Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Đức Trung 24 tháng 3 lúc 13:32
Báo cáo sai phạm

Dòng đầu mk cóp lại cái đầu bài nhưng nó bị lỗi đấy 

Đọc tiếp...
Lê Đức Trung 24 tháng 3 lúc 13:31
Báo cáo sai phạm

2x+1x22x+1 2x+3x1 =0

\(\frac{\left(2x+1\right)\left(x+1\right)}{\left(x-1\right)^2\left(x+1\right)}-\frac{\left(2x+3\right)\left(x-1\right)}{\left(x-1\right)^2\left(x+1\right)}=0.\)

\(\frac{2x^2+3x+1}{\left(x-1\right)^2\left(x+1\right)}-\frac{2x^2-x+3}{\left(x-1\right)^2\left(x+1\right)}=0\)

\(\frac{2x+4}{\left(x-1\right)^2\left(x+1\right)}=0\)

=> 2x+4=0

         2x=-4

           x=-2

Học tốt nhé!

Đọc tiếp...
Lê Thùy Linh 24 tháng 3 lúc 13:22
Báo cáo sai phạm

Các bạn giúp mk nha!

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng CTV 29 tháng 8 2017 lúc 12:27
Báo cáo sai phạm

\(\frac{\left(ax+by+cz\right)^2}{x^2+y^2+z^2}=a^2+b^2+c^2\)

\(\Leftrightarrow\left(ax+by+cz\right)^2=\left(a^2+b^2+c^2\right)\left(x^2+y^2+z^2\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(ax+by+cz\right)^2=a^2x^2+a^2y^2+a^2z^2+b^2x^2+b^2y^2+b^2z^2+c^2x^2+c^2y^2+c^2z^2\)

Mà \(\left(ax+by+cz\right)^2=a^2x^2+b^2y^2+c^2x^2+2abxy+2acxz+2bcyz\)

Nên \(a^2y^2+a^2z^2+b^2x^2+b^2z^2+c^2x^2+c^2y^2=2abxy+2acxz+2bcyz\)

\(\Leftrightarrow a^2y^2+a^2z^2+b^2x^2+b^2z^2+c^2x^2+c^2y^2-2abxy-2acxz-2bcyz=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a^2y^2-2abxy+b^2x^2\right)+\left(a^2z^2-2acxz+c^2x^2\right)+\left(b^2z^2-2bcyz+c^2y^2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(ay-bx\right)^2+\left(az-cx\right)^2+\left(bz-cy\right)^2=0\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}ay-bx=0\\az-cx=0\\bz-cy=0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}ay=bx\\az=cx\\bz=cy\end{cases}\Rightarrow}\hept{\begin{cases}\frac{a}{x}=\frac{b}{y}\\\frac{a}{x}=\frac{c}{z}\\\frac{b}{y}=\frac{c}{z}\end{cases}}}\)

\(\Rightarrow\frac{a}{x}=\frac{b}{y}=\frac{c}{z}\) (đpcm)

Đọc tiếp...
Hoa (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) 17 tháng 3 lúc 9:14
Báo cáo sai phạm

\(\text{GIẢI :}\)

\(A=\left(\frac{x-2}{x}-\frac{x}{x-3}+\frac{9}{x^2-3x}\right):\frac{2x-2}{x}\)

\(=\left(\frac{\left(x-2\right)\left(x-3\right)}{x\left(x-3\right)}-\frac{x^2}{x\left(x-3\right)}+\frac{9}{x\left(x-3\right)}\right):\frac{2x-2}{x}\)

\(=\frac{x^2-3x-2x+6-x^2+9}{x\left(x-3\right)}:\frac{2x-2}{x}\)

\(=\frac{-5x+15}{x\left(x-3\right)}\cdot\frac{x}{2x-2}\)

\(=\frac{-5\left(x-3\right)}{x\left(x-3\right)}\cdot\frac{x}{2x-2}=\frac{-5}{2x-2}\).

Đọc tiếp...
Hoa (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) 16 tháng 3 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

\(\text{GIẢI :}\)

ĐKXĐ : \(a\ne\pm1\).

\(M=\frac{1}{a^2-2a+1}-\left(\frac{a}{a^2-1}-\frac{1}{a^3-a}\right):\frac{a^2-2a+1}{a+a^3}\)

\(=\frac{1}{a^2-2a+1}-\left(\frac{a}{a^2-1}-\frac{1}{a\left(a^2-1\right)}\right):\frac{a^2-2a+1}{a+a^3}\)

\(=\frac{1}{a^2-2a+1}-\left(\frac{a^2}{a\left(a^2-1\right)}-\frac{1}{a\left(a^2-1\right)}\right):\frac{a^2-2a+1}{a+a^3}\)

\(=\frac{1}{a^2-2a+1}-\frac{a^2-1}{a\left(a^2-1\right)}:\frac{\left(a-1\right)^2}{a\left(1+a^2\right)}\)

\(=\frac{1}{a^2-2a+1}-\frac{\left(a-1\right)^2}{a\left(a^2-1\right)}\cdot\frac{a\left(a^2+1\right)}{1+a^2}\)

\(=\frac{1}{a^2-2a+1}-\frac{\left(a-1\right)^2}{1+a^2}=\frac{-a^2}{\left(a-1\right)^2}\).

Đọc tiếp...
Sally Nguyễn 2 tháng 8 2015 lúc 10:49
Báo cáo sai phạm

a)\(\left(\frac{1-x^3+1-x-x}{1-x}\right):\frac{-\left(x-1\right)\left(x+1\right)}{\left(x+1\right)\left(x-1\right)^2}=\left(\frac{-x^3-2x+2}{1-x}\right)\cdot\left(1-x\right)=-x^3-2x+2\)

b) \(-\left(-1\frac{2}{3}\right)-2\cdot\left(-1\frac{2}{3}\right)+2=\frac{5}{3}+\frac{10}{3}+2=7\)

 

Đọc tiếp...
Lê Nhật Hằng CTV 16 tháng 3 lúc 15:27
Báo cáo sai phạm

a) \(\frac{3}{2x^2+2x}+\frac{2x-1}{x^2-1}-\frac{2}{x}=\frac{3}{2x\left(x+1\right)}+\frac{2x-1}{\left(x-1\right)\left(x+1\right)}-\frac{2}{x}\)

                                                          \(=\frac{3\left(x-1\right)+\left(2x-1\right)-2.2\left(x-1\right)\left(x+1\right)}{2x\left(x-1\right)\left(x+1\right)}\)

                                                          \(=\frac{3x-2x+4x^2-2x-4x^2+4x-4x+4}{2x\left(x-1\right)\left(x+1\right)}\)

                                                          \(=\frac{x+1}{2x\left(x-1\right)\left(x+1\right)}\)

                                                          \(=\frac{1}{2x\left(x-1\right)}\)

b) \(\frac{3x}{5x+5y}-\frac{x}{10x-10y}=\frac{3x}{5\left(x+y\right)}-\frac{x}{10\left(x-y\right)}\)

                                                   \(=\frac{3x.10\left(x-y\right)-x.5\left(x+y\right)}{50\left(x-y\right)\left(x+y\right)}\)

                                                   \(=\frac{30x\left(x-y\right)+5x\left(x+y\right)}{50\left(x-y\right)\left(x+y\right)}\)

                                                   \(=\frac{5x\left[6\left(x-y\right)-\left(x+y\right)\right]}{50\left(x-y\right)\left(x+y\right)}\)

                                                   \(=\frac{5x\left(5x-7y\right)}{50\left(x-y\right)\left(x+y\right)}\)

                                                   \(=\frac{x\left(5x-7y\right)}{10\left(x-y\right)\left(x+y\right)}\)

c) \(\frac{5x^2-y^2}{xy}-\frac{3x-2y}{y}=\frac{5x^2-y-x\left(3x-2y\right)}{xy}\)

                                                \(=\frac{5x^2-y-3x^2+2xy}{xy}\)

                                               \(=\frac{2x^2-y+2xy}{xy}\)

d) \(\frac{3}{2x+6}-\frac{x-6}{2x^2+6x}=\frac{3}{2\left(x+3\right)}-\frac{x-6}{2x\left(x+3\right)}\)

                                            \(=\frac{3x-x+6}{2x\left(x+3\right)}\)

                                            \(=\frac{2x+6}{2x\left(x+3\right)}\)

                                            \(=\frac{2\left(x+3\right)}{2x\left(x+3\right)}\)

                                            \(=\frac{2}{2x}=\frac{1}{x}\) 

Đọc tiếp...
Brainchild 16 tháng 3 lúc 9:06
Báo cáo sai phạm

\(\frac{3x}{5x+5y}-\frac{x}{10x-10y}\)

\(=\frac{3x}{5\left(x+y\right)}-\frac{x}{10\left(x+y\right)}\)

\(=\frac{30x\left(x-y\right)-5x\left(x+y\right)}{5\left(x+y\right).10\left(x+y\right)}\)

\(=\frac{5x\left(5x-7y\right)}{50\left(x+y\right)\left(x-y\right)}\)

\(=\frac{x\left(5x-7y\right)}{\left(x+y\right)\left(x-y\right)}\)

Đọc tiếp...
Brainchild 16 tháng 3 lúc 9:13
Báo cáo sai phạm

chỗ cuối tớ sai 

\(=\frac{x\left(5x-7y\right)}{10\left(x+y\right)\left(x-y\right)}\)

đây nha , e xin lỗi

Đọc tiếp...
Brainchild 16 tháng 3 lúc 8:44
Báo cáo sai phạm

\(\frac{4x+1}{2}-\frac{3x+2}{3}\)

\(=\frac{12x+3}{6}-\frac{6x+4}{6}=\frac{6x-1}{6}\)

tương tự đến hết nha a hay cj gì đps ! 

Đọc tiếp...
Ánh Tuyết 16 tháng 3 lúc 8:42
Báo cáo sai phạm

a, \(\frac{4x+1}{2}-\frac{3x+2}{3}=\frac{12x+3}{6}-\frac{6x+4}{6}=\frac{12x+3-6x-4}{6}=\frac{6x-1}{6}\)

b, \(\frac{x+3}{x^2-1}-\frac{1}{x^2+x}=\frac{x+3}{\left(x-1\right)\left(x+2\right)}-\frac{1}{x\left(x+1\right)}\)

\(=\frac{x\left(x+3\right)}{x\left(x-1\right)\left(x+1\right)}-\frac{x-1}{x\left(x-1\right)\left(x+1\right)}\)

\(=\frac{x^2+3x-x+1}{x\left(x-1\right)\left(x+1\right)}=\frac{x^2+2x+1}{x\left(x-1\right)\left(x+1\right)}=\frac{\left(x+1\right)^2}{x\left(x-1\right)\left(x+1\right)}\)

\(=\frac{x+1}{x\left(x-1\right)}\)

Đọc tiếp...
︵✿๖ۣۜBυồη‿✿( ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQủү )★ 16 tháng 3 lúc 8:57
Báo cáo sai phạm

a) \(\frac{4.x+1}{2}-\frac{3.x+2}{3}=\frac{3.\left(4.x+1\right)-2.\left(3.x+2\right)}{6}\)

                                                \(=\frac{12.x+3-6.x-4}{6}\)

                                                   \(=\frac{6.x-1}{6}\)

b)\(\frac{x+3}{x^2-1}-\frac{1}{x^2+x}\)

\(=\frac{x+3}{\left(x-1\right).\left(x+1\right)}-\frac{1}{x.\left(x+1\right)}\)

\(=\frac{x.\left(x+3\right)-\left(x-1\right)}{x.\left(x-1\right).\left(x+1\right)}\)

\(=\frac{x^2+3.x-x+1}{x.\left(x-1\right).\left(x+1\right)}\)

\(=\frac{x^2+2.x+1}{x.\left(x-1\right).\left(x+1\right)}\)

\(=\frac{\left(x+1\right)^2}{x.\left(x-1\right).\left(x+1\right)}\)

\(=\frac{x+1}{x.\left(x-1\right)}\)

\(=\frac{x+1}{x^2-x}\)

c)\(\frac{3}{2.x^2+2.x}+\frac{2.x-1}{x^2-1}-\frac{1}{2}\)

\(=\frac{3}{2.x.\left(x+1\right)}+\frac{2.x-1}{\left(x-1\right).\left(x+1\right)}-\frac{1}{2}\)

\(=\frac{3.\left(x-1\right)+2.x.\left(2.x-1\right)-x.\left(x-1\right).\left(x+1\right)}{2.x.\left(x-1\right).\left(x+1\right)}\)

\(=\frac{3.x-3+4.x^2-2.x-x.\left(x^2-1\right)}{2.x.\left(x-1\right).\left(x+1\right)}\)

\(=\frac{3.x-3+4.x^2-2.x-x^3+x}{2.x.\left(x-1\right).\left(x+1\right)}\)

\(=\frac{2.x-3+4.x^2-x^3}{2.x.\left(x-1\right).\left(x+1\right)}\)

\(=\frac{-x^3+4.x^2+2.x-3}{2.x.\left(x-1\right).\left(x+1\right)}\)

\(=\frac{-x^3-x^2+5.x^2+5.x-3.x-3}{2.x.\left(x-1\right).\left(x+1\right)}\)

\(=\frac{-x^2.\left(x+1\right)+5.x.\left(x+1\right)-3.\left(x+1\right)}{2.x.\left(x-1\right).\left(x+1\right)}\)

\(=\frac{-\left(x+1\right).\left(x^2-5.x+3\right)}{2.x.\left(x-1\right).\left(x+1\right)}\)

\(=\frac{-\left(x^2-5.x+3\right)}{2.x.\left(x-1\right)}\)

\(=-\frac{x^2-5.x+3}{2.x^2-2.x}\)

Đọc tiếp...
Uchiha 15 tháng 3 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

3,1/x(y-x)-1/y(y-x)=y/xy(y-x)-x/xy(y-x)=(y-x)/xy(x-y)=1/xy

Đọc tiếp...
Uchiha 15 tháng 3 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

2, \(\frac{1}{1-x}-\frac{2x}{1-x^2}\)=\(\frac{1+x}{\left(1-x\right)\left(1+x\right)}+\frac{2x}{\left(1-x\right)\left(1+x\right)}\)=\(\frac{1+x+2x}{\left(1-x\right)\left(1+x\right)}=\frac{3x+1}{\left(1-x\right)\left(1+x\right)}\)

Đọc tiếp...
Uchiha 15 tháng 3 lúc 21:39
Báo cáo sai phạm

1,\(\frac{3}{2x+6}-\frac{x-6}{x\left(2x+6\right)}\)

=\(\frac{3x}{x\left(2x+6\right)}+\frac{x-6}{x\left(2x+6\right)}\)

=\(\frac{3x+x-6}{x\left(2x+6\right)}\)=\(\frac{4x-6}{x\left(2x+6\right)}=\frac{2\left(2x-3\right)}{x\left(2x+6\right)}\)

Đọc tiếp...
Pham Quoc Cuong 9 tháng 9 2018 lúc 16:50
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x\left(3-x\right)}{x+1}\left(x+\frac{3-x}{x+1}\right)=2\) 

\(\Leftrightarrow\frac{x\left(3-x\right)}{x+1}\left(\frac{x^2+x+3-x}{x+1}\right)=2\) 

\(\Leftrightarrow\frac{x\left(3-x\right)}{x+1}.\frac{x^2+3}{x+1}=2\) 

\(\Leftrightarrow\frac{x\left(3-x\right)}{x+1}.\frac{3x+3+x^2-3x}{x+1}=2\) 

\(\Leftrightarrow\frac{x\left(3-x\right)}{x+1}\left(1+\frac{x^2-3x}{x+1}\right)=2\) 

Đặt \(a=\frac{x\left(3-x\right)}{x+1}\) 

\(\Leftrightarrow a\left(1+a=2\right)\)

Đọc tiếp...
Hoàng hôn 27 tháng 9 2019 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

\frac{x\left(3-x\right)}{x+1}\left(x+\frac{3-x}{x+1}\right)=2x+1x(3−x)​(x+x+13−x​)=2 

\Leftrightarrow\frac{x\left(3-x\right)}{x+1}\left(\frac{x^2+x+3-x}{x+1}\right)=2⇔x+1x(3−x)​(x+1x2+x+3−x​)=2 

\Leftrightarrow\frac{x\left(3-x\right)}{x+1}.\frac{x^2+3}{x+1}=2⇔x+1x(3−x)​.x+1x2+3​=2 

\Leftrightarrow\frac{x\left(3-x\right)}{x+1}.\frac{3x+3+x^2-3x}{x+1}=2⇔x+1x(3−x)​.x+13x+3+x2−3x​=2 

\Leftrightarrow\frac{x\left(3-x\right)}{x+1}\left(1+\frac{x^2-3x}{x+1}\right)=2⇔x+1x(3−x)​(1+x+1x2−3x​)=2 

Đặt a=\frac{x\left(3-x\right)}{x+1}a=x+1x(3−x)​ 

\Leftrightarrow a\left(1+a=2\right)⇔a(1+a=2)

Đọc tiếp...
Trần thị Loan 19 tháng 11 2014 lúc 10:16
Báo cáo sai phạm

có 2.(x+y)2 = 2x2 + 2y2 +4xy =5xy + 4xy = 9xy

2(x-y)2 = 2x2 + 2y2 -4xy =5xy  - 4xy = xy

suy ra \(\frac{\left(x+y\right)^2}{\left(x-y\right)^2}=\frac{9xy}{xy}=9\Rightarrow\frac{x+y}{x-y}=3\)

hoặc \(\frac{x+y}{x-y}=-3\)

vì 0<x<y nên x-y<0 và x+y>0

suy ra A< 0.vậy A = -3

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 13 tháng 10 2016 lúc 16:57
Báo cáo sai phạm

Ta có

\(1+\frac{b}{a}=\frac{a+b}{a}\ge2\frac{\sqrt{ab}}{a}\)

\(1+\frac{c}{b}\ge2\frac{\sqrt{bc}}{b}\)

\(1+\frac{a}{c}\ge2\frac{\sqrt{ac}}{c}\)

Nhân vế theo vế ta được

\(\left(1+\frac{b}{a}\right)\left(1+\frac{c}{b}\right)\left(1+\frac{a}{c}\right)\ge8\frac{\sqrt{ab.bc.ca}}{abc}=8\)

Dấu = xảy ra khi a = b = c hay tam giác ABC đều

Đọc tiếp...
Nguyễn Thành Trung 18 tháng 12 2018 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

Có x2+4x+1=0

=>x2+1=-4x2

=>M=\(\frac{x^2\left(x^2+1\right)+1}{x^2}\)

=\(\frac{-4x^2+1}{x^2}\)

mà x2+4x+1=0=>x2=-4x-1 và \(\frac{-1-x^2}{4}\)

=>1-4x2=1-4(-4x-1)=1+16x+4=16x+5=\(16\left(\frac{-1-x^2}{4}\right)+5=\frac{-16-16x^2+20}{4}=\frac{4-16x^2}{4}\)

=>M=\(\frac{4-16x^2}{4}:x^2=\frac{4-16x^2}{4}.x^2=\frac{4x^2-16x^4}{4}=\frac{4x^2\left(1-4x^2\right)}{4}=x^2-4x^4\)

Đọc tiếp...
kudo shinichi 18 tháng 12 2018 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

http://share.miniworldgame.com:4000/share/?uin=1007581345

Đọc tiếp...
ςChiyuki Fujito 21 tháng 2 lúc 16:12
Báo cáo sai phạm

Ta có 

\(\frac{x}{y}=\frac{-5}{2}\)

\(\Rightarrow\frac{x}{-5}=\frac{y}{2}\)

Đặt \(\frac{x}{-5}=\frac{y}{2}=k\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=-5k\\y=2k\end{cases}}\)

Thay x = -5k ; y = 2k vào x - 2y = 18 ta có

- 5k - 2.2k = 18

=> - 5k - 4k = 18

=> - 9k = 18

=> k = - 2

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=-5.\left(-2\right)=10\\y=2.\left(-2\right)=-4\end{cases}}\)

Vậy x = 10 và y = - 4

@@ Học tốt

Chiyuki Fujito

Đọc tiếp...
Chu Công Đức 21 tháng 2 lúc 16:16
Báo cáo sai phạm

Từ \(\frac{x}{y}=\frac{-5}{2}\)\(\Rightarrow\frac{x}{-5}=\frac{y}{2}\)

Ta có: \(\frac{x}{-5}=\frac{y}{2}=\frac{2y}{4}=\frac{x-2y}{-5-4}=\frac{18}{-9}=-2\)

\(\Rightarrow x=\left(-2\right).\left(-5\right)=10\)\(y=\left(-2\right).2=-4\)

Vậy \(x=10\)và \(y=-4\)

Đọc tiếp...
chuyên toán thcs 21 tháng 2 lúc 16:04
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x}{y}=\frac{-5}{2}\Rightarrow\frac{x}{5}=\frac{-y}{2}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số = nhau ta có : 

\(\frac{x}{5}=-\frac{y}{2}=-\frac{2y}{2}=\frac{x-2y}{5-2}=\frac{18}{3}=6\)

Từ \(\frac{x}{5}=6\Rightarrow x=30\)

\(-\frac{y}{2}=6\Rightarrow y=-12\)

Study well 

Đọc tiếp...
trieu dang 11 tháng 8 2015 lúc 15:36
Báo cáo sai phạm

xem lại phân số cuối          

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Linh 7 tháng 12 2017 lúc 12:16
Báo cáo sai phạm

đúng đề òi ạ

Đọc tiếp...
Nhật Hạ CTV 24 tháng 1 lúc 18:32
Báo cáo sai phạm

Đặt A = 4 + 6 + 8 + 10 + .... + 2012

SSH: (2012 - 4) : 2 + 1 = 1005

=> A = (2012 + 4) . 1005 : 2 = 1013040

\(\Rightarrow1013040.\frac{1}{1000}\left(\frac{1}{2}+\frac{3}{4}+\frac{5}{6}\right)=1013040.\frac{1}{1000}.\frac{25}{12}=1013040.\frac{1}{480}=\frac{4221}{2}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: