Giúp tôi giải toán


nguyễn quang vinh Hôm qua lúc 08:19
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2016}{2017}< 1;\frac{2016}{2015}< 1\)

\(\frac{2017}{2016}>1;\frac{2016}{2015}>1\)

=> \(\frac{2016}{2017}\)và    \(\frac{2015}{2016}\)<    \(\frac{2017}{2016}\)và    \(\frac{2016}{2015}\)

nguyễn quang vinh Hôm qua lúc 08:17
Báo cáo sai phạm

a)\(\frac{2016}{2017}< 1;\frac{2015}{2016}< 1\)

b)\(\frac{2017}{2016}>1;\frac{2016}{2015}>1\)

=> \(\frac{2016}{2017}\)và    

Nguyễn Thị Yến Vy 24/07 lúc 17:03
Báo cáo sai phạm

\(5^{45}\cdot12\cdot13+7^{30}.6.11\)là hợp số vì:

Ở số hạng thứ nhất có thừa số 12 chia hết cho3

Ở số hạng thứ 5 có thừa số 6 chia hết cho 3

=> là hợp số

Pham Ngoc Anh 22/07 lúc 09:05
Báo cáo sai phạm

b, 827 . 715 -827 .600 - 827.114

 =827.(715-600-114)

=827.1

=827

c, 93.27+93.15+93.3+7.45

=93.(27+15+3) +7.45

=93.45 +7.45

=(93+7).45

=100.45

=4500

d, 27.18+52.39-27.8-52.29

=27.18-27.8+52.39-52.29

=27.(18-8)+52.(9-29)

=27.10+52.10

=270+520

=790

B2

a, 2:(x+3)-5=5

2:(x+3)=5+5

2:(x+3)=10

x+3=2:10

x+3=1/5

x=1/5-3

x=-14/5

b, 70 : (10-x)+3=13

70:(10-x)=13-3

70:(10-x)=10

10-x= 70:10

10-x= 7

x=10-7

x=3

c, 71-3.8:x=41

3.8:x= 71-41

3.8:x= 30

24:x=30

x=24:30

x=4/5

d, 32-x:8 =28

   x:8= 32-28

x:8=4

x=-4.8

x=-32

Osaka Mituki 20/07/2017 lúc 11:26
Báo cáo sai phạm

theo bất đẳng thức thứ 1 thì ta được

(x+1)2/-2x2+2x-2

=(x+1)2/-2(x2-x+1)

=(x+1)2/-2(x-1)2

=1/-2 x (x+1/x-1)2

 ta có (x+1/x-1)2 >=0 (có số mũ nguyên dương)

 1/-2<0 mà âm *dương ra âm => PT luôn nhận giá trị âm

Trần Thị Loan Quản lý 20/07/2015 lúc 16:13
Báo cáo sai phạm

9a2 + 4b2 = 13ab => (3a)2 + 2.3a.2b + (2b)= 25ab => (3a+2b)2 = 25ab => 3a + 2b  = 5\(\sqrt{ab}\) (do 3a ; 2b > 0)

9a2 + 4b2 = 13ab => (3a)2 - 2.3a.2b + (2b)= ab => (3a- 2b)2 = ab => 3a - 2b  = \(\sqrt{ab}\)  (ví 3a > 2b > 0)

A = \(\frac{ab}{\left(3a-2b\right)\left(3a+2b\right)}=\frac{ab}{\sqrt{ab}.5\sqrt{ab}}=\frac{1}{5}\)

Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 16/07/2017 lúc 10:58
Báo cáo sai phạm

b. Sử dụng các hằng đẳng thức

 \(a^3+b^3+c^2-3abc=\left(a+b+c\right)\left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca\right)\)

\(=3\left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca\right)\)

và \(\left(a-b\right)^3+\left(b-c\right)^3+\left(c-a\right)^3=3\left(a-b\right)\left(b-c\right)\left(c-a\right)\)

nên \(A=\frac{a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca}{\left(a-b\right)\left(b-c\right)\left(c-a\right)}=\frac{1}{2}.\frac{\left[\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(c-a\right)^2\right]}{\left(a-b\right)\left(b-c\right)\left(c-a\right)}\)

Do (a - b) + (b - c) + (c - a) =  0 nên áp dụng hđt  \(X^2+Y^2+Z^2=-2\left(XY+YZ+ZX\right)\)khi X + Y + Z = 0, ta có:

\(A=-2\left(\frac{1}{a-b}+\frac{1}{b-c}+\frac{1}{c-a}\right).\)

Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 16/07/2017 lúc 10:28
Báo cáo sai phạm

c.Ta có \(\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{y}-\frac{1}{z}\right)^2=\frac{1}{x^2}+\frac{1}{y^2}+\frac{1}{z^2}-\frac{2}{xz}-\frac{2}{xy}+\frac{2}{yz}=1\)

Do x = y + z nên \(\frac{-2}{xz}-\frac{2}{xy}+\frac{2}{yz}=\frac{-2y-2z+2\left(y+z\right)}{\left(y+z\right)zy}=0\)

Vậy nên \(\frac{1}{x^2}+\frac{1}{y^2}+\frac{1}{z^2}=1.\)

Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 16/07/2017 lúc 11:00
Báo cáo sai phạm

Cô sửa KL \(a=-\left(\frac{1}{a-b}+\frac{1}{b-c}+\frac{1}{c-a}\right)=\frac{1}{b-a}+\frac{1}{c-b}+\frac{1}{a-c}\)

Hoàng Thị Lan Hương 14/07/2017 lúc 14:17
Báo cáo sai phạm

Ta thấy \(A=\frac{2018-2017}{2018+2017}=\frac{2018^2-2017^2}{\left(2018+2017\right)^2}=\frac{2018^2-2017^2}{2018^2+2.2018.2017+2017^2}\)

Mà \(2018^2+2.2018.2017+2017^2>2018^2+2017^2\)

\(\Rightarrow\frac{2018^2-2017^2}{2018^2+2.2018.2017+2017^2}< \frac{2018^2-2017^2}{2018^2+2017^2}\)

Vậy A<B

Trần Minh Đức 13/07/2017 lúc 14:46
Báo cáo sai phạm

A=24783,14746B=49566,29188

Vậy A<B

ngonhuminh 08/01/2017 lúc 17:03
Báo cáo sai phạm

1)=2x^2+(x-1)^2+1

Tổng 2 số không  âm và 1 luôn dương

2)

Tồn tại A=> x khác +-1

A=(x+1)/(x-1)=1+2/(x-1)

x-1={-2,-1,1,2}

x={-1,0,2,3}

Roronoa Zoro 13/09/2016 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x^2+5x+6}{x^2+7x+12}\)=\(\frac{x^2+2x+3x+6}{x^2+3x+4x+12}\)=\(\frac{x\left(x+2\right)+3\left(x+2\right)}{x\left(x+3\right)+4\left(x+3\right)}\)=\(\frac{\left(x+3\right)\left(x+2\right)}{\left(x+4\right)\left(x+3\right)}\)=\(\frac{x+2}{x+4}\)

Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 15/10/2016 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

Chứng minh \(\frac{1}{\left(n+1\right)\sqrt{n}+n\sqrt{n+1}}=\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\) rồi áp dụng với n = 1,2,....,2014

Văn Đức Kiên 15/10/2016 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

ki+e

n ejmfjnhcy

Trần Thị Loan Quản lý 25/08/2015 lúc 14:46
Báo cáo sai phạm

x - y - z = 0 => x - z = y ; y - x = -z; z+ y = x

\(B=\frac{x-z}{x}.\frac{y-x}{y}.\frac{z+y}{z}=\frac{y.\left(-z\right).x}{xyz}=\frac{-xyz}{xyz}=-1\)

N Tuan Thanh 09/07/2017 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

ai tích mình tích lại nhưng phải lên điểm mình tích gấp đôi

Nguyễn Thị BÍch Hậu 16/06/2015 lúc 11:53
Báo cáo sai phạm

a) x khác \(+-\sqrt{2}\)

b) luôn có nghĩa vì mẫu luôn >0

c) x khác 3

đúng nha

Nguyễn Mai Anh 30/06/2017 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

Câu 1: \(x+3\left(x+8\right)=40\)

\(\Rightarrow x+3x+3.8=40\)

      \(x\left(1+3\right)+24=40\)

       \(4x=40-24\)

        \(4x=16\Rightarrow x=\frac{16}{4}=4\)

Câu 2: \(24+2\left(x+2\right)=80\)

\(\Rightarrow2x+2.2=80-24\)

      \(2x=80-24-2.2\)

       \(2x=80-24-2.2=52\)

      \(\Rightarrow x=\frac{52}{2}=26\)

Câu 3: \(5x-2x=60\)

\(\Rightarrow x\left(5-2\right)=60\)

\(3x=60\Rightarrow x=\frac{60}{3}=20\)

       Có chỗ nào ko hiểu nhắn mk nhé

Salychi Marono 30/06/2017 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

câu 2 : 26

câu 3 : 20

câu 1 : 4

chúc bạn học tốt

Nguyễn Quang Tâm 30/06/2017 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

quên mất Câu 3

5x-2x=60
3x=60
x=20

alibaba nguyễn 30/12/2016 lúc 11:26
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=0\)

\(\Leftrightarrow ab+bc+ca=0\)

Theo đề bài ta có

\(M=\frac{bc}{a^2}+\frac{ac}{b^2}+\frac{ab}{c^2}=\frac{b^3c^3+a^3c^3+a^3b^3}{a^2b^2c^2}=\frac{b^3c^3+a^3c^3+a^3b^3-3a^2b^2c^2+3^2b^2c^2}{a^2b^2c^2}\)

\(=\frac{\left(ab+bc+ca\right)\left(a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2-a^2bc-ab^2c-abc^2\right)+3a^2b^2c^2}{a^2b^2c^2}=3\)

animeboy 25/06/2017 lúc 14:07
Báo cáo sai phạm

Chữ số hàng nghìn có 3 cách chọn

Chữ số hàng trăm có 4 cách chọn

Chữ số hàng chục có 4 cách chọn

Chữ số hàng đơn vị có 4 cách chọn.

Vậy có thể lập được số có 4 chữ số là:

\(3\times4\times4\times4=192\)số

OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 25/06/2017 lúc 14:07
Báo cáo sai phạm

Vì chữ số 0 không thể đứng ở hàng nghìn nên ta chỉ có 3 cách chọn chữ số hàng nghìn

Có 3 cách chọn chữ số hàng trăm

Có 2 cách chọn chữ số hàng chục

Có 1 cách chọn chữ số hàng đơn vị

Với 4 số a,b,c và 0 ta có thể lập được:

              3 x 3 x 2 x 1 = 18 ( số )

                                      Đ/s: 18 số

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: