Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

22 tháng 3 2016 lúc 20:29

bạn cần suy nghĩ nhé ! tớ có thể giải bài toán này nhưng bạn phải cho tớ biết bạn có hiểu bài này không ?

29 tháng 7 2017 lúc 21:52

đặt ẩn ra rồi giải phương trình thế mà cũng hỏi

18 tháng 3 2016 lúc 12:23

k ủng hộ đi

21 tháng 11 2017 lúc 6:03

mk k chắc nha 

gọi chữ số hàng chục là a , hàng đơn vị là b 

ab : b = b ( dư a ) 

=> ab = b x b + a 

     10a + b = b x b+ a

        9a  + b = b x b 

mak b x b lớn nhất là 9 x 9 = 81 , nên 9a + b lớn nhất cũng là 81

mak làm sao cho b- b = 9a 

ta có b2 lớn nhất là : 9 x 9 = 81 ; 81 - 9 = 72 : 9 = 8 

thử với các số khác thì chỉ có cặp b = 9 , a = 8 là đúng , vậy ab là 89

22 tháng 5 2018 lúc 21:35

\(ab=89\)

29 tháng 7 2017 lúc 16:07

gọi số có 3 chữ số cần tìm là abc (a khác 0; a,b,c là các chữ số)

theo đề bài ta có:

b : c = 2 ( dư 2 ) => b = c x 2 + 2 ( c > 2 )

a : c = 2 ( dư 1 ) => a = c x 2 + 1 

do c > 2 , c là chữ số , các trường hợp xảy ra:

  •   c = 3 =>      b = 3 x 2 + 2 = 8

                       a = 3 x 2 + 1 = 7

=> ta có số 783

  •   c ​​lớn hơn hoặc 4 => b lớn hơn hoặc bằng 4 x 2 + 2 = 10 ( vô lí vì b là chữ số )

                  vậy số có 3 chữ số là 783

29 tháng 10 2021 lúc 21:11
Tim số có hai chữ số biết 1/3 số này là 6
4 tháng 6 2018 lúc 19:15

1)

Gọi số có hai chữ số đó là \(\overline{ab}\)\(\left(0\le b\le9,0< a\le9,a;b\in N\right)\)

Theo bài ra, ta có:

\(\overline{ab}:a=11\)dư \(2\)

\(\Rightarrow\overline{ab}=11.a+2\)

\(\Leftrightarrow a.10+b=a.11+2\)

\(\Leftrightarrow b=a+2\)

\(\Rightarrow\left(a;b\right)\in\left\{\left(1;3\right);\left(2;4\right);\left(3;5\right)\left(4;6\right);\left(5;7\right);\left(6;8\right);\left(7;9\right)\right\}\)

Vậy \(\overline{ab}\in\left\{13;24;35;46;57;68;79\right\}.\)

2)

Gọi số có hai chữ số đó là \(\overline{ab}\)

Theo bài ra, ta có:

\(\overline{ab}:b=12\)dư \(3\)

\(\Rightarrow\overline{ab}=12.b+3\)

\(\Rightarrow a.10+b=b.12+3\)

\(\Rightarrow a.10=b.11+3\)

Do \(a.10⋮10\)mà \(3:10\)dư \(3\)\(\Rightarrow b.11:10\)dư \(7\)

\(\Rightarrow b=7\)

\(\Rightarrow a.10=7.11+3\)

\(\Rightarrow a.10=80\)

\(\Rightarrow a=80:10=8\)

Vậy số đó là \(87.\)

3)

Gọi số có hai chữ số đó là \(\overline{ab}\)

Theo bài ra, ta có:

\(\overline{ab}:b=9\)

\(\Rightarrow a.10+b=b.9\)

\(\Rightarrow a.10=b.8\)

\(\Leftrightarrow5.a=4.b\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=4\\b=5\end{cases}}\)

Vậy số đó là \(45.\)

4)

Gọi số có hai chữ số đó là \(\overline{ab}\)

Theo bài ra, ta có:

\(\overline{ab}:a=12\)

\(\Rightarrow a.10+b=a.12\)

\(\Rightarrow b=2.a\)

\(\Rightarrow\left(a;b\right)\in\left\{\left(1;2\right);\left(2;4\right);\left(3;6\right);\left(4;8\right)\right\}\)

Vậy \(\overline{ab}\in\left\{12;24;36;48\right\}.\)

5)

Gọi số có hai chữ số đó là \(\overline{ab}\)

Theo bài ra, ta có:

\(\overline{ab}:\left(a+b\right)=5\)dư \(12\) \(\Rightarrow a+b>12\)( * )

\(\Rightarrow\overline{ab}=5.\left(a+b\right)+12\)

\(\Rightarrow10.a+b=5.a+5.b+12\)

\(\Rightarrow5a=4b+12\)

Do \(4b⋮4;12⋮4\Rightarrow5a⋮4\)

Mà \(\left(5,4\right)=1\Rightarrow a⋮4\)

\(\Rightarrow a\in\left\{4;8\right\}\)

+ Nếu \(a=4\):

\(\Rightarrow5.4=b.4+12\)

\(\Rightarrow5=b+3\)

\(\Rightarrow b=5-3=2\)

Khi đó : \(a+b=4+2< 12\)( mâu thuẫn với (*) )

+ Nếu \(a=8\):

\(5.8=4.b+12\)

\(\Rightarrow5.2=b+3\)

\(\Rightarrow b=10-3=7\)

Khi đó : \(8+7=15>12\)( hợp lý với ( * ) )

Vậy số đó là \(87.\)

4 tháng 6 2018 lúc 20:00

Cảm ơn bạn nhiều nha !

Gọi số cần tìm là ab (a khác 0; a,b là các chữ số)

Ta có:

ab : b = b (dư a)

=> ab = b x b + a

=> 10 x a + b = b x b + a

=> 10 x a - a = b x b - b

=> a x 9 = b x (b - 1)

Mà a là chữ số => a = 8

=> b = 9

Vậy số cần tìm là 89

24 tháng 11 2018 lúc 10:34

gọi số đó là ab

ab=bxb+a

10a+b=bxb+a

9a+b=bxb

9a+b=b+bx(b-1)

9a=bx(b-1)

còn lại bn tự lm nha!mik bận T_T

9 tháng 9 2021 lúc 19:44

WHY!!!!!!!!!!!!>:(