Giúp tôi giải toán


animeboy 13 giờ trước (14:07)

Chữ số hàng nghìn có 3 cách chọn

Chữ số hàng trăm có 4 cách chọn

Chữ số hàng chục có 4 cách chọn

Chữ số hàng đơn vị có 4 cách chọn.

Vậy có thể lập được số có 4 chữ số là:

\(3\times4\times4\times4=192\)số

OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 13 giờ trước (14:07)

Vì chữ số 0 không thể đứng ở hàng nghìn nên ta chỉ có 3 cách chọn chữ số hàng nghìn

Có 3 cách chọn chữ số hàng trăm

Có 2 cách chọn chữ số hàng chục

Có 1 cách chọn chữ số hàng đơn vị

Với 4 số a,b,c và 0 ta có thể lập được:

              3 x 3 x 2 x 1 = 18 ( số )

                                      Đ/s: 18 số

Sally Nguyễn 02/08/2015 lúc 10:49

a)\(\left(\frac{1-x^3+1-x-x}{1-x}\right):\frac{-\left(x-1\right)\left(x+1\right)}{\left(x+1\right)\left(x-1\right)^2}=\left(\frac{-x^3-2x+2}{1-x}\right)\cdot\left(1-x\right)=-x^3-2x+2\)

b) \(-\left(-1\frac{2}{3}\right)-2\cdot\left(-1\frac{2}{3}\right)+2=\frac{5}{3}+\frac{10}{3}+2=7\)

 

Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 15/10/2016 lúc 20:41

Chứng minh \(\frac{1}{\left(n+1\right)\sqrt{n}+n\sqrt{n+1}}=\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\) rồi áp dụng với n = 1,2,....,2014

Văn Đức Kiên 15/10/2016 lúc 20:40

ki+e

n ejmfjnhcy

ĐÔ RÊ MON 12/07/2015 lúc 18:34

\(A=\left(\frac{a\sqrt{a}+b\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}-\sqrt{ab}\right):\left(a-b\right)+\frac{2\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}\)

\(=\left(\frac{\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)\left(a-\sqrt{a}\sqrt{b}+b\right)}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}-\sqrt{a}\sqrt{b}\right).\frac{1}{\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)}+\frac{2\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}\)

\(=\left(a-\sqrt{a}\sqrt{b}+b-\sqrt{a}\sqrt{b}\right).\frac{1}{\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)}+\frac{2\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}\)

\(=\left(a-2\sqrt{a}\sqrt{b}+b\right).\frac{1}{\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)}+\frac{2\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}\)

\(=\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^2.\frac{1}{\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)}+\frac{2\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}\)

\(=\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}+\frac{2\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}\)

\(=\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}+2\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}\)

\(=\frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}=1\)

Bang Tam 02/06/2017 lúc 22:38

\(A=\left(\frac{a\sqrt{a}+b\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}-\sqrt{ab}\right):\left(a-b\right)+\frac{2\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}\)

\(=\left[\frac{\left(a\sqrt{a}+b\sqrt{b}\right)\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)}{a-b}-\sqrt{ab}\right]:\left(a-b\right)+\frac{2\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}\)

\(=\left[\frac{\left(a-b\right)\left(a+b-\sqrt{ab}\right)}{a-b}-\sqrt{ab}\right]:\left(a-b\right)+\frac{2\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}\)

\(=\left(a+b-\sqrt{ab}-\sqrt{ab}\right):\left(a-b\right)+\frac{2\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}\)

\(=\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^2\cdot\frac{1}{a-b}+\frac{2\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}\)

\(=\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^2\cdot\frac{1}{\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)}+\frac{2\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}\)

\(=\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}+\frac{2\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}\)

\(=\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}+2\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}=\frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}=1\)

ngonhuminh 23/12/2016 lúc 21:10

1.xy(14x-21y+28xy) 

2. a)\(x^2-4\ne0\Rightarrow\hept{\begin{cases}x\ne2\\x\ne-2\end{cases}}\)

b)\(\frac{x^2-2x-2x+4}{x^2-4}=\frac{x\left(x-2\right)-2\left(x-2\right)}{\left(x-2\right)\left(x+2\right)}=\frac{\left(x-2\right)\left(x-2\right)}{\left(x-2\right)\left(x+2\right)}\) với đk (a)=> \(b=\frac{x-2}{x+2}=1-\frac{4}{x+2}\)

c) \(C=\frac{-3-2}{-3+2}=-\frac{5}{-1}=5\)

Phạm Lê Quý Anh 23/12/2016 lúc 21:11

1. \(14x^2y-21xy^2+28x^2y^2\)

\(=7xy\left(2x-3y+4xy\right)\)

2.a)Để phân thức được xác định thì \(x^2-4\ne0\Leftrightarrow x^2\ne4\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x\ne2\\x\ne-2\end{cases}}\)

b) \(\frac{x^2-4x+4}{x^2-4}=\frac{x^2-2.x.2+2^2}{x^2-2^2}\)

\(=\frac{\left(x-2\right)^2}{\left(x-2\right)\left(x+2\right)}=\frac{x-2}{x+2}\)

c)Thay x=-3 ta có:

\(\frac{-3-2}{-3+2}=\frac{-5}{-1}=5\)

Ai Tick Mình Sẽ May Mắn Cả Ngày 23/08/2016 lúc 20:48

Số ngày lớn nhất trong một tháng là 31, và các số nguyên tố có hai chữ số nhỏ nhất là 11, 13, 17 (các số nguyên tố tiếp theo bị loại vì tổng của nó với số nguyên tố có hai chữ số bất kỳ lớn hơn 31).

Vậy ba số áo 11, 13, 17, và ba tổng đôi một của chúng là 24, 28 và 30.

Vì tất cả các ngày nói đến trong câu chuyện nằm trong cùng một tháng, nên ngày sinh của Caitlin lớn nhất, tức là bằng 30, ngày hôm nay là 28 và ngày sinh của Bethany là 24.

Từ đó dễ dàng tìm được số áo của Asley là 13, của Bethany là 17 còn Caitlin mang áo số 11.

k cho mk nha

alibaba nguyễn 03/08/2016 lúc 14:02
11;13;17
Texmacki 30/05/2017 lúc 08:53

Số ngày lớn nhất trong một tháng là 31, và các số nguyên tố có hai chữ số nhỏ nhất là 11, 13, 17 (các số nguyên tố tiếp theo bị loại vì tổng của nó với số nguyên tố có hai chữ số bất kỳ lớn hơn 31).

Vậy ba số áo 11, 13, 17, và ba tổng đôi một của chúng là 24, 28 và 30.

Vì tất cả các ngày nói đến trong câu chuyện nằm trong cùng một tháng, nên ngày sinh của Caitlin lớn nhất, tức là bằng 30, ngày hôm nay là 28 và ngày sinh của Bethany là 24.

Từ đó dễ dàng tìm được số áo của Asley là 13, của Bethany là 17 còn Caitlin mang áo số 11.

Nguyễn Thị BÍch Hậu 09/06/2015 lúc 16:01

ĐK: \(x\ne-3;x\ne2\)

a) \(A=\frac{\left(x+2\right)\left(x-2\right)}{\left(x+3\right)\left(x-2\right)}-\frac{5}{\left(x+3\right)\left(x-2\right)}-\frac{\left(x+3\right)}{\left(x-2\right)\left(x+3\right)}=\frac{x^2-4-5-x-3}{\left(x-2\right)\left(x+3\right)}\)

\(A=\frac{x^2-x-12}{\left(x-2\right)\left(x+3\right)}=\frac{\left(x+3\right)\left(x-4\right)}{\left(x-2\right)\left(x+3\right)}=\frac{x-4}{x-2}\)

b) \(A=-\frac{3}{4}\Leftrightarrow\frac{x-4}{x-2}=-\frac{3}{4}\Rightarrow4x-16=-3x+6\Leftrightarrow7x=22\Leftrightarrow x=\frac{22}{7}\)

c) \(A=\frac{x-4}{x-2}=\frac{x-2-2}{x-2}=1-\frac{2}{x-2}\Rightarrow A\in Z\Leftrightarrow\frac{2}{x-2}\in Z\left(1\in Z\right)\Leftrightarrow x-2\inƯ\left(2\right)\Leftrightarrow x-2\in\left\{1;-1;2;-2\right\}\)

x-21-12-2
x3(t/m đk)1(t/m đk)4(t/m đk)0(t/m đk)

=> A nguyên <=>\(x\in\left\{0;1;3;4\right\}\)

d) \(x^2-9=0\Leftrightarrow\left(x-3\right)\left(x+3\right)=0\Rightarrow\)x=3 hoặc x=-3

thay lần lượt x=3, x=-3 vào A =x-4/x-2 là ra thôi.

bài này dài làm mệt quá, bằng mình làm mấy bài khác

alibaba nguyễn 18/05/2017 lúc 11:21

Giải phương trình chứ chứng minh cái gì

\(\frac{1}{2x-2006}+\frac{1}{3-2007x}+\frac{1}{2006x+2005}=\frac{1}{x+2}\)

\(\Leftrightarrow\left(\frac{1}{2x-2006}-\frac{1}{x+2}\right)+\left(\frac{1}{3-2007x}+\frac{1}{2006x+2005}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{x-2008}{\left(2x-2006\right)\left(x+2\right)}+\frac{x-2008}{\left(3-2007x\right)\left(2006x-2005\right)}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2008\right)\left(\frac{1}{\left(2x-2006\right)\left(x+2\right)}+\frac{1}{\left(3-2007x\right)\left(2006x-2005\right)}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2008\right)\left(2008x-1\right)\left(2005x+2003\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x=2008;x=\frac{1}{2008};x=-\frac{2003}{2005}\)

Quỳnh Huỳnh 01/08/2015 lúc 16:36

a) Tự làm. KQ: \(A=2\sqrt{x^2-2x}\). ĐK: \(x<0\) hoặc \(x\ge2\)

b) \(A<2\Leftrightarrow0\le\sqrt{x^2-2x}<1\)

\(\Leftrightarrow0\le x^2-2x<1\)

\(\Leftrightarrow1\le x^2-2x+1<2\Leftrightarrow1\le\left(x-1\right)^2<2\)

\(\Leftrightarrow1\le\left|x-1\right|<\sqrt{2}\)

Với x>=2 (x>1) thì 1 <= x - 1 < căn 2 <=> 2 <= x < căn 2 + 1

Với x<0 (x<1) thì 1 <= 1 -x < căn 2 <=> 0 >= x > căn 2 - 1

Vậy với 2 <= x < căn2 + 1 hoặc căn2 - 1 < x < 0 thì A < 2

Bùi Thế Hào 09/03/2017 lúc 14:23

A=\(\frac{a^3+a^2+a^2-1}{a^3+1+2a\left(a+1\right)}=\frac{a^2\left(a+1\right)+\left(a-1\right)\left(a+1\right)}{\left(a+1\right)\left(a^2-ab+b^2\right)+2a\left(a+1\right)}=\)

=\(\frac{\left(a+1\right)\left(a^2+a-1\right)}{\left(a+1\right)\left(a^2-ab+b^2+2a\right)}=\frac{a^2+a-1}{a^2-ab+b^2+2a}\)

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: