Giúp tôi giải toán và làm văn


thang Tran 14/06/2015 lúc 11:18
Báo cáo sai phạm

ĐK để phân thức XĐ : x khác 1 và x> 0

 Đặt \(B=\left(\frac{\left(\sqrt{x}+2\right)\left(x-1\right)-\left(\sqrt{x}-2\right)\left(x+2\sqrt{x}+1\right)}{\left(x+2\sqrt{x}+1\right)\left(x-1\right)}\right)\) ( Đây là mình vừa đặt vừa làm mẫu thức chung nhe)

  => \(B=\left(\frac{x\sqrt{x}-\sqrt{x}+2x-2-x\sqrt{x}-2x-\sqrt{x}+2x+4\sqrt{x}+2}{\left(\sqrt{x}+1\right)^2\left(x-1\right)}\right)\)

=>\(B=\frac{2\sqrt{x}+2x}{\left(\sqrt{x}+1\right)^2\left(x-1\right)}=\frac{2\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+1\right)}{\left(\sqrt{x}+1\right)^2\left(x-1\right)}=\frac{2\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}+1\right)\left(x-1\right)}\)

A = \(B:\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+1}}=\frac{2\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}+1\right)\left(x-1\right)}\cdot\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}=\frac{2}{x-1}\)

B, Bạn tự làm ý B nhe

HD để A nguyên => x - 1 thuộc ước của 2 mà 2 có các ước là +-1 và +-2

(+) với x-1 = 2 => x = 3

............................

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 13/11/2016 lúc 14:19
Báo cáo sai phạm

Ta có: a + b = c <=> a2 + b2 + 2ab = c2 <=> a2 + b2 - c2 = - 2ab

Tương tự: a2 + c2 - b2 = - 2ac

b2 + c2 - a2 = - 2bc

Thế vào ta được

\(\frac{ab}{a^2+b^2-c^2}+\frac{bc}{b^2+c^2-a^2}+\frac{ac}{a^2+c^2-b^2}=-\frac{ab}{2ab}-\frac{bc}{2bc}-\frac{ac}{2ac}=-6\)

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi 13/03/2017 lúc 18:27
Báo cáo sai phạm

=-6 ngo như bù

Đọc tiếp...
Cao Chi Hieu 16/05/2018 lúc 22:39
Báo cáo sai phạm

\(M=\frac{\sqrt{a}^3-2\sqrt{a}^2+\sqrt{a}}{\sqrt{a}-a}=\frac{\sqrt{a}.\left(\sqrt{a}^2-2\sqrt{a}+1\right)}{\sqrt{a}.\left(\sqrt{a}-1\right)}=\frac{\sqrt{a}.\left(\sqrt{a}-1\right)^2}{\sqrt{a}.\left(\sqrt{a}-1\right)}=\sqrt{a}-1\)

Đọc tiếp...
Tuankiet_ 16/05/2018 lúc 22:30
Báo cáo sai phạm

BẠn giải đc chưa cho mình bài làm đc ko

Đọc tiếp...
Trần thị Loan 19/11/2014 lúc 10:16
Báo cáo sai phạm

có 2.(x+y)2 = 2x2 + 2y2 +4xy =5xy + 4xy = 9xy

2(x-y)2 = 2x2 + 2y2 -4xy =5xy  - 4xy = xy

suy ra \(\frac{\left(x+y\right)^2}{\left(x-y\right)^2}=\frac{9xy}{xy}=9\Rightarrow\frac{x+y}{x-y}=3\)

hoặc \(\frac{x+y}{x-y}=-3\)

vì 0<x<y nên x-y<0 và x+y>0

suy ra A< 0.vậy A = -3

Đọc tiếp...
vo phi hung 07/05/2018 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

(x - 3) (x + 4) = x^2 - 16

<=>\(x^2+4x-3x-12=x^2-16\)

<=>\(x^2-x^2+4x-3x=-16+12\)

<=>\(0+x=-4\)

<=>\(x=-4\)

KAKAKAKAKA

Đọc tiếp...
nishino kana 07/05/2018 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

\(\Leftrightarrow x^2+4x-3x-12=x^2-16\)

\(\Leftrightarrow x^2+4x-3x-x^2=-16+12\)

\(\Leftrightarrow x=-4\)

Vậy....

Đọc tiếp...
Bùi Minh Anh 26/11/2017 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(2\left(a^2+b^2\right)=5ab\Rightarrow2a^2+2b^2-5ab=0\) 0 

\(\Rightarrow2a^2-ab-4ab+2b^2=0\) \(\Rightarrow a\left(2a-b\right)-2b\left(2a-b\right)=0\)

\(\Rightarrow\left(2a-b\right)\left(a-2b\right)=0\) \(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2a-b=0\\a-2b=0\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2a=b\\a=2b\end{cases}}}\)

TH1: 2b=a thay vào P ta được:

\(P=\frac{3.2b-b}{2.2b+b}=\frac{6b-b}{4b+b}=\frac{5b}{5b}=1\)

TH2: 2a=b \(\Rightarrow P=\frac{3a-2a}{2a+2a}=\frac{a}{4a}=\frac{1}{4}\)

Vậy \(\orbr{\begin{cases}P=1\\P=\frac{1}{4}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng CTV 18/11/2017 lúc 17:46
Báo cáo sai phạm

Giả sử E là số tự nhiên

Biến đổi E ta có :

\(E=\frac{3n^2}{2n^2+n-1}+\frac{1}{n+1}=\frac{3n^2}{\left(n+1\right)\left(2n-1\right)}+\frac{2n-1}{\left(n+1\right)\left(2n-1\right)}=\frac{3n^2+2n-1}{\left(n+1\right)\left(2n-1\right)}\)

\(=\frac{\left(n+1\right)\left(3n-1\right)}{\left(n+1\right)\left(2n-1\right)}=\frac{3n-1}{2n-1}\)

Do E là số tự nhiên \(\Rightarrow\left(3n-1\right)⋮\left(2n-1\right)\)

\(\Leftrightarrow2\left(3n-1\right)⋮\left(2n-1\right)\Rightarrow\left[2\left(3n-1\right)-3\left(2n-1\right)\right]⋮2n-1\)

\(\Leftrightarrow\left(6n-2-6n+3\right)⋮\left(2n-1\right)\Leftrightarrow1⋮\left(2n-1\right)\)

\(\Rightarrow2n-1\inƯ\left(1\right)=\left\{\pm1\right\}\)

Xét \(2n-1=1\Rightarrow n=1\left(KTM:n>1;\text{loại}\right)\)

Xét \(2n-1=-1\Rightarrow n=0\left(KTM:n>1;\text{loại}\right)\)

Vậy ko có số tự nhiên n > 1 nào để \(\left(3n-1\right)⋮\left(2n-1\right)\) hay 3n - 1 ko chia hết cho 2n - 1

=> điều giả sử là sai hay E ko thể là số tự nhiên (đpcm)

Đọc tiếp...
Ác Mộng 10/06/2015 lúc 08:40
Báo cáo sai phạm

Từ xyz=1

=>\(A=\frac{x}{-xy+x+1}-\frac{y}{yz-y+1}+\frac{z}{xz+z-1}\)

=\(\frac{xz}{-xyz+xz+z}-\frac{xyz}{xyz^2-xyz+xz}+\frac{z}{xz+z-1}\)

=\(\frac{xz}{xz+z-1}-\frac{1}{xz+z-1}+\frac{z}{xz+z-1}=1\)

Đọc tiếp...
Bùi Thế Hào 09/03/2017 lúc 14:23
Báo cáo sai phạm

A=\(\frac{a^3+a^2+a^2-1}{a^3+1+2a\left(a+1\right)}=\frac{a^2\left(a+1\right)+\left(a-1\right)\left(a+1\right)}{\left(a+1\right)\left(a^2-ab+b^2\right)+2a\left(a+1\right)}=\)

=\(\frac{\left(a+1\right)\left(a^2+a-1\right)}{\left(a+1\right)\left(a^2-ab+b^2+2a\right)}=\frac{a^2+a-1}{a^2-ab+b^2+2a}\)

Đọc tiếp...
Dương Quốc Khánh 13/05/2018 lúc 13:12
Báo cáo sai phạm

thanks

k for me

ok

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 29/05/2015 lúc 10:29
Báo cáo sai phạm

Thay 9 = x - y vào biểu thức B ta được :

\(B=\frac{4x-\left(x-y\right)}{3x+y}-\frac{4y+\left(x-y\right)}{3y+x}=\frac{4x-x+y}{3x+y}-\frac{4y+x-y}{3y+x}\)

     \(=\frac{3x+y}{3x+y}-\frac{3y+x}{3y+x}=1-1=0\)

 

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Thạch 29/05/2015 lúc 10:29
Báo cáo sai phạm

đi xem doraemon cho rồi, chán cái bàn phím wá!!

Đọc tiếp...
Bùi Hoàng Dung 01/04/2017 lúc 11:09
Báo cáo sai phạm

CẢM ƠN ONLINE MATH VÀ BẠN ĐINH TUẤN VIỆT NHIỀU

Đọc tiếp...
Seu Vuon 23/02/2015 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

Ta có : 2(a2 +b2) = 5ab <=> 2a2 - 5ab + 2b2 = 0 <=> 2a2 - 4ab - ab + 2b2 =0 <=> 2a(a - 2b) - b(a - 2b) =0

<=> (2a - b)(a - 2b) = 0 <=> a = 2b hay b = 2a

Vì a > b > 0 nên chỉ xảy ra trường hợp a = 2b. Do đó \(P=\frac{3.2b-b}{2.2b+b}=\frac{5b}{5b}=1\)

 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: