Giúp tôi giải toán và làm văn


Nhật Hạ CTV 24 tháng 1 lúc 18:32
Báo cáo sai phạm

Đặt A = 4 + 6 + 8 + 10 + .... + 2012

SSH: (2012 - 4) : 2 + 1 = 1005

=> A = (2012 + 4) . 1005 : 2 = 1013040

\(\Rightarrow1013040.\frac{1}{1000}\left(\frac{1}{2}+\frac{3}{4}+\frac{5}{6}\right)=1013040.\frac{1}{1000}.\frac{25}{12}=1013040.\frac{1}{480}=\frac{4221}{2}\)

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 21 tháng 12 2017 lúc 13:47
Báo cáo sai phạm

ĐK: \(\hept{\begin{cases}x\ne1\\x\ne\frac{3}{2}\end{cases}}\)

\(\left(\frac{2x}{2x^2-5x+3}-\frac{5}{2x-3}\right)\div\left(3+\frac{2}{1-x}\right)\)

\(=\frac{2x-5\left(x-1\right)}{\left(2x-3\right)\left(x-1\right)}:\frac{3-3x+2}{1-x}\)

\(=\frac{5-3x}{\left(2x-3\right)\left(x-1\right)}.\frac{1-x}{5-3x}\)

\(=\frac{1}{3-2x}\)

Đọc tiếp...
Despacito 21 tháng 12 2017 lúc 22:06
Báo cáo sai phạm

\(\left(\frac{2x}{2x^2-5x+3}-\frac{5}{2x-3}\right):\left(3+\frac{2}{1-x}\right)\)\(ĐKXĐ:x\ne1;x\ne\frac{3}{2}\)

\(=\)\(\left[\frac{2x}{\left(2x-3\right)\left(x-1\right)}-\frac{5\left(x-1\right)}{\left(2x-3\right)\left(x-1\right)}\right]:\left[\frac{3x-3-2}{x-1}\right]\)

\(=\frac{2x-5x+5}{\left(2x-3\right)\left(x-1\right)}:\frac{3x-5}{x-1}\)

\(=\frac{-3x+5}{\left(2x-3\right)\left(x-1\right)}.\frac{x-1}{3x-5}\)

\(=\frac{-\left(3x-5\right)}{2x-3}.\frac{1}{3x-5}\)

\(=\frac{-1}{2x-3}\)

Đọc tiếp...
hoang quang ky 22 tháng 12 2017 lúc 19:18
Báo cáo sai phạm

em k nhầm

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 13 tháng 11 2016 lúc 14:19
Báo cáo sai phạm

Ta có: a + b = c <=> a2 + b2 + 2ab = c2 <=> a2 + b2 - c2 = - 2ab

Tương tự: a2 + c2 - b2 = - 2ac

b2 + c2 - a2 = - 2bc

Thế vào ta được

\(\frac{ab}{a^2+b^2-c^2}+\frac{bc}{b^2+c^2-a^2}+\frac{ac}{a^2+c^2-b^2}=-\frac{ab}{2ab}-\frac{bc}{2bc}-\frac{ac}{2ac}=-6\)

Đọc tiếp...
Trần Thanh Phương CTV 11 tháng 12 2018 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

Cách khác :

a + b + c = 0

=> b + c = -a

Tương tự có c + a = -b; a + b = -c

\(\frac{ab}{a^2+b^2-c^2}+\frac{bc}{b^2+c^2-a^2}+\frac{ac}{c^2+a^2-b^2}\)

\(=\frac{ab}{a^2+\left(b-c\right)\left(b+c\right)}+\frac{bc}{b^2+\left(c-a\right)\left(c+a\right)}+\frac{ac}{c^2+\left(a-b\right)\left(a+b\right)}\)

\(=\frac{ab}{a^2+\left(b-c\right)\cdot\left(-a\right)}+\frac{bc}{b^2+\left(c-a\right)\cdot\left(-b\right)}+\frac{ac}{c^2+\left(a-b\right)\cdot\left(-c\right)}\)

\(=\frac{ab}{a\left(a-b+c\right)}+\frac{bc}{b\left(b-c+a\right)}+\frac{ac}{c\left(c-a+b\right)}\)

\(=\frac{ab}{a\left(a+b+c-2b\right)}+\frac{bc}{b\left(a+b+c-2c\right)}+\frac{ac}{c\left(a+b+c-2a\right)}\)

\(=\frac{ab}{a\left(-2b\right)}+\frac{bc}{b\left(-2c\right)}+\frac{ac}{c\left(-2a\right)}\)

\(=\frac{ab}{-2ab}+\frac{bc}{-2bc}+\frac{ac}{-2ac}\)

\(=\frac{-1}{2}+\frac{-1}{2}+\frac{-1}{2}\)

\(=\frac{-3}{2}\)

Đọc tiếp...
Võ Quang Đại Việt 17 tháng 8 2018 lúc 11:52
Báo cáo sai phạm

a+b+c=0 mà sao a+b=c phải là a+b=-c chứ

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu CTV 24 tháng 12 2019 lúc 23:52
Báo cáo sai phạm

Xét hiệu \(S_1-S_2=\frac{a^2-b^2}{a+b}+\frac{b^2-c^2}{b+c}+\frac{c^2-a^2}{c+a}\)

                         \(=\frac{\left(a-b\right)\left(a+b\right)}{a+b}+\frac{\left(b-c\right)\left(b+c\right)}{b+c}+\frac{\left(c-a\right)\left(c+a\right)}{c+a}\)

                         \(=a-b+b-c+c-a\)

                           \(=0\)

\(\Rightarrow S_1=S_2\)

+) Áp dụng bđt AM-GM ta có:

\(\frac{a^2}{a+b}+\frac{a+b}{4}\ge2\sqrt{\frac{a^2}{a+b}.\frac{a+b}{4}}=a\)

\(\frac{b^2}{b+c}+\frac{b+c}{4}\ge2\sqrt{\frac{b^2}{b+c}.\frac{b+c}{4}}=b\)

\(\frac{c^2}{c+a}+\frac{c+a}{4}\ge2\sqrt{\frac{c^2}{c+a}.\frac{c+a}{4}}=c\)

Cộng theo vế các đẳng thức trên ta được:

\(S_1+\frac{a+b+c}{2}\ge a+b+c\)

\(\Rightarrow S_1\ge\frac{a+b+c}{2}\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
tth_new CTV 2 tháng 1 lúc 18:15
Báo cáo sai phạm

Cho S1 và S2 làm gì khi không sử dụng S2 ở vế sau:) Vậy nên tui làm cách chứa S2 để cho đề bài nó các tác dụng chút nha!

Dễ dàng chứng minh \(S_1=S_2\). Vì vậy:

\(S_1=\frac{S_1+S_2}{2}=\frac{1}{2}\Sigma_{cyc}\frac{a^2+b^2}{a+b}\)

Xét BĐT phụ: \(\frac{a^2+b^2}{a+b}\ge\frac{a+b}{2}\Leftrightarrow\frac{\left(a-b\right)^2}{2\left(a+b\right)}\ge0\)(đúng)

Vì vậy: \(S_1=\frac{1}{2}\Sigma_{cyc}\frac{a^2+b^2}{a+b}\ge\frac{1}{4}\left[\Sigma_{cyc}\left(a+b\right)\right]=\frac{a+b+c}{2}\)(đpcm)

Đẳng thức xảy ra khi a = b = c

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱČøøℓ ɮøү 2к⁷༉ CTV 25 tháng 12 2019 lúc 19:46
Báo cáo sai phạm

Svac-xơ:

\(S_1\ge\frac{\left(a+b+c\right)^2}{2\left(a+b+c\right)}=\frac{a+b+c}{2}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Hoàng 10 tháng 1 lúc 10:23
Báo cáo sai phạm

Ta có:

p=2 thì p+2=4(là hợp số nên loại)

p=3 thì p+2=5

            p+10=13

Xét p>3 và là số nguyên tố ta có 2 TH

TH1:p=3k+1

=>p+2=3k+1+2=3k+3=3(k+1) chắc chắn có thêm ước là 3 nên là hợp số

TH2:p=3k+2

=>p+10=3k+2+10=3k+12=3(k+4) cũng có thêm ước là 3 nên là hợp số

Vậy với p>3 sẽ không có p nào là số nguyên tố thõa mãn đk

Vậy p=3 là số nguyên tố cần tìm

Đọc tiếp...
Mbfibat 30 tháng 11 2016 lúc 10:10
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\left(x+\frac{1}{x}\right)^3=x^3+\frac{1}{x^3}+3.1.\frac{1}{x}.\left(1+\frac{1}{x}\right)\)\(=a^3\)

                                \(< =>x^3+\frac{1}{x^3}+3.\left(1+\frac{1}{x}\right)=a^3\)

                                \(< =>x^3+\frac{1}{x^3}=a^3-3a\)

Lại có:       \(\left(x+\frac{1}{x}\right)^5=x^5+\frac{1}{x^5}+5.\left(x^3+\frac{1}{x^3}\right)+10.\left(x+\frac{1}{x}\right)=a^5\)

                                    \(< =>x^5+\frac{1}{x^5}+5.\left(a^3-3a\right)+10.a=a^5\)

                                      \(< =>x^5+\frac{1}{x^5}+5a^3-15a+10a=a^5\)

                                       \(< =>x^5+\frac{1}{x^5}=a^5-5a^3+5a\)

                              

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱČøøℓ ɮøү 2к⁷༉ CTV 28 tháng 12 2019 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x-1}{x^3+x-2x^2-2}\)

\(=\frac{x-1}{\left(x^3-2x^2\right)+\left(x-2\right)}\)

\(=\frac{x-1}{x^2\left(x-2\right)+\left(x-2\right)}\)

\(=\frac{x-1}{\left(x^2+1\right)\left(x-2\right)}\)

Phân thức xác định\(\Leftrightarrow x-2\ne0\Leftrightarrow x\ne0\)(vì \(x^2+1>0\))

Phân thức bằng 0 \(\Leftrightarrow x-1=0\Leftrightarrow x=1\)

Đọc tiếp...
Chihiro CTV 29 tháng 12 2019 lúc 8:05
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x-1}{x^3+x-2x^2-2}=0\)

\(\frac{x-1}{x\left(x^2+1\right)-2\left(x^2+1\right)}=0\)

\(\frac{x-1}{\left(x^2+1\right)\left(x-2\right)}=0\)

\(x-1=0\)

\(\Rightarrow x=1\)

Đọc tiếp...
Hoàng Thanh Huyền 2 tháng 11 2019 lúc 15:35
Báo cáo sai phạm

a) Ta có: \(A=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{n\left(n+1\right)}\)

           \(A=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\)

           \(A=1-\frac{1}{n+1}\)

           \(A=\frac{n+1}{n+1}-\frac{1}{n+1}\)

           \(A=\frac{n}{n+1}\)

Học tốt nha^^

Đọc tiếp...
Chihiro CTV 2 tháng 11 2019 lúc 15:34
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{n\left(n+1\right)}\)

\(A=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\)

\(A=1-\frac{1}{n+1}\)

Đọc tiếp...
Best_Suarez (✰Ƙ❤Ť✰) CTV 2 tháng 11 2019 lúc 19:25
Báo cáo sai phạm

\(B=\frac{1}{1.2.3}+\frac{1}{2.3.4}+\frac{1}{3.4.5}+...+\frac{1}{n\left(n+1\right)\left(n+2\right)}\)

\(\Rightarrow2B=\frac{2}{1.2.3}+\frac{2}{2.3.4}+\frac{2}{3.4.5}+...+\frac{2}{n\left(n+1\right)\left(n+2\right)}\)

\(\Rightarrow2B=\frac{1}{1.2}-\frac{1}{2.3}+\frac{1}{2.3}-\frac{1}{3.4}+\frac{1}{3.4}-\frac{1}{4.5}+...+\)

\(\frac{1}{n\left(n+1\right)}-\frac{1}{\left(n+1\right)\left(n+2\right)}\)

\(\Rightarrow2B=\frac{1}{1.2}-\frac{1}{\left(n+1\right)\left(n+2\right)}\)

\(\Rightarrow B=\frac{1}{4}-\frac{1}{2\left(n+1\right)\left(n+2\right)}\)

Đọc tiếp...
Chihiro CTV 28 tháng 12 2019 lúc 15:42
Báo cáo sai phạm

a) Phân thức được xác định khi \(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x-2\ne0\\x\ne0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x\ne2\\x\ne0\end{cases}}\)

ĐKXĐ: \(x\ne2;x\ne0\)

b) \(P=\frac{x^2}{x-2}\left(\frac{x^2+4}{x}-4\right)+3\)

\(P=\frac{x^4-4x^3+7x^2-6x}{x^2-2x}\)

\(P=\frac{x^3-4x^2+7x-6}{x-2}\)

\(P=\frac{\left(x-2\right)\left(x^2-2x+3\right)}{x-2}\)

\(P=x^2-2x+3\)

c) \(P=x^2-2x+3\)

\(P=x^2-2x+1+2\)

\(P=\left(x-1\right)^2+2\ge2\) vì \(\left(x-1\right)^2\ge0,\forall x\inℝ\)

\(\Rightarrow Min_P=2\Leftrightarrow x-1=0\Leftrightarrow x=1\)

Vậy: \(Min_p=2\Leftrightarrow x=1\)

Đọc tiếp...
Edogawa Conan CTV 25 tháng 12 2019 lúc 15:22
Báo cáo sai phạm

a) ĐKXĐ: \(\hept{\begin{cases}x-2\ne0\\x\ne0\end{cases}}\) <=> \(\hept{\begin{cases}x\ne2\\x\ne0\end{cases}}\)

b)Ta có: P = \(\frac{x^2}{x-2}\left(\frac{x^2+4}{x}-4\right)+3\)

P = \(\frac{x^2}{x-2}\left(\frac{x^2+4-4x}{x}\right)+3\)

P = \(\frac{x^2}{x-2}\cdot\frac{\left(x-2\right)^2}{x}+3\)

P = \(\left(x-2\right).x+3\)

P = \(x^2-2x+3\)

c) Ta có: P = x2 - 2x + 3

P = (x2 - 2x + 1) + 2

P = (x - 1)2 + 2 \(\ge\)\(\forall\)x

Dấu "=" xảy ra <=> x - 1 = 0 <=> x = 1

Vậy x = 1 thì P đạt GTNN là 2

Đọc tiếp...
thang Tran 19 tháng 6 2015 lúc 8:48
Báo cáo sai phạm

\(P=\frac{\sqrt{x}\left(\sqrt{x^3}+1\right)}{\left(x-\sqrt{x}+1\right)}+1-\frac{\sqrt{x}\left(2\sqrt{x}+1\right)}{\sqrt{x}}\)

\(P=\frac{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+1\right)\left(x-\sqrt{x}+1\right)}{x-\sqrt{x}+1}+1-2\sqrt{x}-1\)

\(P=\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+1\right)-2\sqrt{x}=x+\sqrt{x}-2\sqrt{x}=x-\sqrt{x}\)

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 30 tháng 12 2016 lúc 11:26
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=0\)

\(\Leftrightarrow ab+bc+ca=0\)

Theo đề bài ta có

\(M=\frac{bc}{a^2}+\frac{ac}{b^2}+\frac{ab}{c^2}=\frac{b^3c^3+a^3c^3+a^3b^3}{a^2b^2c^2}=\frac{b^3c^3+a^3c^3+a^3b^3-3a^2b^2c^2+3^2b^2c^2}{a^2b^2c^2}\)

\(=\frac{\left(ab+bc+ca\right)\left(a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2-a^2bc-ab^2c-abc^2\right)+3a^2b^2c^2}{a^2b^2c^2}=3\)

Đọc tiếp...
Lê Nguyên THái 13 tháng 6 2018 lúc 9:59
Báo cáo sai phạm

có thể làm cách khác

Đọc tiếp...
trieu dang 11 tháng 8 2015 lúc 15:36
Báo cáo sai phạm

xem lại phân số cuối          

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Linh 7 tháng 12 2017 lúc 12:16
Báo cáo sai phạm

đúng đề òi ạ

Đọc tiếp...
Lê Thị Tuyết Ngân 9 tháng 12 2018 lúc 14:16
Báo cáo sai phạm

theo cách tính tổng (bn có thể xem lại ở toán 7 hay 6 j đấy) thì bt trên bằng 1/x - 1/(x+5)

từ đó tính tiếp nha bn

Đọc tiếp...
Mai Khánh Ngân 9 tháng 12 2018 lúc 13:02
Báo cáo sai phạm

trả lời nhanh hộ mình với cảm ơn :(

Đọc tiếp...
Chihiro CTV 10 tháng 12 2019 lúc 16:45
Báo cáo sai phạm

\(\left(x^6-2x^5+2x^4+6x^3-4x^2\right):6x^2\)

\(=\left(x^6:6x^2\right)+\left(-2x^5:6x^2\right)+\left(2x^4:6x^2\right)+\left(6x^3:6x^2\right)+\left(-4x^2:6x^2\right)\)

\(=\frac{1}{6}x^4-\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{3}x^2+x-\frac{2}{3}\)

Đọc tiếp...
Chu Công Đức 9 tháng 12 2019 lúc 18:36
Báo cáo sai phạm

Thay \(2016=xyz\)vào biểu thức ta được

\(A=\frac{x^2yz}{xy+x^2yz+xyz}+\frac{y}{yz+y+xyz}+\frac{z}{xz+z+1}\)

   \(=\frac{x^2yz}{xy\left(1+xz+z\right)}+\frac{y}{y\left(z+1+xz\right)}+\frac{z}{xz+z+1}\)

   \(=\frac{xz}{xz+z+1}+\frac{1}{xz+z+1}+\frac{z}{xz+z+1}=\frac{xz+z+1}{xz+z+1}=1\)

Vậy \(A=1\)

Đọc tiếp...
Lưu Hạ Chi 8 tháng 12 2019 lúc 10:16
Báo cáo sai phạm

\(\frac{ab}{a+b}=\frac{bc}{b+c}=\frac{ca}{c+a}\)

Tính M = ab + bc + ca/ a2 + b2 + c2

\(\Rightarrow\frac{a+b}{ab}=\frac{b+c}{bc}=\frac{c+a}{ca}\)

\(\Rightarrow\frac{a}{ab}+\frac{b}{ab}=\frac{b}{bc}+\frac{c}{bc}=\frac{c}{ca}+\frac{a}{ca}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{b}+\frac{1}{a}=\frac{1}{c}+\frac{1}{b}=\frac{1}{a}+\frac{1}{c}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\frac{1}{b}+\frac{1}{a}=\frac{1}{c}+\frac{1}{b}=\frac{1}{a}=\frac{1}{c}\\\frac{1}{c}+\frac{1}{b}=\frac{1}{a}+\frac{1}{c}\Rightarrow\frac{1}{b}=\frac{1}{a}\\\frac{1}{a}+\frac{1}{c}=\frac{1}{b}+\frac{1}{a}=\frac{1}{c}=\frac{1}{a}\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{a}=\frac{1}{b}=\frac{1}{c}\Rightarrow a=b=c\)

\(\Rightarrow M=\frac{ab+bc+ca}{a^2+b^2+c^2}=\frac{1.1+1.1+1.1}{1^2+1^2+1^2}=\frac{3}{3}=1\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thùy Trang 8 tháng 12 2019 lúc 10:21
Báo cáo sai phạm

Ta có \(\frac{ab}{a+b}=\frac{bc}{b+c}=\frac{ca}{c+a}\)

Mà \(a,b,c \ne0\) => \(ab,bc,ca \ne0\)

=> \(\frac{a+b}{ab}=\frac{b+c}{bc}=\frac{c+a}{ca}\)

=> \(\frac{a}{ab}+\frac{b}{ab}=\frac{b}{bc}+\frac{c}{bc}=\frac{c}{ca}+\frac{a}{ca}\)

=> \(\frac{1}{b}+\frac{1}{a}=\frac{1}{c}+\frac{1}{b}=\frac{1}{a}+\frac{1}{c}\)

=> \(\frac{1}{a}=\frac{1}{b}=\frac{1}{c}\)

=> \(a=b=c\)

Thay vào M ta có : \(M=\frac{ab+bc+ca}{a^2+b^2+c^2}=\frac{a.a+a.a+a.a}{a^2+a^2+a^2}=\frac{3a^2}{3a^2}=1\)

 Vậy \(M=1\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thùy Trang 8 tháng 12 2019 lúc 10:20
Báo cáo sai phạm

Ta có \(\frac{ab}{a+b}=\frac{bc}{b+c}=\frac{ca}{c+a}\)

Mà \(a,b,c \ne0\) => \(ab,bc,ca \ne0\)

=> \(\frac{a+b}{ab}=\frac{b+c}{bc}=\frac{c+a}{ca}\)

=> \(\frac{a}{ab}+\frac{b}{ab}=\frac{b}{bc}+\frac{c}{bc}=\frac{c}{ca}+\frac{a}{ca}\)

=> \(\frac{1}{b}+\frac{1}{a}=\frac{1}{c}+\frac{1}{b}=\frac{1}{a}+\frac{1}{c}\)

=> \(\frac{1}{a}=\frac{1}{b}=\frac{1}{c}\)

=> \(a=b=c\)

Thay vào M ta có : \(M=\frac{ab+bc+ca}{a^2+b^2+c^2}=\frac{a.a+a.a+a.a}{a^2+a^2+a^2}=\frac{3a^2}{3a^2}=1\)

 Vậy \(M=1\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: