Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

B=-123+77+(-257)+23-43

=-123+77-257+23-43

=-46-257+23-43

=-303+23-43

=-280-43

=-323

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

(-123)+77+(-257)+23-43

Đọc tiếp...

Được cập nhật 19 tháng 12 2020 lúc 16:08

1

Bấm máy tính là ra nka

Bằng -323 nkaaaa

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: