Giúp tôi giải toán và làm văn


Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 02/03/2018 lúc 15:33
Báo cáo sai phạm

a) \(P=\left(\frac{x+8}{x\sqrt{x}+8}-\frac{1}{\sqrt{x}+2}\right):\left(1-\frac{x-3\sqrt{x}+6}{x-2\sqrt{x}+4}\right)\)

\(P=\frac{x+8-x+\sqrt{x}-4}{x\sqrt{x}+8}:\frac{x-2\sqrt{x}+4-x+3\sqrt{x}-6}{x-2\sqrt{x}+4}\)

\(P=\frac{\sqrt{x}+4}{x\sqrt{x}+8}:\frac{\sqrt{x}-2}{x-2\sqrt{x}+4}\)

\(P=\frac{\sqrt{x}+4}{\sqrt{x}+2}.\frac{1}{\sqrt{x}-2}\)

\(P=\frac{\sqrt{x}+4}{x-4}\)

b) Ta có \(x=6+4\sqrt{2}=2^2+2.2.\sqrt{2}+\left(\sqrt{2}\right)^2=\left(2+\sqrt{2}\right)^2\)

\(\Rightarrow\sqrt{x}=2+\sqrt{2}\)

Suy ra \(P=\frac{2+\sqrt{2}+4}{6+4\sqrt{2}-4}=\frac{6+\sqrt{2}}{4\sqrt{2}+2}=\frac{11\sqrt{2}-2}{14}\)

Đọc tiếp...
Despacito 02/03/2018 lúc 16:49
Báo cáo sai phạm

cô  Hoàng Thị Thu Huyền  ơi e thấy có j đó sai sai ở đây 

chỗ dòng thứ 2 phải là 

\(P=\left[\frac{8}{\left(\sqrt{x}+2\right)\left(x-2\sqrt{x}+4\right)}-\frac{x-2\sqrt{x}+4}{\left(\sqrt{x}+2\right)\left(x-2\sqrt{x}+4\right)}\right]\) 

vì theo hằng đẳng thức   A+ B3= (A+B)(A2- AB +B2)

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 28/02/2018 lúc 22:20
Báo cáo sai phạm

pt : (m^2-2m+3).x = m-4

Để pt có nghiệm duy nhất thì : m^2-2m+3 khác 0

<=> (m-1).(m-2) khác 0

<=> m-1 khác 0 và m-2 khác 0

<=> m khác 1 và m khác 2

Tk mk nha

Đọc tiếp...
Tiến Hoàng 01/03/2018 lúc 08:42
Báo cáo sai phạm

bạn ơi, phương trình (m2 - 3m + 2) bạn nhé, chứ không phải (m2 - 2m + 3) đâu. Thanks bạn vì đã trả lời giùm mình

Đọc tiếp...
Bùi Thế Hào 09/03/2017 lúc 14:23
Báo cáo sai phạm

A=\(\frac{a^3+a^2+a^2-1}{a^3+1+2a\left(a+1\right)}=\frac{a^2\left(a+1\right)+\left(a-1\right)\left(a+1\right)}{\left(a+1\right)\left(a^2-ab+b^2\right)+2a\left(a+1\right)}=\)

=\(\frac{\left(a+1\right)\left(a^2+a-1\right)}{\left(a+1\right)\left(a^2-ab+b^2+2a\right)}=\frac{a^2+a-1}{a^2-ab+b^2+2a}\)

Đọc tiếp...
Pham Quoc Cuong 10/02/2018 lúc 19:41
Báo cáo sai phạm

Giả sử \(\hept{\begin{cases}x+y+z=0\\\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=0\end{cases}}\)

\(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=0\Rightarrow xy+yz+zx=0\)

Ta có: \(\left(x+y+z\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow x^2+y^2+z^2+2\left(xy+yz+zx\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x^2+y^2+z^2=0\)

\(\Leftrightarrow x=y=z=0\)

Khi đó thì \(\frac{1}{x},\frac{1}{y},\frac{1}{z}\)không có giá trị 

Vậy x+y+z và 1/x+1/y+1/z không thể cùng có giá trị bằng 0

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Quân 30/10/2016 lúc 16:07
Báo cáo sai phạm

x^2+y^2+z^2/y^2-2yx+z^2+z^2-2xy+x^2+x^2-2xy+y^2=x^2+y^2+z^2/2y^2+2x^2+2z^2-6xy=x^2+y^2+z^2/2(x^2+y^2+z^2)-6xy=1/2-6xy

Đọc tiếp...
Đào Lê Anh Thư 31/01/2018 lúc 07:39
Báo cáo sai phạm

thêm đk a,b,c khác 0 nữa nha bạn

Đọc tiếp...
Đào Lê Anh Thư 31/01/2018 lúc 07:38
Báo cáo sai phạm

có \(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{1}{a+b+c}\)

\(\Leftrightarrow\frac{ab+bc+ca}{abc}=\frac{1}{a+b+c}\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b+c\right)\left(ab+bc+ca\right)=abc\)

\(\Leftrightarrow a^2b+ab^2+b^2c+bc^2+ca^2+a^2c+3abc-abc=0\)

\(\Leftrightarrow ab\left(a+b\right)+c\left(a+b\right)^2+c^2\left(a+b\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b\right)\left(b+c\right)\left(c+a\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a=-b\\b=-c\\c=-a\end{cases}}\)thay bằng dấu ngoặc vuông nha bạn

TH1: a=-b ; vì n là số lẻ nên a^n = -b^n 

\(\Rightarrow\frac{1}{-b^n}+\frac{1}{b^n}+\frac{1}{c^n}=\frac{1}{-b^n+b^n+c^n}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{c^n}=\frac{1}{c^n}\)( luôn đúng )

TH2, Th3: làm tương tự

=> kết luận đề bài 

chúc bạn học tốt ^_^ 

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 20/06/2015 lúc 17:36
Báo cáo sai phạm

Điều kiện: x\(\ne\) 0; x \(\ne\) 2; -2; 3

 A=\(\left(\frac{2+x}{2-x}+\frac{4x^2}{\left(2-x\right)\left(2+x\right)}-\frac{2-x}{2+x}\right):\frac{x\left(x-3\right)}{x^2\left(2-x\right)}\)

A = \(\left(\frac{\left(2+x\right)^2}{\left(2-x\right)\left(2+x\right)}+\frac{4x^2}{\left(2-x\right)\left(2+x\right)}-\frac{\left(2-x\right)^2}{\left(2-x\right)\left(2+x\right)}\right).\frac{x\left(2-x\right)}{\left(x-3\right)}\)

A = \(\frac{x^2+4x+4+4x^2-\left(4-4x+x^2\right)}{\left(2-x\right)\left(2+x\right)}.\frac{x\left(2-x\right)}{\left(x-3\right)}\)

A = \(\frac{8x+4x^2}{\left(2+x\right)}.\frac{x}{\left(x-3\right)}=\frac{4x\left(x+2\right)}{\left(x+2\right)}.\frac{x}{x-3}=\frac{4x^2}{x-3}\)

 

 

 

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 10/01/2018 lúc 09:45
Báo cáo sai phạm

a) ĐK: \(x\ne-1\)

\(x.\frac{3-x}{x+1}\left(x+\frac{3-x}{x+1}\right)=2\)

\(\Leftrightarrow\frac{x^2\left(3-x\right)}{x+1}+\frac{x\left(3-x\right)^2}{\left(x+1\right)^2}-2=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{\left(3x^2-x^3\right)\left(x+1\right)+x\left(9-6x+x^2\right)-2\left(x^2+2x+1\right)}{\left(x+1\right)^2}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(3x^2-x^3\right)\left(x+1\right)+x\left(9-6x+x^2\right)-2\left(x^2+2x+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow-x^4+3x^3-5x^2+5x-2=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(-x^3+2x^2-3x+2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)^2\left(-x^2+x-1\right)=0\)

Do \(-x^2+x-1\ne0\forall x\) nên \(x-1=0\Leftrightarrow x=1\)

b) Tương tự.

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 21/12/2017 lúc 13:47
Báo cáo sai phạm

ĐK: \(\hept{\begin{cases}x\ne1\\x\ne\frac{3}{2}\end{cases}}\)

\(\left(\frac{2x}{2x^2-5x+3}-\frac{5}{2x-3}\right)\div\left(3+\frac{2}{1-x}\right)\)

\(=\frac{2x-5\left(x-1\right)}{\left(2x-3\right)\left(x-1\right)}:\frac{3-3x+2}{1-x}\)

\(=\frac{5-3x}{\left(2x-3\right)\left(x-1\right)}.\frac{1-x}{5-3x}\)

\(=\frac{1}{3-2x}\)

Đọc tiếp...
Despacito 21/12/2017 lúc 22:06
Báo cáo sai phạm

\(\left(\frac{2x}{2x^2-5x+3}-\frac{5}{2x-3}\right):\left(3+\frac{2}{1-x}\right)\)\(ĐKXĐ:x\ne1;x\ne\frac{3}{2}\)

\(=\)\(\left[\frac{2x}{\left(2x-3\right)\left(x-1\right)}-\frac{5\left(x-1\right)}{\left(2x-3\right)\left(x-1\right)}\right]:\left[\frac{3x-3-2}{x-1}\right]\)

\(=\frac{2x-5x+5}{\left(2x-3\right)\left(x-1\right)}:\frac{3x-5}{x-1}\)

\(=\frac{-3x+5}{\left(2x-3\right)\left(x-1\right)}.\frac{x-1}{3x-5}\)

\(=\frac{-\left(3x-5\right)}{2x-3}.\frac{1}{3x-5}\)

\(=\frac{-1}{2x-3}\)

Đọc tiếp...
hoang quang ky 22/12/2017 lúc 19:18
Báo cáo sai phạm

em k nhầm

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị BÍch Hậu 11/06/2015 lúc 11:04
Báo cáo sai phạm

ĐK: x khác -3; khác 2

a) \(A=\frac{\left(x+2\right)\left(x-2\right)}{\left(x+3\right)\left(x-2\right)}-\frac{5}{\left(x+3\right)\left(x-2\right)}-\frac{\left(x+3\right)}{\left(x+3\right)\left(x-2\right)}=\frac{x^2-4-5-x-3}{\left(x+3\right)\left(x-2\right)}=\frac{x^2-x-12}{\left(x+3\right)\left(x-2\right)}=\frac{\left(x-4\right)\left(x+3\right)}{\left(x+3\right)\left(x-2\right)}\)

\(A=\frac{x-4}{x-2}\)

b) A=-3/4 \(\frac{x-4}{x-2}=-\frac{3}{4}\Leftrightarrow4x-16=-3x+6\Leftrightarrow7x=22\Leftrightarrow x=\frac{22}{7}\)

c) \(A=\frac{x-4}{x-2}=1-\frac{2}{x-2}\Rightarrow A\in Z\Leftrightarrow\frac{2}{x-2}\in Z\Leftrightarrow x-2\inƯ\left(1;-1;2;-2\right)\)

x-2 -12-2
x3(t/m đk)1(t/m đk)4(t/m đk)0(t/m đk)

 

d) \(x^2-9=0\Leftrightarrow x=+-3\). thay lần lượt vào A thôi

 

Đọc tiếp...
Thắng Nguyễn CTV 25/12/2016 lúc 18:55
Báo cáo sai phạm

Từ \(abc=1\Rightarrow a=\frac{1}{bc}\) thay vào ta có:

\(\frac{a}{ab+a+1}+\frac{b}{bc+b+1}+\frac{c}{ac+c+1}\)

\(=\frac{\frac{1}{bc}}{\frac{1}{bc}\cdot b+\frac{1}{bc}+1}+\frac{b}{bc+b+1}+\frac{c}{\frac{1}{bc}\cdot c+c+1}\)

\(=\frac{1}{bc\left(\frac{1}{c}+\frac{1}{bc}+1\right)}+\frac{b}{bc+b+1}+\frac{c}{\frac{1}{b}+c+1}\)

\(=\frac{1}{bc+b+1}+\frac{b}{bc+b+1}+\frac{bc}{b\left(\frac{1}{b}+c+1\right)}\)

\(=\frac{1}{bc+b+1}+\frac{b}{bc+b+1}+\frac{bc}{bc+b+1}\)

\(=\frac{1+b+bc}{bc+b+1}=1\)

Đọc tiếp...
Huy Nguyễn Đức 25/12/2016 lúc 19:38
Báo cáo sai phạm

a/(ab+a+1)+b/(bc+b+1)+c/(ac+c+1)

=abc/(ab+a+1)bc+b/(bc+b+1)+bc/(ac+c+1)b

=1/(abcb+abc+bc)+b/(bc+b+1)+bc/(abc+bc+b)

=1/(bc+b+1)+b/(bc+b+1)+bc/(bc+b+1)

=(bc+b+1)/(bc+b+1)=1

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: