Giúp tôi giải toán và làm văn


Edogawa Conan CTV 2 tháng 11 lúc 15:47
Báo cáo sai phạm

a) A = \(\frac{a}{\left(a-b\right)\left(a-c\right)}+\frac{b}{\left(b-a\right)\left(b-c\right)}+\frac{c}{\left(c-a\right)\left(c-b\right)}\)

=> A = \(\frac{a}{\left(a-b\right)\left(a-c\right)}-\frac{b}{\left(a-b\right)\left(b-c\right)}+\frac{c}{\left(a-c\right)\left(b-c\right)}\)

=> A = \(\frac{a\left(b-c\right)}{\left(a-b\right)\left(a-c\right)\left(b-c\right)}-\frac{b\left(a-c\right)}{\left(a-b\right)\left(b-c\right)\left(a-c\right)}+\frac{c\left(a-b\right)}{\left(a-b\right)\left(b-c\right)\left(a-c\right)}\)

=> A + \(\frac{ab-ac-ab+bc+ac-bc}{\left(a-b\right)\left(a-c\right)\left(b-c\right)}=0\)

Đọc tiếp...
Best_Suarez (✰Ƙ❤Ť✰) CTV 2 tháng 11 lúc 19:11
Báo cáo sai phạm

\(B=\frac{a^2}{\left(a-b\right)\left(a-c\right)}+\frac{b^2}{\left(b-a\right)\left(b-c\right)}+\frac{c^2}{\left(c-a\right)\left(c-b\right)}\)

\(=\frac{a^2\left(b-c\right)}{\left(a-b\right)\left(a-c\right)\left(b-c\right)}+\frac{b^2\left(c-a\right)}{\left(b-a\right)\left(b-c\right)\left(c-a\right)}\)

\(+\frac{c^2\left(a-b\right)}{\left(c-a\right)\left(c-b\right)\left(a-b\right)}\)

\(=\frac{a^2\left(b-c\right)}{\left(a-b\right)\left(a-c\right)\left(b-c\right)}+\frac{b^2\left(c-a\right)}{\left(a-b\right)\left(b-c\right)\left(a-c\right)}\)

\(+\frac{c^2\left(a-b\right)}{\left(a-c\right)\left(b-c\right)\left(a-b\right)}\)

\(=\frac{a^2\left(b-c\right)+b^2\left(c-a\right)+c^2\left(a-b\right)}{\left(a-b\right)\left(a-c\right)\left(b-c\right)}\)

\(=\frac{\left(a-b\right)\left(a-c\right)\left(b-c\right)}{\left(a-b\right)\left(a-c\right)\left(b-c\right)}=1\)

Đọc tiếp...
Hoàng Thanh Huyền 2 tháng 11 lúc 15:35
Báo cáo sai phạm

a) Ta có: \(A=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{n\left(n+1\right)}\)

           \(A=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\)

           \(A=1-\frac{1}{n+1}\)

           \(A=\frac{n+1}{n+1}-\frac{1}{n+1}\)

           \(A=\frac{n}{n+1}\)

Học tốt nha^^

Đọc tiếp...
Chihiro CTV 2 tháng 11 lúc 15:34
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{n\left(n+1\right)}\)

\(A=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\)

\(A=1-\frac{1}{n+1}\)

Đọc tiếp...
Best_Suarez (✰Ƙ❤Ť✰) CTV 2 tháng 11 lúc 19:25
Báo cáo sai phạm

\(B=\frac{1}{1.2.3}+\frac{1}{2.3.4}+\frac{1}{3.4.5}+...+\frac{1}{n\left(n+1\right)\left(n+2\right)}\)

\(\Rightarrow2B=\frac{2}{1.2.3}+\frac{2}{2.3.4}+\frac{2}{3.4.5}+...+\frac{2}{n\left(n+1\right)\left(n+2\right)}\)

\(\Rightarrow2B=\frac{1}{1.2}-\frac{1}{2.3}+\frac{1}{2.3}-\frac{1}{3.4}+\frac{1}{3.4}-\frac{1}{4.5}+...+\)

\(\frac{1}{n\left(n+1\right)}-\frac{1}{\left(n+1\right)\left(n+2\right)}\)

\(\Rightarrow2B=\frac{1}{1.2}-\frac{1}{\left(n+1\right)\left(n+2\right)}\)

\(\Rightarrow B=\frac{1}{4}-\frac{1}{2\left(n+1\right)\left(n+2\right)}\)

Đọc tiếp...
Best_Suarez (✰Ƙ❤Ť✰) CTV 2 tháng 11 lúc 12:05
Báo cáo sai phạm

b) Ta có: \(\frac{1}{m+1}+\frac{1}{3m+2}+\frac{1}{\left(m+1\right)\left(3m+2\right)}\)

\(=\frac{3m+2}{\left(m+1\right)\left(3m+2\right)}+\frac{m+1}{\left(m+1\right)\left(3m+2\right)}\)

\(+\frac{1}{\left(m+1\right)\left(3m+2\right)}\)

\(=\frac{4m+4}{\left(m+1\right)\left(3m+2\right)}\)

\(=\frac{4\left(m+1\right)}{\left(m+1\right)\left(3m+2\right)}\)

\(=\frac{4}{3m+2}\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
Best_Suarez (✰Ƙ❤Ť✰) CTV 2 tháng 11 lúc 6:00
Báo cáo sai phạm

a) Ta có:

\(\frac{1}{2\left(m+1\right)}+\frac{1}{2\left(m+1\right)\left(3m+2\right)}+\frac{1}{2\left(3m+2\right)\left(8m+5\right)}\)

\(=\frac{3m+2}{2\left(m+1\right)\left(3m+2\right)}+\frac{1}{2\left(m+1\right)\left(3m+2\right)}\)

\(+\frac{1}{2\left(3m+2\right)\left(8m+5\right)}\)

\(=\frac{3m+3}{2\left(m+1\right)\left(3m+2\right)}+\frac{1}{2\left(3m+2\right)\left(8m+5\right)}\)

\(=\frac{3\left(m+1\right)}{2\left(m+1\right)\left(3m+2\right)}+\frac{1}{2\left(3m+2\right)\left(8m+5\right)}\)

\(=\frac{3}{2\left(3m+2\right)}+\frac{1}{2\left(3m+2\right)\left(8m+5\right)}\)

\(=\frac{3\left(8m+5\right)}{2\left(3m+2\right)\left(8m+5\right)}+\frac{1}{2\left(3m+2\right)\left(8m+5\right)}\)

\(=\frac{24m+15}{2\left(3m+2\right)\left(8m+5\right)}+\frac{1}{2\left(3m+2\right)\left(8m+5\right)}\)

\(=\frac{24m+16}{2\left(3m+2\right)\left(8m+5\right)}\)

\(=\frac{8\left(3m+2\right)}{2\left(3m+2\right)\left(8m+5\right)}\)

\(=\frac{8}{2\left(8m+5\right)}=\frac{4}{8m+5}\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
Nee's 2 tháng 11 lúc 15:21
Báo cáo sai phạm

Dạ vâng cô

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 2 tháng 11 lúc 12:27
Báo cáo sai phạm

Đề bài sai rồi nhé! Em kiểm tra lại đề.

Đọc tiếp...
Kimetsu CTV 1 tháng 11 lúc 22:00
Báo cáo sai phạm

\(P=\left(\frac{5x+2}{x^2-10}+\frac{5x-2}{x^2+10}\right).\frac{x^2-100}{x^2+4}\)

\(P=\left[\frac{\left(5x+2\right)\left(x^2+10\right)+\left(5x-2\right)\left(x^2-10\right)}{\left(x^2-10\right)\left(x^2+10\right)}\right].\frac{x^2-100}{x^2+4}\)

\(P=\frac{5x^3+50x+2x^2+20+5x^3-50x-2x^2+20}{x^4-100}.\frac{x^2-100}{x^2+4}\)

\(P=\frac{10x^3+40}{x^4-100}.\frac{x^2-100}{x^2+4}\)

\(P=\frac{\left(10x^3+40\right)\left(x^2-100\right)}{\left(x^4-100\right)\left(x^2+4\right)}\)

P/s : MK chỉ làm đưcọ đến thế thôi!

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu CTV 1 tháng 11 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

b) \(Q=\left(\frac{x+1}{2x-1}+\frac{3}{x^2-1}-\frac{x+3}{2x+2}\right).\frac{4x^2-4}{5}\)

\(=\left(\frac{x+1}{2x-1}+\frac{3}{\left(x-1\right)\left(x+1\right)}-\frac{x+3}{2\left(x+1\right)}\right).\frac{4x^2-4}{5}\)

\(=\left(\frac{2\left(x+1\right)\left(x-1\right)\left(x+1\right)}{2\left(2x-1\right)\left(x-1\right)\left(x+1\right)}+\frac{2.3\left(2x-1\right)}{2\left(x-1\right)\left(x+1\right)\left(2x-1\right)}-\frac{\left(x+3\right)\left(2x-1\right)\left(x-1\right)}{2\left(x+1\right)\left(2x-1\right)\left(x-1\right)}\right).\frac{4x^2-4}{5}\)

\(=\frac{2\left(x+1\right)\left(x^2-1\right)+12x-6-\left(2x^2+5x-3\right)\left(x-1\right)}{2\left(2x-1\right)\left(x+1\right)\left(x-1\right)}.\frac{4x^2-4}{5}\)

\(=\frac{2\left(x^3+x^2-x-1\right)+12x-6-2x^3-5x^2+3x+2x^2+5x-3}{2\left(2x-1\right)\left(x+1\right)\left(x-1\right)}.\frac{4x^2-4}{5}\)

\(=\frac{2x^3+2x^2-2x-2+20x-2x^3-3x^2-9}{2\left(2x-1\right)\left(x+1\right)\left(x-1\right)}.\frac{4x^2-4}{5}\)

\(=\frac{-x^2+18x-11}{2\left(2x-1\right)\left(x+1\right)\left(x-1\right)}.\frac{4\left(x-1\right)\left(x+1\right)}{5}\)

\(=\frac{-x^2+18x-11}{\left(2x-1\right)}.\frac{2}{5}\)

\(=\frac{-2x^2+36x-22}{5\left(2x-1\right)}\)

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu CTV 1 tháng 11 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

a) \(P=\frac{2}{2x+3}+\frac{3}{2x+1}-\frac{6x+5}{\left(2x+3\right)\left(2x-3\right)}\)

\(=\frac{2\left(2x+1\right)\left(2x-3\right)}{\left(2x+3\right)\left(2x-3\right)\left(2x+1\right)}+\frac{3\left(2x+3\right)\left(2x-3\right)}{\left(2x+1\right)\left(2x+3\right)\left(2x-3\right)}-\frac{\left(6x+5\right)\left(2x+1\right)}{\left(2x+3\right)\left(2x-3\right)\left(2x+1\right)}\)

\(=\frac{\left(4x+2\right)\left(2x-3\right)+3\left(4x^2-9\right)-12x^2-16x-5}{\left(2x+3\right)\left(2x-3\right)\left(2x+1\right)}\)

\(=\frac{8x^2-8x-6+12x^2-27-12x^2-16x-5}{\left(2x+3\right)\left(2x-3\right)\left(2x+1\right)}\)

\(=\frac{8x^2-24x-38}{\left(2x+3\right)\left(2x-3\right)\left(2x+1\right)}\)

Check hộ mình xem nghi nghi sai sai

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu CTV 31 tháng 10 lúc 23:06
Báo cáo sai phạm

a) \(P=\left(\frac{1}{x-1}-\frac{x}{1-x^3}.\frac{x^2+x+1}{x+1}\right):\frac{2x+1}{x^2+2x+1}\)

\(=\left(\frac{1}{x-1}-\frac{x}{\left(1-x\right)\left(1+x+x^2\right)}.\frac{x^2+x+1}{x+1}\right).\frac{x^2+2x+1}{2x+1}\)

\(=\left(\frac{1}{x-1}-\frac{x}{\left(1-x\right)\left(x+1\right)}\right).\frac{x^2+2x+1}{2x+1}\)

\(=\left(\frac{1}{x-1}+\frac{x}{\left(x-1\right)\left(x+1\right)}\right).\frac{x^2+2x+1}{2x+1}\)

\(=\left(\frac{x+1}{\left(x-1\right)\left(x+1\right)}+\frac{x}{\left(x-1\right)\left(x+1\right)}\right).\frac{x^2+2x+1}{2x+1}\)

\(=\frac{2x+1}{\left(x-1\right)\left(x+1\right)}.\frac{\left(x+1\right)^2}{2x+1}\)

\(=\frac{x+1}{x-1}\)

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu CTV 31 tháng 10 lúc 23:02
Báo cáo sai phạm

xin lỗi phần a làm sai mình làm lại

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu CTV 31 tháng 10 lúc 23:01
Báo cáo sai phạm

b) \(Q=\frac{x^2+2x}{2x+10}+\frac{x-5}{x}+\frac{5x-5x}{2x\left(x+5\right)}\)

\(=\frac{x\left(x^2+2x\right)}{2x\left(x+5\right)}+\frac{2\left(x-5\right)\left(x+5\right)}{2x\left(x+5\right)}+\frac{50-5x}{2x\left(x+5\right)}\)

\(=\frac{x^3+2x^2+2\left(x^2-25\right)+50-5x}{2x\left(x+5\right)}\)

\(=\frac{x^3+2x^2+2x^2-50+50-5x}{2x\left(x+5\right)}\)

\(=\frac{x^3+4x^2-5x}{2x\left(x+5\right)}\)

\(=\frac{x^3-x^2+5x^2-5x}{2x\left(x+5\right)}\)

\(=\frac{x^2\left(x-1\right)+5x\left(x-1\right)}{2x\left(x+5\right)}\)

\(=\frac{\left(x-1\right)\left(x^2+5x\right)}{2x\left(x+5\right)}\)

\(=\frac{x\left(x-1\right)\left(x+5\right)}{2x\left(x+5\right)}\)

\(=\frac{x-1}{2}\)

Đọc tiếp...
Kimetsu CTV 31 tháng 10 lúc 22:21
Báo cáo sai phạm

a) \(P=\frac{x}{2x-2}+\frac{x^2+1}{2-2x^2}\)

\(P=\frac{x}{2\left(x-1\right)}+\frac{x^2+1}{2\left(1-x^2\right)}\)

\(P=\frac{x}{2\left(x-1\right)}-\frac{x^2+1}{2\left(x^2-1\right)}\)

\(P=\frac{x}{2\left(x-1\right)}-\frac{x^2+1}{2\left(x-1\right)\left(x+1\right)}\)

\(P=\frac{x\left(x+1\right)-x^2-1}{2\left(x-1\right)\left(x+1\right)}\)

\(P=\frac{x^2+x-x^2-1}{2\left(x-1\right)\left(x+1\right)}\)

\(P=\frac{x-1}{2\left(x-1\right)\left(x+1\right)}=\frac{1}{2\left(x+1\right)}\)

Đọc tiếp...
Kimetsu CTV 31 tháng 10 lúc 22:27
Báo cáo sai phạm

b) \(Q=\frac{x^2+2x}{2x+10}+\frac{x-5}{x}+\frac{50-5x}{2x\left(x+5\right)}\)

\(Q=\frac{x\left(x+2\right)}{2\left(x+5\right)}+\frac{x-5}{x}+\frac{50-5x}{2x\left(x+5\right)}\)

\(Q=\frac{x^2\left(x+2\right)+2\left(x+5\right)\left(x-5\right)+50-5x}{2x\left(x+5\right)}\)

\(Q=\frac{x^3+2x^2+2\left(x^2-25\right)+50-5x}{2x\left(x+5\right)}\)

\(Q=\frac{x^3+2x^2+2x^2-50+50-5x}{2x\left(x+5\right)}\)

\(Q=\frac{x^3+4x^2-5x}{2x\left(x+5\right)}\)

\(Q=\frac{x\left(x^2+4x-5\right)}{2x\left(x+5\right)}=\frac{x^2+4x-5}{2\left(x+5\right)}\)

Đọc tiếp...
ctk_new 30 tháng 10 lúc 19:45
Báo cáo sai phạm

b) \(\frac{1}{m+2}+\frac{1}{\left(m+1\right)\left(m+2\right)}+\frac{1}{\left(m+1\right)\left(4m+3\right)}\)

\(=\frac{m+1}{\left(m+1\right)\left(m+2\right)}+\frac{1}{\left(m+1\right)\left(m+2\right)}+\frac{1}{\left(m+1\right)\left(4m+3\right)}\)

\(=\frac{m+2}{\left(m+1\right)\left(m+2\right)}+\frac{1}{\left(m+1\right)\left(4m+3\right)}\)

\(=\frac{1}{m+1}+\frac{1}{\left(m+1\right)\left(4m+3\right)}\)

\(=\frac{4m+3}{\left(m+1\right)\left(4m+3\right)}+\frac{1}{\left(m+1\right)\left(4m+3\right)}\)

\(=\frac{4m+4}{\left(m+1\right)\left(4m+3\right)}\)

\(=\frac{4\left(m+1\right)}{\left(m+1\right)\left(4m+3\right)}\)

\(=\frac{4}{4m+3}\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
ctk_new 30 tháng 10 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

a) \(\frac{1}{m+1}+\frac{1}{\left(m+1\right)\left(2m+1\right)}\)

\(=\frac{2m+1}{\left(m+1\right)\left(2m+1\right)}+\frac{1}{\left(m+1\right)\left(2m+1\right)}\)

\(=\frac{2m+2}{\left(m+1\right)\left(2m+1\right)}\)

\(=\frac{2\left(m+1\right)}{\left(m+1\right)\left(2m+1\right)}\)

\(=\frac{2}{2m+1}=\frac{4}{4m+2}\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
Edogawa Conan CTV 29 tháng 10 lúc 22:36
Báo cáo sai phạm

a) \(\left(\frac{x-y}{x+y}+\frac{x+y}{x-y}\right)\left(\frac{x^2+y^2}{2xy}+1\right)\cdot\frac{xy}{x^2+y^2}\)

\(\left[\frac{\left(x-y\right)^2}{\left(x+y\right)\left(x-y\right)}+\frac{\left(x+y\right)^2}{\left(x+y\right)\left(x-y\right)}\right]\left(\frac{x^2+y^2+2xy}{2xy}\right)\cdot\frac{xy}{x^2+y^2}\)

\(\left[\frac{x^2-2xy+y^2+x^2+2xy+y^2}{\left(x-y\right)\left(x+y\right)}\right]\left[\frac{\left(x+y\right)^2}{2xy}\right]\cdot\frac{xy}{x^2+y^2}\)

\(\frac{2x^2+2y^2}{\left(x+y\right)\left(x-y\right)}\cdot\frac{\left(x+y\right)^2}{2xy}\cdot\frac{xy}{x^2+y^2}\)

\(\frac{2\left(x^2+y^2\right)\left(x+y\right)^2.xy}{\left(x+y\right)\left(x-y\right)\cdot2xy\cdot\left(x^2+y^2\right)}\)

\(\frac{x+y}{x-y}\)

Đọc tiếp...
❋ℳøøn 29 tháng 10 lúc 22:28
Báo cáo sai phạm

\(b.=\frac{1\left(c-a\right)}{\left(a-b\right)\left(b-c\right)\left(c-a\right)}+\frac{1\left(a-b\right)}{\left(a-b\right)\left(b-c\right)\left(c-a\right)}+\frac{1\left(b-c\right)}{\left(a-b\right)\left(b-c\right)\left(c-a\right)}\)

\(=\frac{1c-1a+1a-1b+1b-1c}{\left(a-b\right)\left(b-c\right)\left(c-a\right)}\)

\(=-\frac{2b}{\left(a-b\right)\left(b-c\right)\left(c-a\right)}\)

Đọc tiếp...
『-Lady-』 29 tháng 10 lúc 22:44
Báo cáo sai phạm

Thks Edogawa Conan nhèo thiệt nhèo :33

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Tuấn Anh 29 tháng 10 lúc 22:06
Báo cáo sai phạm

câu a) mẫu chung: \(x^3x^2\left(x-1\right)^2\)  hơi dài nên mk ko làm ^_^

b)

\(=\frac{xy\left(a-b\right)+\left(x-a\right)\left(y-a\right)b-\left(x-b\right)\left(y-b\right)a}{ab\left(a-b\right)}\)

\(=\frac{xya-xyb+bxy-abx-aby+a^2b-axy+axb+aby-ab^2}{ab\left(a-b\right)}\)

\(=\frac{ab\left(a-b\right)}{ab\left(a-b\right)}=1\)

Đọc tiếp...
thang Tran 13 tháng 7 2015 lúc 10:51
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x-y}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}-\frac{\sqrt{x^3}-\sqrt{y^3}}{x-y}=\frac{\left(x-y\right)\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)-x\sqrt{x}+y\sqrt{y}}{\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right)\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)}=\frac{x\sqrt{x}+x\sqrt{y}-y\sqrt{x}-y\sqrt{y}-x\sqrt{x}+y\sqrt{y}}{\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right)\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)}\)

\(=\frac{x\sqrt{y}-y\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right)\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)}=\frac{\sqrt{x}\sqrt{y}\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right)}{\left(\sqrt{x-\sqrt{y}}\right)\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)}=\frac{\sqrt{xy}}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}\)

Đọc tiếp...
Pham Quoc Cuong 9 tháng 9 2018 lúc 16:50
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x\left(3-x\right)}{x+1}\left(x+\frac{3-x}{x+1}\right)=2\) 

\(\Leftrightarrow\frac{x\left(3-x\right)}{x+1}\left(\frac{x^2+x+3-x}{x+1}\right)=2\) 

\(\Leftrightarrow\frac{x\left(3-x\right)}{x+1}.\frac{x^2+3}{x+1}=2\) 

\(\Leftrightarrow\frac{x\left(3-x\right)}{x+1}.\frac{3x+3+x^2-3x}{x+1}=2\) 

\(\Leftrightarrow\frac{x\left(3-x\right)}{x+1}\left(1+\frac{x^2-3x}{x+1}\right)=2\) 

Đặt \(a=\frac{x\left(3-x\right)}{x+1}\) 

\(\Leftrightarrow a\left(1+a=2\right)\)

Đọc tiếp...
Hoàng hôn 27 tháng 9 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

\frac{x\left(3-x\right)}{x+1}\left(x+\frac{3-x}{x+1}\right)=2x+1x(3−x)​(x+x+13−x​)=2 

\Leftrightarrow\frac{x\left(3-x\right)}{x+1}\left(\frac{x^2+x+3-x}{x+1}\right)=2⇔x+1x(3−x)​(x+1x2+x+3−x​)=2 

\Leftrightarrow\frac{x\left(3-x\right)}{x+1}.\frac{x^2+3}{x+1}=2⇔x+1x(3−x)​.x+1x2+3​=2 

\Leftrightarrow\frac{x\left(3-x\right)}{x+1}.\frac{3x+3+x^2-3x}{x+1}=2⇔x+1x(3−x)​.x+13x+3+x2−3x​=2 

\Leftrightarrow\frac{x\left(3-x\right)}{x+1}\left(1+\frac{x^2-3x}{x+1}\right)=2⇔x+1x(3−x)​(1+x+1x2−3x​)=2 

Đặt a=\frac{x\left(3-x\right)}{x+1}a=x+1x(3−x)​ 

\Leftrightarrow a\left(1+a=2\right)⇔a(1+a=2)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: