Giúp tôi giải toán và làm văn


Bùi Thế Hào 09/03/2017 lúc 14:23
Báo cáo sai phạm

A=\(\frac{a^3+a^2+a^2-1}{a^3+1+2a\left(a+1\right)}=\frac{a^2\left(a+1\right)+\left(a-1\right)\left(a+1\right)}{\left(a+1\right)\left(a^2-ab+b^2\right)+2a\left(a+1\right)}=\)

=\(\frac{\left(a+1\right)\left(a^2+a-1\right)}{\left(a+1\right)\left(a^2-ab+b^2+2a\right)}=\frac{a^2+a-1}{a^2-ab+b^2+2a}\)

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 10/01/2018 lúc 09:45
Báo cáo sai phạm

a) ĐK: \(x\ne-1\)

\(x.\frac{3-x}{x+1}\left(x+\frac{3-x}{x+1}\right)=2\)

\(\Leftrightarrow\frac{x^2\left(3-x\right)}{x+1}+\frac{x\left(3-x\right)^2}{\left(x+1\right)^2}-2=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{\left(3x^2-x^3\right)\left(x+1\right)+x\left(9-6x+x^2\right)-2\left(x^2+2x+1\right)}{\left(x+1\right)^2}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(3x^2-x^3\right)\left(x+1\right)+x\left(9-6x+x^2\right)-2\left(x^2+2x+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow-x^4+3x^3-5x^2+5x-2=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(-x^3+2x^2-3x+2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)^2\left(-x^2+x-1\right)=0\)

Do \(-x^2+x-1\ne0\forall x\) nên \(x-1=0\Leftrightarrow x=1\)

b) Tương tự.

Đọc tiếp...
Thầy Giáo Toán 18/08/2015 lúc 11:27
Báo cáo sai phạm

Đề bài thực chất thiếu điều kiện \(xyz\ne0.\) Bây giờ ta sẽ giải bài toán với thêm điều kiện bổ sung này:

Theo giả thiết \(x+y+z=xyz\Leftrightarrow\frac{1}{xy}+\frac{1}{yz}+\frac{1}{zx}=1.\)

Khi đó \(\frac{x}{1+x^2}=\frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x^2}+1}=\frac{\frac{1}{x}}{\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{z}\right)}=\frac{xyz}{\left(x+y\right)\left(x+z\right)}.\)

Chứng minh tương tự, \(\frac{y}{1+y^2}=\frac{xyz}{\left(y+x\right)\left(y+z\right)},\frac{z}{1+z^2}=\frac{xyz}{\left(z+x\right)\left(z+y\right)}\).

Từ đó suy ra vế trái bằng \(\frac{xyz\left(y+z\right)+2xyz\left(z+x\right)+3xyz\left(x+y\right)}{\left(x+y\right)\left(y+z\right)\left(z+x\right)}=\frac{xyz\left(5x+4y+3z\right)}{\left(x+y\right)\left(y+z\right)\left(z+x\right)}.\)   (ĐPCM).

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Yến Vy 24/07/2017 lúc 17:03
Báo cáo sai phạm

\(5^{45}\cdot12\cdot13+7^{30}.6.11\)là hợp số vì:

Ở số hạng thứ nhất có thừa số 12 chia hết cho3

Ở số hạng thứ 5 có thừa số 6 chia hết cho 3

=> là hợp số

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 21/12/2017 lúc 13:47
Báo cáo sai phạm

ĐK: \(\hept{\begin{cases}x\ne1\\x\ne\frac{3}{2}\end{cases}}\)

\(\left(\frac{2x}{2x^2-5x+3}-\frac{5}{2x-3}\right)\div\left(3+\frac{2}{1-x}\right)\)

\(=\frac{2x-5\left(x-1\right)}{\left(2x-3\right)\left(x-1\right)}:\frac{3-3x+2}{1-x}\)

\(=\frac{5-3x}{\left(2x-3\right)\left(x-1\right)}.\frac{1-x}{5-3x}\)

\(=\frac{1}{3-2x}\)

Đọc tiếp...
Despacito 21/12/2017 lúc 22:06
Báo cáo sai phạm

\(\left(\frac{2x}{2x^2-5x+3}-\frac{5}{2x-3}\right):\left(3+\frac{2}{1-x}\right)\)\(ĐKXĐ:x\ne1;x\ne\frac{3}{2}\)

\(=\)\(\left[\frac{2x}{\left(2x-3\right)\left(x-1\right)}-\frac{5\left(x-1\right)}{\left(2x-3\right)\left(x-1\right)}\right]:\left[\frac{3x-3-2}{x-1}\right]\)

\(=\frac{2x-5x+5}{\left(2x-3\right)\left(x-1\right)}:\frac{3x-5}{x-1}\)

\(=\frac{-3x+5}{\left(2x-3\right)\left(x-1\right)}.\frac{x-1}{3x-5}\)

\(=\frac{-\left(3x-5\right)}{2x-3}.\frac{1}{3x-5}\)

\(=\frac{-1}{2x-3}\)

Đọc tiếp...
hoang quang ky 22/12/2017 lúc 19:18
Báo cáo sai phạm

em k nhầm

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị BÍch Hậu 11/06/2015 lúc 11:04
Báo cáo sai phạm

ĐK: x khác -3; khác 2

a) \(A=\frac{\left(x+2\right)\left(x-2\right)}{\left(x+3\right)\left(x-2\right)}-\frac{5}{\left(x+3\right)\left(x-2\right)}-\frac{\left(x+3\right)}{\left(x+3\right)\left(x-2\right)}=\frac{x^2-4-5-x-3}{\left(x+3\right)\left(x-2\right)}=\frac{x^2-x-12}{\left(x+3\right)\left(x-2\right)}=\frac{\left(x-4\right)\left(x+3\right)}{\left(x+3\right)\left(x-2\right)}\)

\(A=\frac{x-4}{x-2}\)

b) A=-3/4 \(\frac{x-4}{x-2}=-\frac{3}{4}\Leftrightarrow4x-16=-3x+6\Leftrightarrow7x=22\Leftrightarrow x=\frac{22}{7}\)

c) \(A=\frac{x-4}{x-2}=1-\frac{2}{x-2}\Rightarrow A\in Z\Leftrightarrow\frac{2}{x-2}\in Z\Leftrightarrow x-2\inƯ\left(1;-1;2;-2\right)\)

x-2 -12-2
x3(t/m đk)1(t/m đk)4(t/m đk)0(t/m đk)

 

d) \(x^2-9=0\Leftrightarrow x=+-3\). thay lần lượt vào A thôi

 

Đọc tiếp...
Thắng Nguyễn CTV 25/12/2016 lúc 18:55
Báo cáo sai phạm

Từ \(abc=1\Rightarrow a=\frac{1}{bc}\) thay vào ta có:

\(\frac{a}{ab+a+1}+\frac{b}{bc+b+1}+\frac{c}{ac+c+1}\)

\(=\frac{\frac{1}{bc}}{\frac{1}{bc}\cdot b+\frac{1}{bc}+1}+\frac{b}{bc+b+1}+\frac{c}{\frac{1}{bc}\cdot c+c+1}\)

\(=\frac{1}{bc\left(\frac{1}{c}+\frac{1}{bc}+1\right)}+\frac{b}{bc+b+1}+\frac{c}{\frac{1}{b}+c+1}\)

\(=\frac{1}{bc+b+1}+\frac{b}{bc+b+1}+\frac{bc}{b\left(\frac{1}{b}+c+1\right)}\)

\(=\frac{1}{bc+b+1}+\frac{b}{bc+b+1}+\frac{bc}{bc+b+1}\)

\(=\frac{1+b+bc}{bc+b+1}=1\)

Đọc tiếp...
Huy Nguyễn Đức 25/12/2016 lúc 19:38
Báo cáo sai phạm

a/(ab+a+1)+b/(bc+b+1)+c/(ac+c+1)

=abc/(ab+a+1)bc+b/(bc+b+1)+bc/(ac+c+1)b

=1/(abcb+abc+bc)+b/(bc+b+1)+bc/(abc+bc+b)

=1/(bc+b+1)+b/(bc+b+1)+bc/(bc+b+1)

=(bc+b+1)/(bc+b+1)=1

Đọc tiếp...
Trần thị Loan 19/11/2014 lúc 10:16
Báo cáo sai phạm

có 2.(x+y)2 = 2x2 + 2y2 +4xy =5xy + 4xy = 9xy

2(x-y)2 = 2x2 + 2y2 -4xy =5xy  - 4xy = xy

suy ra \(\frac{\left(x+y\right)^2}{\left(x-y\right)^2}=\frac{9xy}{xy}=9\Rightarrow\frac{x+y}{x-y}=3\)

hoặc \(\frac{x+y}{x-y}=-3\)

vì 0<x<y nên x-y<0 và x+y>0

suy ra A< 0.vậy A = -3

Đọc tiếp...
super saiyan vegeto 16/11/2016 lúc 19:08
Báo cáo sai phạm

A= 5+5^2+5^3+...+5^11

  = (5+5^2)+...+(5^10+5^11)

  = 5(1+5)+....+5^10(1+5)

  = 5.6+...+5^10.6

   = (5+...+5^10).6 chia hết cho 6

Đọc tiếp...
TFboys_Lê Phương Thảo 29/11/2016 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

 \(A=\frac{1}{\left(x+1\right)\left(x+3\right)}+\frac{1}{\left(x+3\right)\left(x+5\right)}+\frac{1}{\left(x+5\right)\left(x+7\right)}+\frac{1}{\left(x+7\right)\left(x+9\right)}+\frac{1}{\left(x+9\right)\left(x+11\right)}\)

\(=\frac{1+1+1+1+1}{\left(x+1\right)\left(x+3\right)\left(x+5\right)\left(x+7\right)\left(x+9\right)\left(x+11\right)}\)

\(=\frac{5}{\left(x+1\right)\left(x+3\right)\left(x+5\right)\left(x+7\right)\left(x+9\right)\left(x+11\right)}\)

\(=\frac{5}{\left(x+1\right)\left(x+11\right)\left(x+3\right)\left(x+9\right)\left(x+5\right)\left(x+7\right)}\)

\(=\frac{5}{\left(x^2+11x+x+11\right)\left(x^2+9x+3x+27\right)\left(x^2+7x+5x+35\right)}\)

\(=\frac{5}{\left(x^2+12x+11\right)\left(x^2+12x+27\right)\left(x^2+12x+35\right)}\)

Đọc tiếp...
Thắng Nguyễn CTV 29/11/2016 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{1}{\left(x+1\right)\left(x+3\right)}+\frac{1}{\left(x+3\right)\left(x+5\right)}+\frac{1}{\left(x+5\right)\left(x+7\right)}+\frac{1}{\left(x+7\right)\left(x+9\right)}+\frac{1}{\left(x+9\right)\left(x+11\right)}\)

\(A=\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x+3}+\frac{1}{x+3}-\frac{1}{x+5}+...+\frac{1}{x+9}-\frac{1}{x+11}\)

\(A=\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x+11}\Leftrightarrow A=\frac{x+11}{\left(x+1\right)\left(x+11\right)}+\frac{x+1}{\left(x+1\right)\left(x+11\right)}\)

\(\Leftrightarrow A=\frac{2x+12}{\left(x+1\right)\left(x+11\right)}\)

Đọc tiếp...
lê đình nam 21/11/2017 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

 A=1(x+1)(x+3) +1(x+3)(x+5) +1(x+5)(x+7) +1(x+7)(x+9) +1(x+9)(x+11) 

=1+1+1+1+1(x+1)(x+3)(x+5)(x+7)(x+9)(x+11) 

=5(x+1)(x+3)(x+5)(x+7)(x+9)(x+11) 

=5(x+1)(x+11)(x+3)(x+9)(x+5)(x+7) 

=5(x2+11x+x+11)(x2+9x+3x+27)(x2+7x+5x+35) 

=5(x2+12x+11)(x2+12x+27)(x2+12x+35) 

Đọc tiếp...
Đỗ Ngọc Hải 28/05/2015 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

a, Ra đáp án luôn nha

B=(2x+5)/(3x-1)

b,Để B>0 thì 2x+5 và 3x-1 phải cùng dấu 

Đáp án : x khác 0;-1;-2

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 28/05/2015 lúc 15:29
Báo cáo sai phạm
Sky Hoàng Nguyễn Fuck 13/12/2017 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

a, Ra đáp án luôn nha
B=(2x+5)/(3x-1)
b,Để B>0 thì 2x+5 và 3x-1 phải cùng dấu
Đáp án : x khác 0;-1;-2

chúc bn hok tốt @_@

Đọc tiếp...
danhdanhdanh 06/02/2016 lúc 08:40
Báo cáo sai phạm

ta có \(\frac{a+2015}{a-2015}=\frac{b+2016}{b-2016}\)

\(\Rightarrow\frac{\left(a+2015\right)-\left(a-2015\right)}{a-2015}=\frac{\left(b+2016\right)-\left(b-2016\right)}{b-2016}\)

\(\Rightarrow\frac{2015.2}{a-2015}=\frac{2016.2}{b-2016}\)

\(\Rightarrow\frac{2015}{a-2015}=\frac{2016}{b-2016}\)

\(\Rightarrow\frac{a-2015}{2015}=\frac{b-2016}{2016}\)

\(\Rightarrow\frac{a}{2015}-1=\frac{b}{2016}-1\)

Suy ra ĐPCM

Đọc tiếp...
ngonhuminh 08/01/2017 lúc 17:03
Báo cáo sai phạm

1)=2x^2+(x-1)^2+1

Tổng 2 số không  âm và 1 luôn dương

2)

Tồn tại A=> x khác +-1

A=(x+1)/(x-1)=1+2/(x-1)

x-1={-2,-1,1,2}

x={-1,0,2,3}

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: