Giúp tôi giải toán và làm văn


Võ Thị Quỳnh Giang 3 tháng 8 2017 lúc 8:45
Báo cáo sai phạm

ta có : a+b+c=0=>a+b=-c ; b+c=-a ; a+c=-b 

ta có: M= \(\frac{2ab}{a^2+\left(b+c\right)\left(b-c\right)}+\frac{2bc}{b^2+\left(c+a\right)\left(c-a\right)}+\frac{2ca}{c^2+\left(a+b\right)\left(a-b\right)}\)

M=\(\frac{2ab}{a^2-a\left(b-c\right)}+\frac{2bc}{b^2-b\left(c-a\right)}+\frac{2ca}{c^2-c\left(a-b\right)}\)

M=\(\frac{2ab}{a\left(a-b+c\right)}+\frac{2bc}{b\left(b-c+a\right)}+\frac{2ca}{c\left(c-a+b\right)}\)

M=\(\frac{2ab}{-ab+\left(a+c\right)}+\frac{2bc}{-bc+\left(a+b\right)}+\frac{2ac}{-ac+\left(b+c\right)}\)

M=\(\frac{2ab}{-2ab}+\frac{2bc}{-2bc}+\frac{2ca}{-2ca}\)

M=-1-1-1=-3

Vậy với a+b+c=0 thì M=-3

Đọc tiếp...
Pham Quoc Cuong 9 tháng 9 2018 lúc 16:50
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x\left(3-x\right)}{x+1}\left(x+\frac{3-x}{x+1}\right)=2\) 

\(\Leftrightarrow\frac{x\left(3-x\right)}{x+1}\left(\frac{x^2+x+3-x}{x+1}\right)=2\) 

\(\Leftrightarrow\frac{x\left(3-x\right)}{x+1}.\frac{x^2+3}{x+1}=2\) 

\(\Leftrightarrow\frac{x\left(3-x\right)}{x+1}.\frac{3x+3+x^2-3x}{x+1}=2\) 

\(\Leftrightarrow\frac{x\left(3-x\right)}{x+1}\left(1+\frac{x^2-3x}{x+1}\right)=2\) 

Đặt \(a=\frac{x\left(3-x\right)}{x+1}\) 

\(\Leftrightarrow a\left(1+a=2\right)\)

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 30 tháng 5 2015 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

Ta có x+y +z =0 =>x^2 =(y+z)^2 ;y^2=(x+z)^2;z^2=(y+x)^2

=>ax^2+by^2+cz^2=a(y+z)^2+b(x+z)^2+c(y+x)^2

=>(b+c)x^2+(a+c)y^2+(a+b)z^2+2(ayz+bxz+cyz)             (1)

Tu a+b+c=0=>-a=b+c;-b=a+c;-c=a+b                    (2)

Tu a/x+b/y+c/x =0=>ayz+bxz+cxy/xyz=0=>ayz+bxz+cxy = 0                   (3)

Thay (2) va (3 ) va (1) ta dc :ax^2+by^2+cz^2=-(ax^2+by^2+cz^2)=>ax^2+by^2+cz^2=0

(Hai số đối nhau mà bằng nhau chỉ có số 0)

Đọc tiếp...
không cần biết 30 tháng 5 2015 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

hình như bạn làm sai bạn ạ

 

Đọc tiếp...
Hà Hoài Thư 14 tháng 3 2017 lúc 10:04
Báo cáo sai phạm

phía trên làm đúng rồi

Đọc tiếp...
Nhi 27 tháng 12 2018 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(a^3-3ab^2=5\)

\(\Rightarrow\left(a^3-3ab^2\right)^2=a^6-6a^4b^2+9a^2b^4=25\)

Và \(b^3-3a^2b=10\)

\(\Rightarrow\left(b^3-3a^2b\right)^2=b^6-6a^4b^2+9a^4b^2=100\)

Suy ra : \(a^6++3a^2b^4+3a^4b^2+b^6=125\)

Hoặc : \(\left(a^2+b^2\right)^3=125\Rightarrow a^2+b^2=5\)

Do đó : \(P=2018a^2+2018b^2=2018\left(a^2+b^2\right)=2018.5=10090\)

Đọc tiếp...
Đen đủi mất cái nik 27 tháng 12 2018 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}\left(a^3-3ab^2\right)^2=25\\\left(b^3-3a^2b\right)^2=100\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a^6-6a^4b^2+9a^2b^4=25\\b^6-6a^2b^4+9a^4b^2=100\end{cases}}\)

Cộng 2 đẳng thức lại ta được:

\(a^6+3a^4b^2+3a^2b^4+b^6=125\Leftrightarrow\left(a^2+b^2\right)^3=125\Leftrightarrow a^2+b^2=5\)

\(\Rightarrow P=2018\left(a^2+b^2\right)=2018.5=...\)

Đọc tiếp...
ღღ♥_ Hoa ri'ss_ ♥ღღ CTV 27 tháng 12 2018 lúc 11:27
Báo cáo sai phạm

\(N=\left(\frac{1}{x^2+x}-\frac{2-x}{x+1}\right).\frac{3x}{x^2-2x+1}\)

\(N=\left[\frac{1-2x+x^2}{x\left(x+1\right)}\right].\frac{3x}{x^2-2x+1}\)

Để \(N=\frac{3}{x+1}\)là số nguyên 

\(\Rightarrow3⋮x+1\Rightarrow x+1\in U\left(3\right)=\left\{\pm1;\pm3\right\}\)

bn tự lập bảng ha ~ 

Đọc tiếp...
Bùi văn thiều 27 tháng 12 2018 lúc 11:21
Báo cáo sai phạm
Rút gọn N=(1-2x+x^2)/(x(x+1))×3x/(x^2-2x+1)=3/(x+1) Để N nguyên suy ra 3 chia hết cho (x+1) nên (x+1) thuộc ước của 3.suy ra x+1=1 hoặc x+1=-1 hoặc x+1=3 hoặcx+1=-3 suy ra x=2,-2,-4,0
Đọc tiếp...
Nguyễn Lâm Việt Hoàng Hôm kia lúc 16:52
Báo cáo sai phạm

d, \(3^x+\sqrt{\frac{16}{81}}-\sqrt{9}+\frac{\sqrt{81}}{3}=9\frac{4}{9}\)

\(3^x+\frac{4}{9}-3+3=9\frac{4}{9}\)

\(3^x+\frac{4}{9}-3=9\frac{4}{9}-3\)

\(3^x+\frac{4}{9}=9\frac{4}{9}-3+3\)

\(3^x+\frac{4}{9}=9\frac{4}{9}\)

\(3^x=9\frac{4}{9}-\frac{4}{9}\)

\(3^x=9\)

\(3^x=3^2\)

\(\Rightarrow x=2\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Lâm Việt Hoàng Hôm kia lúc 16:46
Báo cáo sai phạm

c, \(2^8:2^5+3^2.2-12\)

\(=2^3+9.2-12\)

\(=8+18-12\)

\(=26-12\)

\(=14\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Lâm Việt Hoàng Hôm kia lúc 16:44
Báo cáo sai phạm

b, \(\frac{1}{2}\sqrt{64}-\sqrt{\frac{9}{25}}+1^{2016}\)

\(=\frac{1}{2}.8-\frac{3}{5}+1\)

\(=4-\frac{8}{5}\)

\(=\frac{20}{5}-\frac{8}{5}\)

\(=\frac{12}{5}\)

Đọc tiếp...
Incursion_03 25 tháng 12 2018 lúc 21:51
Báo cáo sai phạm

Sau khi ib với Hoàng Nguyễn  thì đề bài như sau

Tìm \(n\inℕ\)biết

\(\frac{1}{\sqrt{1}+\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}+..+\frac{1}{\sqrt{n-1}+\sqrt{n}}=11\)

ĐKXĐ: n > 1

Ta đi c/m bài toán tổng quát

\(\frac{1}{\sqrt{a-1}+\sqrt{a}}=\frac{\sqrt{a}-\sqrt{a-1}}{\left(\sqrt{a}-\sqrt{a-1}\right)\left(\sqrt{a}+\sqrt{a-1}\right)}\)

                                  \(=\frac{\sqrt{a}-\sqrt{a-1}}{a-a+1}\)

                                   \(=\sqrt{a}-\sqrt{a-1}\)

Áp  dụng vào bài toán đc

\(\frac{1}{\sqrt{1}+\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{4}}+...+\frac{1}{\sqrt{n-1}+\sqrt{n}}=11\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{2}-\sqrt{1}+\sqrt{3}-\sqrt{2}+\sqrt{4}-\sqrt{3}+...+\sqrt{n}-\sqrt{n-1}=11\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{n-1}-1=11\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{n-1}=12\)

\(\Leftrightarrow n-1=144\)

\(\Leftrightarrow n=145\left(TmĐKXĐ\right)\)

Vậy  n = 145

Đọc tiếp...
Nhi 21 tháng 12 2018 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

\(a,ĐKXĐ:x\ne\pm1\)

\(b,M=\frac{x+1}{x-1}-\frac{x-1}{x+1}-\frac{x+3}{x^2-1}\)

\(=\frac{x+1}{x-1}+\frac{1-x}{x+1}+\frac{-x-3}{\left(x-1\right)\left(x+1\right)}\)

\(=\frac{\left(x+1\right)\left(x+1\right)}{\left(x-1\right)\left(x+1\right)}+\frac{\left(1-x\right)\left(x-1\right)}{\left(x-1\right)\left(x+1\right)}+\frac{-x-3}{\left(x-1\right)\left(x+1\right)}\)

\(=\frac{x^2+2x+1-x^2+2x-1-x-3}{\left(x-1\right)\left(x+1\right)}\)

\(=\frac{3x-3}{\left(x-1\right)\left(x+1\right)}=\frac{3\left(x-1\right)}{\left(x-1\right)\left(x+1\right)}=\frac{3}{x+1}\)

\(b,\) Để M nhận giá trị nguyên thì  \(\frac{3}{x+1}\) nhận giá trị nguyên

                                         \(\Rightarrow3⋮x+1\) 

                                         \(\Rightarrow x+1\inƯ\left(3\right)=\left\{\pm1;\pm3\right\}\)

                                         \(\Rightarrow x\in\left\{-4;-2;0;2\right\}\)

Vậy \(x=-4;-2;0;2\)

Đọc tiếp...
Hiếu Mình Là 21 tháng 12 2018 lúc 20:08
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn nhé!

Đọc tiếp...
♀Ñgųyễń♥Mīňĥ♥Ąņħ♀ 21 tháng 12 2018 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

ĐKXĐ \(x\ne1;x\ne-1\)

\(M=\frac{x+1}{x-1}-\frac{x-1}{x+1}-\frac{x+3}{x^2-1}\)

\(M=\frac{\left(x+1\right)^2}{x^2-1}-\frac{\left(x-1\right)^2}{x^2-1}-\frac{x+3}{x^2-1}\)

\(M=\frac{x^2+2x+1-x^2+2x-1-x-3}{\left(x-1\right)\left(x+1\right)}\)

\(M=\frac{3x-3}{\left(x-1\right)\left(x+1\right)}\)

\(M=\frac{3}{x+1}\)

Để M nguyên \(\Leftrightarrow\text{ }3\text{ }⋮\text{ }x+1\text{ }hay\text{ }x+1\inƯ\left(3\right)=\left\{-3;-1;1;3\right\}\)

=>\(x\in\left\{-4;-2;0;2\right\}\)thì M nguyên

Đọc tiếp...
Vũ Duy Đạt 18 tháng 11 2018 lúc 10:38
Báo cáo sai phạm

Điều kiện: \(x\ne2\)

Phân tích tử thức: \(x^4-16=\left(x^2\right)^2-4^2=\left(x^2-4\right)\left(x^2+4\right)=\left(x-2\right)\left(x+2\right)\left(x^2+4\right)\)

Phân tích mẫu thức: \(x^4-4x^3+8x^2-16x+16=\left(x^4-4x^3+4x^2\right)+\left(4x^2-16x+16\right)\)

\(=x^2\left(x^2-4x+4\right)+4\left(x^2-4x+4\right)=\left(x-2\right)^2\left(x^2+4\right)\)

Ta có: \(P=\frac{\left(x-2\right)\left(x+2\right)\left(x^2+4\right)}{\left(x-2\right)^2\left(x^2+4\right)}=\frac{x+2}{x-2}=\frac{\left(x-2\right)+4}{x-2}=1+\frac{4}{x-2}\)

Để P là số nguyên thì \(x-2\inƯ\left(4\right)\)

\(\Rightarrow x-2\in\left\{-4;-2;-1;1;2;4\right\}\)

\(\Rightarrow x\in\left\{-2;0;1;3;4;6\right\}\)

Đọc tiếp...
Bùi Tiến Dũng 19 tháng 12 2018 lúc 18:58
Báo cáo sai phạm

Điều kiện: x\ne2x̸​=2

Phân tích tử thức: x^4-16=\left(x^2\right)^2-4^2=\left(x^2-4\right)\left(x^2+4\right)=\left(x-2\right)\left(x+2\right)\left(x^2+4\right)x4−16=(x2)2−42=(x2−4)(x2+4)=(x−2)(x+2)(x2+4)

Phân tích mẫu thức: x^4-4x^3+8x^2-16x+16=\left(x^4-4x^3+4x^2\right)+\left(4x^2-16x+16\right)x4−4x3+8x2−16x+16=(x4−4x3+4x2)+(4x2−16x+16)

=x^2\left(x^2-4x+4\right)+4\left(x^2-4x+4\right)=\left(x-2\right)^2\left(x^2+4\right)=x2(x2−4x+4)+4(x2−4x+4)=(x−2)2(x2+4)

Ta có: P=\frac{\left(x-2\right)\left(x+2\right)\left(x^2+4\right)}{\left(x-2\right)^2\left(x^2+4\right)}=\frac{x+2}{x-2}=\frac{\left(x-2\right)+4}{x-2}=1+\frac{4}{x-2}P=(x−2)2(x2+4)(x−2)(x+2)(x2+4)​=x−2x+2​=x−2(x−2)+4​=1+x−24​

Để P là số nguyên thì x-2\inƯ\left(4\right)x−2∈Ư(4)

\Rightarrow x-2\in\left\{-4;-2;-1;1;2;4\right\}⇒x−2∈{−4;−2;−1;1;2;4}

\Rightarrow x\in\left\{-2;0;1;3;4;6\right\}⇒x∈{−2;0;1;3;4;6}

Đọc tiếp...
Nguyễn Thành Trung 18 tháng 12 2018 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

Có x2+4x+1=0

=>x2+1=-4x2

=>M=\(\frac{x^2\left(x^2+1\right)+1}{x^2}\)

=\(\frac{-4x^2+1}{x^2}\)

mà x2+4x+1=0=>x2=-4x-1 và \(\frac{-1-x^2}{4}\)

=>1-4x2=1-4(-4x-1)=1+16x+4=16x+5=\(16\left(\frac{-1-x^2}{4}\right)+5=\frac{-16-16x^2+20}{4}=\frac{4-16x^2}{4}\)

=>M=\(\frac{4-16x^2}{4}:x^2=\frac{4-16x^2}{4}.x^2=\frac{4x^2-16x^4}{4}=\frac{4x^2\left(1-4x^2\right)}{4}=x^2-4x^4\)

Đọc tiếp...
kudo shinichi 18 tháng 12 2018 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

http://share.miniworldgame.com:4000/share/?uin=1007581345

Đọc tiếp...
ngonhuminh 25 tháng 12 2016 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

DK: \(x\ne0;y\ne0\)

\(\left(\frac{x^2-y^2}{6x^2y^2}\right):\left(\frac{x+y}{3xy}\right)=\left(\frac{\left(x-y\right)\left(x+y\right)}{6x^2y^2}\right).\left(\frac{3xy}{\left(x+y\right)}\right)=\frac{x-y}{2xy}\)

Đọc tiếp...
Đỗ Ngọc Hải 28 tháng 5 2015 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

a, Ra đáp án luôn nha

B=(2x+5)/(3x-1)

b,Để B>0 thì 2x+5 và 3x-1 phải cùng dấu 

Đáp án : x khác 0;-1;-2

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 28 tháng 5 2015 lúc 15:29
Báo cáo sai phạm
Sky Hoàng Nguyễn Fuck 13 tháng 12 2017 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

a, Ra đáp án luôn nha
B=(2x+5)/(3x-1)
b,Để B>0 thì 2x+5 và 3x-1 phải cùng dấu
Đáp án : x khác 0;-1;-2

chúc bn hok tốt @_@

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng CTV 13 tháng 9 2017 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{x^2+2x+3}{x^2+2}\)

\(\Leftrightarrow Ax^2+2A=x^2+2x+3\)

\(\Leftrightarrow Ax^2+2A-x^2-2x-3=0\)

\(\Leftrightarrow x^2\left(A-1\right)-2x+\left(2A-3\right)=0\)

Để pt trên có nghiệm thì \(\Delta=4-4\left(A-1\right)\left(2A-3\right)\ge0\)

\(\Leftrightarrow1-\left(2A^2-5A+3\right)\ge0\Leftrightarrow-2A^2+5A-2\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(1-2A\right)\left(A-2\right)\ge0\Leftrightarrow\frac{1}{2}\le A\le2\)

Vậy A có GTNN là \(\frac{1}{2}\) tại x = - 2

     A có GTLN là 2 tại x = 1

Đọc tiếp...
๖ۣۜN๖ۣۜA๖ۣM(Ashshin HTN) 13 tháng 12 2018 lúc 19:31
Báo cáo sai phạm

min A=2 khi x=1

_____________
_______________
nha

Đọc tiếp...
Ác Mộng 10 tháng 6 2015 lúc 8:40
Báo cáo sai phạm

Từ xyz=1

=>\(A=\frac{x}{-xy+x+1}-\frac{y}{yz-y+1}+\frac{z}{xz+z-1}\)

=\(\frac{xz}{-xyz+xz+z}-\frac{xyz}{xyz^2-xyz+xz}+\frac{z}{xz+z-1}\)

=\(\frac{xz}{xz+z-1}-\frac{1}{xz+z-1}+\frac{z}{xz+z-1}=1\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: