Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

x + 500 = 600 - 100

x + 500 = 500 

          x = 500 - 500

          x = 0

k mk mk k rùi

Đọc tiếp...

x + 500 = 600 - 100

x + 500 = 500

x = 500 - 500

x = 0

K mk nha

Mk k lại

Đọc tiếp...

x= 0 

tk nhé 

thanks 

chúc bn học tốt

Đọc tiếp...

x + 500 = 600 - 100

x + 500 = 500

         x = 500 - 500

         x = 0

Đọc tiếp...

X+500=600-100

X+500=500

X=500-500

X=0

Đọc tiếp...

x + 500 = 600 - 100.

x + 500 = 500.

         x = 500 - 500.

        x = 0.

Kích mình nha!!!

Đọc tiếp...

x + 500 = 600 - 100                                                                                                                                                                                             x + 500 = 500                                                                                                                                                                                                          x      = 500 - 500                                                                                                                                                                                                  x      = 0

Đọc tiếp...

x + 500 = 500

          x= 500 - 500

          x = 0

k mk nhéHình ảnh có liên quan

Đọc tiếp...

x+500=600-100

x+500=500

x      =500-500

x     =0

vậy x bằng 0

nhớ kick cho mình nhé!

Đọc tiếp...

x+500=600-100

x+500=500

x       =500-500

x       =0

Đọc tiếp...

x + 500 = 600 - 100

x + 500 = 500 

          x = 500 - 500

          x = 0

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

3000 : 10 x 500 = 300 x 500 = 150000

2000 : 100 x 600 = 20 x 600 = 12000

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: