Team TST 9) CTV 4 tháng 6 lúc 15:11
Báo cáo sai phạm

a) \(\left(\frac{1}{2}\right)^m=\frac{1}{32}\)

\(\Leftrightarrow\left(\frac{1}{2}\right)^m=\left(\frac{1}{2}\right)^5\)

\(\Leftrightarrow m=5\)

b) \(\frac{343}{125}=\left(\frac{7}{5}\right)^n\)

\(\Leftrightarrow\left(\frac{7}{5}\right)^3=\left(\frac{7}{5}\right)^n\)

\(\Leftrightarrow n=3\)

Đọc tiếp...
Song Ngư (๖ۣۜO๖ۣۜX๖ۣۜA) 4 tháng 6 lúc 14:38
Báo cáo sai phạm

a) \(x:\left(\frac{-1}{2}\right)^3=\frac{-1}{2}\)

\(\Rightarrow x=\frac{-1}{2}.\left(\frac{-1}{2}\right)^3\)

\(\Rightarrow x=\left(\frac{-1}{2}\right)^4=\frac{1}{16}\)

b) \(\left(\frac{3}{4}\right)^5.x=\left(\frac{3}{4}\right)^7\)

\(\Rightarrow x=\left(\frac{3}{4}\right)^7:\left(\frac{3}{4}\right)^5\)

\(\Rightarrow x=\left(\frac{3}{4}\right)^2=\frac{9}{16}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh Thy 4 tháng 6 lúc 14:41
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn bn 

Đọc tiếp...
︵✿ ๖ۣۜNɠυүễη ๖ۣۜHυү ๖ۣۜTú‿✿ [ RBL ] ❧MMM☙ 4 tháng 6 lúc 14:44
Báo cáo sai phạm

trả lời 

24/34=(2/3)4=42/92=....

chúc bn 

hc tốt

Đọc tiếp...
︵✿ ๖ۣۜNɠυүễη ๖ۣۜHυү ๖ۣۜTú‿✿ [ RBL ] ❧MMM☙ 4 tháng 6 lúc 14:23
Báo cáo sai phạm

trả lời

Mình nghĩ bn sai đề rồi nếu như 16/18=24/34 thì 34 = 81 

mà nếu như 18 thì ko có số mũ phù hợp

chúc bn hc tốt sửa đề đi mình trả lời cho 

Đọc tiếp...
๖ACE✪✎Tề✎Thiên✎Vũ๖²⁴ʱ 4 tháng 6 lúc 14:41
Báo cáo sai phạm

       _Giải :

\(\frac{16}{81}=\frac{4^2}{9^2}\)

        "Hoq chắc."

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệp Phương Chi 4 tháng 6 lúc 10:02
Báo cáo sai phạm

a)\(\left(\frac{-1}{3}\right)^4=\frac{1}{81}\)

b) \(\left(-2\frac{1}{4}\right)^3=\frac{-729}{64}\)

c) \(\left(-0,2\right)^2=\frac{1}{25}\)

d) \(\left(-5,3\right)^0=1\)

Cbht

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Hùng 4 tháng 6 lúc 10:11
Báo cáo sai phạm

a) 1/81

b) 9261/64

c)0.04

d)0

Đọc tiếp...
Nguyễn Tấn Phát 4 tháng 6 lúc 10:01
Báo cáo sai phạm

a) \(\left(\frac{-1}{3}\right)^4=\frac{\left(-1\right)^4}{3^4}=\frac{1}{81}\)

b) \(\left(-2\frac{1}{4}\right)^3=\left(\frac{-9}{4}\right)^3=\frac{\left(-9\right)^3}{4^3}=\frac{-729}{64}\)

c) \(\left(-0,2\right)^2=\left(\frac{-1}{5}\right)^2=\frac{\left(-1\right)^2}{5^2}=\frac{1}{25}\)

d) \(\left(-5,3\right)^0=1\)

Đọc tiếp...
Trần Thùy Linh 17 tháng 5 lúc 17:45
Báo cáo sai phạm

Đặt M = (a^2+b^2-c^2)/2ab  + (b^2+c^2-a^2)/2bc + c^2+a^2-b^2/2ca

Ta có M-1=\(\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}+\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}+\frac{c^2+a^2-b^2}{2ac}-1.\)

=>M-1=\(\frac{c\left(a^2+b^2-c^2\right)+a\left(b^2+c^2-a^2\right)+b\left(c^2+a^2-b^2\right)-2abc}{2abc}\)

Vì a,b,c là độ dài 3 cạnh tam giác => a2+b2\(\ge\)c2,b2+c2\(\ge\)a2,c2+a2\(\ge\)b2

Vậy M-1\(\ge\)0=> M\(\ge\)1(đpcm)

Đọc tiếp...
Pham Quoc Cuong 9 tháng 9 2018 lúc 16:50
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x\left(3-x\right)}{x+1}\left(x+\frac{3-x}{x+1}\right)=2\) 

\(\Leftrightarrow\frac{x\left(3-x\right)}{x+1}\left(\frac{x^2+x+3-x}{x+1}\right)=2\) 

\(\Leftrightarrow\frac{x\left(3-x\right)}{x+1}.\frac{x^2+3}{x+1}=2\) 

\(\Leftrightarrow\frac{x\left(3-x\right)}{x+1}.\frac{3x+3+x^2-3x}{x+1}=2\) 

\(\Leftrightarrow\frac{x\left(3-x\right)}{x+1}\left(1+\frac{x^2-3x}{x+1}\right)=2\) 

Đặt \(a=\frac{x\left(3-x\right)}{x+1}\) 

\(\Leftrightarrow a\left(1+a=2\right)\)

Đọc tiếp...
Trần Phúc Khang 11 tháng 5 lúc 13:01
Báo cáo sai phạm

ĐKXĐ \(a\ge0,a\ne1\)

Ta có: \(\sqrt{6-4\sqrt{2}}=\sqrt{\left(2-\sqrt{2}\right)^2}=2-\sqrt{2}\)

        \(\sqrt[3]{20+14\sqrt{2}}=\sqrt[3]{2\sqrt{2}+12\sqrt{2}+8+12}=\sqrt[3]{\left(\sqrt{2}+2\right)^3}=2+\sqrt{2}\)

          \(\sqrt[3]{\left(a+3\right)\sqrt{a}-3a-1}=\sqrt[3]{\left(\sqrt{a}-1\right)^3}=\sqrt{a}-1\)

           \(\frac{a-1}{2\left(\sqrt{a}-1\right)}-1=\frac{\sqrt{a}+1}{2}-1=\frac{\sqrt{a}-1}{2}\)

 Khi đó \(P=\left(2-\sqrt{2}\right)\left(2+\sqrt{2}\right)+\sqrt{a}-1.\frac{2}{\sqrt{a}-1}\)

               \(=2+2=4\)

Đọc tiếp...
thang Tran 19 tháng 6 2015 lúc 8:48
Báo cáo sai phạm

\(P=\frac{\sqrt{x}\left(\sqrt{x^3}+1\right)}{\left(x-\sqrt{x}+1\right)}+1-\frac{\sqrt{x}\left(2\sqrt{x}+1\right)}{\sqrt{x}}\)

\(P=\frac{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+1\right)\left(x-\sqrt{x}+1\right)}{x-\sqrt{x}+1}+1-2\sqrt{x}-1\)

\(P=\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+1\right)-2\sqrt{x}=x+\sqrt{x}-2\sqrt{x}=x-\sqrt{x}\)

Đọc tiếp...
~ Rim Ceil ~ 4 tháng 5 lúc 10:58
Báo cáo sai phạm

       Câu hỏi của Huỳnh Phước Lộc       : Bạn tham khảo

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyên Hiếu 4 tháng 5 lúc 10:48
Báo cáo sai phạm

#)Giải :

Ta có :

Gọi biểu thức trên là A

Thay a + b + c = 2018 vào A :

\(A=\frac{a}{2018-c}+\frac{b}{2018-a}+\frac{c}{2018-b}\)

\(A=\frac{a}{a+b+c-c}+\frac{b}{a+b+c-a}+\frac{c}{a+b+c-b}\)

\(A=\frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{a+c}>\frac{a}{a+b+c}+\frac{b}{a+b+c}+\frac{c}{a+b+c}=\frac{a+b+c}{a+b+c}=1\)

\(\Rightarrow A>1\left(1\right)\)

Lại có :

\(A=\frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{a+c}< \frac{a+b}{a+b+c}+\frac{b+c}{a+b+c}+\frac{c+a}{a+b+c}=\frac{2\left(a+b+c\right)}{a+b+c}=2\)

\(\Rightarrow A< 2\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) suy ra :  \(1< A< 2\)

Vậy A không phải là số nguyên 

         #~Will~be~Pens~#

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi 8 tháng 6 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

a) Ta có: \(\frac{n+19}{n-2}=\frac{n-2+21}{n-2}=1+\frac{21}{n-2}\)

Để phân số tối giản thì: \(\frac{21}{n-2}\in Z\)

\(\Rightarrow21⋮n-2\)

\(\Rightarrow n-2\inƯ\left(21\right)=\left\{1;-1;3;-3;7;-7;21;-21\right\}\)

\(\Rightarrow n\in\left\{3;1;5;-1;9;-5;23;-19\right\}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: