Giúp tôi giải toán và làm văn


alibaba nguyễn 13 tháng 11 2016 lúc 14:19
Báo cáo sai phạm

Ta có: a + b = c <=> a2 + b2 + 2ab = c2 <=> a2 + b2 - c2 = - 2ab

Tương tự: a2 + c2 - b2 = - 2ac

b2 + c2 - a2 = - 2bc

Thế vào ta được

\(\frac{ab}{a^2+b^2-c^2}+\frac{bc}{b^2+c^2-a^2}+\frac{ac}{a^2+c^2-b^2}=-\frac{ab}{2ab}-\frac{bc}{2bc}-\frac{ac}{2ac}=-6\)

Đọc tiếp...
Trần Thanh Phương CTV 11 tháng 12 2018 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

Cách khác :

a + b + c = 0

=> b + c = -a

Tương tự có c + a = -b; a + b = -c

\(\frac{ab}{a^2+b^2-c^2}+\frac{bc}{b^2+c^2-a^2}+\frac{ac}{c^2+a^2-b^2}\)

\(=\frac{ab}{a^2+\left(b-c\right)\left(b+c\right)}+\frac{bc}{b^2+\left(c-a\right)\left(c+a\right)}+\frac{ac}{c^2+\left(a-b\right)\left(a+b\right)}\)

\(=\frac{ab}{a^2+\left(b-c\right)\cdot\left(-a\right)}+\frac{bc}{b^2+\left(c-a\right)\cdot\left(-b\right)}+\frac{ac}{c^2+\left(a-b\right)\cdot\left(-c\right)}\)

\(=\frac{ab}{a\left(a-b+c\right)}+\frac{bc}{b\left(b-c+a\right)}+\frac{ac}{c\left(c-a+b\right)}\)

\(=\frac{ab}{a\left(a+b+c-2b\right)}+\frac{bc}{b\left(a+b+c-2c\right)}+\frac{ac}{c\left(a+b+c-2a\right)}\)

\(=\frac{ab}{a\left(-2b\right)}+\frac{bc}{b\left(-2c\right)}+\frac{ac}{c\left(-2a\right)}\)

\(=\frac{ab}{-2ab}+\frac{bc}{-2bc}+\frac{ac}{-2ac}\)

\(=\frac{-1}{2}+\frac{-1}{2}+\frac{-1}{2}\)

\(=\frac{-3}{2}\)

Đọc tiếp...
Võ Quang Đại Việt 17 tháng 8 2018 lúc 11:52
Báo cáo sai phạm

a+b+c=0 mà sao a+b=c phải là a+b=-c chứ

Đọc tiếp...
Bùi Thế Hào 9 tháng 3 2017 lúc 14:23
Báo cáo sai phạm

A=\(\frac{a^3+a^2+a^2-1}{a^3+1+2a\left(a+1\right)}=\frac{a^2\left(a+1\right)+\left(a-1\right)\left(a+1\right)}{\left(a+1\right)\left(a^2-ab+b^2\right)+2a\left(a+1\right)}=\)

=\(\frac{\left(a+1\right)\left(a^2+a-1\right)}{\left(a+1\right)\left(a^2-ab+b^2+2a\right)}=\frac{a^2+a-1}{a^2-ab+b^2+2a}\)

Đọc tiếp...
Dương Quốc Khánh 13 tháng 5 2018 lúc 13:12
Báo cáo sai phạm

thanks

k for me

ok

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 7 tháng 3 lúc 19:24
Báo cáo sai phạm
Đơn thứcĐa thứcPhân thức
\(xy^2;0;5x^2y;0,5xy^2;3;15\)\(xy^2;\left(p-q\right)+3;0;5x^2y;3+2;0,5xy^2;3;15\)\(xy^2;\left(p-q\right)+3;0;5x^2y;3+2;0,5xy^2;\frac{1}{2};\frac{\left(3x-5y\right)\cdot2}{3xy-z^2+1};15;\frac{5a-2b}{3k\cdot7k+5}\)

 Chú ý :

Mỗi đơn, đa thức cúng được coi như một phân thức với mẫu thức bằng 1.

VD : \(xy=\frac{xy}{1};2(5a-b)=\frac{2\left(5a-b\right)}{1};2x^3y^2z^4+1=\frac{2x^3y^2z^4+1}{1}.\)

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 29 tháng 5 2015 lúc 10:29
Báo cáo sai phạm

Thay 9 = x - y vào biểu thức B ta được :

\(B=\frac{4x-\left(x-y\right)}{3x+y}-\frac{4y+\left(x-y\right)}{3y+x}=\frac{4x-x+y}{3x+y}-\frac{4y+x-y}{3y+x}\)

     \(=\frac{3x+y}{3x+y}-\frac{3y+x}{3y+x}=1-1=0\)

 

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Thạch 29 tháng 5 2015 lúc 10:29
Báo cáo sai phạm

đi xem doraemon cho rồi, chán cái bàn phím wá!!

Đọc tiếp...
Bùi Hoàng Dung 1 tháng 4 2017 lúc 11:09
Báo cáo sai phạm

CẢM ƠN ONLINE MATH VÀ BẠN ĐINH TUẤN VIỆT NHIỀU

Đọc tiếp...
vũ tiền châu 24 tháng 6 2018 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

ta có 5x=10z=> x=2z=> y=3z

Tháy vào, ta có \(M=\frac{4z^2-12z^2}{4z^2+9z^2}=\frac{-8z^2}{13z^2}=-\frac{8}{13}\)

Đọc tiếp...
ღ✯ Bà _ Hoàng ♕ Lạnh_Nhạt ✯ღ 13 tháng 2 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

\(3,\frac{1}{x-2}+3=\frac{x-3}{2-x}\)   ĐKXĐ : \(x\ne2\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x-2}+\frac{3\left(x-2\right)}{x-2}=\frac{3-x}{x-2}\)

\(\Leftrightarrow1+3x-6=3-x\)

\(\Leftrightarrow3x+x=-1+6-3\)

\(\Leftrightarrow4x=2\)

\(\Leftrightarrow x=2\)(TM)

KL : ....

Đọc tiếp...
ღ✯ Bà _ Hoàng ♕ Lạnh_Nhạt ✯ღ 13 tháng 2 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

\(1,\frac{7x-3}{x-1}=\frac{2}{3}\)    ĐKXĐ : \(x\ne1\)

\(\Leftrightarrow\frac{3\left(7x-3\right)}{3\left(x-1\right)}=\frac{2\left(x-1\right)}{3\left(x-1\right)}\)

\(\Leftrightarrow21x-9=2x-2\)

\(\Rightarrow21x-2x=9-2\)

\(\Leftrightarrow19x=7\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{7}{19}\)(TM)

kl :....

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 25 tháng 8 2015 lúc 14:46
Báo cáo sai phạm

x - y - z = 0 => x - z = y ; y - x = -z; z+ y = x

\(B=\frac{x-z}{x}.\frac{y-x}{y}.\frac{z+y}{z}=\frac{y.\left(-z\right).x}{xyz}=\frac{-xyz}{xyz}=-1\)

Đọc tiếp...
N Tuan Thanh 9 tháng 7 2017 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

ai tích mình tích lại nhưng phải lên điểm mình tích gấp đôi

Đọc tiếp...
Nguyễn Thành Trung 18 tháng 12 2018 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

Có x2+4x+1=0

=>x2+1=-4x2

=>M=\(\frac{x^2\left(x^2+1\right)+1}{x^2}\)

=\(\frac{-4x^2+1}{x^2}\)

mà x2+4x+1=0=>x2=-4x-1 và \(\frac{-1-x^2}{4}\)

=>1-4x2=1-4(-4x-1)=1+16x+4=16x+5=\(16\left(\frac{-1-x^2}{4}\right)+5=\frac{-16-16x^2+20}{4}=\frac{4-16x^2}{4}\)

=>M=\(\frac{4-16x^2}{4}:x^2=\frac{4-16x^2}{4}.x^2=\frac{4x^2-16x^4}{4}=\frac{4x^2\left(1-4x^2\right)}{4}=x^2-4x^4\)

Đọc tiếp...
kudo shinichi 18 tháng 12 2018 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

http://share.miniworldgame.com:4000/share/?uin=1007581345

Đọc tiếp...
Cây bắp cải 27 tháng 1 lúc 8:49
Báo cáo sai phạm

Sửa lại : \(\frac{150}{\text{t}};\frac{2a}{\frac{1}{2}mn}\text{ và }\frac{\left(p-q\right)\cdot2}{xyz}\).

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 27 tháng 1 lúc 8:46
Báo cáo sai phạm

Các phân thức đã được quy đồng mẫu từ các phân thức \(\frac{150}{\text{t}};\frac{2a}{\frac{1}{2}mn}\text{ và }\frac{\left(p-q\right)\cdot2}{xyz}\) là :

\(\frac{75\cdot mn\cdot xyz}{\text{t}\cdot\frac{1}{2}mn\cdot xyz};\frac{2a\cdot\text{t}\cdot xyz}{\text{t}\cdot\frac{1}{2}mn\cdot xyz}\text{ và }\frac{\left(p-q\right)\cdot mn\cdot\text{t}}{\text{t}\cdot\frac{1}{2}mn\cdot xyz}\).

Đọc tiếp...
ngonhuminh 3 tháng 1 2017 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

\(\Leftrightarrow\left(ax+b\right)\left(x-1\right)+c\left(x^2+1\right)=1\)

(a+c)x^2-(a-b)x+(c-b)=1

\(\hept{\begin{cases}a+c=0\\a-b=0\\c-b=1\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}c+b=0\\c-b=1\end{cases}\Rightarrow}\hept{\begin{cases}c=\frac{1}{2}\\b=-\frac{1}{2}\\a=-\frac{1}{2}\end{cases}}}\)

Đọc tiếp...
Võ Thị Quỳnh Giang 3 tháng 8 2017 lúc 8:45
Báo cáo sai phạm

ta có : a+b+c=0=>a+b=-c ; b+c=-a ; a+c=-b 

ta có: M= \(\frac{2ab}{a^2+\left(b+c\right)\left(b-c\right)}+\frac{2bc}{b^2+\left(c+a\right)\left(c-a\right)}+\frac{2ca}{c^2+\left(a+b\right)\left(a-b\right)}\)

M=\(\frac{2ab}{a^2-a\left(b-c\right)}+\frac{2bc}{b^2-b\left(c-a\right)}+\frac{2ca}{c^2-c\left(a-b\right)}\)

M=\(\frac{2ab}{a\left(a-b+c\right)}+\frac{2bc}{b\left(b-c+a\right)}+\frac{2ca}{c\left(c-a+b\right)}\)

M=\(\frac{2ab}{-ab+\left(a+c\right)}+\frac{2bc}{-bc+\left(a+b\right)}+\frac{2ac}{-ac+\left(b+c\right)}\)

M=\(\frac{2ab}{-2ab}+\frac{2bc}{-2bc}+\frac{2ca}{-2ca}\)

M=-1-1-1=-3

Vậy với a+b+c=0 thì M=-3

Đọc tiếp...
Pham Quoc Cuong 9 tháng 9 2018 lúc 16:50
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x\left(3-x\right)}{x+1}\left(x+\frac{3-x}{x+1}\right)=2\) 

\(\Leftrightarrow\frac{x\left(3-x\right)}{x+1}\left(\frac{x^2+x+3-x}{x+1}\right)=2\) 

\(\Leftrightarrow\frac{x\left(3-x\right)}{x+1}.\frac{x^2+3}{x+1}=2\) 

\(\Leftrightarrow\frac{x\left(3-x\right)}{x+1}.\frac{3x+3+x^2-3x}{x+1}=2\) 

\(\Leftrightarrow\frac{x\left(3-x\right)}{x+1}\left(1+\frac{x^2-3x}{x+1}\right)=2\) 

Đặt \(a=\frac{x\left(3-x\right)}{x+1}\) 

\(\Leftrightarrow a\left(1+a=2\right)\)

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 30 tháng 5 2015 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

Ta có x+y +z =0 =>x^2 =(y+z)^2 ;y^2=(x+z)^2;z^2=(y+x)^2

=>ax^2+by^2+cz^2=a(y+z)^2+b(x+z)^2+c(y+x)^2

=>(b+c)x^2+(a+c)y^2+(a+b)z^2+2(ayz+bxz+cyz)             (1)

Tu a+b+c=0=>-a=b+c;-b=a+c;-c=a+b                    (2)

Tu a/x+b/y+c/x =0=>ayz+bxz+cxy/xyz=0=>ayz+bxz+cxy = 0                   (3)

Thay (2) va (3 ) va (1) ta dc :ax^2+by^2+cz^2=-(ax^2+by^2+cz^2)=>ax^2+by^2+cz^2=0

(Hai số đối nhau mà bằng nhau chỉ có số 0)

Đọc tiếp...
không cần biết 30 tháng 5 2015 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

hình như bạn làm sai bạn ạ

 

Đọc tiếp...
Hà Hoài Thư 14 tháng 3 2017 lúc 10:04
Báo cáo sai phạm

phía trên làm đúng rồi

Đọc tiếp...
Nhi 27 tháng 12 2018 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(a^3-3ab^2=5\)

\(\Rightarrow\left(a^3-3ab^2\right)^2=a^6-6a^4b^2+9a^2b^4=25\)

Và \(b^3-3a^2b=10\)

\(\Rightarrow\left(b^3-3a^2b\right)^2=b^6-6a^4b^2+9a^4b^2=100\)

Suy ra : \(a^6++3a^2b^4+3a^4b^2+b^6=125\)

Hoặc : \(\left(a^2+b^2\right)^3=125\Rightarrow a^2+b^2=5\)

Do đó : \(P=2018a^2+2018b^2=2018\left(a^2+b^2\right)=2018.5=10090\)

Đọc tiếp...
Đen đủi mất cái nik 27 tháng 12 2018 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}\left(a^3-3ab^2\right)^2=25\\\left(b^3-3a^2b\right)^2=100\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a^6-6a^4b^2+9a^2b^4=25\\b^6-6a^2b^4+9a^4b^2=100\end{cases}}\)

Cộng 2 đẳng thức lại ta được:

\(a^6+3a^4b^2+3a^2b^4+b^6=125\Leftrightarrow\left(a^2+b^2\right)^3=125\Leftrightarrow a^2+b^2=5\)

\(\Rightarrow P=2018\left(a^2+b^2\right)=2018.5=...\)

Đọc tiếp...
ღღ♥_ Hoa ri'ss_ ♥ღღ CTV 27 tháng 12 2018 lúc 11:27
Báo cáo sai phạm

\(N=\left(\frac{1}{x^2+x}-\frac{2-x}{x+1}\right).\frac{3x}{x^2-2x+1}\)

\(N=\left[\frac{1-2x+x^2}{x\left(x+1\right)}\right].\frac{3x}{x^2-2x+1}\)

Để \(N=\frac{3}{x+1}\)là số nguyên 

\(\Rightarrow3⋮x+1\Rightarrow x+1\in U\left(3\right)=\left\{\pm1;\pm3\right\}\)

bn tự lập bảng ha ~ 

Đọc tiếp...
Bùi văn thiều 27 tháng 12 2018 lúc 11:21
Báo cáo sai phạm
Rút gọn N=(1-2x+x^2)/(x(x+1))×3x/(x^2-2x+1)=3/(x+1) Để N nguyên suy ra 3 chia hết cho (x+1) nên (x+1) thuộc ước của 3.suy ra x+1=1 hoặc x+1=-1 hoặc x+1=3 hoặcx+1=-3 suy ra x=2,-2,-4,0
Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: